slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZASADY OGÓLNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ZASADY OGÓLNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZASADY OGÓLNE' - mareo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EGZAMIN MATURALNY ’2005Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (DU nr 26 z 14 lutego 2003)

zasady og lne
ZASADY OGÓLNE
 • Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
 • Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania.
 • Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów.
 • Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe.
 • Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole.
cz ustna
CZĘŚĆ USTNA
 • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny.
 • Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej.
cz pisemna
CZĘŚĆ PISEMNA
 • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego.
 • Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego.
lista przedmiot w do wyboru przedmiot obowi zkowy
Lista przedmiotów do wyboru (przedmiot obowiązkowy)
 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
lista przedmiot w do wyboru przedmioty dodatkowe 1 3
biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

matematyka

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

informatyka

język grecki i kultura antyczna

język grupy etnicznej

język łaciński i kultura antyczna

język obcy nowożytny

Lista przedmiotów do wyboru(przedmioty dodatkowe 1-3)
poziom egzaminu
POZIOM EGZAMINU
 • Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu.
 • Poziom podstawowy lub rozszerzony:
  • język obcy nowożytny w części ustnej
  • wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej.
 • Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej.
deklaracja ucznia 30 wrze nia 30 czerwca
DEKLARACJA UCZNIA(30 września, 30 czerwca)
 • wybór przedmiotów,
 • wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego,
 • wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych,
 • wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania,
 • wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych).
organizacja egzaminu
ORGANIZACJA EGZAMINU
 • Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego = dyrektor szkoły.
 • Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły).
 • Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy.
przygotowanie materia w do egzaminu ustnego
Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego
 • Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole
 • Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE
warunki zdania egzaminu maturalnego
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO
 • Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej.
 • Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego.
 • Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym.
 • Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości.
kiedy nowa matura
KIEDY NOWA MATURA?

Egzamin maturalny przeprowadza się od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

wa ne dla ucznia
WAŻNE DLA UCZNIA
 • Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły.
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia).
 • Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin.
 • W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.
wa ne dla ucznia c d
WAŻNE DLA UCZNIA c.d.
 • Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych.
 • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników.
 • Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem.
 • Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat.
 • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.
powtarzanie egzaminu maturalnego
Powtarzanie egzaminu maturalnego
 • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.
 • Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy.
 • Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.
poprawianie wyniku egzaminu
Poprawianie wyniku egzaminu
 • Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.
ad