Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě - PowerPoint PPT Presentation

Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t
Download
1 / 43

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ. Ředitel školy Zástupce ředitele Třídní učitel Výchovný poradce Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání. VÝCHOVNÝ PORADCE. Odpovídá za :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

Prva a povinnosti rodi v oblasti pe o dt


Organiza n d z

ORGANIZAN D Z

 • editel koly

 • Zstupce editele

 • Tdn uitel

 • Vchovn poradce

 • Koordintor protidrogov prevence a poradce pro volbu povoln


V chovn poradce

VCHOVN PORADCE

Odpovd za :

 • evidenci vech k se specifickmi vvojovmi poruchami vech td koly,

 • evidenci problmovch k a veden vchovn komise koly vchovnho aktivu koly,

 • koordinaci spoluprce se kolnm psychologem; s PPP, s SPC;

 • za koordinaci spoluprce s OSPOD (orgn sociln prvn ochrany dt) Ostrov, s orgny justice , policie a dalch sttnch orgnu pi een jednotlivch problm k I.stupn,

 • za koordinaci pln prce, tmatickch pln a prav VP ppravn tdy a tdy s UVP;

 • zen MS I.stupn.


Koordin tor protidrogov prevence a poradce pro volbu povol n

Koordintor protidrogov prevence a poradce pro volbu povoln

Odpovd za :

 • za veden a koordinaci preventivnho programu koly proti zneuvn nvykovch ltek, a sociln patologickch jev

 • spoluprci s OPPP, adem prce a dalmi institucemi, kter se podlej na odstraovn sociln patologickch jev mezi koln mlde,

 • spoluprci se zstupci Loklnho partnerstv lokality Jchymov s pracovn skupinou Prevence sociln patologickch jev.

 • spoluprci se S a uiliti regionu

 • zajitn procesu profesionln orientace k a karirovho poradenstv, za poskytovn poradenstv km a rodim, za vyplovn a kompletaci pihlek, za vechny akce souvisejc s touto oblast poradenstv.


Pedagogicko psychologick poradna

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICK PORADNA

 • SPECIFICK PORUCHY UEN

 • NPRAVA SPU

 • SPECIFICK PORUCHY CHOVN

 • KOMUNIKACE V RODIN

 • KOLN KARIRA DTTE


1 specifick poruchy u en

1. SPECIFICK PORUCHY UEN

 • Dyslexie porucha ten

 • Dysgrafie porucha psan

 • Dysortografie porucha pravopisu

 • Dyskalkulie porucha matematickch schopnost


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

PINY SPU

 • lehk mozkov dysfunkce (ADHD, ADD)

 • ddinost

 • kombinace ddinosti a lehkch mozkovch dysfunkc

 • neurotick nebo nejasn etiologie (pvod).

 • Vechny uveden poruchy jsou zdravotnm oslabenm


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

DOPORUEN PRO PRCI S KY SE SPU

 • SEZNMIT DT S PORUCHOU

 • DT NESM SV PORUCHY ZNEUVAT

 • KLID NA PRCI

 • DOVOLIT POUVAT POMCKY

 • VDY ZJISTIT, ZDA DT ROZUM KOLU

 • SPOLUPRCE S UITELEM a PPP


Sluchov pam

SLUCHOV PAM

 • Dt se slabou sluchovou pamt m problmy zapamatovat si pokyn, nepamatuje si bsniku, knku, me mt problm se zapamatovnm si petenho textu.

  Nprava:

  Opakovn textu hrou (balen kufru, pijela tetika z Ameriky, kadla, bsniky, psniky).


Rozli ov n kr tk ch a dlouh ch samohl sek

ROZLIOVN KRTKCH A DLOUHCH SAMOHLSEK

Pro dt nepe rky nad samohlskami:

 • nedostaten rozvinut sluchov vnmn (dt nesly rozdl mezi dlouhou a krtkou samohlskou)

 • dle obtn vnmn a reprodukce rytmu

 • kontrolovat si co napsalo

 • nesoustednost, spch nebo nedbalost


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

NCVIK

 • provdt denn, ast opakovn

 • ve, co dt pe, a si k polohlasn

 • prce s bzukem

 • vytleskvat

 • graficky znzornit nap.: venku pr _

 • vymlet slova na rzn dlouh slabiky (hd, m, nem, krva, pt atd.)


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

PROSTOROV A PRAVOLEV ORIENTACE

1. pojmy svisl (nahoe, dole, nad, pod)

2. smr (vepedu, vzadu, ped, za, prvn, posledn)

3. pojmy vodorovn(vpravo, vlevo nejnronj)


Sluchov anal za a synt za

SLUCHOV ANALZA A SYNTZA

 • ROZKLAD VT NA SLOVA

 • ROZKLAD SLOV NA SLABIKY

 • ROZKLAD SLABIK NA HLSKY


2 poruchy chov n

2. PORUCHY CHOVN

 • pokozen centrln nervov soustavy - v dob ped narozenm, pi porodu a tak i asn po porodu

 • vliv genetiky

 • meme je vhodnmi vchovnmi postupy ovlivnit

 • sten pomh i sm vvoj dtte, protoe tm, jak dt dospv, zraje i centrln nervov soustava, a nkter negativn projevy v chovn dtte ztrcej na intenzit (pop. i vymiz)

 • nen vak dobr spolhat na to, e vvoj sm ve sprav, protoe sprvnou vchovou mu meme hodn napomoci


Zp soby projev poruch chov n

ZPSOBY PROJEV PORUCH CHOVN

 • Poruchy motoriky - neklid, hyperaktivita, nebo naopak hypoaktivita. Rychl a snadn unavitelnost. Obte v jemn nebo i hrub motorice (pohybech), neobratnost, neikovnost, mal koordinovanost pohyb

 • Emon poruchy a poruchy chovn - emon labilita (citov nestlost), ast vkyvy nlad, nladovost. Tak vkyvy ve vkonnosti (to souvis s vkyvy nlad, afektivitou, unavitelnost atd.). Impulzivita, snen sebeovldn, jednn bez zbran. Nzk frustran tolerance - i slab podnty je vyvedou z mry, neadekvtn reakce, sklon k afektivnm vbuchm

 • Poruchy koncetrace pozornosti a pamti - nesoustednost, nepozornost, netrplivost, ast zapomnn

 • Poruchy ei, vnmn a mylen - opodn vvoj ei, poruchy a vady vslovnosti (dyslalie), artikulan neobratnost. Poruchy zrakovho vnmn - patn rozliovn podobnch tvar. Poruchy sluchovho vnmn - patn rozliovn sluchov podobnch hlsek. Porucha orientace v prostoru a pravolev orientace


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

HLAVN VCHOVN ZSADY

 • klidn, lskypln rodinn prosted, dt mus vdt, e ho mme rdi, i kdy zlob

 • stanovit d

 • dslednost ve vchov

 • jednotn vchovn psoben v rodin

 • soustedit se na kladn strnky osobnosti dtte

 • usmrovn aktivity dtte a pvod pimencn podnt


D t bez v chovn ch z sad

DT BEZ VCHOVNCH ZSAD

 • Nadmrn upoutvn pozornosti

 • Negativismus

 • Li

 • Krdee

 • Agresivita

 • ikana

 • Zkolctv

 • tky z domova a toulky

 • Vandalismus

 • Alkoholismus a drogov zvislost


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

HIERARCHIE POTEB

 • 1) MSTO

 • 2) BEZPE

 • 3) PE, PODNT, VIVA

 • 4) PODPORA, OPORA

 • 5) LIMIT


3 komunikace v rodin

3. KOMUNIKACE V RODIN

 • Nerozmazlujte m. Vm dobe, e bych neml dostat vechno, o si eknu j vs jen zkoum.

 • Nebojte se bt psn a pevn. Mm to radji ctm se tak bezpenji.

 • Nedovolte, abych si vytvoil patn nvyky. Musm spolhat na vs, e je vas odhalte.

 • Nedlejte ze m menho, ne jsem. Nut m to, abych se choval nesmysln jako velk.

 • Nehubujte, nenadvejte a nedomlouvejte mi na veejnosti. Daleko vc na m zapsob, kdy se mnou promluvte v klidu a soukrom.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Nevnucujte mi, e m chyby jsou tk hchy. Nabourv to mj smysl pro hodnoty.

 • Nenechte se pli vyvst z mry, kdy eknu, e vs nemm rd/a. Nejste to vy, koho nenvidm, ale vae moc, kter m ohrouje.

 • Nechrate m ped vemi nsledky mho jednn. Potebuji se nkdy nauit snet obte a bolest.

 • Nevnujte pehnanou pozornost mm drobnm porannm a bolstkm. Doku se s nimi vyrovnat.

 • Nesekrujte m. Musel bych se brnit tm, e budu hluch a budu dlat mrtvho brouka.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Nedvejte ukvapen sliby. Pamatujte si, e se ctm mizern, kdy se sliby nedodruj.

 • Nezapomnejte, e se nedoku vdycky vyjdit tak, jak bych chtl. Nejsem proto nkdy zcela pesn a nebv mi rozumt.

 • Nepokouejte nadmrn mou poctivost. Dostanu strach a pak lu.

 • Nebute nedsledn. To m pln mate.

 • Nekejte mi, e m nemte rdi. I kdy nkdy dlm pern vci.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Nekejte, e m obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hroziv skuten a hodn pro m znamen,kdy se mi snate porozumt.

 • Nesnate se mi namluvit, e jste dokonal a bezchybn. Hrozn m okuje, kdy zjistm, e to tak nen.

 • Nikdy si nemyslete, e je pod vai dstojnost se mi omluvit. Po upmn omluv se mj vztah k vm stv jet velej.

 • Nezapomnejte, jak rychle dospvm. Je to urit tk, dret se mnou krok, ale prosm, snate se.

 • Nezapomete, e nemohu dobe vyrst bez spousty lsky a laskavho porozumn. Ale to vm nemusm kat, e ne?


4 koln kari ra d t te

4. KOLN KARIRA DTTE

JAK PET KOLU?

 • Ve kole

 • Doma

 • Jak se uit?

 • Pi zkouen

 • Pi psemn prci

 • Jak se z toho nezblznit? Relaxuj!

 • Jak eit problmy ve kole?


Ve kole

VE KOLE

 • Naslouchej! Bu jedno velk ucho pi vkladu

 • Pi! Smyslupln zpisky, v kterch se doke orientovat

 • Ptej se! Na to, co ti nen jasn (a neboj se zeptat)


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

DOMA

 • Zajisti si! Klid, podmnky k uen (udlej dohodu s rodii, sourozenci, kamardy)

 • Piprav si! Ve potebn pro studium k ruce

 • Vytvo si! Studijn pln + program kadho dne + as domc ppravy (2-3 hod. domc ppravy)


Jak se u it

JAK SE UIT?

 • Peti si! Celou probranou ltku bude vdt, o em se u

 • ti! Danou ltku znovu - po stech

 • Dlej si! Prbn poznmky na papr = tahk. Vyber to nejdleitj (hlavn mylenky). Pi v heslech. Graficky rozleuj.

 • Ptej se a odpovdej na kontroln otzky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Pro? Za jakm elem?

 • Opakuj! Samostatn, co ses nauil pro pipomenut pouij tahk

 • Kontroluj! S pomoc uebnice, seitu, tahk + znovu zopakuj

 • Zkouej sm sebe! Zadej si kontroln otzky, odpovdej strun psemnou i stn formou.

 • Kdy jet ltku neum, vra se v uen zptky!

 • Prostdvej pedmty!

 • Zani tm lehm!

 • Odkrtvej splnn koly!

 • U se v blocch - jeden pedmt 30 minut!

 • Vymez si as na celkov opakovn + procvien!


P i zkou en

PI ZKOUEN

 • Vyber si zrakem neutrln bod ve td, fixuj ho oima

 • Nedvej se na tdu ani zkouejcho

 • Vybav si a uve hlavn mylenky tahk

 • Rozve hlavn mylenky uve podrobnosti a pklady

 • Mluv souvisle a v klidu


P i p semn pr ci

PI PSEMN PRCI

 • Pozorn si peti zadan koly

 • Sprvn si rozvrhni as

 • Ujasni si vznam hlavnch bod v zadn

 • Odpovdej a e vechny otzky (princip: alespo nco)


Jak se z toho nezbl znit

JAK SE Z TOHO NEZBLZNIT?

 • Vnuj se njak as nemu jinmu (hudba, sport, kamardi),zkrtka tomu, co m rd/a.

 • Dobe a pravideln spi a odpovej.


Jak e it probl my ve kole

JAK EIT PROBLMY VE KOLE?

 • Prostuduj si dobe koln d!

 • Jednej slun na rovni!

 • Nehdej se s uiteli nau se klidn formulovat sv poadavky!

 • Pekro-li hranice slunosti, jdi se hned po hodin omluvit!

 • Neti a Nejez pi hodin, Nebav se se spoluky!

 • Nemj pipomnky!

 • Nesna se zviditelnit za kadou cenu!

 • Netva se!

 • M-li problmy se studiem, projev zjem o pedmt vyuij douovn!

 • Nos pomcky a odevzdvej zadan prce v termnu!

 • Hldej si poet zamekanch hodin a pozdnch pchod!

 • Vas pedkldej omluvenky!

 • Nev-li kudy kam, vyhledej profesionln pomoc psychologa nebo vchovnho poradce!


Spc speci ln pedagogick centrum

SPC speciln pedagogick centrum

 • poskytuje odborn sluby klientm s handicapem mentlnm, tlesnm, kombinovanm, logopedickm a klientm postienm pervazivnmi vvojovmi poruchami / nap. autismem/

 • pro klienty se zrakovm a sluchovm handicapem zprostedkuj pracovnci SPC rodim, pp. pedagogm, kontakt na odborn pracovit v Plzni


Psychologick vy et en

PSYCHOLOGICK VYETEN

a)odloen zatku povinn koln dochzky

b)nvrh pro pijet do ppravnch td

c)zaazen do zkladn koly praktick

d)zaazen do zkladn koly speciln (ve spoluprci s odbornmi lkai)

e)peazen do zkladn koly praktick / speciln

f)kontroln vyeten k se specilnmi vzdlvacmi potebami

g)profesn orientace k 9. ronk zkladn koly praktick

h)vyeten dt s postienm (doporuen oetujcch lka) zaazen do IVP v SPC


Speci ln pedagogick vy et en

SPECILN PEDAGOGICK VYETEN

-pijet dt s OD do ppravnch td a SM

-pijet dt do 1. ronku zkladn koly pro dti se specilnmi vzdlvacmi potebami

-pijet do zkladn koly praktick

-pijet do zkladn koly speciln

-kontroln vyeten dt se specilnmi vzdlvacmi potebami

-pijet dt do individuln pedagogick pe v SPC

-vyeten komunikanch dovednost dtte

-vyeten dt s hlubokm mentlnm postienm


Dal slu by spc kv

DAL SLUBY SPC KV

 • Odborn konzultace a metodick pomoc pi integraci k se specilnmi vzdlvacmi potebami do kol a kolskch zazen

 • Individuln rozvoj dt a k s hlubokm mentlnm postienm

 • Psychologick speciln pedagogick terapie

 • Individuln logopedick pe v SPC

 • Alternativn komunikace

 • Skupinov terapie starch mentln postiench klient s programem rozvoje osobnosti

 • Skupinov terapie pro dti pedkolnho vku s handicapem v oblasti jemn motoriky, pozornosti, grafomotoriky a komunikanch dovednost


Ospod

OSPOD

 • ORGN SOCILN PRVN OCHRANY DT , Zkon . 359/2006 Sb.

 • Ochrana prv dtte na pzniv vvoj a dnou vchovu.

 • Ochrana oprvnnch zjm dtte, vetn ochrany jeho jmn.

 • Psoben smujc k obnoven naruench funkc rodiny.


Ospod se zam uje na 6

OSPOD SE ZAMUJE NA (6):

 • Dti, jejich rodie zemeli.

 • Rodie, kte nepln povinnosti plynouc z rodiovsk zodpovdnosti.

 • Rodie, kte nevykonvaj nebo zneuvaj prva plynouc z rodiovsk zodpovdnosti.


Ospod se zam uje na 61

OSPOD SE ZAMUJE NA(6):

c) Dti, kter vedou zahliv nebo nemravn ivot spovajc zejmna v tom, e zanedbvaj koln dochzku, nepracuj, i kdy nemaj dostaten zdroj obivy, povaj alkohol nebo nvykov ltky, iv se prostituc, spchaly trestn in nebo, jde-li o dti mlad 15 let, spchaly in, kter by jinak byl trestnm inem, opakovan nebo soustavn pchaj pestupky nebo jinak ohrouj obansk souit.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

6, d) Dti, kter se opakovan dopout tk od rodi nebo jinch fyzickch nebo prvnickch osob odpovdnch za vchovu dtte.

6, e)Dti, na kterch byl spchn trestn in ohroujc ivot, zdrav, jejich lidskou dstojnost, mravn vvoj nebo jmn, nebo je podezen ze spchn takovho inu.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

6, f) Dti, kter jsou na zklad dost rodi nebo jinch osob odpovdnch za vchovu dtte opakovan umsovny do zazen zajiujcch nepetritou pi o dti nebo jejich umstn v takovch zazench trv dle ne 6 msc.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

6, g) Dti, kter jsou ohroovny nsilm mezi rodii nebo jinmi osobami odpovdnmi za vchovu dtte, pop.nsilm mezi dalmi fyzickmi osobami.

6, h) Dti, kter jsou adateli o azyl odlouenmi od svch rodi, pop.jinch osob odpovdnch za jejich vchovu.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

7

 • Kad je oprvnn upozornit na zvadn chovn dt jejich rodie.

 • Kad je oprvnn upozornit OSPOD na poruen povinnost nebo zneuit prv vyplvajcch z rodiovsk zodpovdnosti.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

8

8

 • Dt m prvo podat OSPOD o pomoc pi ochran svho ivota a tyto orgny mu m pomoci. Dt m prvo podat tyto orgny i bez vdom rodi.


Dal aktivity ospodu

DAL AKTIVITY OSPODu

 • ZPROSTEDKOVN OSVOJEN A PSTOUNSKOU PI

 • SJEDNN STAVN VCHOVY A OCHRANN VCHOVY

 • Zizuje zazen sociln prvn ochrany (odborn poradenstv, rekrean tbory, zazen pro vkon pstounsk pe).

 • Poskytovn sociln prvn ochrany povenmi osobami.

 • e pestupky.


 • Login