RAMAYANA - PowerPoint PPT Presentation

RAMAYANA
Download
1 / 22

 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAMAYANA. RAMA BUỘC TỘI. (TRÍCH KHÚC CA THỨ 6 – CHƯƠNG 79) S Ử THI: RAMAYANA. VALMIKI. I.TIỂU DẪN. 1. Taùc giaû:  Vamiki soáng vaøo khoaûng TK III tröôùc CN, xuaát thaân ñaúng caáp Baølamoân.  T u luyeän thaønh ñaïo só.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RAMAYANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ramayana

RAMAYANA


Tr ch kh c ca th 6 ch ng 79 s thi ramayana

RAMA BUỘC TỘI

(TRÍCH KHÚC CA THỨ 6 – CHƯƠNG 79)

SỬ THI: RAMAYANA

VALMIKI


I ti u d n

I.TIỂU DẪN

1. Taùc giaû:

Vamiki soáng vaøo khoaûng TK III tröôùc CN, xuaát thaân ñaúng caáp Baølamoân.

Tu luyeän thaønh ñaïo só.

Laø ngöôøi coù trí nhôù kì laï, aên noùi löu loaùt, xuaát khaåu thaønh thô.


Ramayana

VANMIKI


Ramayana

2. Taùc phaåm “Ramayana”

a. Vaøi neùt veà taùc phaåm

- Vieát baèng tieáng Phaïn, khoaûng TK III tr. CN

-Goàm 24000 caâu thô ñoâikeå veà nhöõng kì tích cuûa hoaøng töû Rama trong coâng cuoäc chieán ñaáu tieâu dieät caùc theá löïc ñen toái.

-Laø thieân söû thi anh huøng, ca ngôïi nhöõng phaåm chaát lí töôûng, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi AÁn Ñoä coå ñaïi.

-Thaønh coâng trongmieâu taû thieân nhieân, noäi taâm nhaân vaät.


Ramayana

b. Toùm taét taùc phaåm:Xem SGK

Sau đây, mời các em

xem 1 số

hình ảnh về tác phẩm...


Ramayana

RAMA AND LAKSHMANA


Ramayana

HANUMAN


Ramayana

RAMA, XITA, LAKSHMANA AND HANUMAM


3 oa n tr ch rama buo c to i

3. Ñoaïn trích: “Rama buoäc toäi”

 • Vò trí ñoaïn trích:

  Thuoäc khuùcca thöù 6, chöông 79

  b. Toùm taét ñoaïn trích

  - Sau khi cöùu Xita, Rama noåi côn ghen tuoâng

  - Rama xuùc phaïm Xita, khoâng muoán nhaän naøng laøm vôï.

  - Xita ñau buoàn, uaát öùc, duøng lôøi leõ dòu daøng ñeå giaûi thích nhöng Rama khoâng nghe.

  - Ñeå chöùng minh loøng trung trinh, Xita böôùc vaøo giaøn hoûa vaø nhôø thaàn Anhi chöùng giaùm.


Ramayana

 • Boá cuïc: 2 phaàn

  Töø ñaàu… “chòu ñöïng ñöôïc laâu”: Caûnh taùi hôïp giöõa Rama – Xita vaø lôøi buoäc toäi cuûa Rama

  Coøn laïi: Lôøi ñaùp vaø haønh ñoäng cuûa Xita


Ramayana

II. ĐỌC HIỂU:

1. Caûnh taùi hôïp vaø lôøi buoäc toäi cuûa Rama

a. Caûnh taùi hôïp:

- Gaëp laïi nhau trong khoâng gian coâng coäng

- Rama theå hieän yù thöùc, vò trí cuûa moät ngöôøi choàng – ñoàng thôøi laø moät Ñöùc vua

- Xita ñöùng tröôùc quan heä rieâng tö - quan heä xaõ hoäi.

Caû hai phaûi qua thöû thaùch ñeå baûo veä danh döï.


Ramayana

b. Lôøi buoäc toäi cuûa Rama

- Lôøi leõ trònh troïng, thaùi ñoä xa caùch, laïnh luøng

- Khaúng ñònh muïc ñích cuoäc chieán, haï thaáp danh döï Xita

- Noùi roõ loøng ghen tuoâng, xua ñuoåi phuõ phaøng, ñau xoùt vì ghen töùc, giaän döõ ñeán thoâ baïo, taøn nhaãn

- Lôøi noùi xuùc phaïm naëng neà tôùi nhaân phaåm Xita

YÙ chí saét ñaù, söï daèn loøng ñeå laøm troøn boån phaän


Ramayana

 • 2. Lôøi ñaùp vaø haønh ñoäng cuûa Xita

 • a. Lôøi ñaùp cuûa Xita:

 • - Ngaïc nhieân, ñau ñôùn tröôùc nhöõng lôøi buoäc toäi

 • - Daàn töï chuû vaø caát tieáng thanh minh:

 • + Baùc boû nhöõng lôøi buoäc toäi cuûa Rama

 • + Khaúng ñònh tö caùch, phaåm haïnh cuûa mình

 • + Nhaán maïnh nguoàn goác, doøng doõi cuûa mình

 • + Ñöa ra lí leõ, baèng chöùng veà ñöùc trung trinh

 • Nhöõng lôøi thanh minh dòu daøng maø ñaày söùc

  maïnh, raønh reõ, thaáu tình, ñaït lí.


Ramayana

b. Haønh ñoäng cuûa Xita

- Xita choïn haønh ñoäng quyeát lieät: Böôùc leân giaøn hoûa thieâu

- Caàu khaán thaàn Anhi chöùng giaùm

Daùm böôùc qua maïng soáng cuûa mình, chaáp nhaän thöû thaùch ñeå chöùng minh phaåm haïnh


Ramayana

3. Phaåm chaát cuûa Rama vaø Xita


Ramayana

III. TOÅNG KEÁT

1. Noäi dung:

- Cuoäc thöû thaùch cuûa hai nhaân vaät chính laø Rama vaø Xita töø nhöõng ñoøi hoûi trong chính hoï.

- Ñoaïn trích bieåu hieän quan nieäm cuûa người AÁn Ñoäcoå ñaïi veà phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngöôøi anh huøng – ñaáng quaân vöông maãu möïc vaø ngöôøi phuï nöõ lí töôûng.


Ramayana

2. NGHỆ THUẬT:XÂY DỰNG NHÂN VẬT SỬ THI XUẤT SẮC

-Đặt nhân vật vào thử thách: lời nói, hành động thể hiện tâm lí, tính cách.

- Chi tiết huyền thoại tô đậm chất bi hùng của sử thi.


Ramayana

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC…

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT !


 • Login