LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum - PowerPoint PPT Presentation

Lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum
Download
1 / 14

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum. Aurelija Valeikienė, Direktoriaus pavaduotoja, Projekto koordinatorė. pranešimo turinys. Kodėl mokslininkų mobilumas? Kas būtent? Kodėl Studijų kokybės vertinimo centras? Kas iš viso to?. prielaidos.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum

Aurelija Valeikienė,

Direktoriaus pavaduotoja,

Projekto koordinatorė

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Prane imo turinys

pranešimo turinys

 • Kodėl mokslininkų mobilumas?

 • Kas būtent?

 • Kodėl Studijų kokybės vertinimo centras?

 • Kas iš viso to?

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Prielaidos

prielaidos

 • Mūsų sėkmės sąlyga - atvira Lietuva, ne pasyviai stebinti globalius procesus ir bijanti prarasti savo darbo jėgą, o aktyviai įgyvendinanti politiką, nukreiptą asmens ir visuomenės gerovei, tarp jų - ir palankių darbo sąlygų mokslininkams sukūrimas čia

 • Šimtmečiais gyvuojančios bendruomenės tradicijos:

  • rasti balansą tarp universiteto kaip institucijos stabilumo, savireguliacijos bei savisaugos IR liberalios akademinės dvasios, atviros paieškoms ir kaitai

  • derinti savęs tobulinimą bei mokslinio pažinimo plėtrą IR tarnavimą šiandienos poreikiams - ūkio bei visuomenės interesams

 • Reikia pripažinti, kad emigracija vyksta dėl įvairių priežasčių ir ne visas jas galima [lengvai, jei iš viso] pašalinti

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Prielaidos1

prielaidos

 • Norėdama neatsilikti nuo kitų Europos šalių, Lietuva (be kita ko) turi dalyvauti Europinėse iniciatyvose. Neveikimas – jau pralaimėjimas konkurencinėje kovoje!

 • Siekiant stabilizuoti protų nutekėjimą ir paversti jį bent daliniu protų sugrįžimu, reikalingos jungtinės pastangos ir veiklos koordinavimas

 • Lietuvos mokslininkų mobilumo centro kūrimas – viena iš veiklų

 • Mokslo ir studijų institucijos, besiorientuojančios į geriausių užsienio universitetų ir mokslo įstaigų lygį studijose ir moksle, turėtų rūpintis ne tik esamo personalo išlaikymu, bet ir naujo pritraukimu. Atsinaujinimas – idėjų apykaitos sąlyga, galimybė įsitraukti į naujus tyrimus, užsidirbti ir t.t.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Situacija

situacija

 • Informacijos stoka sprendimų priėmimui

 • Palyginti menkai išplėtotos paslaugos

 • Neišnaudotas potencialas:

  • Studentų aktyvumas akademiniuose mainuose didelis, tuo tarpu dėstytojai ir tyrėjai atsilieka – nuostolis asmeniniam tobulėjimui, institucijos stiprėjimui ir pripažinimui, šalies augimui ir įvaizdžiui

  • Menkas tarpsektorinis bendravimas ir mobilumas

   neprisideda prie inovacijų kūrimo ir diegimo (švietimas verslas)

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Projekto ap valga

projekto apžvalga

 • Tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų asmenų judėjimui sudarymo per Lietuvos mokslininkų mobilumo centro įkūrimą ir veiklos sustygavimą. Orientacija į mokslininkų pritraukimą ir susigrąžinimą Lietuvon, o ne emigracijos skatinimas!

 • Studijų kokybės vertinimo centras – vienas koordinatorius Lietuvoje

 • Projekto trukmė 36 mėn.:

  • pradžia 2005-02-01

  • pabaiga (?) 2008-01-01

 • Bendras biudžetas – 125 416 € (iš 6BP – 116 000 €)

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


U daviniai

uždaviniai

 • įsteigti sudėtinę ERA-MORE dalį – Lietuvos mobilumo centrą, veiksiantį kaip nacionalinio mokslininkų mobilumo tinklo koordinatorių bei kaip tiltą tarp panašių centrų kitose šalyse

 • vystyti paslaugas, skirtas mobiliems mokslininkams

 • suburti nacionalinį mokslininkų mobilumo tinklą

 • pasitelkus ekspertus, inicijuoti Lietuvos mobilumo centro ir šalies institucijų, būsiančių mokslininkų mobilumo tinklo Lietuvoje narėmis, personalo mokymus

 • sukurti Lietuvos mobilumo centro tinklapį, kaip pirminį informacijos šaltinį bei jos sklaidos įrankį

 • nacionaliniame tinklapyje kaupti informaciją, tapsiančią informacijos paslaugų, teikiamų mobilumo centruose, pagrindu

 • skleisti informaciją apie Lietuvos mobilumo centro ir ERA-MORE siūlomas paslaugas bei galimybes

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum

Studijų kokybės vertinimo centro uždaviniai:

 • įgyvendinti šalies mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybės užtikrinimo politiką

 • kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas

Europos mokslinių tyrimų erdvės nacionalinio centro mokslininkų mobilumui skatinti (ERA-MORE) funkcijos

Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas

 • kvalifikacijos, suteikiančios teisę į aukštąjį mokslą

 • aukštojo mokslo kvalifikacijos

 • pagalba atvykstantiems tyrėjams

 • pagalba išvykstantiems tyrėjams

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Veiklos

veiklos

1 projekto etapas. LIETUVOS MOBILUMO CENTRO ĮKŪRIMAS, VEIKLA

2 projekto etapas. NACIONALINIO MOBILUMO TINKLO KŪRIMAS

3 projekto etapas. NACIONALINIO MOBILUMO PORTALO KŪRIMAS

4 projekto etapas. INFORMACINIŲ LEIDINIŲ LEIDIMAS

5 projekto etapas. MOBILUMO TINKLO PERSONALO MOKYMAI

6 projekto etapas. INFORMACIJOS SKLAIDA

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Rezultatai

rezultatai

 • Paslaugos mokslininkams ir jų šeimų nariams

  • Informacija ir praktinė pagalba šiais klausimais:

   • Teisiniais (vizos, sveikatos ir socialinė apsauga, mokesčiai)

   • Profesinės veiklos (kvalifikacijų pripažinimas, darbo leidimai, IPR, finansavimas)

   • Socialiniais ir kultūriniais (apgyvendinimas, mokslas ir studijos, kalbų mokymasis, kultūrinis gyvenimas)

  • Galimybės skelbtis apie save ir ieškoti darbo (per Lietuvos ir visos Europos tinklapius)

   • http://www.eracareers.lt

   • http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Rezultatai1

rezultatai

 • Paslaugos organizacijoms:

  • Galimybė pritraukti aukščiausios kvalifikacijos personalą trumpiems ir vidutinės trukmės laikotarpiams (taip pat ir pritraukiant finansavimą iš šalies)

  • Mokymai mokslo ir studijų institucijų administratoriams

  • Galimybės aukštujų technologijų įmonėms ir kitoms organizacijoms, įdarbinančioms tyrėjus, skelbtis apie save ir skelbti savo darbo vietas

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Vidiniai s km s faktoriai

vidiniai sėkmės faktoriai

 • Ilgametė bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis patirtis

 • Centro patirtis įgyvendinant kitus projektus – tarp jų ir tarptautinius (finansuoti Phare, Šiaurės šalių ministrų tarybos, UNESCO ir Europos Tarybos bei Europos Komisijos ir Kanados vyriausybės, Leonardo da Vinči, ESF)

 • Jaunas ir energingas kolektyvas

 • Noras dirbti, mokytis ir tobulėti suvokiant atliekamo darbo svarbą

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


I oriniai s km s faktoriai

išoriniai sėkmės faktoriai

 • Plačių Europinių iniciatyvų įgyvendinimo sėkmė:

  • Europos Chartijos bei Europos mokslininkų priėmimo į darbą kodekso principų įgyvendinimas mokslo ir studijų institucijose

  • Europos mokslininkų vizos priėmimas

 • Tarptinstitucinio bendradarbiavimo suderinimas:

  • Universitetų ir mokslo įstaigų geranoriškas bendradarbiavimas su LMC

  • Verslo suinteresuotumas bendrauti

  • Su visomis institucijomis, nuo kurių priklauso teisiniai ir finansiniai mobilumo aspektai (vizos, socialinė apsauga, mokesčiai ir pan.)

 • Tęstinio finansavimo LMC veiklai užsitikrinimas!

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


Lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum

Lietuvos mokslininkų mobilumo centrasGiedra Katilauskienė, projekto vadybininkėRasa Jurkevičienė, projekto administratorėOksana Mažeikaitė, projekto administratorėKęstutis Morkūnas, IT specialistasTel.: (8~5) 210 4777, 210 4778el.p. lmc@skvc.lthttp://www.eracareers.lt

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras


 • Login