UDI   hva n  Oppgaver og organisering - Region- og mottaksavdelingen  Samarbeid med helsesektoren

UDI hva n Oppgaver og organisering - Region- og mottaksavdelingen Samarbeid med helsesektoren PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Utlendingsdirektoratet. Side 2. UDI ? hva n?? . Oppgaver og organiseringRegion- og mottaksavdelingenStatlige asylmottakSamarbeid med helsesektoren. Utlendingsdirektoratet. Side 3. Organisasjonskart UDI Per 01.09.2006 . . Direkt?r Ida B?rresen (fung)Assisterende direkt?r Gry Aalde (fung). Dir

Download Presentation

UDI hva n Oppgaver og organisering - Region- og mottaksavdelingen Samarbeid med helsesektoren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Dato 02.06.2012 UDI – hva nå? Oppgaver og organisering - Region- og mottaksavdelingen Samarbeid med helsesektoren Siri Rustad; Assisterende avdelingsdirektør

2. Utlendingsdirektoratet Side 2 UDI – hva nå? Oppgaver og organisering Region- og mottaksavdelingen Statlige asylmottak Samarbeid med helsesektoren

3. Utlendingsdirektoratet Side 3 Organisasjonskart UDI Per 01.09.2006 UDIs direktør stilling er nettopp utlyst – Pt er direktør, ass.direktør og 3 avdelingsdirektører fungerende. I løpet av vinteren vil ledelsen komme på plass. Kommunikasjons- og serviceavdelingen – NB Pressekontakt og opplysningstjeneste Administrasjonsavdelingen – Økonomi, personal og systemutvikling Asylavdelingen – Inndelt etter landområder Oppholdsavdelingen – Søknader på annet grunnlag enn asyl – Familiegjenforening, visum, arbeidstillatelse, statsborgerskap, utvisning FSK – UDIs tenkeboks, statistikk og regelverk + LANDINFO Region- og mottaksavdelingen Transittenheten -styring, oppfølging og tilsyn med drift og økonomi i transittmottak, -personlogistikk i ankomstfasen og -enkeltsaker knyttet til den enkelte beboer i transitt. Mottaksenheten -kvalitetsarbeid i mottak, dvs å tilrettelegge for at asylsøkere får et forsvarlig og differensiert tilbud, -asylsøkeres psykiske helse, -forsterka avdelinger og voldsproblematikk, -enslig mindreårige asylsøkere og barn i mottak.  Enhet for retur og tilbakevending -koordinere og utvikle retur av utlendinger med ulovlig opphold samt videreføre det frivillige tilbakevendingsarbeidet. Enheten samarbeider med International Organization of Migration (IOM) og politiet om denne oppgaven. Avdelingen har 6 regionkontor; i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo.  Styring, oppfølging og tilsyn med drift og økonomi på mottakene i regionen. inkludert opp- og nedbygging av mottakskapasiteten   Advokatordning, retur og tilbakevending.  Fire regioner har forsterka avdelinger knyttet til ordinære mottak De regionale enhetene har oppgaver knyttet til Region- og mottaksavdelinga, men representerer hele UDIs virksomhet i sine regioner UDIs direktør stilling er nettopp utlyst – Pt er direktør, ass.direktør og 3 avdelingsdirektører fungerende. I løpet av vinteren vil ledelsen komme på plass. Kommunikasjons- og serviceavdelingen – NB Pressekontakt og opplysningstjeneste Administrasjonsavdelingen – Økonomi, personal og systemutvikling Asylavdelingen – Inndelt etter landområder Oppholdsavdelingen – Søknader på annet grunnlag enn asyl – Familiegjenforening, visum, arbeidstillatelse, statsborgerskap, utvisning FSK – UDIs tenkeboks, statistikk og regelverk + LANDINFO Region- og mottaksavdelingen Transittenheten -styring, oppfølging og tilsyn med drift og økonomi i transittmottak, -personlogistikk i ankomstfasen og -enkeltsaker knyttet til den enkelte beboer i transitt. Mottaksenheten -kvalitetsarbeid i mottak, dvs å tilrettelegge for at asylsøkere får et forsvarlig og differensiert tilbud, -asylsøkeres psykiske helse, -forsterka avdelinger og voldsproblematikk, -enslig mindreårige asylsøkere og barn i mottak.  Enhet for retur og tilbakevending -koordinere og utvikle retur av utlendinger med ulovlig opphold samt videreføre det frivillige tilbakevendingsarbeidet. Enheten samarbeider med International Organization of Migration (IOM) og politiet om denne oppgaven. Avdelingen har 6 regionkontor; i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo.  Styring, oppfølging og tilsyn med drift og økonomi på mottakene i regionen. inkludert opp- og nedbygging av mottakskapasiteten   Advokatordning, retur og tilbakevending.  Fire regioner har forsterka avdelinger knyttet til ordinære mottak De regionale enhetene har oppgaver knyttet til Region- og mottaksavdelinga, men representerer hele UDIs virksomhet i sine regioner

4. Utlendingsdirektoratet Side 4 Asylmottak - stikkord Norge tilbyr asylsøkere som kommer til landet plass i et mottak mens de venter på svar på asylsøknaden sin. Mottaksplassen som tilbys er et frivillig botilbud UDI har utviklet et fleksibelt mottaksapparat, som kan håndtere et varierende antall asylsøkere og flyktninger.

5. Utlendingsdirektoratet Side 5 Asylmottak – stikkord forts. UDI utlyser konkurranse om drift av asylmottak Mottakene drives av kommuner, frivillige organisasjoner eller privatpersoner Styring av mottaksdriften reguleres gjennom Driftsreglementet og Pengereglementet Tilsyn er et viktig element i UDIs kontroll av mottakene. Driftsreglementet (Reglement for drift av statlig mottak) angir overordnede målsettinger samt rammer og ansvarsfordeling. Kravspesifikasjonen til driftsreglementet angir hvilke kvalitetskrav som stilles til driften. Gjeldende føringsbrev for inneværende år angir krav til planlegging av utvalgte satsingsområder ved mottaksdriften og rapportering til UDI  Pengereglementet (Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlig mottak) inneholder regler og retningslinjer for økonomisk hjelp til beboere i statlig mottak MER OM TILSYN:: Hovedsiktemål å sikre kvaliteten på mottaksdriften definert som en tjenestes evne til å tilfredsstille forventningene til tjenesten Kravene til kvalitet i statlig mottak tar utgangspunkt i beboerne i mottaket. Styringsdokumentene handler om å sikre beboerne et likeverdig, nøkternt og forsvarlig botilbud. I et system for kvalitetssikring inngår årsplaner og årsrapporter, budsjett og regnskap, tilsyn og tilsynsrapporter. Hensikten med tilsynet bl.a. er «samarbeid med driftsoperatør, mottaksledelse, mottaksansatte og beboere om hensiktsmessige metoder for god måloppnåelse.» Driftsreglementet (Reglement for drift av statlig mottak) angir overordnede målsettinger samt rammer og ansvarsfordeling. Kravspesifikasjonen til driftsreglementet angir hvilke kvalitetskrav som stilles til driften. Gjeldende føringsbrev for inneværende år angir krav til planlegging av utvalgte satsingsområder ved mottaksdriften og rapportering til UDI  Pengereglementet (Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlig mottak) inneholder regler og retningslinjer for økonomisk hjelp til beboere i statlig mottak MER OM TILSYN:: Hovedsiktemål å sikre kvaliteten på mottaksdriften definert som en tjenestes evne til å tilfredsstille forventningene til tjenesten Kravene til kvalitet i statlig mottak tar utgangspunkt i beboerne i mottaket. Styringsdokumentene handler om å sikre beboerne et likeverdig, nøkternt og forsvarlig botilbud. I et system for kvalitetssikring inngår årsplaner og årsrapporter, budsjett og regnskap, tilsyn og tilsynsrapporter. Hensikten med tilsynet bl.a. er «samarbeid med driftsoperatør, mottaksledelse, mottaksansatte og beboere om hensiktsmessige metoder for god måloppnåelse.»

6. Utlendingsdirektoratet Side 6 Mottaksøkonomi Egen post (”post 21”)i statsbudsjettet Budsjett 2006: 938 mill To typer utgifter Kontraktsfestede til drift og leie Ytelser til den enkelte beboer etter ”Pengereglementet”

7. Utlendingsdirektoratet Side 7 Økonomiske ytelser Beboere i mottak som ikke selv har økonomiske midler, kan motta støtte etter Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlig mottak En forutsetning for å få økonomisk hjelp er at asylsøkeren bor i et statlig mottak for asylsøkere.

8. Utlendingsdirektoratet Side 8 Antall plasser og beboere i mottak ved månedsskiftet, siste 13 måneder Beleggsprosent ventemottak pr. 01.08.2006: 54 % Beleggsprosent transitt mottak per 01.08.2006: 82,5 % Beleggsprosent ordinære mottak per 01.08.2006: 98,5 % For antall beboere se: Mottak og bosettingsstatistikk, Tabell 1.4 for antall i mottak i dokumentet mnd_stat.snp som TOC har lagret her K:\Statistikker\01-RAPPORTER\INA. For antall mottaksplasser se Belegg i mottak, ukestatistikk som sendes pr mail fra Brit Wiken. Se under Kapasitet, Totalt antall plasser, Totalt. Lagret …. (K:\Statistikker\RAPPORTER\INA) Tallene for beboere kan oppdateres bakover i tid ved å bruke mottaksøkonomikuben. Til rapport d-møte april: Ta inn kapasitetsutnyttelse og beleggsprosent i tekst i bildetBeleggsprosent ventemottak pr. 01.08.2006: 54 % Beleggsprosent transitt mottak per 01.08.2006: 82,5 % Beleggsprosent ordinære mottak per 01.08.2006: 98,5 % For antall beboere se: Mottak og bosettingsstatistikk, Tabell 1.4 for antall i mottak i dokumentet mnd_stat.snp som TOC har lagret her K:\Statistikker\01-RAPPORTER\INA. For antall mottaksplasser se Belegg i mottak, ukestatistikk som sendes pr mail fra Brit Wiken. Se under Kapasitet, Totalt antall plasser, Totalt. Lagret …. (K:\Statistikker\RAPPORTER\INA) Tallene for beboere kan oppdateres bakover i tid ved å bruke mottaksøkonomikuben. Til rapport d-møte april: Ta inn kapasitetsutnyttelse og beleggsprosent i tekst i bildet

9. Utlendingsdirektoratet Side 9 Beboere i mottak ved utløpet av juli 2006, fordelt etter tid fra saksopprettelse og status til beboerne. Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, tabell 1.11 b Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, tabell 1.11 b

10. Utlendingsdirektoratet Side 10 Beboere i mottak og status i asylsaken ved månedsskiftet, siste 13 måneder 8008 personer i mottak 31.07.2006. Status i saken er hentet fra siste asylsak registrert i DUF. For personer uten asylsak vil status hentes fra familiegjenforeningssaken. * Personer med utreiseplikt vil si personer som har avslag i annen instans eller avslag i første instans og hvor det ikke er gitt utsatt iverksettelse. Tall fra tabell 1.4 Personer med uavgjorte søknader blir delt i hos politiet og UDI. Her er det ikke laget noen rapport ennå, men det burde det. Avhengig av TOC.8008 personer i mottak 31.07.2006. Status i saken er hentet fra siste asylsak registrert i DUF. For personer uten asylsak vil status hentes fra familiegjenforeningssaken. * Personer med utreiseplikt vil si personer som har avslag i annen instans eller avslag i første instans og hvor det ikke er gitt utsatt iverksettelse. Tall fra tabell 1.4 Personer med uavgjorte søknader blir delt i hos politiet og UDI. Her er det ikke laget noen rapport ennå, men det burde det. Avhengig av TOC.

11. Utlendingsdirektoratet Side 11 5 transittmottak i Oslo-nært område med spesialiserte funksjoner gir differensiert plassering og fordeling i tråd med forventet saksgang TANUM: Registrering, informasjon, saksforberedelse asylsak, helse HVALSTAD: Enslig mindreårige og alderstest LØREN: Syke og personer med spesielle helsebehov TORSHOV: Asylsøkere som forventes plassert i ordinære mottak NORDBYBRÅTEN: Dublin-transitt for personer som ikke skal ha sin sak behandlet i Norge eller åpenbart grunnløse søkere ellers som Torshov (ordinær fordeling) 5 transittmottak i Oslo-nært område med spesialiserte funksjoner gir differensiert plassering og fordeling i tråd med forventet saksgang TANUM: Registrering, informasjon, saksforberedelse asylsak, helse HVALSTAD: Enslig mindreårige og alderstest LØREN: Syke og personer med spesielle helsebehov TORSHOV: Asylsøkere som forventes plassert i ordinære mottak NORDBYBRÅTEN: Dublin-transitt for personer som ikke skal ha sin sak behandlet i Norge eller åpenbart grunnløse søkere ellers som Torshov (ordinær fordeling)

12. Utlendingsdirektoratet Side 12 Eksempel på mottakstype (1) Ankomsttransitten Tanum Ligger i Bærum i landlige omgivelser Kapasitet 205 faste plasser Seksjonshus eid og bygget av UDI Alle nyankomne asylsøkere starter sitt opphold i statlig mottak her Obligatorisk tubundersøkelseSeksjonshus eid og bygget av UDI Alle nyankomne asylsøkere starter sitt opphold i statlig mottak her Obligatorisk tubundersøkelse

13. Utlendingsdirektoratet Side 13 Eksempel på mottakstype (2) Hvalstad – delt transitt og ordinær avdeling for enslig mindreårige Ligger i Asker i landlige omgivelser Kapasitet 30 plasser transitt og 30 plasser ordinær EM-avdeling Høgere bemanning enn for ordinære mottak Alderstest gjennomføres for å fastslå alder der det er tvil Høgere bemanning enn for ordinære mottak Alderstest gjennomføres for å fastslå alder der det er tvil

14. Utlendingsdirektoratet Side 14 Eksempel på mottakstype (3) Løren transittmottak Ligger midt i Oslo Kapasitet 185 faste plasser, 65 stykkpris Gammel institusjonsbygning Prioriteres for personer med helseproblematikk Egen kvinneavdeling Ikke kantine og derfor selvhushold med små, felles kjøkken Gammel institusjonsbygning Prioriteres for personer med helseproblematikk Egen kvinneavdeling Ikke kantine og derfor selvhushold med små, felles kjøkken

15. Utlendingsdirektoratet Side 15 Eksempel på mottakstype (4) Nordbybråten transittmottak Ligger i Våler i Østfold i landlige omgivelser Kapasitet 150 faste og 90 stykkprisplasser Gammel sivilforsvarsleir som er utbygd til dette formålet Personer i Dublin-prosedyre prioriteres, ellers ordinær transitt for personer som skal videre til ordinære mottak Kantinedrift Gammel sivilforsvarsleir som er utbygd til dette formålet Personer i Dublin-prosedyre prioriteres, ellers ordinær transitt for personer som skal videre til ordinære mottak Kantinedrift

16. Utlendingsdirektoratet Side 16 Bortfall av botilbudet i mottak Personer med endelig avslag på asylsøknaden mister botilbud i mottak (Utl.§41b) 01. 02.06 Unntatt fra ordningen: Barnefamilier, enslige mindreårige, syke og personer som søker IOM om frivillig retur UDI gir tilbud om plass i ventemottak til de som mister botilbudet i vanlig mottak Endring i ordningen fra november 05: Tidligere asylsøkere kan få tilbud om plass i ordinært mottak, inntil et ventemottak er på plass. 158 personer inn i mottak igjen etter endring i ordningen ( pr. 23.12.05) Endring i ordningen fra november 05: Tidligere asylsøkere kan få tilbud om plass i ordinært mottak, inntil et ventemottak er på plass.158 personer inn i mottak igjen etter endring i ordningen ( pr. 23.12.05)

17. Utlendingsdirektoratet Side 17 Ventemottak For personer med utreiseplikt Ventemottaket erstatter kommunens nødhjelpsplikt Åpent og frivillig tilbud om enkel innkvartering. 1 ventemottak med 100 plasser i Lier.

18. Utlendingsdirektoratet Side 18 Retur og tilbakevending Frivillig retur Informasjonsprogram i mottak Samarbeidet med IOM og Flyktningehjelpen Tvungen retur: Samarbeid om tilbaketakelsesavtaler og samarbeid med politiet TBV: Indiduell økonomisk støtte Prosjektstøtteordning

19. Utlendingsdirektoratet Side 19 Barn Hver fjerde beboer i mottak er barn. Oppfølging med skole- og fritidstilbud og foreldre som er i stand til å ivareta sitt foreldreansvar Alle enslige mindreårige skal ha en fast kontaktperson blant de ansatte. UDI ønsker at alle barn i mottak over 2 år får et tilbud om barnehageplass.

20. Utlendingsdirektoratet Side 20 Barn i mottak fordelt etter ti største land og aldersgrupper, ved utløpet av juli 2006. Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, tabell 1.5 Mars: Kuttet som d-møteversjon, men beholdes i RMA-versjon Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, tabell 1.5 Mars: Kuttet som d-møteversjon, men beholdes i RMA-versjon

21. Utlendingsdirektoratet Side 21 Enslige mindreårige* asylsøkere i ensligmindreårig-mottak ved månedsskiftet, etter alder, siste 13 måneder Personer som blir plassert i enslig mindreårigmottak er de som UDI etter håndrot-undersøkelse mener er under 18 år. Noen vil ha blitt 18 år etter ankomst, derfor fremkommer det personer over 18 år i statistikken. *Basert på opprinnelig registrering i asylsaken Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, Tabell 2.5b= Enslig mindreårig med enslig mindreårig plass fordelt på alder og kjønn Denne ligger ikke i månedstabellen, men som eget dokument i samme mappe som månedsrapporten Mars: Kuttet som d-møteversjon, men beholdes i RMA-versjonPersoner som blir plassert i enslig mindreårigmottak er de som UDI etter håndrot-undersøkelse mener er under 18 år. Noen vil ha blitt 18 år etter ankomst, derfor fremkommer det personer over 18 år i statistikken. *Basert på opprinnelig registrering i asylsaken Kilde: Mottak og bosettingsstatistikk, Tabell 2.5b= Enslig mindreårig med enslig mindreårig plass fordelt på alder og kjønn Denne ligger ikke i månedstabellen, men som eget dokument i samme mappe som månedsrapporten Mars: Kuttet som d-møteversjon, men beholdes i RMA-versjon

22. Utlendingsdirektoratet Side 22 Helse Kommunal helsetjenesten har ansvar for helsetjenestetilbudet til asylsøkere i statlige mottak. Utgiftene dekkes av staten gjennom en vertskommunal kompensasjon Transittmottak UDI har en særavtale med Bærum kommune om helseundersøkelse ved ankomst Norge. Det er derfor helseteam på Tanum, Hvalstad og Løren som forestår 1. gangs helseundersøkelse (TUB) og andre helsetjenester knyttet til ankomstfasen

23. Utlendingsdirektoratet Side 23 Forsterket avdeling Forsterkede avdelinger i ordinære mottak 4 mottak med 80 plasser for personer som trenger ekstra oppfølging ( Hobbøl, Leira, Setermoen, Dale ) Ekstra bemanning – psykiatrisk sykepleier, nattevakt

24. Utlendingsdirektoratet Side 24 Samarbeid med helsesektoren Mottak – kommunal helsetjeneste Forsterket avdeling – kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere – kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste Mottaksansatte – spesialisthelsetjeneste UDI – Helsedirektoratet UDI – Kommunale helsetjenester

25. Utlendingsdirektoratet Side 25 Tilbud til enslige mindreårige asylsøkere Avdelinger for enslig mindreårige i ordinære mottak 5 avdelinger Vårli i Østfold: Separat mottak for barn under 15 år Tilsyn fra Fylkesmannen under utvikling

  • Login