Z en v atmosf e
Download
1 / 46

Záření v atmosféře - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Záření v atmosféře. Milan Šálek salek @chmi.cz. Sou ř adnicov é syst é my. kartézské souřadnice [x,y,z] polární souřadnice. Polární souřadnice. kde          ,           , a          . Prostorový úhel („solid angle“) element prostorového úhlu. Prostorový úhel („solid angle“).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Záření v atmosféře' - marinel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z en v atmosf e

Záření v atmosféře

Milan Šálek

[email protected]


Sou adnicov syst my
Souřadnicové systémy

 • kartézské souřadnice [x,y,z]

 • polární souřadnice


Pol rn sou adnice
Polární souřadnice

kde         ,           ,

a          .


Prostorov hel solid angle element prostorov ho hlu
Prostorový úhel („solid angle“)element prostorového úhlu


Prostorov hel solid angle
Prostorový úhel („solid angle“)

Prostorový úhel určujeme jako plochu, kterou vytíná kužel omezující prostorový úhel z kulové plochy o jednotkovém poloměru.

Prostorový úhel celé koule: 4π

Prostorový úhel o velikosti 1 steradián může přibližně znázorňovat kužel vycházející ze středu koule o konstantním vrcholovém úhlu (úhlu od kolmice k podstavě) přibl. 32,8° (0,572 rad)


Elektromagnetick z en
Elektromagnetické záření

 • Zákony šíření elektromagnetického záření vycházejí z Maxwellových rovnic elmg. pole

 • Pro vzduch platí:


Elektromagnetick z en pokr
Elektromagnetické záření (pokr.)

Z řešení Maxwellových rovnic vyplývá mj. i vlnový charakter elmg. záření


Elektromagnetick z en1
Elektromagnetické záření

 • Šíření elektromagnetických vln v (atmosférickém) prostředí

 • Elmg. vlny:

  • elektrické a magnetické pole šířící se prostorem značnou rychlostí („rychlostí světla“, což je též elmg. zář. , c=3 . 108 m/s“)

  • interagují s prostředím a objekty ležícími na jejich dráze


Charakteristiky vlnov ho pohybu
Charakteristiky vlnového pohybu

Parciální řešení rovnice jednoduchého harmonického oscilátoru:


Charakteristiky vlnov ho pohybu1
Charakteristiky vlnového pohybu

 • šíření vln rychlostí c


Elmg vlny

Frequency Band

Frequency (Mhz)

wavelength (cm)

Met. example

UHF

300-1000

30-100

Profiler

L

1000-2000

15-30

S

2000-4000

7.5-15

10 cm

C

4000-8000

4-7.5

5 cm

X

8000-12500

2.5-4

3 cm

K

> 12500

about 1

8 mm

Elmg. vlny


Pom cka pro p epo et frekvence a vlnov d lky
Pomůcka pro přepočet frekvence a vlnové délky


En elmg z en v atmosf e
Šíření elmg. záření v atmosféře

 • přiblížení: atmosféra je dielektrikum, tudíž

 • nezajímá nás el. pole buzené volnými el. náboji


En elmg z en v atm pokr
Šíření elmg. záření v atm. (pokr.)

 • Z řešení Maxwellových rovnic vyplývá vlnová rovnice, kde rychlost postupu vlnění

 • V atmosféře pro viditelné světlo platí :


En elmg z en v atm pokr1
Šíření elmg. záření v atm. (pokr.)

 • Útlum (zeslabení) elmg. paprsků v atmosféře, případně v dalších objektech (srážky) rozptylem, případně absorpcí

 • Odraz, lom elmg. paprsků

 • Snellův zákonAbsolutn index lomu
Absolutní index lomu

 • index lomu prostředí vůči vakuu:

 • rel. index lomu:


En elmg vln v atm pokr
Šíření elmg. vln v atm. (pokr.)

 • index lomu n je v atmosféře závislý na hustotě (pro viditelné světlo)

 • pro mikrovlny („radarové“ vlny) závisí též

  • na vlhkosti vzduchu

  • na hustotě volných elektronů v jednotkovém objemu vzduchu (významné pouze v ionosféře, v troposféře zanedbáváme)


En elmg vln v atm pokr1
Šíření elmg. vln v atm. (pokr.)

 • index lomu n v atmosféře:

 • vhodnější jednotka:


Refrakce mikrovln v atmosf e
Refrakce mikrovln v atmosféře

 • změny v refrakci jsou podstatně větší ve vertikálním směru

 • Za normálních atmosférických podmínek N klesá s výškou


Refrakce mikrovln v atm pokr
Refrakce mikrovln v atm. (pokr.)

 • křivost trajektorie elmg. (radarového) paprsku:

  • Diferenciální změna tečného vektoru křivky vzhledem ke délkovému elementu křivky

  • pro kružnici platí:

  • křivost je při orientaci po směru hod. ručiček záporná


Trajektorie sv teln ho paprsku v atmosf e
Trajektorie světelného paprsku v atmosféře

 • n =f(ρ)=f(z)

 • rozdělení atmosféry na infinitezimální „slupky“, ve kterých považujeme n za konstantuRozptyl elmg vln v dokonal m elektrick m vodi i kapce
Rozptyl elmg. vln v dokonalém elektrickém vodiči (kapce)

 • neexistuje volný el. náboj, tj. použijeme Maxwellovy rovnice, kde

 • Při úpravách Maxwellových rovnic vyjdou vlnové rovnice, kde rychlost postupu je komplexním číslem


Rozptyl elmg vln v dokonal m elektrick m vodi i kapce1
Rozptyl elmg. vln v dokonalém elektrickém vodiči (kapce)

 • reálná část komplexní rychlosti: postupná rychlost šíření elmg. vln

 • imaginární část: útlum

 • kompl. index lomu:


Teorie rozptylu elmg z en na sf rick ch stic ch
Teorie rozptylu elmg záření na sférických částicích

 • odvodil asi před 100 lety německý fyzik Gustav Mie (=> Mieův rozptyl)

 • pro malé částice

 • platí Rayleighův rozptyl


Teorie rozptylu elmg z en na sf rick ch stic ch1
Teorie rozptylu elmg záření na sférických částicích

Rayleighův rozptyl (ve směru původních rozptylujících paprsků) – viz Bednář (1989), s. 139, vzorec (4.187):


Efektivn plocha zp tn ho rozptylu backscattering cross section
Efektivní plocha zpětného rozptylu Backscattering cross section

Efekt. plocha zpětného rozptylu σ rozptylující částice je zdánlivá oblast zachycující a izotropně rozptylující (původní) záření I0, které vytváří ve vzdálenosti r intenzitu záření:


Z en v atmosf e1
Záření v atmosféře section

 • Zákony záření černého tělesa

  • Černé těleso absorbuje veškeré dopadající záření (fyzikální fikce)

  • Záření vysílané povrchem černého tělesa má charakteristické spektrum vlnových délek popsané Planckovým zákonem:

 • λ vlnová délka, T – abs. teplota tělesa

 • C1=1.191 E-16 Wm2, C2=1.439E-2 m.K


Z en v atmosf e2
Záření v atmosféře section

 • Planckův zákon: Funkce Eλ(někdy značená Bλ) je definovaná tak, že výraz Eλdλ představuje množství elmg. záření z intervalu <λ, λ+dλ), jež je za jednotku času vyzařováno jednotkovou plochou povrchu černého tělesa do jednotkového prostorového úhlu ve směru vnější normály


Pr b h funkce e
Pr sectionůběh funkce E


Celkov mno stv elmg z en
Celkové množství elmg. záření section

 • Stefanův-Boltzmanův zákon


Vlnov d lka maxima funkce e
Vlnová délka maxima funkce E section

 • Wienův zákon:

 • Maximum funkce E při lokálním maximu vlnových délek:


Ed t leso
Šedé těleso section

 • pro většinu zemského povrchu je ν blízké hodnotě 1, proto jej můžeme v prvním přiblížení považovat za dokonale černé těleso bez velké újmy na přesnosti

Kol 3
Úkol č. section3

 • Nakreslete trajektorie radarových paprsků při průměrném poklesu indexu lomu s výškou pro elevace 0,0; 0,1; 0,5; 1 a 2 st. H0=767 m (výška radaru Skalky).


Kol 4
Úkol č. section4

 • Nakreslete si závislost funkce E charakterizující spektrum záření černého tělesa na vlnové délce a na absolutní teplotě. Vypočítejte maximum funkce E pro teplotu –20, 10 a 40°C


ad