Udsk pr va
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

ĽUDSKÉ PRÁVA PowerPoint PPT Presentation


 • 602 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ĽUDSKÉ PRÁVA. Občianska výchova 8.ročník. Obsah. Čo sú ľudské práva Ochrana ľudských práv Základné ľudské práva Organizácie ochraňujúce ľudské práva Úloha – Aké právo znázorňuje obrázok ? Práce detí Informačné zdroje. 1. Čo sú ľudské práva.

Download Presentation

ĽUDSKÉ PRÁVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Udsk pr va

UDSK PRVA

Obianska vchova

8.ronk


Obsah

Obsah

 • o s udsk prva

 • Ochrana udskch prv

 • Zkladn udsk prva

 • Organizcie ochraujce udsk prva

 • loha Ak prvo znzoruje obrzok ?

 • Prce det

 • Informan zdroje


1 o s udsk pr va

1. o s udsk prva

 • udsk bytos je vemi zraniten a potrebuje ochranu pred zanedbvanm, nsilm.

 • udsk prva s spolon vetkm udskm bytostiam a s postaven na zsade vetci udia s si rovn.

 • udsk prva by sme mohli chpa aj ako zkladn pravidl hry, ktor musia repektova vldnuci aj ovldan.


2 ochrana udsk ch pr v

2. Ochrana udskch prv

 • Masakry a hrzy druhej svetovej vojny, medzinrodn odozva Holocaustu, zloiny proti udskosti, ktor odhalil norimbersk proces, vyburcovali vu svetovho spoloenstva nastoli trval mier a chrni jednotlivcov pred tlakom.


Organiz cia spojen ch n rodov

Organizcia Spojench nrodov

 • organizcia ochraujca udsk prva

 • r. 1945 vznik Komisie pre udsk prva

 • loha komisie - vypracova Medzinrodn chartu udskch prv

 • jej prv as tvor Veobecn deklarcia udskch prv

 • OSN ju prijala 10. decembra 1948

 • 10.december = DE UDSKCH PRV


Udsk pr va

RADA EURPY

 • vznik v roku 1949

 • loha : ochraova udsk prva, demokraciu a prvny tt

 • sdlo trasburg vo Franczsku


Udsk pr va

Zkladn udsk prva

 • prvo na ivot, osobn slobodu a bezpenos

 • nikoho nemono dra v otroctve vystavova mueniu i poniovaniu

 • rovnos pred zkonom, bez diskrimincie

 • ochrana nho skromia, rodiny, domcnosti, korepondencie pred nedovolenm zsahom

 • prvo na majetok


Mah tma g ndh

Mahtma Gndh

 • indick politik, bojovnk za udsk prva

 • organizoval po celej Indii odpor proti cudzej nadvlde na zsade: nespolupracova so zlom, nespravodlivosou avykorisovanm

 • bojoval zvltnou zbraou zvanou ohynsa vylenie nsilia


Udsk pr va

Skutonm zdrojom prv je povinnos. Ak si splnme vetky nae povinnosti, ahko dosiahneme, e in bud repektova nae prva.

Mahtma Gndh


Udsk pr va

S rzne organizcie, ktorch cieom je dodriava medzinrodn mier a bezpenos, ochraova udsk prva.

Pozrime sa teraz na nasledujce log organizcii a sksme sprvne priradi nzov k obrzku.


Organiz cie ochra uj ce udsk pr va

Organizcie ochraujce udsk prva

UNHCR Organizcia na ochranu uteencov

Rada Eurpy

- cieom je chrni a rozvja udsk prva a zkladn slobody


Udsk pr va

Amnesty Internacional

-hnutie za prepustenie ud vznench za svoje nzory, farbu pleti, nboenstvo, etnick pvod

OSN - Organizcia spojench nrodov

-cieom je medzinrodn mier


Ak pr vo zn zor uje obr zok

Ak prvo znzoruje obrzok ?

 • Nasledujce obrzky vyjadruj niektor udsk prva.

 • Pozrime sa na obrzky a poksme sa poveda, ktor udsk prvo znzoruj


Pr vo na udsk d stojnos neby poni ovan

Prvo na udsk dstojnos neby poniovan


Pr vo na starostlivos opateru

Prvo na starostlivos, opateru


Pr vo na cestovanie sloboda pohybu

Prvo na cestovanie, sloboda pohybu


Pr vo na svoj n zor sloboda prejavu

Prvo na svoj nzor, sloboda prejavu


Pr vo na ist ivotn prostredie

Prvo na ist ivotn prostredie


Pr vo na listov tajomstvo

Prvo na listov tajomstvo


Pr vo na zdravotn starostlivos

Prvo na zdravotn starostlivos


Pr vo na vzdel vanie

Prvo na vzdelvanie


Pr vo na s kromie

Prvo na skromie


Pr vo na s kromn majetok

Prvo na skromn majetok


Pr vo na ivot

Prvo na ivot


Pr vo na zhroma denie

Prvo na zhromadenie


Pr ce det

Prce det


Pr ce det1

Prce det


Pr ce det2

Prce det


Informa n zdroje

Informan zdroje

 • Krskov, Krtka: Zklady prva. Bratislava, SPN 2001.

 • Krskov, urajkov, Drozdkov: OBIANSKA VCHOVA pre 8.ronk Z. Bratislava, SPN 2004.

 • www.


Akujem za pozornos

akujem za pozornos

Mgr. Andrea Toporov

Zkladn kola

Nemocnin 987

Povask Bystrica

marec 2006


 • Login