I. TÜRKİYE
Download
1 / 47

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015 ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015 ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTILARI. 23 / 11 2010 ANKARA. Anahtar Kelimeler. Anahtar Kelimeler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015 ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ

VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015

ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP

TOPLANTILARI


23 / 11 2010

ANKARA


Anahtar Kelimeler


Anahtar Kelimeler


 • 1.Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığını arttırmak

 • 2.Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek

 • 3.Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek

 • 4.Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek

 • 5.Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek

 • 6.Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi

 • 7.Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması

 • 8.Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek


 • Öneriler:

 • -Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik eşgüdümü kolaylaştıracak bir modelin oluşturulması

 • Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik standartların oluşturulması

 • Uygulayacak nitelikli insan gücüne ilişkin mesleki yetkinlik ölçütlerinin belirlenmesi

 • Çocuğa yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini engelleyen nedenlerin bilimsel olarak ortaya konulması

 • Çalışan çocukların tespiti, denetlenmesi, eğitime geri kazandırılması ve ilgili kurumların eşgüdüm halinde çalışması

 • Tüm sorunların önlenmesi ve çözümü için aile ve toplum ile sosyal çalışmaların konu ile ilgili meslek elemanlarınca yapılması

 • Çocuk ve Gençliğe yönelik icracı bir bakanlığın kurulması

 • Özel korunma tedbirlerine (sığınmacı ve mülteci , engelli, suça itilen vb.) gereksinimi olan çocukların, tüm haklardan eşit olarak erişimini sağlamak


24/11/2010ANKARA


Vizyon Analizi


VİZYON-24/11


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


27/11/2010İSTANBUL


VİZYON-27/11


VİZYON ANAHTAR KELİMELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


28/11/2010İSTANBUL


VİZYON-28/11


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ


Gruplanmış Str. Amaçlar


Str.Amaç-1(Toplumsal Farkındalık)

 • Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığınıarttırmak

 • Çocuk hakları konusunda tüm kurum /kuruluşlar ile bireylerin farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak

 • Çocuğa ve çocuk haklarına ilişkin görev ve yükümlülüklerle yapılması gerekenler hakkında aile, toplum ve kamu tüzel kişilerinin farkındalığının güçlendirilmesi sorumluluklarının öğretilmesi,

 • “Çocuk Hakları” konusunda toplumun tüm kesimlerine farkındalıkyaratmak ve bu konuda bilinç düzeyini arttırmak


Str.Amaç-2(Çocuk Hakları)

 • Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek

 • Çocuk haklarına yönelik mevzuat oluşturulurken , kurumsal yapı geliştirilirken çocuk hukukunun temel ilke ve kurallarının esas alınması.

 • Çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapıların iyileştirilmesi (çocuk meclisi ve çocuk konseyi oluşturulması, çocuk hakları izleme komiteleri)

 • Çocuğun görüş bildirdiği her konuda cevap alma hakkını sağlamak

 • Çocukların hak arama özgürlüklerinin geliştirilmesi


Str.Amaç-3(Çocuk Politikaları)

 • Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek

 • Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • Temel Eğitimde, çocuk olma ve çocukluğunu yaşama hakkı çerçevesinde çocuğu hayata hazırlayıcı, yeteneklerini geliştirici politikalar oluşturmak

 • Çocuğu suça iten nedenlerin araştırılarak, bunu önleyici ve iyileştirici politikalar geliştirmek

 • Güç koşullardaki çocukların durumlarının iyileştirilmesi


Str.Amaç-4(Şiddet/İhlal/İstismar)

 • Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek

 • Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek

 • İhmal, istismar ve ihlallere karşı sürekli izleme ve denetleme suretiyle etkin ve hızlı yaptırımlara bağlanarak hayata geçirilmesi.

 • Çocuk işgücü istismarının önlenmesi

 • Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi


Str.Amaç-5(Kurumsal/Hukuksal Altyapılar)

 • Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi

 • Çocuk haklarının hayata geçirilmesi için tüm hukuksal , sosyal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi

 • Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak,

 • Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik, sportif ve sanatsal çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak

 • Çocuk haklarını yargı dışı yöntemlerle de koruyacak etkin kurumlar

  oluşturmak,


Str.Amaç-6(Kaynaklar/İnsan Gücü)

 • Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması

 • Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynakların temini ve uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi

 • Çocuklara hizmet verenlerin nitelik olarak geliştirilerek, görevlerinde sürekliliğinin sağlanması


Str.Amaç-7(Hizmetlerde Kalite ve Sürdürülebilirlik)

 • Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek

 • Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak


Str.Amaç-8(Fırsat Eşitliği)

 • Çocuğa yönelik hizmetlere erişimde ve sunumda fırsat eşitliğini sağlayacak altyapı ve politikaları geliştirmek

 • Çocuğa yönelik idari faaliyetlerde/hizmetlerde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek


Str.Amaç-9(Hizmelerde Eşgüdüm)

 • Çocuklara hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon mekanizmaları geliştirmek ve güçlendirmek

 • Çocuklara yönelik hizmetlerde STK’lar, ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek

 • STK’larile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması,


Str.Amaç-10(Çocuğun Katılımı)

 • Sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması,

 • Çocukların kendilerini ifade etme ve kendileri ile ilgili karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması için çocuğa saygı kültürünün geliştirilmesi


Str.Amaç-11(Beslenme ve Sağlık)

 • Çocuğun yaşam hakkı dikkate alınarak, doğum öncesi ve doğum sonrası döneme ilişkin sağlık sorunlarında öncelikleri belirlemek ve önlemler almak,

 • Çocuğun sağlıklı koşullarda doğumu, enfeksiyon hastalıklarından korunması, sağlıklı büyümesine ve beslenmesine ilişkin hizmetlerin geliştirilmesi

 • Çocukların ruhsal ve gelişimsel sorunları nedeniyle gerekli tedavilerin , ve eğitimin sağlanarak toplumun saygın bireyi olarak yer almasının sağlanması,

 • Ülkedeki engelliğe neden olan hastalıkların ve durumların tanısı, korunması , engelli çocukların tedavi ve rehabilitasyonu yoluyla topluma katılımlarının sağlanması

 • Engellilerin önlenebilir olanlara yönelik tedbirleri artırmak, doğuştan ve sonradan oluşan engellerinin çocuğun imkan ve fırsat eşitliğine etkisine yönelik çalışmalara öncelik vermek

 • Bebeklik, ilk çocukluk ve okul çağındaki çocukların kötü beslenmesinin önlenmesi

 • Düşük ağırlıklı bebek doğumlarının önlenmesi


Str.Amaç-12(Eğitim)

 • Her çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun, gerekli eğitimi alması ve sürdürmesini sağlamak,

 • Özel eğitime muhtaç çocukların erken tanısı yapılarak eğitimlerinin aksatılmadan sürdürülmesi

 • İlk öğretim sonrası örgün eğitime devam edemeyen çocukların temel eğitim sonrasında mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi


Str.Amaç-13(Medya)

 • Medya (matbu, elektronik ve elektromanyetik kitle iletişim araçları) ile ilgili yasal düzenlemelerin çocuk hakları temelinde gözden geçirilerek uygulamaların etkinleştirilmesi

 • Medya ürünlerinin üretimi ve yayını öncesinde ve sonrasında çocuğun yüksek yararına düzenlenerek geliştirilmesi

 • Çocuk haklarına dayalı çocuk dostu medya sistemi geliştirmek

 • Çocuk yayınlarının, çocuk haklarına uygunluğunun izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi


Str.Amaç-14(Çocuk ve Aile)

 • Aşırı baskıcı ve otoriter tutumlar önlenerek , çağdaş çocuk yetiştirme tutumlarının ebeveynlerde geliştirilmesi


ad
 • Login