Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma heegsma@henh - PowerPoint PPT Presentation

Het schoolondersteuningsprofiel q3 petra heegsma heegsma@henh org
Download
1 / 24

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma heegsma@henh.org. www.hetschoolondersteuningsprofiel.nl. Inhoud presentatie. Korte terugblik op 1 e ronde SOP. Actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel Opfrissen ; het instrument op hoofdlijnen Aanpak en tijdpad najaar 2014

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma heegsma@henh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Het schoolondersteuningsprofiel q3 petra heegsma heegsma@henh org

Het schoolondersteuningsprofiel Q3Petra Heegsmaheegsma@henh.org

www.hetschoolondersteuningsprofiel.nl


Inhoud presentatie

Inhoud presentatie

 • Korte terugblik op 1e ronde SOP.

 • Actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel

 • Opfrissen ; het instrument op hoofdlijnen

 • Aanpak en tijdpad najaar 2014

 • Opbrengsten:

  -Rapport en ontwikkelagenda

  -Dashboard voor het swv en schoolbestuur


1 korte terugblik de kern van een sop

1Korte terugblik : De kern van een SOP

 • Een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een SOP vast.

 • De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht.

 • Het SOP wordt betrokken bij het

  ondersteuningsplan van het swv.

 • In de schoolgids wordt informatie

  gegeven over de extra ondersteuning

  op de school.


Wat staat in een sop referentiekader

Wat staat in een SOP (referentiekader)

Basisondersteuning

Extra ondersteuning

Deskundigheid van binnen en van buiten de school

Voorzieningen (materialen, methodieken, specifieke groepen)

Aandacht en tijd (meer handen in de klas, inzet expertise)

Gebouw en ruimtelijke voorzieningen

Samenwerking met partners

 • Preventieve en lichte

  curatieve interventies

  (bv dyslexie)

 • Ondersteuningsstructuur

 • Planmatig/opbrengstgericht en handelingsgericht werken

 • Basiskwaliteit (indicatoren inspectie, leerlingresultaten)


Korte terugblik op het traject van swv kampen

Korte terugblik op het traject van swv Kampen

 • Startbijeenkomst december 2012

 • Plenaire terugkoppeling alle scholen 2013

 • Analyses gedaan op alle niveaus

 • Ontwikkelagenda opgesteld.


Deskundigheid

Deskundigheid


Pdca cyclus

PDCA CYCLUS


2 actualiseren sop

2Actualiseren SOP

 • Wens van aantal scholen na 1e afname; verschillende interpretaties

 • Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 een feit.

 • Een effectieve manier om de eigen kwaliteit en beschikbare expertises in beeld te brengen

  • swv :dekkendheid van het swvprofessionalisering

  • besturen : zorgplicht

   bovenschoolse vraagstukken

  • scholen : schoolontwikkeling

  • ouders: grenzen van de school


De kern van passend onderwijs

De kern van passend onderwijs

zorgplicht schoolbesturen

dekkendheid

swv


3 waarom met het q3 instrument

3Waarom met het Q3-instrument

Kenmerken

Onderdelen

Algemene gegevens en kengetallen

Basisondersteuning

Deskundigheid

Voorzieningen

Ketenpartners

 • Eenvoudig

 • Inventariserende

  en strategische

  functie

 • Op basis van

  ijkpunten PO-Raad en

  inspectietoezicht

 • Digitaal op school-, bestuurs- en swv-niveau


Algemene schoolgegevens en typering

Algemene schoolgegevens en typering

 • Algemene schoolgegevens: brin-nummer,

  naam, locatie, soort onderwijs

 • Typering: korte typering van de school


Basisondersteuning

Basisondersteuning

Domeinen:

 • Onderwijs (pedagogisch klimaat, afstemming, planmatig werken, e.d.)

 • Ondersteuning (preventieve en licht curatieve interventies, ontwikkelingsperspectieven, e.d.)

 • Beleid (beleid leerlingenzorg, evaluatie leerlingenzorg, e.d.)

 • Organisatie (organisatie van de zorg, ondersteuningsteam)

 • Resultaten


Ondersteuningsdeskundigheid intern en extern

Ondersteuningsdeskundigheid intern en extern

 • Orthopedagogische deskundigheid

 • Schoolmaatschappelijk werk

 • Remedial teaching Dyslexie en taal-/spraakspecialist

 • Dyscalculie en Reken-/wiskundespecialist

 • Faalangstreductie

 • Sociale vaardigheden (SOVA-training)

 • Opvoedings- en gedragsproblemen

 • ADHD, Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS),

 • Hoogbegaafdheid

 • etc


Ondersteuningsvoorzieningen

Ondersteuningsvoorzieningen

 • Autiklas

 • Hoogbegaafdengroep

 • Time outgroep

 • Observatiegroep

 • Crisisopvang

 • Huiswerkklas

 • etc


Voorzieningen in fysieke omgeving

Voorzieningen in fysieke omgeving

 • Gebouw en ruimtes rolstoelvriendelijk

 • Invalidetoilet

 • Voorzieningen voor dove/slechthorende

  leerlingen

 • Voorzieningen voor visueel gehandicapte leerlingen

 • Time out ruimte

 • etc


Samenwerkende ketenpartners

Samenwerkende ketenpartners

 • Afdeling leerplicht gemeente

 • CJG gemeente

 • Politie

 • Wijkorganisaties

 • SO-Scholen cluster 1 en 2

 • etc


Samenwerkende ketenpartners1

Samenwerkende ketenpartners

 • Afdeling leerplicht gemeente

 • CJG gemeente

 • Politie

 • Wijkorganisaties

 • SO-Scholen cluster 1 en 2

 • etc


Kengetallen

Kengetallen

Duo-gegevens

Schoolgegevens

Dyslexieverklaringen

Aanmeldingen PCL/RVC

Aanmeldingen ZAT

Leerlingen op wachtlijst so

Indicaties autisme en Indicaties hoogbegaafdheid

 • Leerlingenaantal

 • Leerlingengewicht

 • Verwijspercentage so (clusters 3-4)


4 aanpak najaar 2014

4Aanpak najaar 2014

 • Scholen ontvangen instrument (papier en digitaal)

 • Directeur/IB-er bereiden een voorstel voor het profiel voor en bespreken dit met het team.

  • Inspectierapporten

  • Managementrapportages

  • Gegevens uit kwaliteitszorg en zelfevaluaties.

 • School bespreekt het concept met critical friend op 26 en 27 november (Cor Hoffmans, Jos van der Pluijm, Petra Heegsma)

 • Vaststellen in team


 • Gesprek met critical friend

  Gesprek met critical friend

  • Doel : systematisch toetsen van de betrouwbaarheid.

   • in hoeverre beoordelingen van de basisondersteuning aantoonbaar realistisch zijn.

   • Aantoonbaar betekent: laat zien, pas toe, leg uit, geef een voorbeeld

   • In hoeverre beoordelingen van de kwaliteit van de extra ondersteuning scherp zijn

   • Welke ontwikkelingen de school op gaat pakken ter verbetering en/of borging van de kwaliteit.


  Werkwijze praktisch

  Werkwijze (praktisch)

  • Coördinator verstrekt link website en inlogcode

  • Vragen of problemen naar contactpersoon

  • Schoolleider en ib-er vullen samen het profiel in en draaien het profiel uit (knop ‘afdrukvoorbeeld’)

  • Uitloggen gaat via de knop ‘alleen opslaan’

  • Het definitieve onderwijsprofiel wordt opgeslagen en verstuurd via de knop ‘opslaan en verzenden.


  Tijdpad

  Tijdpad

  • 20 oktober : inlogcode en toelichting (via coördinator)

  • 27 en 27 november : gesprek criticalfriend

  • T/m 5 december : profiel digitaal invullen en terugsturen

  • 12 december : terugkoppeling profiel swv en schoolrapporten

  • Januari 2015: ontwikkelagenda


  5 opbrengsten

  5Opbrengsten

  • Rapport per school

  • Dashboard per swv en per bestuur


  Analyse en ontwikkelagenda

  Analyse en ontwikkelagenda

  Drie thema’s:

  • Basisondersteuning

  • Ondersteuningsdeskundigheid

  • Ondersteuningsvoorzieningen

   Ingaan op drie vragen:

  • Wat zien we (beeldvorming)

  • Wat vinden we (oordeelsvorming)

  • Wat gaan we doen (beleidsvorming)


 • Login