The albanian commercial law
Download
1 / 75

The Albanian commercial law - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

The Albanian commercial law. E drejta tregtare. E drejta tregtare eshte teresia e rregullave qe rregullojne marredheniet juridike, te cilat lindin midis subjekteve tregtare dhe midis ketyre subjekteve dhe subjekteve te tjera jo tregtare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

The Albanian commercial law

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


The Albanian commercial law

enkeleda olldashi


E drejta tregtare

 • E drejta tregtare eshte teresia e rregullave qe rregullojne marredheniet juridike, te cilat lindin midis subjekteve tregtare dhe midis ketyre subjekteve dhe subjekteve te tjera jo tregtare.

 • Ne keto rregulla percaktohen subjektet e se drejtes, te cilet mund te konsiderohen si subjekte tregtare, llojet e ketyre subjekteve, procedurat e krijimit te tyre, regjistrimit etj.

enkeleda olldashi


Ligji nr.9901,date14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”

Ky ligj percakton si me poshte;

 • parimet e pergjithshme

 • perkufizimin e subjektit tregtar

 • format e shoqerive tregtare

 • menyrat e funksionimit dhe drejtimit te tyre (zmadhimi apo zvogelimi i kapitalit, pranimi apo largimi i ortakeve ose aksionereve, ndarja e fitimit dhe kotrrollit te tij)

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare

 • A. Individet ose personat fizike, ne formen e parashikuar ne ligj, qe kryejne nje veprimtari apo aktivitet tregtare.

  *neni 2 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 22/a i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • B. Personat juridike.

  *neni 3 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 22 i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • Pasojat juridike qe vijne nga veprimtaria e personit fizik apo juridik bien ne menyre te drejtperdrejte mbi ta.

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare

 • Personatfizikqeushtrojnenjeveprimtariekonomike, e cilalidhet me zanatin e tyreose me njeveprimtaribujqesore…… osetregtaret e vegjel (shites ambulant, karrocier, shoferinjemjetiprivatetj ) nukkonsiderohentregtare ne kuptimin e ligjit 9901, dt.14.04.2008 (neni 2/2; 2/3; 2/4).

 • Subjektet e tedrejtespublikekurkryejneveprimtaritregtare u nenshtrohenrregullavetelegjislacionit ne fushentregtare, pornukmundtekonsiderohensitregtare.

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare

 • Ata qenukmarrinpjesedirekte ne veprimettregtarenukmundtekonsiderohentregtare p.sh., ortaket e shoqerivetregtare, pasiatajaneinvestitoretemjetevekryesore.

  *Ne shoqeritekolektivetegjitheortaketkanecilesine e tregtarit.

  *Veprimtaria e shoqerisekryhetnepermjetstrukturaveteposacmeteshoqerisetregtare, tecilatmundesojnezhvillimin e aktivitetitregtare.

enkeleda olldashi


veprime tregtare

 • konsiderohet blerja me qellim rishitje

 • shitja qe rrjedh nga nje blerje e mepareshme e bere me qellim rishitje

 • cdo veprim shkembimi i lidhur me nje veprim tjeter shkembimi

 • cdo akt i sipermarrjeve industriale, te ndertimit, te shfrytezimit te minierave, te transportit, te siurimeve, te magazinimit, te shfaqeve publike, te reklames, te botimit e te shtypshkrimit joartizanal

enkeleda olldashi


veprime tregtare

 • cdo operacion bankar dhe kembimi

 • te gjitha operacionet ndermjetese tregtare

 • edhe veprimet ndihmese me ane te te cilave tregtaret realizojne veprimtarine e tyre duhet te konsiderohen si veprime tregtare.

 • Veprimi konsiderohet tregtare edhe nese ai eshte i tille vetem per njeren pale ne marredhenie.

 • Veprimet qe lidhen me aktivitetet bujqesore nuk konsderohen si tregtare per sa kohe qe ato nuk kryhen si sipermarrje apo me qellim shitjeje(neni 2/3 i ligjit.....).

enkeleda olldashi


Shoqeria tregtare

 • Personat juridik sipas;

  a.neni 3 ligjit 9901, dt.14.04.2008 dheneni 22/c ligjit 9723,dt.03.05.2007- shoqeritetregtare.

  b. nenit…te K.C dheneni 22/b ligjit 9723,dt.03.05.2007- shoqerite e thjeshta

  Shoqerite tregtare mund te themelohen nga dy ose me shume persona, te cilet merren vesh nepermjet nje kontrate per te destinuar ne nje sipermarrje te perbashket pasurite ose sherbimet e tyre, me qellim qe te ndajne fitimin ose te perfitojne nga te ardhurat qe mund te rrjedhin prej saj.

enkeleda olldashi


Emertimi tregtar.

 • Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqeria anonime mund te themelohet nepermjet aktit te vullnetit te shprehur nga nje person i vete.

 • Shoqeriakolektivedhekomanditenukmundtekrijohennganjeortakivetem.

 • Karakteri tregtare i nje shoqerie percaktohet nga forma ose nga objekti i saj.

enkeleda olldashi


”Interesi i shoqerise”

realizimi i sipermarrjes se perbashket ;

ndarja e fitimit te realizuar nga sipermarrja e perbashket.

Ky eshte shkaku i lindjes se shoqerive tregtare, te cilen doktrina e konsideron dhe si nje nder elementet e kontrates tregtare.

enkeleda olldashi


Llojet e shoqerive

A.Shoqerite kolektive dhe shoqerite komandite -shoqeri te personit;

B. Shoqerite me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqerite aksionere- shoqeri te kapitalit.

 • Keto shoqeri konsiderohen te tilla per shkak te formes se tyre, pavaresisht se cfare objekti apo veprimtarie ato ushtrojne.

 • A mund te themi qe interesi i krijimit te shoqerive te persont eshte i ndryshem nga ato te kapitalit ?

enkeleda olldashi


Shoqerite tregtare

A. Ne shoqerite e personit vendimet merren me unanimitet

B. Ne shoqerite e kapitalit vendimet merren nga shumica.

A. Ne shoqerite e personit ortaket pergjigjen pa kufizim dhe solidarisht per borxhet e shoqerise duke perfshire ne kete pergjegjesi dhe pasurine e tyre personale.

B. Ne shoqerite e kapitalit pergjegjesia e ortakeve perpara te treteve eshte e kufizuar deri ne masen e pasurise se destinuar prej secilit ortak ne shoqeri.

*Diskutim mbi pergjegjesine solidare- neni 423 i K.C

enkeleda olldashi


Shoqerite kolektive dhe shoqerite komandite

A/1. E drejta e cdoortaku per teadministruarshoqerine, e cilalidhet me riskunqecdoortakmerrpersiper ne rasthumje (neni 22 dhe 31/1 iligjit 9901, dt.14.04.2008).

*Nesenjeortaknukeshte administrator aikatedrejteteinformohet ne cdokohepersonalisht per veprimtarine e shoqerisesidhetenjihet me llogaritedhedokumentat e shoqerise.

* Heqja e tedrejtes se administrimit - e drejta e admnistrimitmundtehiqetvetem me vendimgjykate (neni 35/2 iligjit 9901, dt.14.04.2008 )

A/2. e drejta e njeose me shumeortakeve me pergjegjesitepakufizuar per teadministruarshoqerine (neni 56 dhe 59/1 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

*Ortaket me pergjegjesitekufizuarnukmundteadministrojne.

enkeleda olldashi


Shoqeriakolektive

Perkufizimi- neni 22 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

a. Kreditoretkanegaranci me temadhe ne lidhje me shlyerjen e borxheveteshoqerise.

A eshtekjonje e drejteekzekutimi e menjehershme ?

 • Shih neni 40 iligjit 9901, dt.14.04.2008

 • dhenenet 581 dhe 588 te K.P.C (kodii procedures civile).

  b. e drejta e ortakevetemerren me aktivitettregtare. Kjollojshoqeriaeshtenjebashkimtregtareshaponjebashkimindividesh, teciletzhvillojnetenjejtinaktivitettregtare (ne ndryshimngategjithashoqerite e tjera).

enkeleda olldashi


Shoqerite tregtare

Ceshtje per diskutim ne auditore:

 • 1. Lloji i kontributi te ortakeve - neni 25 dhe 28 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 33 i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • Ortaket jane te lire qe t’i transferjone te drejta e tyre brenda shoqerise dhe sipas rastit mund te kerkojne edhe nje vleresim nga eksperte te mases se ketyre te drejtave kur per to bien dakord me mirekuptim (neni 30).

 • Per nje rast te tille duhet ti referohen edhe statutit.

 • Ky transferim behet me shkrim dhe regjistrhet ne rregjistrin tregtare.

enkeleda olldashi


Shoqeria kolektive

Ceshtje per diskutim ne auditore:

 • 2. Prishja e shoqerise (pushimi i aktivitetit te shoqerise) – neni 43 dhe neni 47 i ligjit 9901, dt.14.04.2008.

 • 3. Largimi i ortakut- neni 44 si dhe; 44/a + 51; 44/c+ 45; 44/ç +46 te ligjit 9901, dt.14.04.2008.

 • 4. Kur shoqeria mbetet me nje ortak te vetem – neni 50 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 (referohuni pikes (2) dhe (3) te me siperme)

enkeleda olldashi


Llojet e organeve

 • Asambleja e ortakeve, e cila perben organin me te larte vendim-marres ne shoqeri.

 • Menyra e marrjes se vendimeve neni 36.

 • Organet drejtuese, te cilat administrojne pasurine e shoqerise dhe drejtojne ate e zhvillojne aktivitetin ekonomik te shoqerise nen mbikqyrjen e asamblese ose organeve te pasacme te krijuara per kete qellim.

enkeleda olldashi


Shoqeria komandite

Ceshtje per diskutim ne auditore:

Perkufizimi – neni 56 i ligjit 9901, dt.14.04.2008

Ndryshimi ndermjet perkufizimit te mesiperm dhe atij ne nenin 22 per shoqerine kolektive ne lidhje me ;

a. garancite ndaj kreditoreve- referohuni neneve:24;40;56;60;64/1 etj.

b. lloji i kontributeve apo menyra e krijimit te kapitalit

c. administrimi i shoqerise- referohuni neneve : 31; 32;33;59;60;61;64/2,3 etj.

*Dispozitat qe rregullojne shoqerine kolektive vlejne edhe per kete lloj shoqerie, pervec rasteve kur parashikohet ndryshe (neni 56/2)

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

19


Shoqeria komandite

Ceshtje per diskutim ne auditore:

Prishja e shoqerise – referohuni nenit 43 qe parashikon prishjen e shoqerise kolektive.

Largimi i ortakeve- referohuni nenit 44 dhe 67 duke e analizuar kete te fundit si reference krahasimore.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

20


Veshtrimkrahasuesmbishoqeritekolektive

Forme e shoqerise, ne tecilentrashegimtaret e ortakuttevdekurmundtevazhdojneaktivitetintregtaretetrashegimlenesittetyre.

Biznesibazuar ne lidhjenfarefisnoredhebesiminreciprokose sic njihet me emrin “arsyesociale”.

Shoqeri, e cilaruancilesitekarakterizueseteaktivitetittregtarenga “mosbesnikeria” e mundshme e ortakevenepermjet:

Reciprocitetit

Konsensusit

Tegjithaketo e pengojneortakunapoortaketqetezhvillojneaktivitetkonkurencialjashtekesajshoqerie (neni 17 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

21


Shoqeria kolektive

Struktura drejtuese:

 • Administratore te shoqerise jane te gjithe ortaket e saj (neni 31-35)

  Struktura e pergjegjesise:

 • Administratoret e shoqerise kane pergjegjesi solidare per cdo dem te shkaktuar (neni 38).

 • Pergjegjesia personale e ortakeve (neni 40 dhe 423-435 K.C)

 • Pergjegjesia e ortakut te ri (neni 42)

enkeleda olldashi


Veshtrimkrahasuesmbishoqeritekomandite

Vlen me shume per sipermarrjet e vogladhetemesme

Pjesemarrjeteortakeveqeduantebejnenjeinvestimtekufizuar ne shoqeri pa marrepjese ne administrimin e saj.

Pjesemarrje se pakunjepersoni, icilitepergjigjetdheteadministrojepersonalishtshoqerine.

“Shoqerihibrite”

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

23


Shoqeriakomandite

Strukturadrejtuese:

Administriminukkakarakterkolektiv (neni 59 dhe 64).

Struktura e pergjegjesise:

Nukkapergjegjsisolidare.

Ortaket e kufizuarpergjigjenpersonalishtperparakreditoreve per aqsaeshtekontributiityre (neni 62).

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

24


Shoqeria me pergjegjesitekufizuarneni 68-104

 • Shoqeria me pergjegjesitekufizuarmundtethemelohetngadisa persona (ortake), teciletjanepergjegjesndajkreditoreveteshoqerisederi ne masen e kontributevetetyre ne kapitalinthemeltare.

 • Shoqeria me pergjegjesitekufizuarmundtethemelohetedhenganje person (ortakivetem), iciliushtronivetemtegjithekompetencat, qeligji u njehortakeveteshoqerise me pergjegjesitekufizuardhepergjigjetperparakreditoreveteshoqerise me tegjithevleren e kapitalittesaj (neni 71).

 • Perkufizimimundteformulohet duke iureferuarneneveneni 3; 68/1;71 etj.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuarkapitali dhe kontributet

Çeshtjet per diskutimrrethneneve 68;69;70 teligjit 9901, dt.14.04.2008 dheneneve 26/3;28/4;35 teligjit 9723,dt.03.05.2007.

Çeshtja :

1. Llojet e kontributeveteortakeve:

a. Krahaskontributeve ne mjetefinaniare, duke perjashtuarletrat me vleretetregtueshme, ortaketmundtekontribuojne ne kapitalinthemeltareedhenepermjetkontributeve ne natyre(neni 68/5).

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

 • Per cdokontribut ne natyreduhettebehetvleresiminganjeekspert, emerimiitecilitmundtebehet me unanimitetin e tegjitheortakeveosenepermjetcaktimittetijngagjykata me kerkesen e njengaortakeveteshoqerise (neni 68/6).

 • Rregullimiikesajmarredhenieje midis ortakeveparashikohet ne dispozitatstatusuore.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja:

2. Vlera e kapitalit.

 • Ne shoqerite me pergjegjesitekufizuarvleraminimale e kapitalitthemeltaretedepozituarnukduhettejete me e vogel se 100 leke.

 • Ortaketmundtevendosinqe, gjatezhvillimitteveprimtarisetregtareteshoqerise, tezmadhojnekapitalin e saj, poashtu ta zvogelojne ate sipasrastit, porjoposhtkufirit minimal tepercaktuar me ligj.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja :

3. Zoterimi i kuotave (neni 72- 75).

* Kalimet e kuotave pronesore rregjistrohet (brenda 30 ditesh nga dita e kontrates se kalimit te tyre) ne QKR.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

29


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja:

4. Zmadhimi i kapitalit.

 • Zmadhimi i kapitalit mund te vije si rezultat i mjeteve ne te holla ose i atyre ne natyre (ortakeve nuk u njihen kontributet nepermjet sherbimeve), te cilat duhet qe te faktohen. Vleresimi i mjeteve ne natyre duhet te behet nga nje ekspert. Emerimi i ekspertit behet nga gjykata me kerkesen e bere nga administratori. Aktin e vleresimit eksperti ia paraqet per miratim asamblese se ortakeve (neni 81/1 gr “ë”).

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Mbledhje e ketyre te mirave duhet qe te iniciohet nepermjet nje vendimi te marre nga asambleja e ortakeve te shoqerise.

 • Ne vendim duhet te shprehet masa e kontributeve te shtuara te cdo ortaku, bashkengjitja apo thithja e kesaj vlere te kapitalit themeltare, si dhe pasqyrimi i drejte i saj ne formulen e shperndarjes se fitimit dhe dividentit vjetor ne favor te kontribuesve (neni 81/2).

 • Adminnistratori autorizohet qe te depozitoje kete vendim prane zyrave perkatese te rregjistrit tregtare.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja:

4’. Zvogelimi i kapitalit.

 • Zvogelimi i kapitalit te shoqerise paraitet si nje procedure me e nderlikuar, pasi ky sjell pasoja per te tretet.

 • Ky proces iniciohet nepermjet vendimit te asambles se ortakeve. Vendimi i mesiperm duhet te jete i mbeshtetur dhe nga akti i ekspertit kontabel te autrizuar.

 • Nje vendim i tille duhet te shikohet dhe ne raport me te drejtat e kredidhenesve te kasaj shoqerie, te cileve duhet ti merret nje miratim paraprak me shkrim per te realizuar kete veprim.

 • Kreditoret kane te drejte te kerkojne reklamimin e nje vendimi te tille ose shlyerjen e menjehershme te kredise ose vendosjen e garancive te tjera.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar( kuotat e kapitalit nenet 73;74;75)

Çeshtja :

5. Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltare

 • Ne keto lloj shoqerish ky lloj transferimi duhet te vertetohet me akt noterial.

 • Transferimi i pjeseve te kapitalit mund te behet per shkak te trashegimise midis paraardheseve dhe pasardhesve etj.

 • Transferimi mund te behet edhe per shkak te ndarjes se pasurise midis bashkeshorteve, ne rast se kjo pasuri kategorizohet si e tille (e fituar gjate marteses nga njeri prej baskehorteve)

  * Duhet ti referohemi gjithmone statutit, pasi ne te mund te parashikohen klauzola te tjera.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

 • 6. Organet e shoqerise me pergjegjesitekufizuar.

  a. Asamblejanenet 81-94

  Vendosmbipolitikat e biznesit.

  Emeron, shkarkon….. Adminstratoret.

  Vendos per ndryshimetstatusuore.

  Ushtronfunksionembikqyrese, per sa u takonadministratoreve.

  b. Administratoretnenet 95-98

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

7. Pavlefshmeria e shoqerise;

 • A. kontrata e shoqeriseapoaktiithemelimitnukeshtefirmosurngathemeluesitapoteautorizuari e tyre me aneteprokures.

 • B. permbajtja e aktit e themeimitnukeshtesipaskerkesaveteligjitadresa, objekti, kontributet, masa e kaitalitetj)

 • C. pa aftesiajuridike e ortakeveapo e ortakuttevetem

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

8. Pavlefshmeria e akteve te shoqerise;

 • A. nuk eshte respektuar forma e kerkuar per pergatitjen e aktit

 • B. nuk eshte respektuar procedura e nxjerrjes se tij

 • Mos respektimi i rregullve te parashikuara ne vete statutin e shoqerise.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja:

9. Prishja e shoqerise (neni 99);

 • kurpermbushetafatiiparashikuar ne statut

 • Kureshtepermbushurqellimiikrijimitdhekjosjelldheshuarjen e veteshoqerise

 • Mosfunksionimidheparregullsia e veprimtarise se asambles se ortakeve per njekohetegjate.

 • Zvogelimiikapitalitposhteminimumitekerkuarngaligji

 • Kurshoqeriashpallet e falimentuar

 • Cdoshkaktjeteriparashikur ne statut

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Ne dallimngashoqeritetregtaretepersonit, vazhdimesia e shoqerise me pergjegjesitekufizuarnukcenohet;

 • A. ngavdekja e ortakeve,

 • B. deklarimiaposhpallja e tyresite pa afte

 • C. heqja e se drejtes se ushtrimitteprofesionittregtare

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Shderrimiinjeshoqerie me pergjegjesitekufizuar ne njeshoqerikolektiveosekomanditekerkonmiratiminunanimteortakee, ndersashnderrimi ne shoqeriaksionerekerkonmiratimin e percaktuar ne ligj per ndryshimetstatutore.

 • Ne tedyjarastetduhetqetecaktohetnjeekspert per shnderrimin, icilimundtezgjidhetngagjykata.

 • Cdoshderrimibere ne kundershtim me rregullateshteipavlefshem.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Shoqeriaaksionerepercaktohetsinjeshoqeritregtare, e cilamundtethemelohetnganjeosedisaortake (aksionere), teciletmundtejene persona fizikeosejuridike.

 • Aksioneretjanepergjegjesndajtetretevederi ne masen e kontributittetyre ne kapitalinthemeltare (neni 105).

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere

 • Ndarja e kapitalitthemeltareteshoqeriveaksionere ne njesiteemetuarasiaksione.

 • Cdopjese e kontributitteaksionerevethemeluesduhettejete e plotpjesetueshme me vleren e percaktuardhemiratuarteaksionit “etalon”, apovleren nominative tenjeaksioni (neni 109 dheneni 36 iligjit 9723, dt.03.05.2007).

 • Madhesia e njeaksioni per shoqeriteaksionereduhettepermendet ne statutin e saj (dispozitatnukpermendinminimunin e vleres se aksionit)

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere

 • Ne statutduhetteparshikohen:

 • procedurat e transferimitteaksioneve,

 • struktura e shoqerise,

 • zgjedhjaapoemerimiianetareveteKeshillitMbikqyresdheteatijteAdministrimit(ne varesitemodelittezgjedhur) sidheadministratoreve,

 • rregullat per shperndarjen e dividentit,

 • quorumetdheshumicaqekerkohet per turespektuar per thirjen e asamblese se aksionereveetj.

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere

 • Kontributet ne mjetefinanciaremundteparaqiten ne formen e letrave me vlere ?

 • Kjopyetjeshtrohet sot ne praktikenjuridike.

 • Po, edhepsetreguiletrave me vlere ne Shqiperieshteivarfer. Kytreg sot lidhetkryesisht me shitjenapoblerjen ne tregtebonovetethesaritapoletrave me vlereqesubvenciononshteti, sic mundtejenebonot e privatizimit.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere(organet)

 • Ortaketjaneteorganizuar ne Asamble, qemundtemblidhet ne afatekohorevjetore, poredhe ne rastetevecantakur e kerkojnerrethanatdhenevojat e veprimtarise se shoqerise.

 • Vendimet e Asamblese se ortakevejanetedetyrueshme per ekzekutimngaKeshilliMbikqyresoseKeshilli Administrative. AtomundteemerojnedheshkarkojnedheanetareteketijKeshilli.

 • Diskutimrrethndryshimevendermjet K.M dhe K.A sipasneneve (135-153 dhe 154-167)

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Ndarja e shoqeriveaksionere me ofertepublikedhe me oferte private, kushtezohetngamarrjaparasysh e dykerkesaveligjore.

 • 1.Madhesine e kapitalitthemeltare ne momentinapoditen e firmosjes se statutitteshoqerise (vleraminimale e kapitalitthemeltareteshoqerise me ofertepublikeduhettejete 10 milonleke, ndersa per shoqerite me oferte private 2 milionleke).

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • 2.Mundesine e tregetimitteaksioneveteshoqerisesipasperkatesise.

  Avantazhet e Shoqeriseaksionere me ofertepublike:

 • a.Vetemshoqerite me ofertepublikekanetedrejteqenepermjetproceduravetezmadhimittevazhdueshemtekapitalittetyre, tebejneofertapublike ne perputhje me kerkesatdheproceduratligjore. Kjosjelldherregjistrimin e aksionevetetyre ne menyrezyrtare ne tregjet e letrave me vlere, sic eshte bursa.

 • Njeoferteletrash me vlerequhet “publike” kurajo u behet me shume se 100 personave.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • b. Shoqeriteaksionere me ofertepublikemundteautorizojnebankat, institucionetfinaniareqetregtojneletra me vlere, apoedheagjentet e licensuar, qemerren me tregtimin e letrave me vlere, sikurseedheveteshoqeriamundtekryejepublikimindheshperndarjen e aksioneve ne vendet e lejuarangaligji per keteqellim duke perjastuarbursen.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • c. Shoqeriteaksionere me ofertepublikeshfaqen me solide ne treg, kushtezuarkjodhengamasa e kapitalitthemeltare.

 • d. regjistrimiityre ne tregun e letrave me vlere e ben me terheqese, sidomos per lojtaret e bursavedhetregjeveteletrave me vlere.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • e. Investitoretdhekreditoret e tyregezojnenjembrojtje me teqendrueshme se sashoqeria me oferte private.

  Psetek ne numriishoqeriveaksionere me ofertepublikenukeshte ne raportin e duhur me shoqerite pa ofertepublike ?

 • Numriishoqeriveaksionere me ofertepublikeeshtedisa here me ivogelsesaish.a me oferte private per shkakte;

  a. mosgarantimittetregutteletrave me vlere (edhepsekuadriligjor ne ketellojaktivitetieshteiplote)

  b. teproceduraveteprivatizimittepasuriveapondermarrjeveshteteroreapotjetersimitityre ne njeformetjeter.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

c. Niveliiuletikontributittesistemitbankartenivelittedyte, i cii mundtekontribonte ne tregtiminaksionevedheteletrave me vlere, duke luajturrolin e “ndermjetesit”.

Kerkesen per autorizimin e tregetimit e aksioneveduhet ta bejeveteshoqeriaaksionere me ofetepublike.

 • Tegjitheshoqeriteqenukpermbuhinkushtet e mesipermekonsiderohensishoqeri me oferte private.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

Ndryshimiiformes se shoqeriseaksionere.

 • Ne rast se njeshoqeriaksionere me ofertepublike do teshnderrohej ne njeshoqeriaksionere me oferte private kujdesivecanteduhettetregohet ne procedurat e ketijshnderrimi.

 • Kyshnderrimkushtezotngafshirjaapodaljen e sajngalista e tregtuesveteaksioneveterregjistruaraapotepublikuarasipasrastit.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Zvogelimi i kapitalit ne kete rast (duke pasur parasysh qe kapitali i saj i meparshem ka qene disa here me i larte), duhet te motivohet ne mbeshtetje te dispozitave ligjore, duke mos cenuar ne asnje rast interesat e te treteve apo te kreditoreve te shoqeri.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

Ndryshimiiformes se shoqeriseaksionere.

 • Ne rast se njeshoqeri me oferte private do teshnderrohet ne shoqeri me ofetepublikeduhettezmadhojekapitalin e saj ne vlerenminimaletekerkuarngaligjidheterregjistrohet ne listen e shoqerivetekesajkategoriepranetrejeveteletrave me vlere

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Ne asamblenethemelueseteshoqeriseaksionere me ofertepublike, duhettemarripjesecdoaksionere, pavaresishtnganumriiaksionereveapomadhesiaqeperfaqesonkontributititij ne kapitalinthemeltartekesajshoqerie.

 • Ne rasttepamundesise se pjesmarrjes se njeortakuthemelues ne asamblenethemeluese, kyortakmundteperfaqesohetnganjeortaktjeterthemeluesosenganjeperfaqersuesipajisur me prokure.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Asambleja ne mbledhjen e sajemeronanataret e keshilllitmbikqyresteshoqerise; emeronekspertinkontabel; vendosmbidaten e mbledhjes se KeshillitMbikqyresetj.

 • Diskutimrrethneneve 135;136;137.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Ne rast se shoqeria nuk themelohet brenda 6 muajve nga data e depozitimit te projekt-statutit ne gjykate, depozituesit e fondeve kane te drejten e terheqjes se fondeve duke bere zbritjen e shpenzimeve.

 • Thirja apo mbledhja e asamblese themeluese perseri do te detyronte ortaket qe te benin ri-depozitimit e fondeve sipas procedurave te percaktuara.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Ortaket e shoqeriseqekontribojnenepermjetsendevetepaluajtshme e humbsintitullin e pronesisembiketosende.

 • Pas rregjisrimitteshoqerise ne gjykatefinalizohetdhetransferimi i titujvetepronesise ne emerteshoqerisepranezyraveterrregjistimittepasarivetepalajtshme.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Themelimiishoqerive me oferte private eshte me ithjeshte ne proceduraregjistrimi se aiiatyre me ofertepublikepasi;

 • a. per ketoshoqerinukkerkohetdepozitimiiprojekt –statutitparaprakisht ne gjykate;

 • b. nukkerkohethartimiibuletinittenenshkrimeveteaksionereve;

 • c. asambleja per themelimin e shoqerisenukkonsiderohetsi e jashtezakonshmeajoeshtenjeasamble e zakonshme, fakticili del dhengamenyra e hartimitteprocesverbalittekesajmbledhjeje.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere

 • Shlyerja e kontributeve nga ana e ortakeve mund te kryhet dhe me para, per te cilat mjafton te leshohet nje certifikate apo deshmi ne favor te depozituesve.

 • Ne rast te kontributeve ne natyre eshte gjykata, e cila cakton nje ekspert per vleresimin e tyre.

 • Raporti i ekspertit i vihet ne dispozicion secilit prej aksionereve 3 dite perpara firmosjes se statutit.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere(KeshilliiAdministrimit )

Shoqeriteaksioneredrejtohengjateushtrimitteaktivitetittetyreekonomikdhetregtarenga:

 • KeshilliiAdministrimit+ administratoretose

 • KeshilliMbikqyres + administratoret, teciletperbejneorganetdrejtueseteshoqerise (neni 134).

 • KeshilliiAdministrimitperbentrupenekzekutiveteshoqerisedheka per detyretepermbushetegjithavendimet e asamblese.

 • KeshilliiAdministrimitgezontedrejtenedhetemarrjes se vendimevengaana e tij me qellimpermbushjen e fuksioneveekzekutive(neni 154/a).

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere(Keshilli Mbikqyres)

KeshilliMbikqyresperbentrupenekzekutiveteshoqerisedheka per detyretepermbushetegjithavendimet e asamblese, pornukgezontedrejten e marrjes se vendimeve (neni 167.1).

Diskutimrreth neneve154;155;163/2,3;164 dhe 135/c;145/2.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

61


Shoqeria Aksionere (administratoret)

 • Administratore e shoqeriseduhettejenevetempersonatfizike. Ata mundtejeneedheaksionereteshoqerise.

 • Administratoriapoadministratoretlidhinnjekontratepune me KeshillinMbikqyres. NdermjetfunksionitteadministratoritdheanetaritteKeshillitMbikqyreskapapajtushmeri. Administratoret ne shoqerite me dynivelekryejnedhedisafunksionete K.A.

 • KeshilliMbikqyreseshtenjetrupkontrolluese.

 • Emerimidheshkarkimiiadministratoritapoadministratoreveeshtekopetence e KeshillitdheAsamblese. diskutimrrethneneve 136/2;143/1;154/f;158;163/2,3;164;167.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (administratori)

*Shkarkimiiadministratoritmundtebehet per shkaqeqelidhen me ;

 • a. pa-aftesine e tij ne kryerjen e funksioneve,

 • b. humbjen e besimitngaana e Asamblese se aksionereve,

 • c. veprime me fajterende, tecilat e ngarkojne me pergjegjesiciviledhepenale,

  * Shkarkimimbetet ne fuqiderisagjykatateshprehet per pavlefshmerine e aktitteshkarkimit, ne rast se aieshteankimuar ne gjykatengaana e vetepersonit.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • NumriianetareveteKeshillitMbikqyresduhettejeteiplotpjestueshem me tredhenukduhettejete me imadh se 21.

 • Anetaret e ketijkeshillimundtejene persona fizikose persona juridik.

 • Nukperjashtohetqenja e njeaksionerisianetare ne KeshillinMbikqyres.

 • Diskutimrrethneneve 166;167

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Emrat e anetaretekeshillitshenohen ne statut. Kyrregullvlen per ataqezgjidhenngaanetaretaksionerethemeluesteshoqerise ne mbledhjen e jashtezakonshme/zakonshmesipasrastit.

 • Kohezgjatja e funksionitteanetaritteKeshilliteshtejo me shume se 3 vjet me tedrejterizgjedhje.

 • Anetaret e Keshillitjaneteemeruar (ngaana e aksionereve) dhetezgjedhur.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Rastet e shkarkimitteanetaritteKeshillit;

 • A. ne rastin e plotesimittemandatit,

 • B. ne rastin e vdekjesnatyroretepersonitfizikaposhuarjes se personitjuridik,

 • C. ne rastdoreheqje,

 • D. ne rastin e shuarjes se veteshoqerise.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Emerimet e berangaana e Keshillitinenshtrohenmiratimitngaana e asamblese.

 • AnetareteKeshillitMbikqyresmundtejene persona jashteshoqerisedhetepunesuar ne shoqeri.

 • Konsiderohensitepunesuar ne keteshoqeridheataperpara se tezgjidhenduhettekenepaturnjekontratepunetepaktentremuajperpara dates se zgjedhjes se tyre. Te punesuaritsezonalnukmundtekenetedejtetezgjidhensianetaretekeshillit.

enkeleda olldashi


ShoqeriaAksionere (ekspertëtkontabël)

 • Kontrollifinanciareiaktivitetitteshoqeriseeshtenjeprocesirendesishemjovetem per tevleresuarpunen e administratoreve, poredhenjeburiminformacioni per KeshillinMbikqyresdheAsamblene e ortakeve.

 • Ekspertikontabeliautorizuareshtenjeprofesionistipanvaruriregjistruarsiitille ne bazeterregullave ne fuqi.

 • Ai ushtronkryerjen e kontrollitteshoqerisetregtare, ndermarrjeveapoorganizatavetetjera, tecilatdetyrohenngaligji per ketekontrollose e kerkojnevete ate.

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Ekspertikontabeliautorizuarnukduhettengaterohet me ate teekspertitkontabeltemiratuar, icili ka tedrejtevetemtepergatisellogaritevjetoretesubjektittregtare, te jape konsulenceekonomike e financiare,porjotikontrollojeato.

 • Ekspertikontabelimiratuarmundtejetenje person fizikipunesuar ne shoqeri me anetenjekontratepune, e ciladepozitohet ne organettatimore.

 • Ekspertikontabeliautorizuarnukduhettekonsiderohetsiipunesuar ne shoqeri.

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Ekspertikontabeliautorizuarmundtejete person fizikosejuridik.

 • Per shoqeritaksionere me ofertepublikekerkohendyekspertekontabelteautorizuar, ndersa per ato pa ofertepublikenje ( per aqkoheqevlera e kapitalitthemeltarenukeshtembivleren e parashikuar )

enkeleda olldashi


Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Kategoria e personaveqenukmundteushtrojnedetyren e ekspertitkontabelteautorizuar;

 • A. aksioneretthemelues

 • B. anetaret e KeshillitteAdministrimit

 • C. anetaret e KeshillitMbikqyres

enkeleda olldashi


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

72


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

73


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

74


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

75


ad
 • Login