Vides trokšņa novērtēšana (Mērījumi un aprēķini) - PowerPoint PPT Presentation

Vides trokšņa
Download
1 / 22

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vides trokšņa novērtēšana (Mērījumi un aprēķini). Priekšdarbi. Trokšņa avotu identifikācija un reģistrēšana – emisijas avoti.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vides trokšņa novērtēšana (Mērījumi un aprēķini)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa novērtēšana

(Mērījumi un aprēķini)


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Priekšdarbi

Trokšņa avotu identifikācija un reģistrēšana – emisijas avoti.

MK. Noteikumi Nr. 16 (07.01.2014) pirms komercdarbības uzsākšanas prognozē troksni un tā iedarbību uz apkārtējām telpām un apbūvi, ja komercdarbībā plānotās trokšņainākās iekārtas skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A).

Novietojums – Skaņas jauda – Darbības laiks

Ja ēkas sienu skaņas izolācijas līmenis ir apmierinošs, tad iekštelpās izvietotus avotus var nereģistrēt, par avotiem definējot fasādes/jumta vājākās vietas – durvis, logi, ventilācijas atveres.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa mērījumi

 • Metodes priekšrocības:

 • Korektas pielietošanas gadījumā, mērījumu precizitāte ir ļoti augsta;

 • Iespējams operatīvi novērtēt trokšņa līmeni noteiktos punktos;

 • Salīdzinoši zemas izmaksas neliela mērījumu apjoma gadījumā.

 • Metodes trūkumi:

 • Iespējams novērtēt tikai esošus trokšņa avotus;

 • Kompleksu trokšņa avotu gadījumā nepieciešams liels mērījumu apjoms;

 • Viens mērījums = trokšņa līmenis vienā punktā;

 • Metode nav izmantojama troksni mazinošo pasākumu plānošanai.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa mērījumi

Mērījumus pielieto esošu trokšņa avotu ietekmes vērtēšanai.

Mērījumus pamatā pielieto trokšņa līmeņa kontrolei.

Vides trokšņa līmeņa atbilstību noteiktajiem robežlielumiem dzīvojamās apbūves un citās aizsargājamās teritorijās kontrolē Veselības inspekcija, veicot trokšņa līmeņa mērījumus.

Kāda ir VVD un RVP loma trokšņa līmeņa kontroles procesā no esošajiem trokšņa avotiem?


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība

1. Trokšņa novērtējums jebkurai paredzētai darbībai tiek veikts agrīnā stadijā, bieži vien pirms iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas. Sagatavojot trokšņa novērtējumu paredzētajai darbībai, tas tiek veikts pamatojoties uz ievērojamu daudzumu pieņēmumu. Realizējot paredzēto darbību var mainīties gan trokšņa avoti, gan citi apstākļi, kas ietekmē trokšņa ietekmes nozīmi.

Pieņemot paredzēto darbību ekspluatācijā būtu nepieciešams kontrolēt uzstādīto trokšņa avotu atbilstību iepriekš novērtētajiem – emisijas avotu kontrole. Neatbilstību gadījumā būtu nepieciešams atjaunot novērtējumu vai veikt trokšņa līmeņa mērījumus.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība

2. Objekta ekspluatācijas laikā trokšņa avoti un trokšņa izplatības apstākļi var mainīties.

Šādos gadījumos nepieciešams atkārtoti vērtēt trokšņa ietekmi. Atkārtots vērtējums var tikt veikts pielietojot trokšņa mērījumus.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība

3. Objekta ekspluatācijas laikā par tā radīto troksni var sūdzēties iedzīvotāji. Šādas sūdzības var liecināt par iespējamu trokšņa robežlielumu pārsniegšanu.

Primāro kontroli veic Veselības inspekcija, tomēr regulāru sūdzību gadījumā būtu nepieciešams pārliecināties par objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Ko mērīt?

Veikt trokšņa līmeņa mērījumus ārpus Objekta teritorijas nav racionāli, jo bieži vien pastāv augsts fona trokšņa līmenis.

Visu uzstādīto avotu radītā trokšņa mērījumi ir laikietilpīgi, dārgi un nesniedz nepieciešamo informāciju.

Ja Objektam ir izstrādāts trokšņa aprēķins, tad var veikt aprēķina verifikācijas mērījumus.

Ja Objektam nav izstrādāts trokšņa aprēķins, mērījumu punktus ieteicams izvēlēties vietās, kas raksturo augstāko trokšņa līmeni un/vai mazāko attālumu līdz aizsargājamām teritorijām.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Faktori, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība

 • Avotu izvietojums un jauda;

 • Jutīgo uztvērēju izvietojums;

 • Avotu un objekta darbības laiks;

 • Objekta darbības raksturs;

 • Meteoroloģiskie apstākļi.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Trokšņa testēšanas pārskata saturs

Precīzs testēšanas vietas un pētāmo avotu novietojuma apraksts;

Detalizēts avota darbības apraksts un apliecinājums par testējamā avota analoģiju reālajiem apstākļiem;

Kartes, shēmas un fotogrāfijas mērījumu situācijas ilustrēšanai;

Meteoroloģiskie apstākļi – vēja virziens, ātrums, gaisa temperatūra, relatīvais mitrums un nokrišņi;

Nomērītais trokšņa līmenis un fona trokšņa līmenis;

Mērījumu rezultātiem piemērojamo korekciju apraksts (tonalitāte, impulsivitāte, novietojums);

Ja mērījumu rezultāti tiek pārrēķināti uz gada vidējiem rādītājiem, tad testēšanas pārskatā jāsniedz aprēķinu pamatojums.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Laboratorija – vai tas ir obligāts nosacījums?

Trokšņa mērījumus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" noteiktajām prasībām, ievērojot šo noteikumu 1. un 3. pielikumā minētās prasības.

Indikatīvus trokšņa līmeņa mērījumus var veikt jebkurš, tomēr administratīvo sankciju piemērošanai būs nepieciešams akreditētas institūcijas vērtējums.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini

 • Metodes priekšrocības:

 • Iespējams novērtēt daudzus trokšņa avotus vienlaicīgi;

 • Iespējams atdalīt un noteikt katra avota radīto ietekmi;

 • Salīdzinoši īsā laikā var raksturot trokšņa līmeni plašākā teritorijā;

 • Iepriekš izstrādāts aprēķins ir ērti papildināms jebkurā laikā;

 • Izmantojama trokšņa samazināšanas pasākumu plānošanai.

 • Metodes trūkumi:

 • Pieņēmumi par avotiem un objekta darbību;

 • Pielietoto metožu precizitāte;

 • Zināšanas un programmatūra aprēķinu veikšanai.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini

Vides trokšņa aprēķinus iespējams veikt jebkuram objektam gan ekspluatācijas, gan plānošanas stadijā.

Iegūtais rezultāts – trokšņa izkliedes kartes


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Vides trokšņa aprēķini


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Izejas dati trokšņa aprēķiniem

Trokšņa avotu skaņas jauda – iekārtas tehniskā pase, datubāzes.

Noise emissions for outdoor equipment – Database

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/noise-outdoor-equipment/database/index_en.htm

Teritoriju raksturojoša informācija – pamatnes kartes

Meteoroloģiskie dati


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Minimālais trokšņa aprēķinu atskaites saturs

Programmatūra un metodes;

Objekta trokšņa avotu raksturojums – jauda, novietojums, darbības laiks;

Esošo (fona) trokšņa avotu raksturojums;

Aizsargājamo teritoriju raksturojums;

Fona trokšņa aprēķinu rezultāti – kartes, maksimālais līmenis aizsargājamās teritorijās;

Objekta radītā trokšņa aprēķinu rezultāti – kartes, maksimālais līmenis aizsargājamās teritorijās;

Kopējā trokšņa līmeņa aprēķinu rezultāti – kartes, maksimālais līmenis aizsargājamās teritorijās;

Trokšņa samazināšanas pasākumi + 6. un 7. punkts atkārtoti.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Aprēķinu ievades dati

Persona, kura aprēķinājusi trokšņa rādītājus, trokšņa novērtējumam pievieno izmantotās datorprogrammas sagatavotu aprēķinu modeļu ievades datus, izņemot apbūves situācijas un topogrāfiskos datus, vai aprēķiniem izmantotos datus, ja aprēķini veikti, neizmantojot specializētas datorprogrammas.

Ja ievades dati ir apjomīgi, trokšņa novērtējumam pievieno ievades datu sarakstu, kā arī elektroniskā veidā pievieno ievades datus.


Vides trok a nov rt ana m r jumi un apr ini

Paldies par uzmanību!


 • Login