Psiholo ki merski instrumenti in tehnike 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Psihološki merski instrumenti in tehnike 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Psihološki merski instrumenti in tehnike 1. Psihološki intervju in ocenjevanje vedenja. Literatura. Morrison, J. (1993). The first interview. London: The Guilford Press. Kernberg, O. F. (1986). Severe personality disorders. Psychotherapeutic strategies. London: Yale University Press.

Download Presentation

Psihološki merski instrumenti in tehnike 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Psihološki merski instrumenti in tehnike 1

Psihološki intervju in ocenjevanje vedenja


Literatura

 • Morrison, J. (1993). The first interview. London: The Guilford Press.

 • Kernberg, O. F. (1986). Severe personality disorders. Psychotherapeutic strategies. London: Yale University Press.

 • Shultz-Hencke – Psihoterapija 14. (Ur. Katja Dougan)

 • Lamovec, T. (1991). Spretnosti v medosebnih odnosih. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.


Značilnosti intervjuja

 • Intervjuji so najpogosteje uporabljena tehnika v klinični praksi.

 • Z njimi pridobivamo pomembne podatke iz preteklosti in trenutnega stanja klienta, ki so osnova za diagnostično in prognostično oceno, načrt zdravljenja, oceno napredka v terapiji ipd.

 • Sestavljajo jih bolj ali manj določena vprašanja. Glede na to ločimo: nestrukturirani, polstrukturirani in strukturirani intervju.


Nestrukturirani intervju

 • Potek in vsebina nestrukturiranega intervjuja sta zelo odvisna od konkretnega ocenjevalca, ki izbira in prilagaja vprašanja klientu in konkretnim vsebinam, ki se pojavljajo.

 • Prednost: Ob pojavu nenavadnih ali nejasnih vsebin ocenjevalec lahko z dodatnimi vprašanji razišče določen pojav, kar pri strukturirani obliki ni mogoče. Prav tako lahko vprašanja prilagaja značilnostim konkretnega ocenjevanca kar lahko izboljša komunikacijo in sodelovanje.

 • Slabost: To je nestandardizirana tehnika, rezultati niso primerljivi z nobenimi vnaprej predvidenimi normami. Zato jim mnogi očitajo nezanesljivost in neobjektivnost, saj se ocene, ki so rezultat nestrukturiranega intervjuja lahko zelo razlikujejo pri različnih ocenjevalcih in v različnih časovnih obdobjih.

Mohr in Beutler, 2003


Strukturirani intervju

 • Strukturirani intervju zahteva od ocenjevalca, da sledi jasno in vnaprej določenim temam in vprašanjem.

 • Odgovori so kvantificirani in vnaprej določeni.

 • Prednost: Objektivnost in standardiziranost

 • Slabost: manjša prožnost, omejenost in pogosto preobsežnost.


Polstrukturirani intervju

 • Vmesna varianta, ki bi odpravljala pomanjkljivosti prvih dveh in združevala dobre strani.

 • Polstrukturirani intervjuji dopuščajo določeno svobodo in prožnost pri oblikovanju vprašanj in odgovorov. Po drugi strani pa imajo jasno strukturo, ki omogoča standardizacijo in evaluacijo rezultatov.


Učinkovitost psihološkega izpraševanja

 • Učinkovito psihološko izpraševanje navadno poteka od manj strukturiranih vprašanj k bolj strukturiranim.

 • Na ta način je preiskovancu omogočeno, da lahko relativno neodvisno in spontano opiše svoje težave in značilnosti, ne da bi zelo usmerjena vprašanja nanj preveč vplivala.

 • Z bolj usmerjenimi vprašanji pa lahko poudarimo in razjasnimo specifične vidike osebnosti, ki bi drugače lahko ostali zanemarjeni.


Učinkovitost komunikacije

 • Vrste odgovorov na problemsko situacijo:

 • Svetovanje in ocenjevanje

 • Analiziranje in interpretiranje

 • Podpora

 • Poizvedovanje in spraševanje

 • Parafraziranje in razumevanje

Lamovec, 1984


Prednosti intervjuja

 • Intervju nudi pomembne informacije, ki jih ne moremo dobiti na podlagi drugih, bolj strukturiranih metod:

 • primerjava verbalnih in neverbalnih vidikov (npr. skladnost verbalne vsebine ter vedenja)

 • izražanje emocij tekom intervjuja,

 • neposredno odzivanje in vrednotenje pomembnih podatkov,

 • način podajanja vsebin,

 • kognitivni stil,

 • obvladovanje in spoprijemanje s problemi itd.


Intervjuji in check-liste

 • Preiskava trenutnega stanja (PSE; Wing, Cooper, Sartorius)

 • Strukturiranikliničniintervju za DSM–IV (SCID; First, Spitzer, Gibbon, & Williams)

 • Kernbergovstrukturiraniintervju

 • Check-lista za mentalni status (Schinka)

 • Diagnostični intervju za DSM-IV motnje osebnosti (DIPD-IV, Zanarini in dr.),

 • Intervju za motnje osebnosti IV(PDI-IV, Widiger in dr.) in

 • Harejeva »checklista« za psihopatijo (PCP-R, Hare).


Uvodni klinični intervju (Morrison, 1993)

 • Uvod in predstavitev

 • Glavna pritožba

 • Spontan govor

 • Geneza aktualnih težav

 • Opis preteklosti klienta

 • Preteklost svojcev, družine

 • Prejšnje bolezni

 • Mentalni status klienta (opazovanje)


Usmerjena anamneza in Shultz-Henckejeva psihodinamična teorija nevroz

 • Temeljne potrebe: emocionalni in socialni stik, pridobivanje, posedovanje - ohranjanje, uveljavljanje, ljubezen

 • Ovire, konflikti (represivna in permisivna vzgoja)

 • Zavrtosti: intencionalna, kaptativna, retentivna, agresivna, erotična, seksualna

 • Posledice zavrtosti: pasivnost, iluzorna pričakovanja, lagodnost, nadkompenzacije, nadomestne zadovoljitve, težave v socialnem življenju in pri delu


Strukture osebnosti

 • Shizoidna

 • Depresivna

 • Anankastično - obsesivna

 • Histerična


Intervju za načrtovanje psihoterapije: Shultz-Henckejeva usmerjena anamneza

 • Simptomatika

 • Geneza

 • Osebnost pacienta

 • Sprožilna situacija

 • Dodatna vprašanja

 • Končno vprašanje


Simptomatika

 • Spontan opis vsakega simptoma,

 • časovna determiniranost

 • Podrobnejši opis

 • Situacijske okoliščine


Geneza

 • osebnost staršev,

 • sorojenci,

 • porod-razvoj,

 • predšolska doba,

 • šolanje,

 • poklicni izbor,

 • primordialna simptomatika,

 • prvi spomin,

 • puberteta in erotični razvoj


Osebnost pacienta

 • Erotično seksualno področje

 • Odnosi z ljudmi

 • Življenjska filozofija in pričakovanja

 • Odnos do materialnih dobrin in denarja


Sprožilna situacija

 • Kdaj ste opazili težave, v kakšnih okoliščinah? (npr. ob neuspehu, uspehu, ločitvi, izgubi, konfliktu itd)


Dodatna vprašanja

 • Inicialne sanje

 • Tri želje

 • Najljubše

 • Loterija

 • Vsemogočnost

 • Hobi

 • Sanjarjenje


Končno vprašanje

 • Kaj mislite, zakaj smo toliko govorili o vašem življenju?

 • Pričakovanja?

 • Cilji terapije?


Diagnostična ocena na podlagi Usmerjene anamneze

 • Struktura osebnosti

 • Prevladujoči obrambno - varovalni mehanizmi

 • Temeljni konflikti (oz. deficiti)

 • Razvojne značilnosti

 • Simptomatika (psihodinamski pomen)

 • Uvidevanje psihogeneze in ocena bolezenskega pritiska


Prognostična ocena

 • Simptomatika (trajanje, motnje pri delu, organske posledice, sekundarna bolezenska korist, funkcionalni ali rekonstrukcijski bolezenski pritisk)

 • Osebnostna struktura (teža razvojnih obremenitev, obseg zavrtosti - motenj, obseg posledic zavrtosti – motenj, teža sprožilnih situacij, teža stabilizirajočih faktorjev, socialna prilagodljivost, inteligentnost in druge sposobnosti, emocionalna odzivnost in vzpostavljanje socialnih stikov.

 • Socialni pogoji (urejenost življenjskih pogojev, poklicna uspešnost, možnost za izvedbo terapije)

 • Somatsko biološki pogoji (starost, somatsko stanje, konstitucija)


Načrt terapije

 • Na podlagi diagnostične in prognostične ocene:

 • Določimo vrsto in trajanje psihoterapije

 • Cilje

 • Postopke za dosego ciljev


Kernbergov strukturirani intervju

 • za oceno osebnostne organizacije:

 • Nevrotična/normalna

 • Mejna

 • psihotična


Kriteriji za razmejitev osebnostnih organizacij

 • Stopnja organizacije identitete - raven integracije predstav o selfu, ki vključuje celotno osebnost s telesno in psihično organizacijo.

 • Obrambni mehanizmi - dejavnost, s katero se zmanjšuje ali odstrani vsakršno spremembo, ki bi lahko ogrožala celovitost in obstojnost biopsihološke enote, prilagoditev psihičnega organizma.

 • Realitetna kontrola - pomeni sposobnost diferenciacije selfa od ne-selfa oz. reprezentacij selfa in objekta, intrapsihičnega od zunanjih izvorov percepcije in stimulusov, sposobnost (realističnega) vrednotenja svojih afektov, vedenja in (vsebine) mišljenja v okviru običajnih socialnih norm


Identitetna zmedenost

 • slabo integriran koncept selfa in pomembnih drugih oseb,

 • subjektivni občutek praznine,

 • nasprotujoča si doživljanja sebe,

 • nasprotujoče si vedenje, ki ne more biti integrirano na emocionalno smiselen način,

 • površne, plitve, enolične in revne percepcije drugih,

 • nesposobnost  pomembnih  interakcij z drugimi. Medosebni odnosi so nestabilni, plitvi, neempatični, nerazumevajoči, konfliktni, hladni, netaktni itd,

 • pomankljiva integracija nadjaza. Prisotne so težave glede identifikacije z etičnimi vrednotami in ni možnosti doživljanja normalnih občutij krivde.

Kernberg, 1986


Ocena razvojne ravni obrambno-varovalnih mehanizmov

 • Prisotnost nezrelih obramb kot so:

 • Utajitev – izključitev, negacija

 • Projekcijska identifikacija

 • Odreagiranje (Acting-out)

 • Somatizacija (acting-in)

 • Razcep (splitting)


Tok narcisističnih energij

Kohut, 1977


Ocena realitetne kontrole (v klinični situaciji)

 • odsotnost  halucinacij in zmotnih prepričanj oz. blodenj. Če so bile prisotne v preteklosti, mora obstajati zmožnost popolnega vrednotenja teh, vključno s sposobnostjo izražanja ustrezne skrbi ali osuplosti ob tem,

 • odsotnost velike neustreznosti ali bizarnosti čustvovanja (afektov), mišljenja (vsebine) ali vedenja,

 • sposobnost empatije z diagnostikom (opažanji drugih) in zmožnost presoje (preteklih) neustreznih, zmedenih afektov, vedenja, vsebine mišljenja, znotraj okvira socialnih norm.


Razdelitev osebnostnih organizacij

Kernberg, 1986


Kernbergov diagnostični model

Kernberg, 1986


Strukturalni intervju v psihoterapevtskem procesu

 • Diagnostična faza se prepleta s terapevtskim procesom

 • Uporaba psihoanalitičnih tehnik kot diagnostični preizkus, npr. konfrontacije projekcijske identifikacije.


Vedenjsko-kognitivni intervju

 • Opis problema, okoliščin in posledic z:

 • vedenjskega (npr. disfunkcionalno vedenje, strategije izogibanja, soočenje)

 • kognitivnega (npr. prepričanja, misli, predpostavke o problemu)

 • čustvenega (npr. modaliteta, intenzivnost)

 • medosebnega in

 • fiziološkega (npr. odraz težav na telesni ravni) vidika

 • Analiza problema: Kaj? Kdaj? Kje? Kako pogosto? S kom? Kako vznemirjajoče?

 • Funkcionalna analiza vedenja (Skinner, 1953) se nanaša na analizo dejavnikov, ki pripeljejo do določenega vedenja (ki je naučeno) in analizo posledic le-tega (okrepitve).

 • Ocenjevanje vedenja in doživljanja (1-10)


Personološki intervju

 • Personološke metode: longitudinalno raziskovanje, analiza posameznikovih zgodb, psihobiografije,

 • Freud, Erikson, Murray, Alexander

 • Navodilo: Opišite svoje življenje kot bi bila knjiga sestavljena iz več poglavij.


Personološki intervju

 • Kot pripomoček za identifikacijo ključnih dogodkov, pomembnih oseb, tem in problemov, osebnih ideologij, doživljanj in pričakovanj, ki nastopajo v posameznikovem življenju

 • Gradnjo identitete sebe razumemo s pomočjo kreacije mitičnih življenjskih zgodb, ki predstavljajo integracijo spominov preteklosti, doživljanja sedanjosti in predvidevanj prihodnosti.

 • Pri tem ni tako pomembno kaj se je v resnici zgodilo kot pa kako posameznik interpretira svojo preteklost in predvideva bodočnost.

 • Osebni mit je ključnega pomena za razumevanje osebnosti.


Kriteriji za identificiranje pomembnosti narativnih informacij

 • Primarnost: Tisti podatki, ki se pojavljajo prvi, so bolj pomembni (npr. zgodnji spomini in izkušnje, prve izjave v intervjuju in terapiji);

 • Pogostost. Material, ki se pogosto pojavlja je pomemben. Po Alexandru teme, ki se ponavljajo, kažejo na očiten, zavesten izraz shem;

 • Edinstvenost. Podatki, ki so nenavadni in izstopajo iz konteksta pripovedi, kažejo na pomembne psihične procese in vsebine;

 • Zanikanje. Aktivna negacija opozarja na dinamske procese, nezavedne vsebine in vključenost obrambnih mehanizmov;

 • Poudarki. Ocenjevalec mora biti pozoren na vsebine, ki jih klient preveč poudarja ali zanemarja;

 • Izpuščeni podatki. V ozadju je lahko specifična psihodinamika in čustva;

 • Distorzije (npr. Freudovski spodrsljaji): tudi lahko opozarjajo na pomembne (nezavedne) psihične procese;

 • Izolacija: Nelogična sosledja, nekonherenten potek pripovedi lahko kaže na pomembne elemente pripovedi;

 • Nedokončanost: Pripovedovalec, ki nenadoma konča oz. ne dokonča zgodbe, ki spreminja temo, opozarja na pomembne dinamske elemente.

Alexander, 1990


Opisi

 • Opišite sebe (5 minut)

 • Opišite vam pomembno osebo (5 minut)

 • Opišite svoj odnos s pomembno osebo (5 minut)


Ocenjevalne lestvice self in objektnih reprezentacij

 • Konceptualna raven objektnih odnosov (Blatt in dr., 1997, 1988)

 • Diferenciacija v odnosu self –drugi (Diamond in dr., 1991)

 • Vsebinske, tematske skale (npr. čustvovanje, toplina, ambicije, uspešnost) (Diamond in dr., 1991)


Ocenjevanje konceptualne ravni self in objektnih reprezentacij

 • Senzomotorična - preoperativna raven:opis osebe večinoma temelji na odnosu s subjektom, ki je gratifirajoč ali frustrativen. Opis ima osebno, subjektivno noto, ki ne daje vtisa, da gre za ločeno in neodvisno osebnost.

 • Konkretna - perceptualna raven: Oseba je opisana kot ločen objekt, vendar je opis večinoma konkreten, literaren, pogosto so prisotne fizične, zunanje lastnosti ali formalni osebni podatki

 • Zunanja ikonična raven: opis vsebuje funkcionalne atribute in enotne aktivnosti.

 • Notranja ikonična raven predstavlja opis notranjih lastnosti, kot so vrednote, čustva, razmišljanja. V obeh primerih ikoničnega opisa je predstavitev enodimenzionalna.

 • Konceptualna raven: Oseba je predstavljena v obliki integrirane, dinamične in kohezivne sinteze različnih opisov


Intervju za odkrivanje nepristnega vedenja

 • Nenavadni simptomi

 • Nenavadna kombinacija simptomov

 • Pretirana izraženost simptomov

 • Neskladnost verbalnega in neverbalnega vedenja

 • Primer: M-FAST, SIRS


Intervju za odkrivanje simulacije


Motivacijski intervju

 • V okviru motivacijskega postopka

 • Za krepitev motivacije za zdravljenje pri odvisnih osebah


Terapevtska načela motivacijskega postopka

 • Empatija

 • Razvijanje ambivalentnega odnosa do pitja (kognitivna disonanca)

 • Izogibanje prepričevanju

 • Izogibanje nastajanju odpora

 • Podpiranje pacientove samoučinkovitosti, samoaktivnosti in lastne izbire


Klinično psihološko opazovanje

 • Pomen vedenja pri razumevanju “globlje” osebnosti

 • Teorija izraznega in prilagoditvenega vedenja

 • Razumevanje neverbalnega vedenja


Vidiki klinično psihološkega opazovanja

 • Videti pomeni verjeti (podatki v intervjuju so lahko pristranski).

 • Opazovanje vedenja je eno osnovnih oblik laičnega in strokovnega (znanstvenega) ocenjevanja osebnosti drugih ljudi.

 • Za razliko od laičnega pristopa je strokovno opazovanje načrtovano, sistematično, objektivno.

 • Strokovno opazovanje predvideva priprava načrta kaj, kako in kdaj bomo opazovali in vrednotili.

 • Pri klinično psihološkem opazovanju uporabljamo bolj ali manj strukturirane metode (kvalitativni, literarni opis – splošni vtis, bolj ali manj kvantificirane ocenjevalne sheme in check-liste) s katerimi merimo vedenje.


Vrste opazovanja

 • Naturalistično opazovanje: v naravnem okolju opazovanca. Slabosti: zahteva veliko časa in sredstev, problem zagotovitve “naravnega” okolja (večina ljudi se vede drugače, če vedo, da so opazovani, ni nujno, da se bo takrat pojavilo želeno vedenje).

 • Opazovanje v nadzorovanih pogojih: načrtovano, simulirano, sistematično, “nenaravno”

 • Samoopazovanje (tudi kot terapevtska tehnika – dnevniki, beleženje misli, čustev povezanih z vedenjem. Slabost: problem motivacije)


Stopnje opazovanja

 • Ustvarjanje splošnega vtisa

 • Sistematična, analitična eksploracija vseh podrobnosti (spremenljivk, vidikov) vedenja posameznika za katere predpostavljamo, da imajo diagnostičen pomen.

 • Usmerjeno opazovanje je namenjeno zbiranju informacij o vedenju posameznika, ki je povezano z njegovim ključnim problemom (funkcionalna analiza vedenja)

 • Eksperimentalno “provociranje” vedenja, ki ga želimo opazovati.


Kaj je predmet opazovanja pri ustvarjanju “prvega vtisa”?

 • Telesni videz

 • Način oblačenja

 • Splošna orientacija

 • Kakovost medosebnega stika

 • Sposobnost podajanja problema

 • Odnos do predstavljene vsebine

 • Razpoloženje in čustvene spremembe tokom seanse

 • Čustveni odnos do sebe, sogovornika in oseb o katerih govori

 • Splošen vtis o pacientu in vzdušju seanse

 • Druge posebnosti

Berger, 1978


Sistematično opazovanje

 • Vnaprej pripravljene ocenjevalne lestvice in check-liste, ki se nanašajo na posamezne vidike vedenja

 • Pravila:

 • Čas, kraj, situacija opazovanja

 • Definicija opazovanega

 • Način izvedbe, vrednotenja in klasificiranja podatkov

 • Pravila, ki jih mora upoštevati opazovalec in program akcije


Ocenjevalne skale vedenja

 • Nominalne skale (je – ni prisotno) dajejo kvalitativne podatke

 • Ordinalne, numerične skale (1,2,3,…) dajejo kvantitativne podatke.

 • Napake pri ocenjevanju: “halo efekt” – vpliv splošne sodbe na posamezno oceno, pripisovanje uspeha/neuspeha zunanjim in notranjim dejavnikom


Analiza vedenja kot pomoč pri odkrivanju laži

 • Po laičnem prepričanju je namerno napačno predstavljanje in laži mogoče odkriti na podlagi neverbalnega vedenja (npr. anksioznosti: (spreminjanje telesnega položaja, uslužne kretnje, nameščanje roke čez usta, zmanjševanje očesnega stika).

 • Osebe, ki se lažno predstavljajo, želijo skriti to nevrozo, posledica tega pa je nespontano, rigidno, inhibirano oz. pretirano nadzorovano vedenje.

 • Analize video posnetkov odkrivajo t.i. mikroemocije pred poskusom prikrivanja, kar kaže, da je pristna čustva vseeno težko prikriti.

 • Po Ekmanu (2001) so najbolj pomembna čustvena stanja, ki spremljajo namerne prevare, občutek krivde, strah in vznemirjenje.

 • Vendar so raziskave uspešnosti odkrivanja laži z analizo vedenja pokazale, da ta metoda ni preveč učinkovita. Enaka in podobna čustva vzbujajo tudi mnoge druge situacije.

 • Ni nobenega vedenjskega vzorca, ki bi bil edinstveno in neposredno povezan s prevarami.

Vrij, 2005


Fiziološke in medicinske metode kot pomoč pri ocenjevanje psiholoških fenomenov

 • Medicinske laboratorijske preiskave (npr. analiza urina, krvi, las in izdihanega zraka pri odkrivanju zaužitih psihoaktivnih snovi),

 • Poligraf: registracija psihofizioloških reakcij, kot so galvanske reakcije kože, ritem dihanja in kardiovaskularne aktivnosti, ki spremljajo odgovore na pomembne informacije,

 • Biofeedback – za nadzor psihosomatskih reakcij

 • intervjuji, podprti z zaužitimi zdravili, in

 • Penilna plethismografija (merjenje spolne vzburjenosti z neposrednim merjenjem erekcije spolnega organa ali fizioloških sprememb, ki spremljajo vzburjenje kot reakcijo na različne stimuluse)

 • EEG – elektroencefalografija, merjenje možganskih valov

 • fMRI – Funkcionalno slikanje z magnetno resonanco


 • Login