slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego' - marika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dr Maciej Zathey

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

slide2

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Szerokie spektrum Strategii Województwa:
 • Strategia jako dokument programujący rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określone uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego
  • rola wspierania samorządów lokalnych w regionie
  • uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych
  • oddolny sygnał dla szczebla rządowego

Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej

slide3

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podmioty zaangażowane w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego
 • Komitet Sterujący
 • Rada Rozwoju Dolnego Śląska
 • Zespół Zarządzający Projektem Strategii
 • Grupa robocza
 • Fora subregionalne
 • KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD
slide4

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska

Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu

Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska

Definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska;

Doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej

Debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu

Pełnienie roli Rady Programowej Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Powoływanie Zespołów Roboczych Rady Rozwoju

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

slide5

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Rada Rozwoju Dolnego Śląska

Na spotkaniu 2-4 lutego 2012 r. w Łomnicy zaprezentowano 5 referatów dotyczących Strategii:

Wizja i priorytety SRWD

Propozycje działań i priorytetów SRWD

System wdrażania SRWD

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Pozycjonowanie Województwa Dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu

slide6

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Komitetu Sterującego

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie realizacji procesu aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w procesie aktualizacji Strategii, w tym jej kolejnych projektów

Ocena modelu wdrażania Strategii

Ocena uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych

Współpraca z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii

slide7

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Zespół Zarządzający Projektem Strategii

Uczestnictwo w pracach dotyczących programowania procesu aktualizacji

Uczestnictwo w opracowaniu założeń aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w trakcie procesu aktualizacji Strategii, w tym projektu SRWD oraz analiz cząstkowych

Weryfikacja diagnozy społeczno–gospodarczej regionu oraz wizji, misji i celów strategicznych, kierunków działań

Udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących aktualizacji Strategii

Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii oraz weryfikacja zgłoszonych uwag

Weryfikacja raportu z konsultacji społecznych Strategii

Udział w procedurze oceny ex-ante i oddziaływania na środowisko Strategii

slide8

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Grupy Roboczej
 • Weryfikacja diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z analizą pod kątem mocnych i słabych stron
 • Określenie potencjałów endogenicznych i głównych czynników rozwojowych oraz prognozowanie trendów rozwojowych także w ujęciu subregionalnym
 • Identyfikacja barier i problemów rozwojowych oraz obszarów strategicznej interwencji w ujęciu geograficznym
 • Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii.
slide9

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalne i ich zadania

 • Analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron
 • Określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie
 • Identyfikacja barier i problemów w subregionie
 • Określenie obszarów strategicznej interwencji w subregionie
 • Wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu
slide10

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalnemogą zostać powołane w ramach wydzielonych geograficznie obszarów funkcjonalnych – subregionów:

 • Subregion I. Obszar Wrocławia
 • – powiaty: Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Wrocławski, Średzki, Wołowski, Trzebnicki, Milicki oraz miasto Wrocław
 • 2) Subregion II. Obszar Legnicko-Głogowski
 • – powiaty: Legnicki, Lubiński, Głogowski, Jaworski, Polkowicki, Górowski, Bolesławiecki, Złotoryjski oraz miasto Legnica
 • 3) Subregion III. Obszar Sudecki
 • – powiaty: Wałbrzyski, Kamiennogórski, Jeleniogórski, Lwówecki, Lubański, Zgorzelecki, Świdnicki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki oraz miasto Jelenia Góra
slide11

Harmonogram prac - planowany

 • Luty – Marzec
 • Lipiec – Sierpień
 • Wrzesień – Październik
 • Kwiecień – Czerwiec
 • Listopad 2012
 • Konsultacje społeczne projektu SRWD

Analiza

SWOT

Ostateczna wersja SRWD – strategiczne priorytety rozwojowe Dolnego Śląska do 2020 r.

 • Projekt
 • Strategii

Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych

Ocena ex-ante

 • Przyjęcie SRWD

Diagnoza Dolnego Śląska

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Intensywne prace

 Zespół Zarządzający

 • Grupa Robocza

Dodatkowe prace

 Zespół Zarządzający

 Grupa Robocza

slide12

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Analiza SWOT Dolnego Śląska

 • Analiza SWOT Dolnego Śląska ma zidentyfikować (wskazać):
      • Potencjały rozwojowe na obszarze województwa
 • Problemowe zakresy tematyczne dotyczące:
  • sfery gospodarczej
  • struktura gospodarkiregionu, przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje zagraniczne, turystyka
  • sfery społecznej
  • demografia, kapitał społeczny, zasoby ludzkie, edukacja, sektor pozarządowy, zdrowie, kultura, społeczeństwo informacyjne
  • sfery przestrzennej
  • dostępność komunikacyjna, infrastruktura, procesy urbanizacyjne, energetyka
 • Bariery, które wstrzymują wykorzystanie potencjału rozwojowego województwa i jego subregionów
 • Oddziaływania transgraniczne i ponadregionalne obszarów graniczących województwem dolnośląskim
 • Specjalizacje Dolnego Śląska w ujęciu geograficznym
slide13

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Obszary problemowe i obszary wzrostu

W Strategii określone zostaną Obszary Strategicznej Interwencji Dolnego Śląska:

 • Obszary problemowe:identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa
 • Obszary wzrostu (obszary posiadające potencjał rozwojowy): identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa
 • Analiza komplementarności OSI na obszarze województwaz zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategicznych dokumentów krajowych

Zasadniczą wartością wyznaczenia OSI będzie lepsze zaadresowanie i poprawa efektywności interwencji publicznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju – na podstawie zaktualizowanej strategii rozwoju regionu

slide14

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Konsultacje społeczne projektu SRWD
 • Konferencje : regionalna i subregionalne
 • (uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli JST)
 • Seminaria: regionalne i subregionalne tematyczne seminaria związane z realizacją strategii
 • Planowany termin lipiec – sierpień 2012:
 • 1. Wrocław – rozpoczęcie
 • 2. Wałbrzych
 • 3. Legnica
 • 4. Jelenia Góra
 • 5. Kudowa Zdrój – transgraniczne
 • 6. Zgorzelec – transgraniczne
 • 7. Wrocław – podsumowanie
 • Udostępnienie opinii publicznej projektu aktualizowanej wersji strategii oraz możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej

podkład: http://maps.geoportal.gov.pl

ad