I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego
Download
1 / 15

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego' - marika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dr Maciej Zathey

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Szerokie spektrum Strategii Województwa:

 • Strategia jako dokument programujący rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określone uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego

  • rola wspierania samorządów lokalnych w regionie

  • uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych

  • oddolny sygnał dla szczebla rządowego

Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podmioty zaangażowane w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 • Komitet Sterujący

 • Rada Rozwoju Dolnego Śląska

 • Zespół Zarządzający Projektem Strategii

 • Grupa robocza

 • Fora subregionalne

 • KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska

Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu

Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska

Definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska;

Doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej

Debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu

Pełnienie roli Rady Programowej Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Powoływanie Zespołów Roboczych Rady Rozwoju

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Rada Rozwoju Dolnego Śląska

Na spotkaniu 2-4 lutego 2012 r. w Łomnicy zaprezentowano 5 referatów dotyczących Strategii:

Wizja i priorytety SRWD

Propozycje działań i priorytetów SRWD

System wdrażania SRWD

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Pozycjonowanie Województwa Dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Komitetu Sterującego

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie realizacji procesu aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w procesie aktualizacji Strategii, w tym jej kolejnych projektów

Ocena modelu wdrażania Strategii

Ocena uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych

Współpraca z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Zespół Zarządzający Projektem Strategii

Uczestnictwo w pracach dotyczących programowania procesu aktualizacji

Uczestnictwo w opracowaniu założeń aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w trakcie procesu aktualizacji Strategii, w tym projektu SRWD oraz analiz cząstkowych

Weryfikacja diagnozy społeczno–gospodarczej regionu oraz wizji, misji i celów strategicznych, kierunków działań

Udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących aktualizacji Strategii

Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii oraz weryfikacja zgłoszonych uwag

Weryfikacja raportu z konsultacji społecznych Strategii

Udział w procedurze oceny ex-ante i oddziaływania na środowisko Strategii


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Grupy Roboczej

 • Weryfikacja diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z analizą pod kątem mocnych i słabych stron

 • Określenie potencjałów endogenicznych i głównych czynników rozwojowych oraz prognozowanie trendów rozwojowych także w ujęciu subregionalnym

 • Identyfikacja barier i problemów rozwojowych oraz obszarów strategicznej interwencji w ujęciu geograficznym

 • Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii.


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalne i ich zadania

 • Analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron

 • Określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie

 • Identyfikacja barier i problemów w subregionie

 • Określenie obszarów strategicznej interwencji w subregionie

 • Wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalnemogą zostać powołane w ramach wydzielonych geograficznie obszarów funkcjonalnych – subregionów:

 • Subregion I. Obszar Wrocławia

 • – powiaty: Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Wrocławski, Średzki, Wołowski, Trzebnicki, Milicki oraz miasto Wrocław

 • 2) Subregion II. Obszar Legnicko-Głogowski

 • – powiaty: Legnicki, Lubiński, Głogowski, Jaworski, Polkowicki, Górowski, Bolesławiecki, Złotoryjski oraz miasto Legnica

 • 3) Subregion III. Obszar Sudecki

 • – powiaty: Wałbrzyski, Kamiennogórski, Jeleniogórski, Lwówecki, Lubański, Zgorzelecki, Świdnicki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki oraz miasto Jelenia Góra


Harmonogram prac - planowany

 • Luty – Marzec

 • Lipiec – Sierpień

 • Wrzesień – Październik

 • Kwiecień – Czerwiec

 • Listopad 2012

 • Konsultacje społeczne projektu SRWD

Analiza

SWOT

Ostateczna wersja SRWD – strategiczne priorytety rozwojowe Dolnego Śląska do 2020 r.

 • Projekt

 • Strategii

Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych

Ocena ex-ante

 • Przyjęcie SRWD

Diagnoza Dolnego Śląska

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Intensywne prace

 Zespół Zarządzający

 • Grupa Robocza

Dodatkowe prace

 Zespół Zarządzający

 Grupa Robocza


Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Analiza SWOT Dolnego Śląska

 • Analiza SWOT Dolnego Śląska ma zidentyfikować (wskazać):

 • Potencjały rozwojowe na obszarze województwa

 • Problemowe zakresy tematyczne dotyczące:

  • sfery gospodarczej

  • struktura gospodarkiregionu, przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje zagraniczne, turystyka

  • sfery społecznej

  • demografia, kapitał społeczny, zasoby ludzkie, edukacja, sektor pozarządowy, zdrowie, kultura, społeczeństwo informacyjne

  • sfery przestrzennej

  • dostępność komunikacyjna, infrastruktura, procesy urbanizacyjne, energetyka

 • Bariery, które wstrzymują wykorzystanie potencjału rozwojowego województwa i jego subregionów

 • Oddziaływania transgraniczne i ponadregionalne obszarów graniczących województwem dolnośląskim

 • Specjalizacje Dolnego Śląska w ujęciu geograficznym


 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

  Obszary problemowe i obszary wzrostu

  W Strategii określone zostaną Obszary Strategicznej Interwencji Dolnego Śląska:

  • Obszary problemowe:identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa

  • Obszary wzrostu (obszary posiadające potencjał rozwojowy): identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa

  • Analiza komplementarności OSI na obszarze województwaz zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategicznych dokumentów krajowych

  Zasadniczą wartością wyznaczenia OSI będzie lepsze zaadresowanie i poprawa efektywności interwencji publicznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju – na podstawie zaktualizowanej strategii rozwoju regionu


  Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

  • Konsultacje społeczne projektu SRWD

  • Konferencje : regionalna i subregionalne

  • (uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli JST)

  • Seminaria: regionalne i subregionalne tematyczne seminaria związane z realizacją strategii

  • Planowany termin lipiec – sierpień 2012:

  • 1. Wrocław – rozpoczęcie

  • 2. Wałbrzych

  • 3. Legnica

  • 4. Jelenia Góra

  • 5. Kudowa Zdrój – transgraniczne

  • 6. Zgorzelec – transgraniczne

  • 7. Wrocław – podsumowanie

  • Udostępnienie opinii publicznej projektu aktualizowanej wersji strategii oraz możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej

  podkład: http://maps.geoportal.gov.pl  ad