Software – Programet një Domosdoshmëri - PowerPoint PPT Presentation

Software programet nj domosdoshm ri
Download
1 / 9

  • 364 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Software – Programet një Domosdoshmëri. Kompjuteri është ndërtuar i tillë që të kryej detyra të ndryshme në të gjitha fushat e veprimtarisë. Këtë mundësi të pakufizuar, kompjuterit ja japin Programet – Software Pa programet, cdo kompjuter do të ishte një kuti pa jetë.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Software – Programet një Domosdoshmëri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Software programet nj domosdoshm ri

Software – ProgrametnjëDomosdoshmëri


Software programet

Kompjuteri është ndërtuar i tillë që të kryej detyra të ndryshme në të gjitha fushat e veprimtarisë.

Këtë mundësi të pakufizuar, kompjuterit ja japin Programet – Software

Pa programet, cdo kompjuter do të ishte një kuti pa jetë.

Çfarë janë Programet (Software)?

Software – Programet


Far jan programet software

Programet janë një bashkësi udhëzimesh, që instalohen në kujtesën e përherëshme të kompjuterit dhe zbatohen në një proces konkret.

Kur kompjuteri është duke përdorur një program, themi se është duke eksekutuar atë program

ÇfarëjanëProgramet (Software)?


Programet software

Meqë fushat e veprimtarisë janë të shumta edhe numri I programeve dhe mënyra e hartimit të tyre është I konsiderueshëm.

Bashkësia e Programeve ndahet në dy grupe kryesore:

Programe Sistemi, janë ato programe që shërbejnë për të koordinuar veprimtarinë e kompjuterit dhe jo për të plotësuar morinë e kërkesave që I paraqiten përdoruesit në jetën e përditëshme. Programi I sistemit, programi që vë në punë kompjuterin, quhet ndryshe edhe Sistemi Operativ (Operation System ose OS).

Programe Aplikativë, janë ato programe që shërbejnë për të kryer detyra konkrete në fusha të ndryshme.

Programet (Software)


1 programe sistemi

Kurndezimkompjuterin, nëbazëtënjëprogramitëinstaluarnë ROM, aifillonpunëndhekryenshumëshpejtveprimet e parashikuarasipashapavetëmëposhtëm:

Hapi 1- ështëvetkontrolli, hetimiikarakteristikavedheparametravetëkompjuteritsiedheevidentimi I pajisjeveqëjanëlidhur me të. Kontrollohetkujtesa e pashfrytëzuar (e lirë) dhenqsajopunonnormalisht.

1. ProgrameSistemi


1 programe sistemi1

Hapi 2- ështëtëhetojëpraninë e njëprogramitëvecantëtëquajturProgram Sistemi (System Software).Prania e ProgramittëSistemitështë e domosdoshme, pasinëkëtëprgram do tëbashkëpunojëpërdoruesi. Mqs. Programi I Sistemitnevojitetpërtëkontrolluarpjesënmëtëmadhetëfunksionevethemeloretëkompjuterit. Ai qëndronnëgjendjepunenëkujtesë, gjatëgjithëkohësqëkompjuteriështënëpunë.

Hapi 3- Pas përfundimittëdyhapavemësipër, kompjuteriështë I gatshëmtëpranojëkomandangapajisjethyrësetëinformacionit (zakonishtngaTastieradhemausi). Me këtokomandamundtëkryejmënjëveprimtëcaktuarosetëvëmënëpunënjë program tjetër.

1. ProgrameSistemi


1 programe sistemi2

DisaprogrameSistemi:

MS-DOS

UNIX

OS/2

LINUX

Microsoft Windows

MacOS

1. ProgrameSistemi


2 programe aplikativ

ProgrameAplikativë, janëatoprogrameqëshërbejnëpërtëkryerdetyrakonkretenëfushatëndryshme.

Janëprogrametëposacëm, tëhartuarenkaspërkëtëqëllim.

Nënjëkompjuter, përdoruesimundtëinstalojëdhetëpërdorëdisaprogrameaplikativënëvarësitëdetyraveqëduhettëkryejë.

Sot prodhohenpaketa me disaprogrameaplikativë sic ështëMs Office, qëkryejnëfunsionet e tyrenëbashkëpunim me njeri-tjetrin.

2. ProgrameAplikativë


2 programe aplikativ1

ProgrametAplikativësipasfushave:

PërpërpunimTeksti (Psh. Word)

Përpërpunimtëdhënashshifrore (psh. Excel)

Përprezantimetëndryshme (power point)

Përbotimetëndyshme (Psh. Publisher)

Etj…

2. ProgrameAplikativë


  • Login