sainqakaya ma
Download
Skip this Video
Download Presentation
sainQakaya -ma\

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

sainQakaya -ma\ - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

sainQakaya -ma\. 1 t~Ova t~ + eva 2 Bagavannayama \ Bagavana \ + Ayama \ 3 XvaasaXca Xvaasa : + ca 4 KlvakRt&a : Klau + AkRt&a : 5 saPtOta : saPt + eta: 6 kraotIit kraoit + [it. [email protected]\ Avyayapdcayanama\.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' sainQakaya -ma\' - marlie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sainqakaya ma

sainQakaya-ma\

1 t~Ova t~ +eva

2 Bagavannayama\ Bagavana\ +Ayama\

3 XvaasaXcaXvaasa: + ca

4 KlvakRt&a: Klau+AkRt&a:

5 saPtOta: saPt+ eta:

6 kraotIitkraoit+ [it

vaa@yaat avyayapdcayanama
[email protected]\ Avyayapdcayanama\
 • 1 %vaMkdagaRhMgaimaYyaisa?
 • 2 AQaunaa k: samaya: .
 • 3 maha%maagaanQaIsadasa%yaMvaditsma.
 • 4 AhMXva:ivaValayaMgaimaYyaaima.
 • 5 [danaIM%vaMXlaaokMpz.
 • ]pirp`d%[email protected] Anya Avyapdainap`[email protected]: ilaKt.
 • ( saamp`tma\ . kqaM .ixap`ma\ .naOva .ikmaqa- M .sava-da)
k km vadit
k: kM vadit .
 • 1 maUK- vaOV AlaM pirEamaoNa . gaiNaka vaOVma\.
 • 2 ku~ ku~ raimalak: . Pirva`ajak: XaaiNDlyama\ .
 • 3 ivaYavaogaa: Xatma\. vaOV: gaiNakama\ .
 • 4 gauilaka: mayaa AanaIta: . vaOV: caoTIma\ .
 • 5 [dma\ ]dkma\ . caoTI vaOVma\ .
 • 6 Aro p`%yaagatp`aNa: Klau Bagavaana\ .
 • XaaiNDlya: svayama\ .
ivapritaqa kxabda
ivaprItaqa-kXabda:.
 • 1 gauNaa: xdaoYaa:
 • 2 svaIkar: xitrskar:
 • 3 dixaNahst: xvaamahst:
 • 4 AnanyaaxAnyaa
 • 5 kRt&: xAkRt&:
anauccodm piz vaa p xnaana art
AnaucCodM piz%vaa p`Xnaana\ ]<art.
 • saMskRtBaaYaa saMsaarsya p`acaInatmaa BaaYaa Aist.eYaa dovavaaNaI Aip kqyato.AsyaaM BaaYaayaaM sava-ivaQaM &anaM iva&anaM ca Aist.sadacaarsya naIitXaas~sya ca ]ccatmaa iXaxaa Aip saMskRtBaaYayaa p`aPyato.p`acaInakalao [yaM BaaYaa doXasya vyavaharBaaYaa AasaIt\.saMskRitkdRYT\yaa tu [yaM ivaXvaBaaYaa Aist.eYaa savaa-saama\ Aaya-BaaYaaNaaM jananaI Aist.vaalmaIik vyaasa Baasa kailadasa BavaBaUit [%yaadya: kvaya: ivaXvavaa=\mayasya AmaUlyaaina r%naaina saint.saMskRtsya p`caaraya AsmaaiBa: sava-da p`ya%na: krNaIya:.saMskRtBaaYaayaaM samBaaYaNasya AByaasa: krNaIya:.gaIta ramaayaNaaidga`nqaanaaM pirXaIlanaM Aip krNaIyama\.[yaM BaartIyaanaaM rajaBaaYaa Bavaot\.
ir@tsqaanaaina samauicatpdo puryat
[email protected] samauicatpdO: pUryat
 • saMskRtBaaYaa------p`acaInatmaaBaaYaaAist.eYaadovavaaNaIAipkqyato.AsyaaM ------sava-ivaQaM &anaMiva&anaM ca Aist.sadacaarsyanaIitXaas~sya ca ]ccatmaaiXaxaaAip ------p`aPyato.p`acaInakalao [yaMBaaYaadoXasya------ AasaIt\.saMskRitkdRYT\yaatu [yaMivaXvaBaaYaaAist.eYaasavaa-saama\ ------ jananaIAist.vaalmaIikvyaasaBaasa------ BavaBaUit [%yaadya: kvaya: ivaXvavaa=\mayasyaAmaUlyaainar%naainasaint.saMskRtsyap`caarayaAsmaaiBa: sava-da ------krNaIya:.saMskRtBaaYaayaaM------ AByaasa: krNaIya:.gaItaramaayaNaaidga`nqaanaaMpirXaIlanaMAip------.[yaMBaartIyaanaaM------ Bavaot\.
 • Aaya-BaaYaaNaaMsaMsaarsyavyavaharBaaYaap`ya%na:

BaaYaayaaMkrNaIyama\ rajaBaaYaa

 • saMskRtBaaYayaasamBaaYaNasyakailadasa
ad