T.C.
Download
1 / 53

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ. Amaç.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T.C.

SALIK BAKANLII

ATAMA

NAKL YNETMEL


Ama

 • Madde 1- Bu Ynetmeliin amac; Salk Bakanlnn salk hizmetleri snfna dahil personelinin ilk defa atanmalar ile nakillerinde, hizmetin gerekleri esas alnarak atamay belirli kurallara balamak, hizmette verimlilii arttrmak ve yurdun deiik hizmet blgeleri ve alanlarnda grev yapmalarn salayarak hizmetin yaygnlamasn salamak ve salk insan gc alannda blgeler aras eitsizlii ortadan kaldrmak zere uyulacak usul ve esaslar belirlemektir.


Kapsam

 • Madde 2-(Deiik birinci fkra:RG-13/04/2007-26492) Bu Ynetmelik; Bakanlk Merkez Tekilatndan Tara Tekilatna, Tara Tekilatndan Merkez Tekilatna yaplacak atama ve grevlendirmeler hari salk hizmetleri snfna dhil personeli ve bunlarn ilk defa atanmalar ile nakillerinde esas alnacak usul ve esaslar kapsar.

 • Ancak, Eitim ve Aratrma Hastanelerinde grev yapan klinik efi, klinik ef yardmcs, baasistan, uzman tabip ve asistanlar kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu grevlerinin sona ermesi halinde bu Ynetmelik hkmlerine tabi olurlar.

 • Bu Ynetmeliin yeniden atama ile kurumlar aras atamalara ilikin hkmleri yukardaki (Deiik ibare:RG-13/04/2007-26491) fkralarda belirtilen personel dndaki dier personel hakknda da uygulanr.


Dayanak

 • Madde 3-Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna Dair Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.


Tanmlar

 • Madde 4-a) Bakan; Salk Bakann,

 • b) Bakanlk: Salk Bakanln,

 • c) Genel Mdrlk: Salk Bakanl Personel Genel Mdrln,

 • d) Kanun: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununu,

 • e) Genel Ynetmelik:19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet memurlarnn Yer deitirme Suretiyle Atamalarna Dair Ynetmelii,

 • f) Hizmet Blgesi:llerin sosyo-ekonomik gelimilik seviyesine gre belirlenen blgeleri,

 • g) (Deiik:RG-24/06/200626208) Hizmet Grubu: Personel Dalm Cetveli doluluk oranna gre belirlenen il gruplarn,


 • f) Hizmet Blgesi :Bu Ynetmelie bal Ek-1 sayl listede gsterilen blgeleri,

 • g) Hizmet alan :Hizmet Blgelerindeki hizmetin yapld ili ve ileyi,

 • h) Blge Hizmet Sresi :Bu ynetmelikteki her hizmet blgesinden dier hizmet blgelerine atanabilmek iin allmas gereken asgari sreyi, ifade eder.

 • ) (Deiik:RG-05/07/2007-26573) Hizmet Puan: Salk hizmetleri snfndan her Bakanlk alan iin, allan yerin zellikleri gz nne alnarak hesaplanan puan,

 • i) (Deiik:RG-13/04/2007-26492) Personel Dalm Cetveli (PDC): Ek 6da belirlenen ilkeler dorultusunda il ve birim baznda, (Mlga ibare:RG-22/10/2009-27384) () ylda en az bir defa yenilenen unvan ve branlar itibariyle bulunmas gereken (Mlga ibare:RG-22/10/2009-27384) () personel saysn gsteren cetveli,


 • j) (Deiik:RG-24/06/200626208)Personel: Bakanlkta, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) fkrasna gre istihdam edilen salk hizmetleri ve yardmc salk hizmetleri snfnda grev yapan personeli,

 • k) (Deiik:RG-13/04/2007-26492) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanl kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

 • l) l Mdrl: Salk Bakanl l Salk Mdrln,

 • m) (Ek:RG-24/06/200626208)Stratejik Personel: Bakanlk tarafndan istihdamnda glk ekilen uzman tabip ve tabip unvanlarndaki personelini,

 • n) (Ek:RG-24/06/200626208)Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Salk Bakanl Tara Tekilat Yatak ve Kadro Standartlar Ynetmeliinde belirlenen standartlar,


 • o) (Ek:RG-24/06/200626208) Doluluk Oran: Bakanlka iller itibariyle planlanan PDC ye gre her unvan ve bran iin belirlenen personel saylarnn, illerde o unvan ve branta alan personel saysna orann,

 • ) (Ek:RG-24/06/200626208) Dier personel: Bakanlkta, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) fkrasna gre istihdam edilen salk hizmetleri ve yardmc salk hizmetleri snfnda grev yapan personel dndaki personeli,

 • p) (Ek:RG-22/10/2009-27384) Tesis: Salk Bakanl Tara Tekilat Yatak ve Kadro Standartlar Ynetmeliinde kadro standard tespit edilmi olan salk birimlerini,

 • ifade eder.


 • MADDE 5- Bu Ynetmelik tm atama ve nakillerde;

 • a) Ekonomik, sosyal ve kltrel artlar ile ulam artlar ynnden benzerlik ve yaknlk gsteren illerin gruplandrlarak ilem yaplmas,

 • b) Personelin hizmet blgeleri ve gruplar arasnda, hizmet gerekleri de dikkate alnarak, adil ve dengeli dalmn salanmas,

 • c) Personel hareketlerinde hizmet puannn belirleyici olmas,

 • d) Personel Dalm Cetvelinde belirlenen saylardaki aktif alanlarn dikkate alnarak idarenin hizmet ihtiyacnn karlanmas, aylksz izin, askerlik ve geici grev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu sre ierisinde atama yaplmas,

 • e) Personelin bavuru tarihinde yrrlkte olan usul ve esaslar erevesinde ilem yaplmas

 • ilkelerini esas alr.


Hizmet Blgeleri

 • Madde 6-ller 6 hizmet blgesine ayrlr. Genel Ynetmelikle hizmet blgelerinde yaplacak deiiklikler bu Ynetmelie aynen yanstlr.

 • MADDE 7-(Deiik:RG-24/06/200626208)

 • Personel dalm cetveli, lke dzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere gre adil ve dengeli dalmn salanmas, salk hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yrtlmesi, istihdamda azami verimin salanmas amac ile Bakanlk insan gc kaynaklarnn unvan ve branlara gre illere ve il iinde birimlere dalmn gsteren planlama almasdr.


 • Personel dalm cetveli doluluk oranna gre iller, her unvan ve branta en yksekten en de doru A, B, C, ve D olarak drt hizmet grubuna ayrlr. Doluluk oran en yksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, nc 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cmle:RG-13/04/2007-26492) llerin doluluk oranlarnn eit olmas halinde Devlet Planlama Tekilatnn illerin sosyo-ekonomik gelimilik dzeyi yksek olan il, doluluk oran daha yksek olan il olarak kabul edilir. (Ek cmle:RG-22/10/2009-27384) Ancak istihdam edilen personel says 200den az olan veya lke genelinde tm illerde personel dalm cetveli veya standart ngrlmeyen unvan ve branlar iin her ayda bir, Ek: 6 da dzenlenen Personel Dalm Cetveli lkelerinin 14 nc ilkesi dorultusunda stihdam Planlama Komisyonunca hizmet gruplar belirlenir ve ilan edilir.


 • Personel dalm cetveli almalar sonucu unvan ve branlara gre personelin illere dalm saysn gsteren il dalm cetveli ve bu personelin il ii birimlere dalm saysn gsteren il ii dalm cetveli (Mlga ibare:RG-22/10/2009-27384) () Bakanlk nternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branlara gre il dalm cetvelinde belirlenen say ile illerde istihdam edilen personel saysnn karlatrlmas sonucu bulunan doluluk oran cetvelleri ile buna gre belirlenen hizmet gruplar ise her ayda bir yenilenerek Bakanlk nternet sitesinde duyurulur ve birer rnei Mstearlk, Tefti Kurulu Bakanl ile Personel Genel Mdrlnde 2 yl sreyle muhafaza edilir. Hazrlanan cetveller personel planlama almas niteliinde olup mteakip dnemlerde atamaya alacak yerler, aktif alan personel doluluk oranlar en dk illerden ve birimlerden balamak zere belirlenir. Aktif alan personel saysnn belirlenmesinde izin, eitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla sreyle grevi banda bulunmayan personel hesaba katlmaz.

 • Personel dalm cetveli, (Deiik ibare:RG-13/04/2007-26492)Ek:6da dzenlenen ilkelere gre hazrlanr.


 • Hizmet Puan

 • MADDE 9- (Deiik birinci cmle:RG-05/07/2007-26573)Personelin atama ve nakil ilemlerinde kullanlmak zere, bu Ynetmelie tabi her Bakanlk alan iin, her atama dneminden nce atama dnemine mracaatn balang tarihi itibariyle allan yerin zelliklerinin gz nne alnd bir hizmet puan hesaplanr. Ak bulunan ve Bakanlka ilan edilen kadrolara yaplacak atamalarda hizmet puan esas alnr. Eitlik durumlarnda bu Ynetmelikte saylan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanr. Byle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kdemine sahip olan atanr. Atamalarn il emrine yaplmas halinde, personel Valilike, ihtiya olan birimlerde, hizmet puan yksek olan personelin tercihi gz nnde bulundurularak atanr.


 • MADDE 10-

 • Hizmet puannn hesaplanmasnda Devlet Planlama Tekilat Mstearlnca hazrlanan l ve lelerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sralamas Tablolar esas alnr. Salk hizmetleri snfndan bir unvanda veya aratrma grevlisi,Daire Bakan,l Salk Mdr,her trl Mdr ve bunlarn yardmcs unvanlarnda fiilen allan her yer ve yl iin lelerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sralamasnda bulunulan sra numaras 1000 rakamyla toplanarak ile sralamas puanna ulalr.


 • Bu rakama Ek 1de bulunan llerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sralamasnn Hizmet Puanna Katks Cetvelinin ngrd puan eklenerek hizmet puan bulunur. Yeni il ve ileler kurulmas halinde, yeni tablolar yaynlanana kadar, ayrlnan il ve ilenin puanlar uygulanmaya devam edilir.

 • (Deiik ikinci fkra:RG-05/07/2007-26573) Beldelerde fiilen allan her yl iin allan beldenin bal bulunduu ilenin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sralamas Tablosundaki sra numarasnn yars, kylerde fiilen allan her yl iin ise tamam puan olarak hizmet puanna ayrca eklenir.


 • (Deiik fkra:RG 14/09/2004 25583) Geriye doru hesaplamalarda bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihteki tablolar kullanlr. Yl iinde sralamalarda meydana gelen deiiklikler takip eden yl bandan itibaren hkm ifade eder. alann yer deitirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gn baznda tespit edilir.


 • (Deiik altnc fkra:RG-24/06/200626208) Muvazzaf askerlikte geirilen sreler iin personele, askerliin yapld yerin hizmet puan verilir. Askerliini yurt dnda yapanlarn hizmet puanlarnn hesaplanmasnda bal olduu birliin bulunduu il veya ilenin hizmet puan esas alnr.

 • (Deiik yedinci fkra:RG-24/06/200626208) Hizmet puan tespit edildikten sonra her atama dneminden nce internet araclyla ilan edilir. tirazlar Bakanlk bnyesinde oluturulacak Hizmet Puan tiraz Komisyonunca sonuca balanr. Hizmet Puan tiraz Komisyonunun alma usul ve esaslar Bakanlka hazrlanan ynergeyle belirlenir.


 • MADDE 11- (Mlga fkra:RG-24/06/200626208)

 • Bakanlk sava, deprem gibi olaanst hallerde yurt ii ve yurt dnda personeli geici olarak grevlendirebilir. Bu yolla geici olarak grevlendirilen personele en yksek hizmet puan %100 fazlasyla verilir. Yurt dnda baka sebeplerle grevlendirilen dier personel, hizmet puan en dk yerin hizmet puann alr.

 • (Ek fkra:RG-24/06/200626208) Bakanlk nceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli grevlendirebilecei gibi (Deiik ibare:RG-13/04/2007-26492) ihtiya halinde resen de geici grevlendirme yapabilir. Bu ekilde grevlendirilen personel iin sre bir mali ylda iki ay geemez.


 • Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu ekilde grevlendirilen personel iin sre bir mali ylda her seferinde ay ve toplamda alt ay geemez.(Mlga son cmle:RG-13/04/2007-26492)

 • (Mlga fkra:RG-13/04/2007-26492)

 • (Ek fkra:RG-24/06/200626208) Turizm, mevsimlik ii altrma, ulusal ve uluslararas dzenlenen byk apl organizasyonlar nedeniyle nfusunda nemli lde art gsteren illere Bakanlk ve Valiliklerce Personel Dalm Cetveline ve hizmet grubuna baklmakszn geici grevlendirme yaplabilir.

 • (Ek fkra:RG-24/06/200626208) Geici grevlendirmeye ilikin usul ve esaslar Bakanlka hazrlanan bir ynergeyle belirlenir.


 • Hizmet Puan Verilmeyecek Haller

 • MADDE 12- Aadaki hallerde personele hizmet puan verilmez:

 • a) (Deiik:RG-22/10/2009-27384) Aile hekimlii ile askerlik ykmll dnda aylksz veya cretsiz izinli olarak geirilen sreler,

 • b) (Deiik:RG-22/10/2009-27384) Yarglamann men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruturma sonucunda disiplin cezas almayanlar hari olmak zere, grevi ile ilgili olsun veya olmasn herhangi bir su nedeniyle tutuklanan veya gzaltna alnanlar ile grevden uzaklatrlanlarn grev banda geirmedikleri sreler.


Atama eitleri

 • Salk Hizmetleri Snf kadrolarna;

 • lk defa atama,

 • Aktan atama,

 • Kurumlar aras nakil,

 • Kurum ii atama yoluyla personel atamas yaplr.


KURUM NAKLEN ATAMA

 • Stratejik personelin il ii atanmas dahil olmak zere personelin iller aras atanma dnemi (Ek ibare:RG-22/10/2009-27384)Ocak, Haziran ve Eyll aylardr. En ok 5 tercihle birlikte mracaat eder. Bakanlk tercih srasna bakmakszn hizmet puanlarna gre personelin atamalarn tamamlar. Puanlarn eit olmas halinde tercih sralamas, daha sonra mesleki kdemi yksek olan personel ncelikli olarak atanr. (Mlga altnc cmle:RG-22/10/2009-27384)Tayin talebinde bulunan personelin alt ilde hizmetlerin aksamamas iin Bakanlk snrlama getirebilir.

 • (Ek fkra:RG-05/07/2007-26573) 181 sayl Salk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 4 nc maddesine gre kadrolar Bakanlkta olup Tpta Uzmanlk Tz hkmlerine gre dier kamu kurum ve kurulularnda uzmanlk eitimi veya yan dal uzmanlk eitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlk eitimi giri snav sonucunda yerletirildii eitim kurumunun bulunduu ildeki Bakanln uygun grecei salk kurum veya kuruluuna atama dnemine ve kuraya tabi olmakszn, Personel Dalm Cetvelinde bo yer bulunmamas halinde standart dikkate alnarak, naklen atanr.


Hizmet sresine baklmakszn naklen atama halleri

Naklen atanacak personelin;

 • Hizmet gerei,

 • Unvan deiiklii,

 • Mazeret,

 • Karlkl yer deitirme,

 • Sava, skynetim, doal afetler gibi olaanst durumlarn gereklemesi halinde, nakil dnemlerine bal kalmakszn grev yerleri deitirilebilir.


Kurumlar Aras Naklen Atama

 • 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 74 nc maddesi erevesinde dier kamu kurum ve kurulularnda alan kamu grevlileri Bakanlkta durumlarna uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar aras atama iin kura dnemleri ubat ve Eyll olmak zere iki dnemdir.(Deiik ikinci fkra:RG-22/10/2009-27384) Baka kurumlarda almakta olup eleri Bakanlkta; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (A) ve (B) bendlerine gre salk ve yardmc salk hizmetleri snfna dahil bir unvanda alanlarn, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayl Eleman Temininde Glk ekilen Yerlerde Szlemeli Salk Personeli altrlmas le Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanuna tabi olarak alanlarn ve eleri zorunlu yer deitirmeye tabi olan salk ve yardmc salk hizmetleri snfndaki memurlarn Bakanla nakil talepleri standardn uygun olmas kaydyla dnem ve kura art aranmadan deerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, di tabibi ve eczaclarn atanaca yerler, bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin sekizinci fkras hkm erevesinde belirlenir.


Bir Mazerete Dayanan Atamalar

 • a) Salk durumu,

 • Kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu e, anne, baba veya ocuklarndan birinin salk durumunun bulunduu yerde tehlikeye girdiini veya grev yerinin deimemesi halinde tehlikeye gireceini, eitim ve aratrma hastanelerinden alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yaplabilecei bir salk kurum veya kuruluunun bulunduu veya salnn olumsuz etkilenmeyecei bir ilin mnhal kadrolarna ncelikli olarak atanrlar. Mazeretleri nedeniyle grev yeri deitirilen personel, mazeretlerinin devam ettiine ait bilgi ve belgeleri, her yl Ocak aynda alt kuruma bildirmekle ykmldr.


E Durumu Nedeniyle Atama

 • Farkl grev yerlerinde alan eler, Bakanlktan aile birliinin salanabilmesi iin nakil talebinde bulunabilirler.

 • Personelin e durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi iin; einin, 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname kapsamna giren bir kurum veya kuruluta memur kadrosunda altn belgelemesi gereklidir.

 • Elerin ikisinin de Bakanlk personeli olmas halinde, kdemli personele ncelik tannarak, her iki e iin de D veya C hizmet gruplarndan uygun bir ilde aile birliinin salanmas esastr.


E Durumu Nedeniyle Atama

 • E durumu asndan kdem sralamas; Bakanlk Merkez tekilat kadrolar, l mdrleri, bahekimler, klinik efleri, klinik ef yardmclar, baasistanlar, kapsam d uzman tabipler, yan dal uzmanlar, uzman tabipler, tabipler, di tabipleri, eczaclar, 4 yllk lisansiyerlerin atanabildii kadro unvanlar, 3 yllk yksek renim mezunlarnn atanabildii kadro unvanlar, 2 yllk nlisans mezunlarnn atanabildii kadro unvanlar, kadro unvanlarna baklmakszn 4 yllk yksek renim mezunlar, 3 yllk yksek renim mezunlar, 2 yllk yksek renim mezunlar, lise mezunlar ve bunlarda eitlik olmas halinde hizmet sresi fazla olan, maa derece-kademesi yksek olan ve terfi tarihi kdemli olan eklindedir. Kdemli personelin alt il dier e iin D veya C hizmet grubu il ise, kdemsiz e bu ile atanr. Aksi halde kdemli e iin kdemsiz ein bulunduu ilin D veya C hizmet grubundan olmasna baklr. Her ikisi de mmkn olmazsa kdemli ein bulunduu yere kdemsiz e atanr.


 • Ancak; bavuru tarihi itibariyle son bir yl iinde dnem tayininde veya snav sonucunda atanan kdemli personelin kdemsiz einin e durumu tayininde D ve C hizmet grubu art aranmaz. Bu Ynetmeliin 19, 21 ve 24 nc maddeleri uyarnca atanan personelin einin, e durumu tayininde kdem art ile D ve C hizmet grubu art aranmaz. Ayn ilde alan elerin naklen atama talep etmeleri halinde ayn ilke ve ncelikler uygulanr.

 • l mdrleri, bahekimler, klinik efleri, klinik ef yardmclar ve baasistanlarn e durumu nedeniyle atamasnda hizmet grubu art aranmaz.


E DURUMU

 • Elerden biri bir baka kurumda alyor ise; varsa o kurumla yaplan protokol hkmleri dnem beklenilmeden uygulanr. Ancak, baka kurumda alan ein, Bakanlk personelinden Genel Ynetmelik hkmleri erevesinde unvan, kadro ve grev bakmndan st olmas veya zorunlu yer deitirmeye tabi personel olmas halinde e durumu atamas deerlendirilerek yaplr. Tekilatn bulunmamas veya bir baka yerde istihdam mmkn olmayan hallerde, Bakanlk ilgili Kurumla koordinasyon salayarak e durumu atama talebini deerlendirir. Bu hallerde atama yaplamyor ise 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 72 nci maddesi hkmleri uygulanr.


 • Ei, Bakanlk eitim ve aratrma hastanelerinde Tpta Uzmanlk Tzne gre baasistan veya asistan olanlarn; e durumundan faydalanabilmeleri iin elerinin kalan baasistanlk ve asistanlk sresinin alt aydan fazla olmas zorunludur.

 • (Deiik birinci cmle:RG-22/10/2009-27384) E durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, di tabibi ve eczaclarn grev yerleri, ulam koullar ve yol mesafesi gz nnde bulundurularak aile birlii korunacak ekilde Bakanlka ilan edilen bo yerler arasndan yaptklar tercihler dorultusunda kura ile belirlenir. Yaplan bu kura sonucu ayn ile yerletirilen personel, kura sonularnn ilanndan itibaren 5 gn iinde ilgili l Mdrlne mracaatlar halinde karlkl olarak yer deitirebilirler. Dier unvanlardaki personelin atamalar il emrine yaplr.


 • Olaanst ve zel Durumlarda Yer Deiiklii

 • 1-Genel hayat etkileyen sava, skynetim, olaanst hal ilan, salgn hastalk ve doal afetler gibi hallerde,

 • 2-Deprem, su baskn ve yangn gibi doal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla ykml olduu yaknlar maddi ve manevi zarara urayanlardan afet blgesinde olup baka blgelere gitmek isteyenlerin

 • 3-Herhangi bir nedenle grev yapt ilde kendisinin, einin veya bakmakla ykml olduu ocuklarnn can gvenliinin tehlikeye dtn adli veya mlki idare makamlarnca verilen belgeyle belgelendiren personel ile einden boanan personelin


 • 4-Ei vefat eden personelin,

 • 5-lgili mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan kamu grevlisi olan ein, emekliye ayrlmas ve zorunlu yer deitirmeye tabi olarak son alt yerden bir baka ilde ikamet ettiini belgelendirmesi ve emekli olan einin,

 • 6-Ei ehit ve mall gazi olanlar bu durumlarn belgelendirmeleri ve talepleri halinde,

 • 7- Bu Ynetmelik kapsamnda grev yapan ve eleri bu Ynetmeliin 20 nci maddesi kapsamnda bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi iin elerinin;


Hizmet Gerei Atamalar

 • Aadaki hallerde, hizmet sresinin tamamlanmas art aranmadan, nakil dnemlerine bal kalnmakszn atama yaplabilir;

 • a) Haklarnda adli, idari ve inzibati bir soruturma yaplm ve bu soruturma sonucunda eski grev yerinde kalmalarnda saknca grlm olmas,

 • b) Sicil raporu sonularna gre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

 • (Deiik ikinci fkra:RG-24/06/200626208) Birinci fkrann (a) bendi gerei yaplacak atamalar D hizmet grubu illerine yaplabilir.

 • (Ek fkra:RG-14/09/2004 25583) (a) ve (b) bentleri gerei il iine tayin edilmesi uygun grlen personel haklarndaki kararn mahiyetine gre Bakanlk veya Valilik tarafndan il iine atanr.


 • st Hizmet Blgelerinden Alt Hizmet Blgelerine ve Blge i Atama

 • lgililerin talebi halinde ayn hizmet blgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet blgelerinin btn hizmet grubundaki illere; ayn hizmet blgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet blgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; ayn hizmet blgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet blgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet blgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dalm Cetvelinin uygun olmas durumunda her zaman yaplabilir.

 • Kendi unvan ve brannda A hizmet grubunda olmak kouluyla Ankara, stanbul ve zmir illerinde grev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oran bulunduklar yerden daha dk olmas kaydyla bu ve dier illere atamalar (Mlga ibare:RG-22/10/2009-27384) Personel Dalm Cetveli ve kadro durumunun uygun olmas hallerinde her zaman yaplabilir.


 • Resen Atama

 • MADDE 28- (Deiik:RG-24/06/200626208)

 • l iinde personel dalm cetvelinde belirlenen saynn zerinde personel alan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanlarn, ncelikle il merkezine, il merkezinde boluk bulunmamas halinde ile, belde ve kylere; ile merkezinde bulunanlarn ise ncelikle ile merkezine, ile merkezinde boluk bulunmamas halinde belde ve kylere atama dnemine bal kalmakszn ve hizmet puan esasna gre Valiliklerce resen atamas yaplr.

 • htiya halinde il ve ile merkezinden ile, belde ve kylere; ile merkezinden belde ve kylere atama dnemine bal kalmakszn ve hizmet puan esasna gre Valiliklerce resen atama yaplabilir.

 • Bu suretle atanan personel atand yerde hizmetine ihtiya kalmazsa eski veya muadili, mnhal kadro bulunan hizmet birimine Valilike atanr. Bu atamalar Bakanla bildirilir.


 • Karlkl Yer Deitirme

 • MADDE 29- (Deiik:RG-14/09/200425583)

 • Bakanlk kadrolarna ilk defa snav sonunda veya Ynetmelikteki dzenlemelere gre kura ile ayn unvan ve branta kadrolara atanan personel, snav ve kura sonularnn ilanndan itibaren 5 gn iinde Bakanla ahsen veya il mdrlkleri vastas ile mracaatlar halinde karlkl olarak yer deitirebilirler.

 • Ayn hizmet blgesi illerde ayn unvan ve branta grev yapan personel, il mdrlkleri vastas ile mracaatlar ve Bakanln uygun grmesi halinde karlkl olarak yer deitirebilirler.


 • (Ek fkra:RG-22/10/2009-27384) Ancak, bu Ynetmeliin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin , drt ve beinci fkralar hari dier fkralarna gre atanan personele, bu madde hkmleri uygulanmaz.


TEEKKRLER


ad
 • Login