Software programet nj domosdoshm ri
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Software – Programet një Domosdoshmëri PowerPoint PPT Presentation


  • 349 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Software – Programet një Domosdoshmëri. Kompjuteri është ndërtuar i tillë që të kryej detyra të ndryshme në të gjitha fushat e veprimtarisë. Këtë mundësi të pakufizuar, kompjuterit ja japin Programet – Software Pa programet, cdo kompjuter do të ishte një kuti pa jetë.

Download Presentation

Software – Programet një Domosdoshmëri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Software – ProgrametnjëDomosdoshmëri


Kompjuteri është ndërtuar i tillë që të kryej detyra të ndryshme në të gjitha fushat e veprimtarisë.

Këtë mundësi të pakufizuar, kompjuterit ja japin Programet – Software

Pa programet, cdo kompjuter do të ishte një kuti pa jetë.

Çfarë janë Programet (Software)?

Software – Programet


Programet janë një bashkësi udhëzimesh, që instalohen në kujtesën e përherëshme të kompjuterit dhe zbatohen në një proces konkret.

Kur kompjuteri është duke përdorur një program, themi se është duke eksekutuar atë program

ÇfarëjanëProgramet (Software)?


Meqë fushat e veprimtarisë janë të shumta edhe numri I programeve dhe mënyra e hartimit të tyre është I konsiderueshëm.

Bashkësia e Programeve ndahet në dy grupe kryesore:

Programe Sistemi, janë ato programe që shërbejnë për të koordinuar veprimtarinë e kompjuterit dhe jo për të plotësuar morinë e kërkesave që I paraqiten përdoruesit në jetën e përditëshme. Programi I sistemit, programi që vë në punë kompjuterin, quhet ndryshe edhe Sistemi Operativ (Operation System ose OS).

Programe Aplikativë, janë ato programe që shërbejnë për të kryer detyra konkrete në fusha të ndryshme.

Programet (Software)


Kurndezimkompjuterin, nëbazëtënjëprogramitëinstaluarnë ROM, aifillonpunëndhekryenshumëshpejtveprimet e parashikuarasipashapavetëmëposhtëm:

Hapi 1- ështëvetkontrolli, hetimiikarakteristikavedheparametravetëkompjuteritsiedheevidentimi I pajisjeveqëjanëlidhur me të. Kontrollohetkujtesa e pashfrytëzuar (e lirë) dhenqsajopunonnormalisht.

1. ProgrameSistemi


Hapi 2- ështëtëhetojëpraninë e njëprogramitëvecantëtëquajturProgram Sistemi (System Software).Prania e ProgramittëSistemitështë e domosdoshme, pasinëkëtëprgram do tëbashkëpunojëpërdoruesi. Mqs. Programi I Sistemitnevojitetpërtëkontrolluarpjesënmëtëmadhetëfunksionevethemeloretëkompjuterit. Ai qëndronnëgjendjepunenëkujtesë, gjatëgjithëkohësqëkompjuteriështënëpunë.

Hapi 3- Pas përfundimittëdyhapavemësipër, kompjuteriështë I gatshëmtëpranojëkomandangapajisjethyrësetëinformacionit (zakonishtngaTastieradhemausi). Me këtokomandamundtëkryejmënjëveprimtëcaktuarosetëvëmënëpunënjë program tjetër.

1. ProgrameSistemi


DisaprogrameSistemi:

MS-DOS

UNIX

OS/2

LINUX

Microsoft Windows

MacOS

1. ProgrameSistemi


ProgrameAplikativë, janëatoprogrameqëshërbejnëpërtëkryerdetyrakonkretenëfushatëndryshme.

Janëprogrametëposacëm, tëhartuarenkaspërkëtëqëllim.

Nënjëkompjuter, përdoruesimundtëinstalojëdhetëpërdorëdisaprogrameaplikativënëvarësitëdetyraveqëduhettëkryejë.

Sot prodhohenpaketa me disaprogrameaplikativë sic ështëMs Office, qëkryejnëfunsionet e tyrenëbashkëpunim me njeri-tjetrin.

2. ProgrameAplikativë


ProgrametAplikativësipasfushave:

PërpërpunimTeksti (Psh. Word)

Përpërpunimtëdhënashshifrore (psh. Excel)

Përprezantimetëndryshme (power point)

Përbotimetëndyshme (Psh. Publisher)

Etj…

2. ProgrameAplikativë


  • Login