Valg av oppgave og tema

Valg av oppgave og tema PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

INF2141 Bacheloroppgaven i

Download Presentation

Valg av oppgave og tema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Valg av oppgave og tema Hva er aktuelle og interessante temaer Aktualitet vs. faglig relevans Noen eksempler på tematikk og problemstillinger Veien fra tematikk til problemstilling Praktiske oppgaver Konsekvenser for prosjektfokus Relasjon til målformuleringer Eksempler Innføring av n3sport i Koll Friidrett Jensen møbler Empiriske oppgaver Type undersøkelser Problemstillingens struktur Intranettoppgaven E-læring; tilrettelagt for læring? PES i Hands Idedugnad

2. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Hva er aktuelle og interessante temaer? Aktualitet vs. faglig relevans Kilder til aktualitet omfatter nye konsepter, løsninger, ”buzzwords”, og lignende. Datapresse som for eksempel Computerworld (norsk og internasjonal utgave) kan gi oppslag til ideer Slike temaer er ofte fokusert på teknologi, nye konsepter (for eksempel CRM og BI) Faglig relevans handler om at temaet må kunne belyse noe ”nytt” eller ha en ”ny” innfallsvinkel til kjente problemstillinger En undersøkelse eller et prosjekt må kunne gi resultater som ikke er gitt på forhånd (eks. e-faktura og IP-telefoni) For en empirisk oppgave kan det være lurt å fokusere på hva vi ønsker å forklare (for eksempel effekter av IT) i stedet for hvilke virkemidler (for eksempel teknologi/løsning) som vi bruker En problemstilling kan gjerne handle om betydningen av A (brukermedvirkning) for en effekt (oppfattet nytte) Organisatoriske problemstillinger (mekanismer) er ”alltid” aktulle og relevante Det må høre hjemme i landskapet økonomi og IT-ledelse

3. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Aktuelle temaer – noen eksempler Nye løsninger som skal føre til effektivitet, lavere kostnader, større fleksibilitet, rikere funksjonalitet Web applikasjoner (Web 2.0) og service oriented architectures (SOA) Problemstillinger om Lettere å innføre nye forretningsfunksjoner (Forretningsutvikling) Kostnader Tjenestekvalitet Nye løsninger som skal føre til bedre beslutningsunderlag BI systemer, kunnskapsforvaltningssystemer, datavarehus, OLAP, middleware Problemstillinger om Beslutningskvalitet, beslutningsprossser, kunnskapsflyt (og –deling) Husk andre forklaringfaktorer, de øker i viktighet desto ”mykere” problemstilling

4. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Noen vanskelige temaer Sikkerhet Mange ønsker ikke fortele noe om hvorfor det står bra til ”Ingen” ønsker å fortelle om det ikke står bra til Nyheter som ikke er innført ennå Det er vanskelig å samle inn data (empirisk oppgave) Det er få som har prosjekter (praktisk oppgave)

5. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Veien fra tematikk til problemstilling

6. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Praktiske oppgaver Beskrive situasjon i form av problem eller mulighet Relevant for en konkret virksomhet eller mange virksomheter? Finne oppdragsgiver er viktig tidlig i prosessen Danner premisser for utforming av prosjektbeskrivelsen Viktigere desto mer unik situasjonen er Kunne beskrive konkrete mål for et prosjekt: Forretningsmessige mål (effekt) Produktmål (leveranse) Prosjektmål (gjennomføring, progresjon) Prosessmål (for eksempel læringsmessige effekter)

7. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Empiriske oppgaver Beskrive en generell og allmenn sammenheng mellom tiltak og effekt uavhengig av virksomhet Kausalt samband Bruke litteratur for å beskrive og detaljere ideen Modeller i pensum Artikler Kontakter for datainnsamling kontaktes sent i prosessen (etter nyttår). Formuleres med hovedprolbem og delproblemer Delproblemer er en ren detaljering av temaer beskrevet i hovedproblemstillingen (hierarkisk nedbrytning)

8. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Praktiske oppgaver Hva handler problembeskrivelsen om? Ny eller videreutviklet forretningsprosess Manglende støtte fra IT-løsninger Lite hensiktsmessige løsninger Innføring av nye systemer/teknologi Hva er problemets grenser? Hvem er problemets interessenter? Hvilke (typer av) målsettinger vil man knytte til problemet? Hva antar man vil være kritiske suksessfaktorer for å løse problemet?

9. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Problemformulering N3sport i Koll Friidrett Problemer med medlemslister Tregt eller ikke fungerende vedlikehold Tillitsvalgte fører egne lister Feilfakturering Utøvere får dårlig informasjon om treninger, stevner og samlinger Feil i påmeldinger til stevner Medlemskontingenter og annet Feilfakturering pga av avvikende medlemslister Mangelfull kontroll av innbetalinger

10. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Problemformulering N3sport i Koll Friidrett Klubben har besluttet å innføre n3sport sine løsninger Klubben Online (informasjon til medlemmer m.m.) Medlemsservice (medlemsregister m.m.) Flere grupper, inkl. Friidrett, har ikke kommet i gang.

11. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Prosjektkramme N3sport i Koll Friidrett

12. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Mål for prosjektet N3sport i Koll Friidrett Forretningsmål (virksomhetsmål) ”Mer tid til idrett!” Produktmål (hva prosjektet skal levere) En ferdig implementert løsning Prosjektmål (milepeler) Se egen milepelsplan Prosessmål (utbytte av prosessen) Mer optimalisert daglig drift av klubben

13. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Teoretisk fundament, løsningsalternativer og utredede effekter N3sport i Koll Friidrett

14. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Teoretisk fundament, løsningsalternativer og utredede effekter N3sport i Koll Friidrett Erfaringer fra Asker Svømmeklubb som referansecase Kunne hatt med mer ‘teori’ om IT og prosessfornyelse/digitalisering Informasjonsbehandling Koordinasjon Informasjonskvalitet

15. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Teoretisk fundament, løsningsalternativer og utredede effekter N3sport i Koll Friidrett Løsningsalternativer N3sport Vega SMB Office applikasjoner

16. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Detaljert valgt løsning N3sport i Koll Friidrett Mål og utredede effekter Prosesser Medlemsregistrering Fakturaprosess Søknad om støtte fra kommunen Publisering av nyheter i klubben online Informasjonsbehov BSP (masse tabeller) Grensesnitt Se skjermbilder

17. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Prosjektplan og -gjennomføring N3sport i Koll Friidrett

18. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Løsning og reelle effekter N3sport i Koll Friidrett Beskrivelse av systemet Brukertest Evalueringspunkter Legge inn nytt medlem Rediger et medlem Kategorisere medlemmer Legge ut nyheter Administrere nettsiden Sende ut faktura Intervjuer Egne erfaringer

19. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Løsning og reelle effekter N3sport i Koll Friidrett

20. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Empiriske oppgaver

21. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Bruk av intranett - Hvordan oppnå effekter hos sluttbruker? Diplomoppgave IT-ledelse Våren 2002

22. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Posisjonering Undersøkelsen forankret i ’produktivitetsparadokset’ Tidligere studier av ’IS success’ Posisjoneringen sier ingenting om intranett som fokus - den er derfor helt generell for IS - allikevel: Problemstillingen avgrenset til intranett Problemstillingen setter operasjonell effektivitet i sentrum En problematisering av dette hadde gjort oppgaven ennå bedre Problemstillingen er fokusert og avgrenset! Gir bra grunnlag for å avgrense aktuelle teorier

23. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Litteraturforankring Det er en god drøfting av hvert teoriområde Det trekkes konklusjoner for hvert område - disse kunne vært tydeligere - men de legger et godt grunnlag for undersøkelsesmodellen. Litt mye bruk av modeller som egentlig ikke tilfører drøftingen noe. Tett kobling teori - modell - hypoteser

24. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Metode Kapitlet er befriende fritt for vitenskapsfilosofisk grums Forklarer hva de gjør og hvorfor det er bra nok Gir forankringspunkter slik at leseren kan se hvor ting kommer fra, for eksempel tabell med spørreskjema De har med grunnleggende analyser av datasettet som gir et bilde av reliabilitet og validitet

25. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Analyse En ryddig og grundig gjennomgang Har data om variable og analyserer sammenhenger mellom variable i henhold til hypotesene Tydelige konklusjoner og oppsummeringer

26. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Drøfting God drøfting av hva resultatene betyr For hvert delproblem og tilhørende hypoteser Fra delproblemer til hovedproblem God drøfting av studiens kvaliteter Drøfting av praktiske implikasjoner

27. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Konklusjoner Greie konklusjoner som oppsummer studien og samler de røde trådene. Problemstillingen er besvart!

28. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse E-læring - tilrettelagt for læring? Diplomoppgave IT-ledelse Våren 2002

29. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Posisjonering Undersøkelsen forankret i utbredelse av e-læring Datapower’s produkter som eksempel og referanseramme Bra problematisering av læringseffekt Problemstillingen er fokusert og avgrenset! Gir bra grunnlag for å avgrense aktuelle teorier Kapitlet er for omfattende - en del kunne vært spart til teoriavsnittet

30. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Litteraturforankring Det er en god drøfting av hvert teoriområde Det trekkes konklusjoner for hvert område - disse kunne vært tydeligere - men de legger et godt grunnlag for undersøkelsesmodellen. Dette blir nesten for mye av det gode for en diplomoppgave - og leseren kan miste fokus fordi tilnærmingen er så bred Tett kobling teori - modell - hypoteser

31. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Metode Kapitlet er befriende fritt for vitenskapsfilosofisk grums Gir ikke informasjon om at de mistet det mest interessante stedet for datainnsamling sent i prosessen - det forklarer en del svakheter i datamaterialet Forklarer hva de gjør og hvorfor det er bra nok Mer overordnet og beskrivende og mindre strukturert enn oppgaven om intranett

32. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Analyse Gjennomgangen av analysene er litt for tekniske - har litt for svak beherskelse av de statistiske teknikkene Tydelige konklusjoner og oppsummeringer

33. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Drøfting God drøfting av hva resultatene betyr For hver hypotese For hvert delproblem Fra delproblemer til hovedproblem Litt svakere enn intranettoppgaven

34. INF2141 Bacheloroppgaven i økonomi og IT-ledelse Konklusjoner Greie konklusjoner som oppsummer studien og samler de røde trådene. Her kunne de ha brukt mer tid - men problemstillingen blir besvart!

  • Login