LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK
Download
1 / 22

LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa. Struktur. Nivå I (Spansk I) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 1 Nivå II (byggjer på nivå I) (Spansk II) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 2 Rundskriv F-003-06

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa' - maree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Struktur
Struktur

 • Nivå I (Spansk I) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 1

 • Nivå II (byggjer på nivå I) (Spansk II) – 225 årstimar over to

 • år: Mundos nuevos 2

 • Rundskriv F-003-06

 • Elevar som har gjennomført nivå I i grunnskolen og som byrjar med eit nytt språk i den vidaregåande opplæringa, skal ha nivå I

 • Elevar som ikkje har har gjennomført nivå II i grunnskolen, skal ha nivå I og nivå II i den vidaregåande opplæringa, dvs. 365 årstimar over tre år (Spansk I+II)

 • ”Departementet ta ikke sikte på å forslå at det skal inngå krav om andre fremmedspråk enn engelsk i minimumskravene til generell studiekompetanse”


St meld nr 30 og innst st nr 228
St.meld. nr. 30 og Innst. St. nr. 228

 • Kompetansemål: Mål for kva elevane skal kunne meistre etter avslutta opplæring på ulike trinn

 • Klare, tydelege mål for faget (grunnlag for dialog)

 • Gjennomgåande løp med tydeleg progresjon

 • Grunnleggjande ferdigheiter skal integrerast i kompetansemåla

 • Måla skal utformast slik at dei gir rom for fleire vegar til målet

 • Eitt målnivå: Forenkling av målhierarkiet


M l p kompetanseniv
Mål på kompetansenivå

 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne…


Kompetanse
Kompetanse

 • OECD

 • Kompetanse er «evna til å meistre ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller ei kompleks oppgåve» – på konkrete område innanfor utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det personlege planetF lgjer
Følgjer

 • Mindre detaljerte planar

 • Skolane avgjer organisering og arbeidsmåtar


Grunnleggjande ferdigheiter
Grunnleggjande ferdigheiter

 • Ferdigheiter i lesing, skriving, regneferdigheiter og tallforståing

 • Ferdigheiter i engelsk

 • Digital kompetanse

 • Læringsstrategiar og motivasjon

 • Digitale verktøy

 • Sosial kompetanse


Spr kl ring
Språklæring

 • Innsikt i eiga språklæring og språkbruk

 • utvikle føremålstenlege læringsstrategiar

 • definere eigne læringsbehov

 • formulere mål

 • velje arbeidsmåtar

 • bruke hjelpemiddel

 • vurdere arbeidsprosess og måloppnåing


Kommunikasjon
Kommunikasjon

 • Formidling av meining gjennom fremmendspråket

 • Fem ferdigheiter: lytting, lesing, skriving, samanhengjande munnleg produksjon og spontan munnleg samhandling

 • Språkleg repertoar: ordtilfang, syntaks og tekstsamanheng

 • Spesifikke språklege ferdigheiter for å meistre ulike kommunikasjonssituasjonar

 • Nye medium

 • Bruk av språket på tvers av fag og emne


Spr k kultur og samfunn
Språk, kultur og samfunn

 • Kulturforståing i vid meining

 • ”sentrale emner knyttet til ulike sider ved

 • målspråklandenes samfunnsliv og kultur”


Spr kl ring1
Språklæring

 • utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

 • undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket


Kommunikasjon 1
Kommunikasjon (1)

 • bruke språkets alfabet og tegn

 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

 • delta i enkle, spontane, samtalesituasjoner

 • presentere ulike emner muntlig

 • gi uttrykk for egne meninger og følelser


Kommunikasjon 2
Kommunikasjon (2)

 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

 • kommunisere med forståelig uttale

 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding


Kommunikasjon 3
Kommunikasjon (3)

 • tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk


Spr k kultur og samfunn1
Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur


Verba i kompetansem la
Verba i kompetansemåla

 • lese, delta, presentere, giuttrykkfor, forstå, bruke, kommunisere, skrive, drøfte, gjøreredefor, beskrive …


Spr k kultur og samfunn2
Språk, kultur og samfunn

 • drøftesider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og

 • levemåter i språkområdet og i Norge

 • drøftesider ved livsvilkår og aktuelle

 • samfunnsforhold i språkområdet

 • gjøre rede forsider ved geografi og historie i

 • språkområdet

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi

 • uttrykk for opplevelser knyttet til dette

 • drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan

 • fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse


Vurdering
Vurdering

 • Éin samla standpunktkarakter

 • Lokalt gitt munnleg eksamen og/eller sentralt gitt skriftleg eksamen