BAHASA MELAYU KOMUNIKASI - PowerPoint PPT Presentation

Bahasa melayu komunikasi
Download
1 / 76

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI. (KOMUNIKASI BERTULIS). PENULISAN. Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan. Dilakukan secara spontan atau terancang.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bahasa melayu komunikasi

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)


Penulisan

PENULISAN

 • Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.

 • Dilakukan secara spontan atau terancang.

 • Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:


Bahasa melayu komunikasi

 • Isi atau Fakta

 • Gaya dan Laras

 • Pengolahan

 • Bahasa


Fakta

Fakta

 • Isi yang hendakdipamerkanbagitatapanpembaca

 • Bagikaryaberbentukilmiah, fakta yang diketengahkanmestilahberdasarkansesuatu yang dapatdipegangkebenarannya.

 • Digarapmelaluipembacaan, hasilpenyelidikanataupundaripadapengalamanpenulis.

 • Faktor –faktortersebutdiadun, disusundandirancangpersembahansebelumiadapatdiketengahkan.


Bahasa melayu komunikasi

 • Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi.

 • Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip, falsafah, ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta.

 • Paling penting, fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas, bermutu, terbukti kesahannya, meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah, logik, dan penuh bertanggungjawab.


Bahasa melayu komunikasi

Gaya

 • Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.

 • Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.

 • Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.


Laras

Laras

 • Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.

 • Laras berubah-ubah mengikut situasi. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.


Bahasa melayu komunikasi

 • AdalahpentinguntukmengenalilarasutamabahasaMelayu. Apabilakitadapatmembezakanlaras formal denganlaras yang tidak formal, kitadapatmengelakdaripadamenggunakanlaras yang tidaksesuaidengansituasitertentu.

 • Pengetahuaninipentingdanbergunakepadamereka yang seringterlibatdengansaluran media cetak, penulis, penyairdansebagainya.


Pengolahan

Pengolahan

 • Kebolehanseseorangmemerihalkansesebuahpenulisasecaramenyeluruh.

 • Melibatkanbahasadanpenggunaannyasecaraberkesan, sertamelibatkan format danbentuk.

 • Pengolahan yang baikdansempurnamempunyaikesepaduan, kesinambungan, ketertibandanpertalian.

 • Dapatmembantupenulismemberigambaran yang jelasdanmenggerakkanransangansertadayaberfikirpembacadengansempurna. Dengankata lain, penulisanakanmenjadilebihmatang, menarikdanberkesan.


Bahasa

Bahasa

 • Haruslah mudah dibaca, ditelahi dan dinikmati.

 • Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati.


Jenis jenis teks

JENIS-JENIS TEKS

 • Penulisan teks perlulah kemas, dapat dibaca dan difahami.

 • Teks haruslah mempunyai isi yang cukup, dan tersusun baik.

 • Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.


Bahasa melayu komunikasi

 • Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan format-format tertentu dari segi penulisan.

 • Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.


Jenis jenis teks format khusus

Jenis-jenisTeks Format Khusus

 • SuratRasmi

 • Laporan

 • MinitMesyuarat

 • Pengumuman

 • Rencana

 • Ucapan

 • Wawancara

 • KertasKerja

 • KadUcapan

 • Puisi

 • Cerpen


Surat rasmi

SURAT RASMI

Suratrasmibersifat formal dandigunakanuntuktujuan yang pentingsahajasepertiurusanpejabat.Contoh-contohsuratkirmanrasmiialahsurataduan,suratrayuan,suratpesananbarang,suratundanganrasmi,suratpermohonandansuratedaran(pekeliling)


Gaya bahasa surat rasmi

Gaya Bahasa Surat Rasmi

 • Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.

 • Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.

 • Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.


Sambungan

SAMBUNGAN

Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian:

 • Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.

 • Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.

 • Surat haruslah sesuai dan bersih,tanpa kesilapan ejaan,tatabahasa tanda bacaan dan fakta.

 • Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik,untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak sewajatnya.


Format surat rasmi

FORMAT SURAT RASMI

 • ALAMAT PENGIRIM

  Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat.

 • GARIS PANJANG MELINTANG

  Dibuat selepas menulis alamat pengirim.

 • NAMA DAN ALAMAT PENERIMA.

  Ditulis selepas rgaris melintang. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris.

 • TARIKH

  Ditulis di bahagian sebelah kanan surat,sebaris dengan baris akhir alamat penerima. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(.) selepas itu.


Sambungan1

sambungan

 • PANGGILAN HORMAT PENERIMA

  Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.

 • PERKARA

  Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.

 • PEMERENGGANGAN / ISI-ISI

  Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.Kedua-dua perenggan ini dimulakan dari tepi surat.Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor


Sambungan2

sambungan

 • PENGAKUAN PENGIRIM

  Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir. Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.

 • TANDATANGAN

  Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim.

 • NAMA PENUH PENGIRIM

  Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.


Ganti nama diri pertama

GANTI NAMA DIRI PERTAMA

 • Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku, Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.

 • Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong,Sultan dan permaisuri baginda, maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik.Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama.


Ganti nama diri kedua

GANTI NAMA DIRI KEDUA

 • Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina,umur,pangkat,status dan hubungan penerima dengan anda. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.

 • Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor, Tan Sri,Pehin Puan Sri,Tun,Haji,Hajah dan sebagainya.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa anda halus.


Ganti nama diri ketiga

GANTI NAMA DIRI KETIGA

 • Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda.

 • Dalam konteks ini,anda perlu menggunakan rujukan Tuanku, Seri Paduka. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai, anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.

 • Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama.Contoh:

  Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………


Kekuatan surat rasmi

KEKUATAN SURAT RASMI

 • Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat,nombor telefon,nombor faks dan sebagainya.

 • Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan.

 • Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran.

 • Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas.

 • Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh.


Kelemahan surat rasmi

KELEMAHAN SURAT RASMI

 • Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta.

 • Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim.

 • Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon,faksimili dan sebagainya.


Laporan

LAPORAN

 • Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku. Selalunya, penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan, lawatan, hari penyampaian hadiah dan sebagainya. Untuk menulis laporan, penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan. Butir-butir seperti persoalan tentang apa, siapa, bila, di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan.

 • Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus.

 • Mengikut Nuraini(1991:69)- laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut:

 • Makluman

 • Pemujukan

 • Penerangan

 • Sejarah


Gaya bahasa laporan

GAYA BAHASA LAPORAN

 • Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan, pengumpalan bahan,penyusunan bahan, penulisan dan penyemakan semula. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik.

 • Bahasa garus jelas dan mudah difahami.

 • Penulis boleh memilih kaedah logik,kronologi,berdasarkan ruang,memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum,memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagian-bahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.


Format laporan

FORMAT LAPORAN

 • Tajuk Laporan

  Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiapawal kata(kecuali kata sendi,kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya.

 • Isi Laporan

  Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa.

 • Pengakuan Pelapor

  Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir,sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(,) dibubuh selepas pengakuan tersebut.


Sambungan3

sambungan

 • Tarikh

  Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.

 • Tanda Tangan Pelapor

  Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.

 • Nama Pelapor

  Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.

 • Jawatan Pelapor

  Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(,) dihujungnya. Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.).


Kekuatan laporan

KEKUATAN LAPORAN

 • Laporan yang baik seperti laporan sejarah,laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca.

 • Laporan selalunya memuatkan perkara-perkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca. Contohnya jika laporan kajian,selalunya akan memuatkan ruangan abstrak, implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya.


Kelemahan laporan

KELEMAHAN LAPORAN

 • Laporan yang teliti memerlukan masa, tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.

 • Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.


Minit mesyuarat

MINIT MESYUARAT

 • Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.

 • Satu daripada bentuk laporan.

 • Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.,

 • Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas.


Gaya bahasa minit mesyuarat

GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT

 • Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.

 • Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda.

 • Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan , frasa, ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.

 • Nyatakan juga jika tiada pindaan.


Sambungan4

sambungan

 • Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.

 • Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit,barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.

 • Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.

 • Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.


Format minit mesyuarat

FORMAT MINIT MESYUARAT

 • Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat.

 • Setiap jabatan, persatuan atau badan-badan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.

 • Lazimnya mengikut format seperti berikut:


Sambungan5

sambungan

 • Bahagian kepala / tajuk

  - Bilangan minit mesyuarat

  - Jabatan / Jawatankuasa

  - Pertubuhan / Organisasi

  Contoh :

  MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.

 • Masa dan tempat

  - Tarikh mesyuarat

  - Waktu mesyuarat dijalankan

  - Tempat


Sambungan6

sambungan

Contoh :

Tarikh : 17 Disember 1990

Waktu : 2.30 petang

Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar

Kedah Darul Aman.


Sambungan7

sambungan

3. Kehadiranditulisdalamsusunansepertiberikut:

a)Hadir - senarainamaahli yang hadir

danjawatan.

b)Turuthadir –senarainamamereka yang hadirsebagaipemerhatiatauundangankhas.

c) Tidakhadir – senarainamaahli yang tidakhadir(samaadaberialasanatautidak).


Sambungan8

sambungan

Contoh:

Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri OsmanHjArof (Pengerusi)

Dato’ Hj Ahmad BasriAkil

(Setiausaha)

En Lee Kin Hong

En MohdAzmi Mahmud

En Tan Cheng Hoe

En NainaMohamad Ismail

En Abd Aziz Azizan

En RomliGhani

En Radhi Mat Din

En Ng Chew Beng

En MohamadRamli-


Sambungan9

sambungan

 • Turut hadir : En Milous Kvacek

  En Rincic Bratislav

  En V. Sundram Moorthy

  En Abdul Halim Hj Abd Hamid

 • Ahli tidak : En Hussin Jaafar

  hadir En Chan Keat Swee

  En Ahmad Sobri Ismail


Sambungan10

sambungan

 • Agenda

  Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:

 • Kata-kata aluan

 • Meluluskan minit mesyuarat yang lalu

 • Perkara-perkara berbangkit

 • Ganjaran istimewa

 • Hal-hal lain

  Dalam penulisan minit mesyuarat,ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.

  Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan……

  Mesyuarat telah bersetuju menerima…..


Sambungan11

sambungan

 • Penutup

  bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada

  a) Penangguhan

  b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan,iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.


Pengumuman

PENGUMUMAN

 • Maksud: Pemberitahuan, perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja.

 • Saluran: media massa

  1. Televisyen dan radio - digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai.

  2. surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan, badan-badan berkanun atau perseorangan.


Beza pengumuman dan pekeliling

BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING


Gaya bahasa pengumuman

Gaya Bahasa Pengumuman

 • Laras bahasa: mudah difahami, ringkas, padat dan tidak meleret-leret.

 • Ciri-ciri umum surat pengumuman:-

  i. Alamat pengirim

  ii. Alamat penerima

  iii. Tarikh

  iv. Nombor telefon

  v. Rujukan kami/ Rujukan tuan

  vi. Perkataan menghadap surat

  vii. Tajuk

  viii. Isi surat

  ix. Penutup

  x. Tandatangan


Kekuatan pengumuman

Kekuatan Pengumuman

 • Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku.

 • Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami - pembaca senang memahami pengumuman.

 • Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik - pengumuman lisan.


Kelemahan pengumuman

Kelemahan Pengumuman

 • Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan.

 • Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.


Rencana

RENCANA

 • Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar.

 • Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca.

 • Kandungan: ajaran, buah fikiran, propaganda atau iklan.

 • Jenis: rencana umum & rencana berita.

 • Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis.

 • Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian, penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit.


Gaya bahasa rencana

Gaya Bahasa Rencana

 • Bahasa: mudah dan lancar.

 • Boleh dimuatkan dialog.

 • Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.

 • Isi yang utama didahulukan.

 • Format teks rencana: format umum. Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.


Gaya bahasa rencana1

Gaya Bahasa Rencana

 • Bentuk penulisan:

  i. Perenggan pendahuluan

  ii. Perenggan isi pertama

  iii. Perenggan isi kedua

  iv. Perenggan isi ketiga

  v. Perenggan isi seterusnya

  vi. Perenggan Penutup


Kekuatan rencana

Kekuatan Rencana

 • Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan.

 • Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca.

 • Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca.


Kelemahan rencana

Kelemahan Rencana

 • Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.


Ucapan

UCAPAN

 • Ucapan adalah ceramah.

 • Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen.

 • Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar.

 • Kandungan – penerangan, penjelasan dan fakta tentang sesuatu.

 • Situasi: majlis perasmian, perpisahan, perhimpunan dan keraian.


Gaya bahasa ucapan

Gaya Bahasa Ucapan

 • Bahasa mudah, jelas dan lancar.

 • Isi haruslah tepat, munasabah dan menyakinkan.

 • Format ucapan:

  1. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol.

  2. Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. seterusnya isi ucapan.

  3. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian, saudara sekalian dan sebagainya.

  4. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan.


Kekuatan ucapan

Kekuatan Ucapan

 • Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan, pujian ataupun sanjungan.

 • Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah.


Kelemahan ucapan

Kelemahan Ucapan

 • Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak.

 • Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja.


Wawancara

WAWANCARA

 • Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja.

 • Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk.

 • Pertanyaan: bercorak ilmiah


Gaya bahasa wawancara

Gaya Bahasa Wawancara

 • Pembukaan dimulakan dengan salam.

 • Gunakan panggilan tuan/puan, encik, pak cik/mak cik.

 • Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat, Yang Mulia, Profesor, Doktor dan sebagainya.

 • Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa. Soalan pendek dan tersusun.

 • Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. Kata-kata ringkas.

 • Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih.


Format wawancara

Format Wawancara

 • Pendahuluan

  - tafsiran terhadap tajuk

 • Isi

  - berkaitan tajuk.

 • Penutup

  - lafaz terima kasih.


Kekuatan wawancara

Kekuatan Wawancara

 • Bercorak formal dan ilmiah. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca.

 • Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. Permudahkan pembacaan.


Kelemahan wawancara

Kelemahan Wawancara

 • Bercorak formal. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi.

 • Ambil masa yang lama – perlukan temujanji, tempat sesuai, dan peralatan lain. Penulisan memakan masa panjang dan lama.


Kertas kerja

Kertas Kerja

 • Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu.

 • Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel.

 • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek, kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan, syarikat dan lain-lain.


Gaya bahasa kertas kerja

Gaya bahasa kertas kerja

Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah:

 • Tajuk

 • Nama penceramah

 • Nama institusi

 • Abstrak (Snopsis / Ringkasan)

 • Pengenalan

 • Perkaedahan

 • Keputusan

 • Perbincangan

 • Rujukan

 • Lampiran


Bahasa melayu komunikasi

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian:

 • Tajuk

 • Rasional

 • Objektif / matlamat

 • Jangkamasa yang diperlukan

 • Kumpulan sasaran

 • Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek

 • Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan

 • Penubuhan jawatan kuasa

 • Menentukan jadual tugas

 • Pelaksanaannya


Cara menulis kertasa kerja

Cara menulis kertasa kerja

Tajuk

 • Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut

 • Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan

 • Hendaklah ringkas, seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan

 • Nama penulis dan institusi

 • Hendaklah ditulis penuh

 • Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran


Bahasa melayu komunikasi

 • Abstrak

 • Kandungan dan tujuan penulisan dibuat

 • Tidak perlu ditulis terlalu panjang, memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah

 • Pengenalan

 • Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas

 • Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat

 • Objektif

 • Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja

 • Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja


Bahasa melayu komunikasi

 • Petikan

 • Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya

 • Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal

 • Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan

 • Senarai rujukan, bibliografi dan nota rujukan

 • Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan

 • Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja, latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat, ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja

 • Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad


Bahasa melayu komunikasi

 • Cara menaip

 • Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4

 • Tinggalkan 2.5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan, atas dan bawah

 • Kelebihan kertas kerja

 • Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar

 • Kekurangan kertas kerja

 • Mengambil masa yang agak lama, tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi

 • Memerlukan penekanan yang berlainan, penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja


Kad ucapan

Kad Ucapan

 • Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan

 • Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim

 • Gaya bahasa kad ucapan

 • Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna

 • Menggunakan bahasa puitis, menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka

sambung


Bahasa melayu komunikasi

 • perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah:

 • a) nama pengirim kad ucapan

 • b) nama penerima kad ucapan

 • c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan?

 • Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang, pantun, sajak dan sebagainya.

 • Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan.


Bahasa melayu komunikasi

 • Kelebihan kad ucapan

 • Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis

 • Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan

 • Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah

 • Kekurangan kad ucapan

 • Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja


Bahasa melayu komunikasi

Puisi

 • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima, irama, dan metafora

 • Bentuk-bentuk mantera, gurindam, syair, nazam, seloka, pantun dan sajak tergolog dalam puisi

 • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah, melukis kemanisan dan kecantikan bahasa

 • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek:

 • a) bentuk

 • b) bahasa

 • c) ema


Bahasa melayu komunikasi

 • Gaya bahasa puisi

 • Suatu persembahan dalam bentuk perkataan

 • Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia; padanya ada badan, ada bentuk, ada suara dan makna dasar, makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi

 • Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian

 • Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan


Bahasa melayu komunikasi

 • Kelebihan puisi

 • Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri

 • Penggunaan lebih padat, teliti dan kadang-kadang mendekati lagu

 • Kekurangan puisi

 • Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi semata-mata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan

 • Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi


Bahasa melayu komunikasi

Cerpen

 • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek

 • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca

 • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap

 • Tujuh unsur yangpenting

 • 1) tema

 • 2) plot

 • 3) watak

 • 4) latar

 • 5) latar

 • 6) gaya

 • 7) suasana cerita

sambung


Bahasa melayu komunikasi

 • Gaya bahasa cerpen

 • Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu

 • Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri

 • Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait:

 • 1) diksi – pemilihan kata-kata

 • 2) sintaksis – penyusunan ayat

 • 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog,

 • pemikiran, aksi, deskripsi dan eksposis

 • 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur

 • yang disebut tadi


Bahasa melayu komunikasi

 • Kelebihan cerpen

 • Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan

 • Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja

 • Kekurangan cerpen

 • Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca

 • Suasana cerita dan watak agak terhad, ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas


 • Login