Rodina ako soci lna in tit cia
Download
1 / 18

RODINA A SPOLOČNOSŤ - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Rodina ako sociálna inštitúcia. RODINA A SPOLOČNOSŤ. Definície rodiny. Malá, primárna a neformálna skupina, pre ktorú je charakteristická intimita vzájomného spolužitia a silné citové putá vyplývajúce z pokrvného alebo adoptívneho príbuzenstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RODINA A SPOLOČNOSŤ' - marcus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodina ako soci lna in tit cia

Rodina ako sociálna inštitúcia

RODINA A SPOLOČNOSŤ


Defin cie rodiny
Definície rodiny

 • Malá, primárna a neformálna skupina, pre ktorú je charakteristická intimita vzájomného spolužitia a silné citové putá vyplývajúce z pokrvného alebo adoptívneho príbuzenstva.

 • Spoločensky schválená forma spolužitia rodičov a detí, zväčša žijúcich v spoločnej domácnosti.

 • Členovia rodiny si vytvárajú vlastné tradície, zvyklosti a rituály.


Znaky rodiny
Znaky rodiny

 • Osobné neformálne väzby medzi jednotlivými členmi.

 • Zameranie na uspokojovanie potrieb, hodnôt a cieľov členov rodiny a spoločnosti.

 • Socializácia a sociálna kontrola členov.

 • Emocionálne väzby medzi členmi.

 • Intimita, súkromie, pocit bezpečia a pochopenia.


Funkcie rodiny
Funkcie rodiny

 • Biologicko-reprodukčná

 • Socializačno-výchovná

 • Ochranná

 • Ekonomická

 • Emocionálna


Vznik a v voj rodiny
Vznik a vývoj rodiny

 • 1. OBDOBIE DIVOŠTVA – skupinové manželstvo

 • 2. OBDOBIE BARBARSTVA – párová rodina – jeden muž má hlavnú ženu a naopak.

 • 3. OBDOBIE CIVILIZÁCIE – monogamná rodina, postupné oddelenie párov od rodovej pospolitosti, začiatok samostatného života rodiny.


Tradi n rodina
Tradičná rodina

 • Malá domácnosť, ale úzke vzťahy s širokým príbuzenstvom a celou komunitou.

 • Rodina nebola stredom citového uspokojenia.

 • Pohlavný styk bol skôr nutnosťou, než potešením.

 • Voľba partnera podriadená záujmom rodičov a komunity.

 • Mimo šľachtu bola láska považovaná skôr za chorobu, či niečo nemorálneho.

 • Rodinný život nemal dlhé trvanie (smrť partnera, odchod detí).

 • Vzťah k deťom menej emotívny, málo láskyplný, deti sú často zanedbávané, často umierajú.

 • Vysoká pôrodnosť (rozložená do celého veku ženy), vysoké vekové rozdiely medzi súrodencami.


Modern rodina
Moderná rodina

 • Rodina spätá citovými väzbami.

 • Slobodná voľba partnera na základe romantickej lásky.

 • Vzájomný rešpekt a plná nezávislosť.

 • Postupné rovnoprávne postavenie muža a ženy.

 • Obojstranné uspokojenie z rodinného života je považované za hlavné kritérium manželov.

 • Rodina prestáva byť miestom výroby, ale miestom spotreby.


Charakteristick znaky eur pskej rodiny
Charakteristické znaky európskej rodiny

 • Monogamnosť – upravená zákonmi, znamená partnerstvo jedného muža a jednej ženy. SÉRIOVÁ MONOGAMIA – rozvody a nové manželstvá.

 • Romantická láska.

 • Patrilinearita – deti dostávajú meno po otcovi.

 • Neolokalita – manželský pár sa sťahuje na nové miesto.

 • Nukleárna rodina – typickú domácnosť tvoria rodičia a deti.


Ivotn cyklus rodiny
Životný cyklus rodiny

 • 1. Výber manželského partnera.

 • 2. Uzatvorenie manželstva.

 • 3. Obdobie trvania manželstva a rodiny.

 • 4. Zánik rodiny


Typy rodiny pod a formy usporiadania
Typy rodinyPodľa formy usporiadania

 • Nukleárna (základná) rodina – dospelý manželia a ich vlastné alebo adoptívne deti žijúce v rovnakej domácnosti.

 • Rozšírená rodina – okrem rodičov a detí žijú v rodine aj ďalší blízki príbuzní.

 • Orientačná rodina – rodina, v ktorej sa človek narodil, vyrastal a má v nej postavenie dieťaťa – prvá životná orientácia.

 • Rozmnožovacia rodina – vzniká vstupom do manželstva, človek v nej má postavenie rodiča.


Typy rodiny pod a vzoru autority
Typy rodinyPodľa vzoru autority

 • 1. Patriarchálna rodina – moc v rukách otcov, mužov. Vo svete prevládajúci typ, upevňujú ho príjmy mužov, náboženské a kultúrne normy, tradície a zvyky.

 • 2. Matriarchálna rodina – moc v rukách matky, ženy. Vo svete zriedkavý typ, v súčasnosti v niektorých oblastiach Indie a Afriky.

 • 3. Egalitárna rodina – moc a prestíž rovnomerne rozložená medzi obe pohlavia. Typ rozšírený v moderných vyspelých spoločnostiach.


Man elstvo
Manželstvo

 • Manželstvo je spoločensky uznávaná forma spolužitia muža a ženy. Je to právny vzťah zaväzujúci muža a ženu k spoločnému životu.

 • Hlavným cieľom je založenie rodiny a riadny výchova detí.

 • Vstupovať do manželstva môžu len partneri duševne zdraví, plnoletí a ktorí nie sú v priamom príbuzenskom vzťahu.


Typy man elstva pod a usporiadania vz ahov
Typy manželstvaPodľa usporiadania vzťahov

 • 1. Monogamia.

 • 2. Polygamia:

  a) polygýnia – mnohoženstvo – manželstvo jedného muža s viacerými ženami, rozšírené v islamských krajinách + spoločenstvá v Afrike, Oceánii a tiež mormóni v USA.

  b) polyandria – mnohomužstvo – manželstvo ženy s viacerými mužmi – u pastierskych kmeňov v Tibete, na Sibíri a v Indii

 • 3. Skupinové manželstvo: manželstvo niekoľkých mužov a niekoľkých žien – jedine v tradičnom kmeňovom spolužití v odľahlých častiach sveta.


Typy man elstva pod a preferovan ho v beru
Typy manželstvaPodľa preferovaného výberu

 • Endogamické manželstvo – manželstvo s partnermi z tej istej sociálnej skupiny (kmeň, kasta alebo komunita)

 • Exogamické manželstvo – manželstvo s partnermi z iných sociálnych skupín.


Rozvod v z padnej spolo nosti
Rozvod v západnej spoločnosti

 • Minulosť:

  - rozvod možný len na základe podania ŽALOBY, manželstvo rozvedené len na základe výroku o vine.

  - rozvod považovaný za sociálne stigma

 • Súčasnosť:

  - vývoj písaných ale aj nepísaných noriem, zvyklostí a tradícií jednoznačne speje k uľahčeniu rozvodu.

  - rozvod možný na základe podania ŽIADOSTI.

  - rozvod už nie je považovaný za sociálne stigma.

  - vzrastá ekonomická nezávislosť žien.

  - manželstvo sa hodnotí podľa miery osobného uspokojenia páru.

  - emancipácia žien.


Proces rozdelenia sa p ru diane vaughan 1986
Proces rozdelenia sa páruDiane Vaughan (1986)

 • 1. Snaha o zmenu partnera.

 • 2. Sociálna separácia – iniciátor sa prestáva zverovať, vytvára si nový vlastný životný štýl, kde už partner nepatrí, nový okruh priateľov. Je to proces zrkadliaci proces zamilovania sa.

 • 3. Odpútanie


Alternat vy k man elstvu a rodine
Alternatívy k manželstvu a rodine

 • 1. KOMÚNY – spoločenstvá ľudí odmietajúcich inštitúciu rodiny, všetci muži sú manželia všetkých žien a všetci sú považovaní za rodičov všetkých detí. Najznámejšie komúny – IZRAELSKÉ KIBUCY – za výchovu detí je zodpovedná celá komunita.

 • 2. KOHABITÁCIA – stav, kedy spolu dvojica intímne žije v spoločnej domácnosti bez toho, aby boli manželmi. U mladých ako „skúšobné manželstvo“.

 • 3. HOMOSEXUÁLNE PARTNERSTVÁ – manželstvá povolené v Holandsku, Belgicku a Španielsku.ad