Język C# ( 5.0 ) using System; namespace HeWo { class Hello { - PowerPoint PPT Presentation

Język  C#
Download
1 / 201

 • 41 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Język C# ( 5.0 ) using System; namespace HeWo { class Hello { static void Main( string [] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } } }. Typy Danych wartości ( stos , pełne kopiowanie ) logiczne numeryczne egzemplarze struktur

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Język C# ( 5.0 ) using System; namespace HeWo { class Hello {

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Język C# ( 5.0 )

using System;

namespace HeWo

{

classHello

{

staticvoid Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Hello World!");

}

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typy Danych

 • wartości ( stos , pełne kopiowanie )

  logiczne

  numeryczne

  egzemplarze struktur

 • referencje ( sterta , kopiowanie referencji )

  obiekty klas

  tablice

  ciągi znaków ( string )


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Type C#CTSCLS Bytes Default

boolBooleanY1false

byteByteY 1 0

sbyteSByteN 1 0

shortInt16Y 2 0

intInt32Y 4 0

longInt64Y 8 0

ushortUInt16N 2 0

uintUInt32N 4 0

ulongUInt64N 8 0

floatSingleY 4 0.0

doubleDoubleY 8 0.0

charCharY 2 0

decimalDecimalY 160.0


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Deklaracje i definicje zmiennych

int Alfa , Beta , Gamma = 5 ;

Operator przypisania wartości

Beta = Gamma;// OK

Beta = 12;// OK

Beta = Alfa; // błąd kompilacji

Stałe

const double Kurs = 3.857 ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typy implikowane (3.0)

var a = 5;// int

varb = 'K';// char

var c = 128L;// long

var d = 15.332;// double

vare = "Ala ma kota";// string

a = 4654434L;// long -> int

e = 4.5;// błąd

● tylko zmienne lokalne w funkcjach -

nie mogą być składowymi klas


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Rzutowanie

·automatyczne

- rozszerzające ( bez ostrzeżenia )

- zawężające ( błąd kompilacji )

·wymuszone

(int) LongValue;

int li32 = 5;

long li64;

li64 = li32;// OK.

li32 = li64;// błąd kompilacji

li64 =100111222333;

li32 = (int) li64;// błędna wartość

// 1236974525


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typy rozszerzone ( nullable ) (2.0)

double? Cena;// { numbs, INF, NaN, null }

//

Cena = 7.54 ;

//

Cena = null ;

//

if ( Cena.HasValue )

Cena += 1.4;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·operator ??

int Parametr;

int? Pomiar = null;

/* . . . . . . . .*/

Parametr = Pomiar ?? 100 ; // 100 gdy null

//

string str = null;

/* . . . . . . . .*/

Console.WriteLine( str ?? "Pusty" );

// Pusty gdy null


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Opakowanie –Rozpakowanie

long aaa = 1234567890 , bbb ;

object objLong = aaa ;// stos  sterta

bbb = (long) objLong ; // sterta  stos

// InvalidCastException


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typ logiczny

bool dobrze;

int alfa = 5;

dobrze = 0;// błąd

dobrze = 3 * alfa + 1;// błąd

dobrze = true;// OK

dobrze = alfa > 10;// OK


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typy wyliczeniowe

enum Wyliczanka // int

{Eme,// == 0

Due,// == 1

Fake = 10,//== 10

Drake// == 11

}

enum Maly : byte// byte

{ mini , mikro }

·dziedziczenie z System.Enum

Enum.IsDefined(typeof(Maly) , "nano");


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Funkcje i właściwości typów

·zmienne typów będących wartościami sąegzemplarzamistruktur dziedziczą funkcje z typu

System.Object.ValueType

─    GetType( )// obiekt Type określający typ

 • dla typów wyliczeniowych (np. ConsoleColor) :

  var ListaKolorów = // tablica stałych

  Enum.GetValues(ConsoleColor.Black.GetType());

  ─    ToString( )// konwersja binarno – znakowa

  long LoVal = 15342443 ;

  string Characters = LoVal.ToString ( );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· właściwości typów liczbowych

MaxValue // wartość maksymalna

MinValue // wartość minimalna

long x = long.MaxValue;

int y = int.MinValue;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Łańcuchy znaków UNICODE(UTF - 16)

·stringtyp referencyjny

·zawartość łańcucha niezmienna

·dziedziczy z typu System.String

Length, Concat, CompareTo, Copy,

Insert , PadLeft , PadRight , Remove ,

Replace , ToLower , ToUpper , Format

= , + , == , != , [ ]

string Nap1 , Nap2 = "dobry napis" ;

Nap1 = Nap2 ;// nowa referencja

Nap1 = Nap2.ToUpper( ); // nowy łańcuch


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·znaki sterujące jak w C ( @ wyłącza przetwarzanie )

stringOpis1 = "\nWyniki\t:" ;

stringOpis2 = @"\nBez zmian\t:" ;

Przekształcanie wnętrza łańcucha

·klasa System.Text.StringBuilder

using namespace System.Text;

StringBuilder myBuffer =

new StringBuilder ("Ala ma kota");

myBuffer.Append(„a Ola psa.");

myBuffer.Insert(11, ',');

string Ready =myBuffer.ToString();

// Ala ma kota, a Ola psa.


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Wprowadzanie – wyprowadzanie danych

·klasa System.Console

─    int Read ( )// 1 znak (NL, -1)

─    string ReadLine ( )// do NL

─   string Write ( string ) // bez NL

─string WriteLine ( string ) // z NL

//

Console.WriteLine( x.ToString() );

Console.WriteLine( x );// konwersja

Console.WriteLine( x.ToString() + ", " +

y.ToString() );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Console.Write ("format", w,..,w) // bez NL

Console.WriteLine ("format", w,..,w) // z NL

format  "zzz{0}zzz{1}zzz{0}zzz{2}zzz..."

─ "zzz" dowolny ciąg znaków (może być pusty)

─ {0} {1} {2} ... pozycje kolejnych dalszych

argumentów

─  w,...,w ciąg wyrażeń

0


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

znak

znaczenie

C c

waluta (wg. Windows)

D d

całkowite dziesiętne

E e

notacja wykładnicza

F f

niecałkowite dziesiętne

z wykładnikiem lub bez

G g

N n

format narodowy

X x

postać heksydecymalna

·można stosować znaki formatujące{K:Zs} lub {K,P:Zs}

─    K numer pozycji

─    Z znak formatujący

─    P szerokość pola

─    s liczba cyfr po kropce


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

int ii = 34;

double dd = 2.52345324 ;

string str = "\nOpis wyniku :\t" ;

Console.WriteLine(

"{0} {1} albo {1,12:D} i {2} lub\n " +"{2,-15:F3} lub {2:E5} lub {3} " ,

str , ii , dd , dd.ToString() ) ;

//Opis wyniku : 34 albo 34 i 2,52345324 lub

// 2,523 lub 2,52345E+000 lub 2,52345324


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·konwersja znakowo – binarna(kultura - ustawienia narodowe)

- SystemType.Parse(string)

string str;

double dd = 2.5;

str = Console.ReadLine();// 12,45

dd = double.Parse(str);

// błędny format -> błąd wykonania

Console.WriteLine(dd);// 12,45


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

bool dobrze = false;

string str;

double dd = 2.5;

while ( ! dobrze )

{

str = Console.ReadLine();

dobrze = double.TryParse(str, out dd);

}

Console.WriteLine(dd);

// VS.NET 2005


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

-klasa Convert

ToByte ToSByte ToChar

ToDecimal ToDouble ToSingle

ToInt16 ToInt32 ToInt64

ToUInt16 ToUInt32 ToUInt64

ToString

string st;

longwar;

str = Console.ReadLine();// 124534567043

war = Convert.ToInt64(str);// format

Console.WriteLine(war); // 124534567043


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·kultura (ustawienia narodowe)

-związana z każdym procesem obliczeniowym (wątkiem)

-klasa CultureInfo

using System.Threading;

using System.Globalization;

//

CultureInfo ci = new CultureInfo("de-DE");

Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·przesuwanie kursora

// VS.2005

Console.CursorVisible = false;

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;

Console.CursorLeft = X;// od lewej

Console.CursorTop = Y;// od góry

Console.SetCursorPosition( X, Y );

Console.Write("+");// o 1 w prawo

Console.CursorLeft = X; // powrót

Console.Clear();


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·znaki sterujące

ConsoleKeyInfo znak;

//

znak = Console.ReadKey();

if( ConsoleKey.UpArrow == znak.Key)

{ .... }

// Backspace, Home, End, Enter, Escape

// Arrows, Fxx, klawiatura numeryczna

// Play, Volume, ...

Console.Beep( 3000, 1000 ); // 3000 Hz, 1000 ms

Call, S0, Kultura,Move


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Wyrażenia arytmetyczne i logiczne

·operatory i zasady tworzenia jak w C++

·dodatkowo is as oraz =>

 • ·konwersja wartości

  • - rozszerzająca  automatycznie

  • - zawężająca  błąd

   • int a = 2L; // błąd

   • float f = 2.45; // błąd

    ·rzutowanie

  • ( typ ) wyrażenie


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·lokalne testowanie poprawności checked

// typy całkowitoliczbowe

int a1 = 2000000000;

a1 = a1 + 2000000000;// -294967296

a1 = checked ( a1 + 2000000000 ); // wyjątek

long l1 = 5000000000;

a1 = l1; // błąd kompilacji

a1 = ( int ) l1; // -294967296

a1 = checked ( ( int ) l1 ); // wyjątek


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·globalne testowanie poprawności

Properites / Build / Advance

Check for arithmetic overflow/underflow

·lokalne wyłącznie testowania unchecked

int a1 = 2000000000;

a1 = a1 + 2000000000;// wyjątek

a1 = unchecked ( a1 + 2000000000 ); -294967296

+


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Instrukcje

·warunkowe

if .. else// jak C++

// warunek  wyrażenie logiczne

if ((x + 4) > 1 && (y++ < 8)) // ||

// obliczenie optymalizowane

if ((x + 4) > 1 & (y++ < 8)) // |

// pełne obliczenie

//

switch// jak C++

// instrukcja break konieczna


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·pętle ( ogólnie jak C++ )

for ( int i = 1 ; i < 5 && dalej ; ++i)

{

.......

} // koniec widoczności zmiennej i

while , do ... while// jak C++

foreach// wymagany IEnumerator


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

modyfikator

opis

public

dostępne zewsząd (domyślny)

private

tylko wewnątrz struktury / klasy

protected

dla klas dziedziczących

internal

tylko w pakiecie

protected internal

dla klas dziedziczących w pakiecie

Struktury

·są zawsze wartościami (na stosie, kopiowanie)

·mogą zawierać interfejsy, funkcje składowei konstruktory z argumentami

·są zawsze zapieczętowane

·modyfikatory dostępu do pól


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public struct Osoba

{

public string Imie;

public string Nazwisko;

public long Pesel;

}

Osoba Prezes;

Prezes.Imie = "Adam" ;

Prezes.Nazwisko = "Betoński" ;

Prezes.Pesel = 54031203287;

Osoba Emeryt ;

Emeryt = Prezes ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·pakowanie i rozpakowanie

object Agent = Emeryt;

// sterta, brak dostępu do pól

long kto = Agent.Pesel;// błąd

Osoba X_007 = ( Osoba ) Agent ;

// stos, jest dostęp do pól

kto = X_007.Pesel; // OK


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public structKomputer

{public stringMarka;

public shortCena;

public Komputer (string mm, short cc)

{Marka = mm;

Cena = cc;

}

}

object PC = new Komputer ( "Alfa", 3000 );

short cc = PC.Cena;// błąd

Komputer komp = (Komputer) PC;

cc = komp.Cena;// OK


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Tablice

·jednowymiarowe

int [ ] Tab_A ; // zmienna referencyjna

Tab_A = new int [ 120 ] ; // 0 ... 119

// automatyczne zerowanie

string [ ] Tab_B = new string [ X + 5 ] ;

// automatycznie NULL


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

string [ ] Tab_D =

new string [ 3 ] { "Alfa", "Beta", "Gamma" };

double [ ] Tab_C = { 1.2 , 4.5 , 4.4 } ;

//

Tab_A [ 0 ] = 55 ;

Tab_D [ 2 ] = "Jota" ;

// System.IndexOutOfRangeException

var T = new double[]{1.1, 2.2, 3.3};

// tylko jako tablica lokalna w funkcji


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wielowymiarowe, pełne

int [ , ] Mat = new int [ 9 , 7 ] ;

Mat [ 3 , 5 ] = 121 ;

//

int [ , ] T23 = {{1,2,3},{4,5,6}};

//

var T2 = new long[,] { { 10, 20, 30 },

{ 100, 200, 300 } };

// tylko jako tablica lokalna w funkcji


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

●       wielowymiarowe, niepełne

long [ ] [ ] Arr = new long [ 5 ] [ ] ;

// zadana liczba wierszy, // zmienna liczba kolumn w wierszu

for ( int i = 0 ; i < Arr.Length ; ++i )

Arr [ i ] = new long [ i + 5 ] ;

Arr [ 2 ] [ 3 ] = 12212212234543 ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· kopiowanie tablic

int[] T = { 1, 3, 5, 7, 9 };

int[] R = new int [10];

R = T;

// kopiowanie referencji, R ma 5 elementów

T[0] = 99; // zmiana wartości R[0]

R = (int[]) T.Clone(); // kopia T

T[1] = 88;// R[1] bez zmian

int[] S = new int [10];

T.CopyTo( S, 2 );

// kopiowanie elementów T -> S od elementu 2


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·dziedziczenie z System.Array

właściwości

Length

Range : [ ] 0 ; [ , ] wie : 0, kol : 1

[ , , ]  ma : 0, wie : 1, kol : 2

funkcje

BinarySearch , Clear , Clone, CopyTo GetLength, GetLowerBound , GetUpperBoundGetValue , SetValue , Reverse , Sort


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

int x=0;

Array A3D = Array.CreateInstance(x.GetType(),12,15,24);

//Range = 0, 1, 2 : M, W, K

for (int i = A3D.GetLowerBound(0); i <= A3D.GetUpperBound(0); ++i)// M

for (int j = A3D.GetLowerBound(1); j <= A3D.GetUpperBound(1); ++j)// W

for (int k = A3D.GetLowerBound(2); k <= A3D.GetUpperBound(2); ++k) // K

A3D.SetValue((i * 100 + j * 10 + k),i,j,k);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Console.WriteLine("MultidimensionalArray:");

Console.WriteLine("Rank\tLower\tUpper");

for (int i = 0; i < A3D.Rank; ++i)Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}", i,A3D.GetLowerBound(i),A3D.GetUpperBound(i));

MultidimensionalArray:

RankLowerUpper

0011

1014

2023


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

string [ ] Napisy = new string [ 10 ];

/* . . . . . . . . . . . */

foreach ( string s in Napisy )

{

Console.Writeline( s );

}

// interfejs IEnumerator jest dostępny

S1, MatMul, Taba, Ewide


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

modyfikator

opis

( brak )

przez wartość ( kopiowanie ) , argument aktualny musi być zainicjowany

out

przez referencję, argument aktualny może być niezainicjowany

ref

przez referencję, argument aktualny musi być zainicjowany

params

zmienna liczba parametrów

Funkcje

·tylko funkcje składowe klas

·niepotrzebne deklaracje ( zapowiedzi )

·modyfikatory argumentów


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public long F ( long p1 , out int p2 ,

ref double p3 )

{

... = ... p1 ... p3 ... ;

...........

p2 = ....... ;

...........

p3 = ....p1 ... p2 ... ;

...........

return .... ;

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

long wynik , a1 = 229977446633 ;

int rezultat ;

double zmiana = 21.4E5 ;

wynik = F (a1 + 1L, out rezultat , ref zmiana);

/* nawet gdyby zmienna rezultat miała nadaną wartość przed wywołaniem F, to i tak w funkcji F nie wolno odczytywać tej wartości przed wewnętrznym ustaleniem wartości p2 */

EwideF


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·dowolna liczba parametrów – params

public void DoLi (ref int Suma,

params int [ ] Liczby)

{

foreach (int li in Liczby)

Suma += li;

}

//

int Wynik = 174;

DoLi ( ref Wynik, 3, 5, 22, -7, 12); // 209


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wzorce funkcji ( generics )

public void PoLi <TyDa>(params TyDa [ ] Liczby)

{

foreach (TyDa li in Liczby)

Console.WriteLine(li.ToString());

// Suma + li; niepoprawne

// jedynie przypisanie =

}

//

PoLi <double> (231.43, 99.89, - 15.2321);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public TMała < T > (T p1, T p2) where T :System.IComparable< T >

{T pom;

if ( p1.CompareTo( p2 ) < 0 )

pom = p1;

else

pom = p2;

return pom;

}

double x;

x = Mała <double> (231.43, 99.89);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wartości domyślne i argumenty nazwane ( 4.0 )

public long FU ( long p1 , bool p2 = true ,

double p3 = 2.7 ) { ... }

//

long lili;

lili = FU ( 127 ); // poprawnie

lili = FU ( 127, false ); // poprawnie

lili = FU ( 127, false, 3.9 ); // poprawnie

lili = FU ( 127, , 3.9 ); // błąd

lili = FU ( 127, 3.9 ); // błąd

lili = FU ( 127, p3 : 3.9 ) // poprawnie

NamedPar, Refa


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Klasy

public class Simple// partial abstract sealed

{public int Liczba = 9;

public static double Ułamek = 0.21 ;// 0

string Napis ; // private

public int Suma ( int Liczba )

{

returnthis.Liczba + Liczba ;

}

public static double Mar( double Cena )

{

return Ułamek * Cena ;

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public Simple ( )

// przeciążony k. domyślny

{

Liczba = 5 ;

} // nie można listy powiązań

public Simple ( int Start )

{

Liczba = Start ;

}

public Simple ( Simple s );

{

Liczba = s.Liczba ;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Simple s0; // tylko zmienna referencyjna

s0 = new Simple( ); // Liczba == 5

//

Simple s1 = new Simple( ) ; // ==5

Simple s2 = new Simple( 9 ) ; // == 9

s2.Liczba += s2.Suma( s1.Liczba ); // ==23

Simple s3 = new Simple( s2 ); // == 23

//

int m = Simple.Mar( 100 ) ; // == 21

// funkcje i składowe statyczne

// wywołuje się podając nazwę klasy


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

modyfikator

opis

public

dostępne zewsząd

private

tylko wewnątrz klasy (domyślny dla składowych)

protected

dla klas dziedziczących

internal

tylko w pakiecie

(domyślny dla klas)

protected internal

dla klas dziedziczących w pakiecie

·modyfikatory dostępu (dla klas i dla składowych)


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·klasy wieloplikowe (2.0)

// plik Prog1.cs

publicpartialclass Employee

{

publicvoid DoWork() { }

}

// plik Prog2.cs

publicpartialclass Employee

{

publicvoid GoToLunch() { }

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

publicpartialclass A { }

public classA { } // błąd

//

·ta sama przestrzeń nazw

·niekonfliktowe modyfikatory typu klasy

( nie trzeba powtarzać )

public private protected internal

abstract sealed

·niekonfliktowa klasa bazowa i lista interfejsów

( nie trzeba powtarzać )

WinApp


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·klasy statyczne :

- nie wolno tworzyć obiektu

- wszystkie składowe statyczne

public static class Services

{

public static int Data1 = 123;

public static void Serv1(int param)

{ .... }

}

//

int Res1 = ++ Services.Data1 ;

Services.Serv1(78);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

● inicjowanie obiektów klas (3.0)

public class Alfa

{

public int al;

public long fa;

/* public Alfa( int a, long f)

{

al = a;

fa = f;

}*/

}

//

Alfa aa = new Alfa { al = 7, fa = 14L };

// składowe public

//

Alfa bb = new Alfa { 7, 14L };// błąd


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Alfa

{

public int al;

public long fa;

private char kod;

//

public Alfa( char kk )

{

kod = kk + 5;

}

}

//

Alfa aa = new Alfa (0x41){ al = 7, fa = 14L };

// składowe: private public

// protected

DrawRect


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

● funkcje rozszerzające (3.0) // Fun(ob) -> ob.Fun()

public static class StringExt// static

{

public static void Older03

(this System.String pt)

{ if (pt[0] > pt[3])

Console.WriteLine(pt[0]);

else

Console.WriteLine(pt[3]);}

public static char LetterOfIndex

(this System.String st, int x)

{ if (x < 0 || st.Length <= x)

return '?';

else return st[x]; }

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

string st = "Autobus.";

Console.WriteLine(st.Older03());

// przekład: Older03(st)

Console.WriteLine("{0}, {1}",

st.LetterOfIndex(4), st.LetterOfIndex(12));

// LetterOfIndex(st,4) LetterOfIndex(st, 12)

// o

// b, ?


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

using LibOne;// biblioteka .dll

// ClassOne, int X

public static class LibOneExt

{

public static void Limit15

(this LibOne.ClassOne c1)

{

if (c1.X > 15) c1.X = 15;

}

}

//

ClassOne cc = new ClassOne();

cc.X = 27;

Console.Write(cc.X.ToString() + ", ");

cc.Limit15();// Limit15(cc);

Console.WriteLine(cc.X);

//27, 15

Exten


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Hermetyzacja

·składowe prywatne i funkcje dostępu ( jak C++ )

·właściwości

public class Account

{private decimal amount ;

private string number ;

public decimalAmount// zapis i odczyt

{

get { return amount ; }

set {

if ( Authorization ( ) )

amount = value ;

}

}// accessors


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public stringWho// tylko odczyt

{

get { return number ; }

}

}

//

decimal AC ;

string NC ;

Account Customer = new Account ( ) ;

//

AC = Customer.Amount ;// get_Amount

Customer.Amount = AC + 100 ;// set_Amount

NC = Customer.Who ;// get_Number

Edit  encapsulation


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Base1

{

private double price;

publicdouble Price

{

get { return price; }

protected set { price = value; }

}

}

// set dostępne w klasie Base1

i w klasach pochodnych


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

● właściwości automatyczne (3.0)

Auto-Implemented Properties

public class Point

{

/*

private int x;

private int y;

public int X {get { return x; }

set { x = value; } }

public int Y {get { return y; }

set { y = value; } }*/

//

public int X { get; set; }

public int Y { get; set; }

// nazwy zmiennym nadaje kompilator

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Point

{

public int X { get; privateset; }

public int Y { get; protectedset; }

}

// nazwy zmiennym nadaje kompilator

// zmiana X tylko w klasie Point

// zmiana Y tylko w klasie Point

// i w klasach pochodnych


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· właściwości statyczne

private static string bankname = " PKO " ;

public static string BankName ;

{

get { return bankname ; }

set { bankname = value ; }

}

·składowe tylko do odczytu

public readonly decimal Currency ;

public static readonly string AccType = "A1";

// nadawanie wartości tylko w deklaracji lub

// w konstruktorze klasy


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Typy anonimowe (3.0)

public class Point

{

public int X { get; set; }

public int Y { get; set; }

}

//

var TTT = new {T1 = new Point { X = 4, Y = 4 },

T2 = new Point { X = 7, Y = 7 },

T3 = new Point { X = 2, Y = 2 } };

// klasa lokalna opisująca trójkąt

//

Console.WriteLine(TTT.GetType());

//f__AnonymousType0`3[CS3.Point,CS3.Point,CS3.Point]

Console.WriteLine(TTT.ToString());

//{ T1 = CS3.Point, T2 = CS3.Point, T3 = CS3.Point }


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Wiązania dynamiczne ( 4.0 )

public objectNowyKlient( ... )

{

object kli = null;

if ( ... )

kli = newKlient_A();

else

kli = new Klient_B();

...

returnkli;}

//

Klient_Anowy = (Klient_A) NowyKlient( ... );

if( nowy != null )

{ nowy.Nazwisko = "Nowak";}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

dynamicnowy = NowyKlient( ... );

nowy.Nazwisko = "Nowak"; // poprawnie

nowy.NieistniejącaFunkcja ( );

// błąd wykonania (nie kompilacji)

· również zmienne proste

dynamic liczba = 125.54;

double ile = liczba / 3.22 ;// poprawne

liczba = "Napis";// poprawne

char cc = liczba[0];// 'N'


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· dynamiczne  statyczne

Klient_Bkli = newKlient_B();

dynamic dynKli = kli;

// statycznado dynamicznej

Klient_Bnatręt = dynKli;

// dynamiczna do statycznej

Dyna


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Przeciążanie operatorów

public class Line

{

public int Low , High ;

//

public static Line operator + // op. binarny

( Line L1 , Line L2 )

{

int a , b;

a = L1.Low < L2.Low ? L1.Low : L2.Low;

b = L1.High > L2.High ?L1.High : L2.High;

returnnew Line { Low = a , High = b } ;

}// musi być funkcja statyczna


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public static int operator * (Line L1,int x)

// operator binarny

{

return L1.Low * x;

}

}

//

Line L = new Line { Low = –2 , High = 7 } ;

Line K = new Line { Low = 0 , High = 9 } ;

Line LK = L + K ; // ( -2 , 9 )

int Z = LK * 5 ; // -10


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

publicstaticLineoperator + (Line db)

// operator unarny

{

returnnewLine { Low = db.Low,

High = db.High + 10 }; }

publicstaticLineoperator ++ (Line no)

// operator unarny, pre/post nierozróżnialne

{

returnnewLine {Low = no.Low – no.High,

High = no.High - 1 };

}

OpOver


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Table 12-1. Overloadability of C# Operators

+, -, !, ~, ++, --, true, false These unary operators can be overloaded.

+, -, *, /, %, &, |, ^, <<, >> These binary operators can be overloaded.

==, !=, <, >, <=, >= These comparison operators can be overloaded. C# demands that “like” operators ( i.e., < and >, <= and >=, == and != ) are overloaded together.

[ ] The [ ] operator cannot be overloaded. Use the indexer construct.

( ) The () operator cannot be overloaded. Use custom conversion methods.

+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, Shorthand assignment operators cannot be overloaded;

^=, <<=, >>= however, you receive them as a freebie when youoverloadthe related binary operator.

Andrew Troelsen, Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, Fifth Edition, Apress.


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Indeksatory

classZasobnik

{publicint[] dane = newint[100];

publicintthis[int ix]

{

get { return dane[ix]; }

set { dane[ix] = value; }

} }

//

Zasobnik zz = newZasobnik();

zz[9] = 15;

int alfa = zz[9];

Indexer


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Definiowanie Konwersji

 • konwersja jawna

  publicstaticexplicitoperator Okrąg(Odcinek oo)

  { Okrąg ok = new Okrąg();

  if (oo.X > oo.Y)

  { ok.Sx = oo.X;ok.Sy = oo.Y;}

  else

  { ok.Sx = oo.Y; ok.Sy = oo.X;}

  ok.Pr = Math.Abs(oo.X + oo.Y);

  return ok; }

  //

  Okrąg oki = ( Okrąg ) odcinek;// jawna


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • konwersja implikowana

  publicstaticimplicitoperatorOkrąg(Odcinek oo)

  {

  Okrąg ok = newOkrąg();

  ok.Sx = oo.X;

  ok.Sy = 0;

  ok.Pr = oo.Y * oo.Y;

  return ok;

  }

  //

  Okrąg oki = odcinek;// implikowana

  · nie wolno w tej samej klasie zdefiniować obydwu konwersji ale implikowana zastępuje jawną

CustConv


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Relacja całość - część

public class Radio

{

private string Make ;

public void OnOff ( bool on ){ ... }

public Radio ( string name )

{

Make = name ;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Car

{private string PetName ;

private Radio radio ;

public Car( string music , string name )

{

radio = new Radio ( music );

PetName = name ;}

public MakeNoice ( bool on )

{

radio.OnOff ( on );

}}

Car MyFirst = new Car ( "Eltra", "Kaszel" ) ;

MyFirst.MakeNoice ( true );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Klasy zagnieżdżone

public class Car

{private class Radio//(1)

{public void OnOff ( bool on )

{if (on)Console.WriteLine("Booom!"); }

}

private Radio radio = new Radio ( );//(2)

}

// obiektów klasy Radio nie można tworzyć // poza klasą Car (private)

Car.Radio rd =new Car.Radio();// błąd


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

// po zmianie private -> public (1)

public class Radio { ... }

//

Car.Radio rd =new Car.Radio();

rd.OnOff(true);// Booom!

//

// po zmianie private -> public (2)

public Radio radio = new Radio();

//

Car ca =new Car();

ca.radio.OnOff(true);// Booom!


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Dziedziczenie

public class Parent

{public int a ;

public string b ;

public Parent ( int Va , string Vb )

{a = Va ;

b = Vb ;

}}

public class Child : Parent// pojedyncze

{public long z ;

public Child

( int Va , string Vb , long Vz ) :

base ( Va , Vb )

{ z = Vz ;} }


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·składowe publicsą dziedziczone jakopublic

· składowe protected są dziedziczone jako private

· składowe private nie są dziedziczone

//

·klasy zapieczętowane

public sealedclassChildless

{ ... }

public sealed class Grandson : Child

{ ... }


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Funkcje wirtualne

public class Employee

{protected decimal Payment = 1000 ;

public virtual void Bonus ( decimal X )

{Payment += X ; }

}

public class Manager : Employee

{

public override void Bonus( decimal X )

{ Payment += 5 * X ; }

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Proxy : Manager

{

public new void Bonus ( decimal X )

{

Payment += 700;

}

}

public class Boss : Manager

{

public override void Bonus(decimal X )

{ Payment += 12 * X ; }

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Employee [ ] Team =

{

new Employee ( ) , new Manager ( ), new Proxy ( ), new Boss ( )

} ;

for ( int i = 0 ; i < Team.Length ; ++i )

Team [ i ] . Bonus ( 100 );

// 1100 , 1500 , 1500 , 2200

Proxy wice = new Proxy ( ) ;

wice.Bounus ( 100 ) ;// 1700


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wywołanie funkcji wirtualnej z klasy bazowej

public override Draw ( )

{

. . . . . . . . . . . .

base.Draw ( ) ;

..........

}

Wydaw


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • klasy abstrakcyjne i abstrakcyjne funkcje wirtualne

  public abstract class Root

  {

  protected int alfa = 17;

  public abstract void Print( );

  }

  public class Level1Node : Root

  {

  public override void Print( )

  {

  Console.WriteLine( alfa );

  }

  }


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Finalizacja

public class Alfa

{

Alfa ( )

{

Console.WriteLine( "Oto jestem." ) ;

}

~Alfa ( )// wywoływane przez gc

{

Console.WriteLine( "Dobranoc." ) ;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Zbieranie śmieci

·generacje obiektów 0 , 1 , 2

·funkcje System.GC

GC.Collect ( NrGeneracji )//( )- wszystkie

GC.GetGeneration ( obiekt )

GC.MaxGeneration ( )

GC.SupressFinalize ( obiekt )

GC.ReRegisterForFinalize ( obiekt )

GC.GetTotalMemeory ( )

Fina


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Pliki dyskowe i serializacja

·przestrzeń nazw System.IO

·informacje o plikach i katalogach 

- abstrakcyjna klasa bazowaFileSystemInfo

Name Attributes

Exists CreationTime ...

- klasy pochodne

FileInfo

DirectoryInfo

·klasy Directory , File


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

przetwarzanie katalogów klasa DirectoryInfo

DirectoryInfo dir1, dir2 ;

dir1 = new DirectoryInfo( @"C:\MyApp" ) ;

dir2 = new DirectoryInfo ( "." )

// bieżący, zawierający *.exe

Create ( ) Delete ( ) GetFiles ( )

GetDirectories ( ) MoveTo ( )

DirInfo


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·przetwarzanie plików  klasa FileInfo

Open( ) Delete( )MoveTo( )

OpenRead( ) OpenWrite( )

·parametry otwarcia pliku

FileMode.

Append Create Open OpenOrCreate Truncate

FileAccess.

Read ReadWrite Write

FileShare.

None Read ReadWrite Write


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wynikiem funkcji Open ( )

jest referencja obiektu klasyFileStream

umożliwiającego zapis/odczyt do/z pliku

bez formatowania ( ciąg bajtów )

FileInfo ff = new FileInfo (@"C:\Temp\Data.txt");

FileStream fs =

ff.Open (FileMode.Open , FileAccess.Read);

// albo

FileStream fs = new FileStream

("Plik.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·właściwości i funkcjeklasy FileStream

CanReed CanWrite CanSeek Length Position

Read ( ) ReadByte ( )

Write ( )WriteByte ( )

Seek ( ) Flush ( ) Close ( )

// ciągi bajtów

byte [ ] TaBa = new byte [ 100 ];

//

for ( int i = 0 ; i < TaBa.Length ; ++i )

TaBa [ i ] = (byte) fs . ReadByte( );

// albo

fs.Read ( TaBa, 0, TaBa.Length );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

fs.Seek(0L, SeekOrigin.Begin);

// .Current

// .End

// albo

fs.Position = 0;

for ( int i = 0 ; i < TaBa.Length ; ++i )

fs . WriteByte(TaBa[ i ]);// albo

//

fs.Write(TaBa, 0, Taba.Length);


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wykrywanie końca pliku

int Count = 0;

while (Count++ < fs.Length)

{ ..... }

// albo

if (fs.Position != fs.Length)

{ ..... }

·zamykanie pliku

fs.Close( );

FileInfo


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·zapis/odczyt z formatowaniem  klasy

Object

TextReader

TextWriter

BinaryReader

StreamWriter

BinaryWriter

StreamReader

StringWriter

StringReader


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

TextWriter

TextReader

Write ( )

Peek ( )

WriteLine ( )

Read ( )

Flush ( )

ReadLine ( )

Close ( )

ReadToEnd ( )

·podstawowe funkcje


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

FileInfo fi = new FileInfo ( @"C:\Temp\Test.txt" ) ;

// klasa pochodna TextWriter

StreamWriter sw = fi . CreateText ( ) ;

// albo

StreamWriter sw = new StreamWriter("dane.txt");

//

// klasa pochodna TextReader

StreamReader sr = fi . OpenText ( ) ;

// albo

StreamReader sr = new StreamReader("dane.txt");


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

int a = 398 ;

double x = 122.453E-42 ;

sw.WriteLine ( " Some text. " ) ;// 1 arg

sw.Write ( a + " ") ;

sw.Write ( x.ToString ( ) ) ;

sw.Close ( ) ;

//

string str ;

str = sr.ReadLine ( ) ;

a = int.Parse ( sr.ReadLine ( ) ) ;

x = double.Parse ( sr.ReadLine ( ) ) ;

sr.Close ( );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wykrywanie końca pliku

sr.ReadLine() == null// funkcja

// albo

sr.EndOfStream// właściwość

StreamRW


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·podobnieStringReader StringWriter

StringWriter stw = new StringWriter();

stw.WriteLine("Tekst ćwiczebny."); // 1 arg

stw.WriteLine( a );

stw.Close();

StringReader str =

new StringReader ( stw.ToString() );

string st = str.ReadLine();

a = int.Parse ( str.ReadLine ( ) ) ;

str.Close();


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

BinaryWriter

BinaryReader

Write ( )

PeekChar ( )

Seek ( )

Read ( )

Flush ( )

ReadXXX ( )

Close ( )

Close ( )

·klasy BinaryReader BinaryWriter

XXX : Boolean, Byte, Bytes, Char, Chars,

Int16, Int32, Int64, Double, Decimal,...

BinaryRW


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

serializacja  automatycznezapisywanie / odczytywanie obiektów klas do / z pliku

using System.Runtime.Serialization.

Formatters.Binary ;

using System.IO ;

//

[Serializable]

public class Radio

{

public string Make ;

[NonSerialized]

private int something ; // nie zapisywane

publicbool On ;

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Radio radio = new Radio ( ) ;

radio.Make = "Aiwa" ;

radio.On = true ;

//

FileStream data = File.Create ("Radio.dat");

BinaryFormatter bifoter =new BinaryFormatter();

//

bifoter.Serialize ( data , radio ) ;

data.Close ( ) ;

//

data = File.OpenRead ( "Radio.dat" ) ;

Radio nn = (Radio)bifoter.Deserialize( data );

Seria


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Klasy kolekcji

System.Collections // usunąć Generics

·klasy

ArrayList // lista dowolnych obiektów

Queue// kolejka FIFO

Stack// stos LIFO

SortedList// posortowana lista par

// <klucz, wartość>

Hashtable// tablica par

// <klucz, wartość >

// kodowanie mieszające


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· ArrayList // tablica dowolnych obiektów

Add, BinarySearch, Clear, Clone, Contains, CopyTo, IndexOf, Insert, Remove, Reverse, Sort// funkcje

Capacity, Count // właściwości

·Queue // kolejka FIFO

Enqueue, Dequeue, Peek, Clear, Contains//funkcje

Count// właściwość

· Stack // stos LIFO

Push, Pop, Peek, Clear, Contains // funkcje

Count// właściwość


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

· SortedList// lista par <klucz, wartość>

// posortowana

Add, Clear, ContainsKey, ContainsValue, GetByIndex, IndexOfKey, IndexOfValue, Remove, SetByIndex// funkcje

Capacity, Count, Item// właściwości

// KeyValuePair – klasa pomocnicza

·Hashtable// tablica par <klucz, wartość >

// kodowanie mieszające

Add, Clear, ContainsKey, ContainsValue, Remove // funkcje Capacity, Count, Item// właściwości


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

publicclass Auto

{

publicstring Name;

publicdouble Price;

public Auto(string nn, double pp)

{

Name = nn;

Price = pp;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

ArrayList al = new ArrayList();

al.Add(new Auto("A",100));

al.Add(new Auto("B", 20));

Console.WriteLine("{0}, {1}",

((Auto)al[0].Price, ((Auto)al[1]).Price);

// 100, 20


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

SortedList sl = new SortedList();

sl.Add("zero", new Auto("A", 100));

sl.Add("jeden", new Auto("B", 20));

//

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}",

((Auto)sl["zero"]).Price,

((Auto)sl["jeden"]).Price;// 100, 20

//

((Auto)sl.GetByIndex(0)).Price,

((Auto)sl.GetByIndex(1)).Price);

// 20, 100


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Wzorce klas kolekcji

generics, typy parametryczne, typy uogólnione

Dictionary <key, value>

SortedDictionary <key, value>

LinkedList <type>// dwukierunkowa

List <type>// jednokierunkowa

SortedList <key, value> // indeksowanie

Queue <type>

Stack <type>


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

SortedList sl = new SortedList();

sl.Add(12, 5.5);

sl.Add("B", 9);

sl.Add("C", "alfa");// kompilacja ok

// błąd wykonania, porównanie kluczy niemożliwe


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

SortedList <string, int> al =

new SortedList<string, int>();

al.Add("X", 5);

al.Add("Y", 7);

al.Add("Z", 3);

al.Add(5, 2); // błąd kompilacji

al.Add("K", 3.2); // błąd kompilacji

//

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}",

al["X"], al["Y"], al["Z"]);

// 5, 7, 3


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·wzorce kolekcji we wzorcach funkcji

classOsoba

{

publicstring Imie;

publicstring Nazwisko;

public Osoba(string s1, string s2)

{Imie = s1;

Nazwisko = s2; }

public overrite string ToString( )

{

return Imie + " " + Nazwisko; }

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

publicvoid Dopisz<T>(List<T> li,

params T [] dane )

{

foreach (T elemin dane )

li.Add( elem );

}

//

List<Osoba> lios = newList<Osoba>();

Dopisz(lios, newOsoba("Adam", "Kot"),

newOsoba("Anna","Kotka"));

foreach (Osoba os in lios)

Console.WriteLine( os );


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Interfejsy

·określają operacje realizowane przez klasęlub jej cechy charakterystyczne

·klasy abstrakcyjne zawierające deklaracje funkcji abstrakcyjnych

public interface INodes_F

{int GetNumberOfNodes ( ); }

// funkcja abstrakcyjna

// lub

public interface INodes_P

{int Nodes {get; set;} }

// właściwość abstrakcyjna


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public abstract class Shape

{

public int Nodes ;

public double Surface;

}

//

public class Hexagon : Shape , INodes_F

{

public int GetNumberOfNodes ( )

{

return 6 ;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Triangle : Shape , INodes_F

{

public int GetNumberOfNodes ( )

{

return 3 ;

}

}

//

public class Circle : Shape

{

...

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Hexagon hex = new Hexagon ( );

if ( hex is INodes_F ) ..... ;// test

//

INodes_F inodes1 = (INodes_F) hex ;

// InvalidCastException

INodes_F inodes2 = hex as INodes_F ;

// NULL

int NodesOfHex = inodes1.GetNumberOfNodes ( ) ;

·zmienne reprezentujące interfejsy ( referencje )

mogą być parametrami funkcji

·interfejs jako typ może być wynikiem funkcji

Dzie&Int


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·hierarchie interfejsów

interface IDrawBW

{

void DrawBW ( ) ;

}

interface IDrawGS : IDrawBW

{

void DrawGS ( ) ;

}

interface IDrawCR : IDrawGS

{

void DrawCR ( ) ;

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Picture : IDrawCR

{

// implementacja funkcji

// DrawCR , DrawGS , DrawBW

}

//

Picture pp = new Picture ( ) ;

//

IDrawCR iCR = pp as IDrawCr ;

iCR . DrawBW ( ) ;

iCR . DrawGS ( ) ;

iCR . DrawCR ( ) ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Interfejsy standardowe

System.Collections

·interfejsy

ICollection

IDictionary IDictionaryEnumeratorIHashCodeProvider IList IComparer

//

IEnumerable IEnumerator

IClonable

IComparable


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·przeglądanie kolekcji

Library EhRL = new Library ( 100000 ) ;

foreach ( Book bb in EhRL ) { ... } ;

// wymaga w IEnumerable oraz IEnumerator

// w klasie Library

public class Library : IEnumerable,

IEnumerator

{

private Book [ ] BookArr ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

// implementacja IEnumerable

public IEnumerator GetEnumerator ( )

{

return ( IEnumerator ) this ;

}

// implementacja IEnumerator

public void Reset ( ) { .... }

public bool MoveNext ( ) { ... }

public object Current

{

get { .... }

}}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

-iteratory (2.0)

publicclass DaysOfTheWeek : IEnumerable

{ string[] m_Days = { "Sun", "Mon", "Tue",

"Wed", "Thr", "Fri", "Sat" };

public IEnumerator GetEnumerator()

{ for (int i = 0; i < m_Days.Length; i++)

yieldreturn m_Days[i];

} }

//

 DaysOfTheWeek week = new DaysOfTheWeek();

foreach (string day in week)

System.Console.Write(day + " ");

Iterat


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·pełne kopiowanie

public class Point

{publicint x , y ;

public Point (int A , int B )

{

x = A ;y = B ;

}

}

Point AA , BB ;

AA = new Point ( 5, 7) ;

BB = AA ; // AA i BB wskazują ten sam // obiekt na stercie (shallow)


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

// pełne kopiowanie wymaga ICloneable

public class Point : ICloneable

{public int x , y ;

public Point (int A , int B )

{

x = A ;y = B ;

}

public object Clone ( )

{

return new Point( this.x , this.y );}

}

BB = (Point)AA.Clone();// nowa kopia


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·sortowanie

public class Point : IComparable

{public int X, Y;

publicint CompareTo ( object ob )// {< == > } -> { -0+}

{Point temp = (Point) ob;

if ( this.X > temp.X )

return 1;

if ( this.X == temp.X )

return 0 ;

return -1;}}

Point [ ] aP = new Point [ 100 ];

Array.Sort(aP);

// aP[3].CompareTo((object)aP[7])

SortP, Komis


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·interfejsy parametryczne, generics

ICollection < T >

IComparer < T >

IDictionary < TKey, TValue >

IEnumerable < T >

IEnumerator < T >

IEqualityComparer < T >

IList < T >


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·klasy, kolekcje i interfejsy parametryczne

publicclassDict<KeyType, EleType >

where KeyType: IComparable<KeyType>

{ Dictionary<KeyType, EleType> dd =

newDictionary<KeyType,EleType>();

public KeyType patt;

publicvoid Add(KeyType key, EleType val)

{ if (key.CompareTo(patt) != 0 &&

!dd.ContainsKey(key))

dd.Add(key, val);

} }


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Dict<int, string> dis = newDict<int,string>();

dis.patt = 25;

dis.Add(24, "alfa");

dis.Add(25, "beta");

dis.Add(26, "delta");

dis.Add(26, "gamma");

// {24, alfa}, {26, delta}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

składowa

opis

Method

nazwa funkcjizawartej w delegacji

Target

nazwa klasy, w której zdefiniowana jest funkcjalub null dla statycznych

Combine( ), +, +=

dodanie funkcji

GetInvocationList ( )

lista funkcji zawartych w delegacji

Remove( ), -, -=

usunięcie funkcji

Delegacje

·      klasy, których obiekty udostępniają funkcje

·klasy pochodne System.MulticastDelegate

Składowe klasy System.MulticastDelegate


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

delegate doubleFun(doublex,out boolok);

// nowy typ

// funkcje nazwane

double Sqrt(double x, out bool ok)

{ if (x >= 0)

{ok = true;

return Math.Sqrt(x); }

else

{ ok = false;

return 0;}

}

//

doubleLog (double x, out bool ok)

{ ..............................}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

double z, x = 4.3;

bool dobrze = true;

Fun funkcja = new Fun ( Sqrt );

// obiekt delegacji

// albo

Fun funkcja = Sqrt;

// wywołanie

z = funkcja ( x, out dobrze ); // sqrt

//

funkcja = Log;

z = funkcja ( x, out dobrze );// log

//

if (funkcja != null) ...


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·tablice delegacji

Fun[] TabFun = new Fun[2];

TabFun[0] = new Fun(Sqrt);

TabFun[1] = Log;

// po ustaleniu indeksu

z = TabFun[indeks](x, outdobrze);

//

double[] Args = {2.34, 5.32};

double [] Results =

{

TabFun[0](Args[0], outdobrze);

TabFun[1](Args[1], outdobrze); };


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·delegacje wielokrotne (multicast)

void AsIs(string s)

{

Console.WriteLine(s);

}

//

void Vers(string s)

{

Console.WriteLine(s.ToUpper());

}

//


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

delegate void Print2(string s);

//

Print2 Both = AsIs;

Both += Vers;

Both("Ala ma kota.");

// Ala ma kota.

// ALA MA KOTA.

//

Both -= AsIs;

Both("Ola ma psa.");

// OLA MA PSA

if (Both != null) ...

Dele, MulDele, EwideD


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·delegacje anonimowe (2.0)

button1.Click += // delegacja Click

delegate(System.Object o, System.EventArgs e)

{ MessageBox.Show("Click!"); };

//

delegateint Del( int x );

//

static intn = 79; // składowa klasy

int m = 2; // zmienna lokalna

Del d = delegate( int k )

{ return n + m + k + 3; };

//

int F = d(5);// 89

Anonymous


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·kowariancja i kontrawariancja delegacji (2.0)

( covariance and contravariance )

class Mammal { ... } // bazowa

class Dog : Mammal { ... } // pochodna

//

publicdelegate Mammal Handler( ); // delegacja

public Mammal FirstHandler( )

{ returnnew Mammal( ); }

public Dog SecondHandler( )

{ returnnew Dog( ); }

Handler handler1 = FirstHandler;

Handler handler2 = SecondHandler;// kowariancja


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

publicdelegatevoid Vet ( Dog );

// delegacja

publicvoid FirstHandler(Dog ds) { ... }

publicvoid SecondHandler ( Mammal ms ) { ... }

//

Vet handler1 = FirstHandler;

Vet handler2 = SecondHandler;

// kontrawariancja


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

●wzorce delegacji (generics) (3.0)

delegate R Fun<R, A>(A arg);

//

Fun <long, int> d1;

//

long FK (int x) { return (long)x + 1000000L; }

d1 = FK;

//

Fun <double, double> d2;

Fun <char, int> d3;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • ●systemowe wzorce delegacji

 • bezwynikowe

 • publicdelegatevoid Action<in T>( )

 • publicdelegate void Action<in T>( T arg )

 • public delegatevoidAction<in T1, in T2>( T1 arg1, T2 arg2 )

 • // ………………………………………………………………………………

 • publicdelegatevoidAction<in T1, in T2,

 • in T3, in T4, in T5, in T6, in T7, in T8, in T9, in T10, in T11, in T12, in T13, in T14,in T15, in T16>(T1 arg1, . . . . T16 arg16)

 • //

 • Action <string> messageTarget;

 • // ………………………………………………………………………………

 • messageTarget = Console.WriteLine;

 • messageTarget("Hello, World!");


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • B. z wynikiem

 • publicdelegateTResultFunc<outTResult>()

 • public delegateTResultFunc<in T, outTResult>(T arg )

 • //………………………………………………………………………………………………

 • publicdelegateTResultFunc<in T1, in T2, in T3,in T4, in T5, in T6, in T7, in T8, in T9, in T10, in T11, in T12, in T13, in T14, in T15, in T16, outTResult>( T1 arg1, . . . , T16 arg16 )

 • //

 • Func <string, string> convertMethod = OnlyLetters;

 • //……………………………………………………………………………………………………

 • string name = "Dakota512";

 • Console.WriteLine(convertMethod(name));

 • //……………………………………………………………………………………………………

 • convertMethod = OnlyDigits;

 • Console.WriteLine(convertMethod(name));


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

● wyrażenia lambda (funkcje nienazwane) (3.0)

- jeden argument

delegate R Fun<R, A>(A arg);

//

Fun <int, int> L1 = x => x * x + 1;

// λ x . x * x + 1

Console.WriteLine( L1(12) ); // 145

//

Fun <double, int> L2 = x => (double)x / 2 + 0.5;

//

Console.WriteLine( L2(7) ) ; // 4,0


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • wiele argumentów

  delegateR Arg2<R, A, B>(A x, B y);

  //

  Arg2<long, int, char> suma =

  (x,y) => (long)(x + y + 1);

  Console.WriteLine(" Suma : " +

  suma(15, 'A').ToString());

  // Suma : 81

Lambda


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·Use a delegate when:

- An eventing design pattern is used.

- The caller has no need access other properties,

methods, or interfaces on the object

implementing the method.

- Easy composition is desired.

- A class may need more than one implementation

of the method.


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

·Use an interface when:

- There are a group of related methods

that may be called.

- A class only needs one implementation

of the method.

- The class using the interface will want to cast

that interface to other interface or class types.

- The method being implemented is linked

to the type or identity of the class: for example,

comparison methods.


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Zdarzenia

·zgłoszenie zdarzeniapowoduje wywoływanie

wszystkich funkcji zawartych w delegacji

powiązanej z tym zdarzeniem

public class Car

{

private float Gas ;

public delegate void GasShortage ( string msg ) ;

public event GasShortage Yellow ;

public event GasShortage Red ;


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public void SpeedUp ( double speed )

{

if ( Gas < 2 && Yellow != null )

Yellow ( "Only " + Gas.ToString ( ) + " gallons of gas !" );

if ( Gas < 0.5 && Red != null )

Red ( "Almost no gas !" ) ;

}

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public class Driver

{private Car MyCar = new Car( );

public void Driving ( )

{

MyCar.Yellow += new Car.GasShortage ( YellowLight );

MyCar.Red +=new Car.GasShortage ( RedLight ) ;

}

public void Parking ( )

{MyCar.Yellow -=new Car.GasShortage ( YellowLight ) ;

}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

public staticvoid YellowLight (string msg )

{

Console.WriteLine ( msg );

}

public static void RedLight (string msg )

{

Alarm ( ) ;

Console.WriteLine ( msg );

}

}

Event, Loteria


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Obsługa wyjątków

thrownazwa_wyjątku// obiekt klasy dziedziczącej z System.Exception

try

{......}

catch ( typ_wyjątku )

{......}

..............

catch// wszystkie wyjątki

{......}

finally

{......}

Exep


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

Zapytania ( 3.0 )

 • wyrażenia zapytaniowe - querry expressions

 • przestrzeń nazw LINQ - Language-Integrated Query

 • 3 etapy:

  1. określenie źródła danych,

  2. utworzenie zapytania,

  3. wykonanie zapytania.


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

classFirstLINQ

{ static void Main()

{int[] numbers = // 1. Data source.

new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };

// 2. Query creation.

var numQuery =

from num in numbers

where (num % 2) == 0

select num;

// 3. Query execution.

foreach (intelemin numQuery)

{ Console.Write("{0} ", elem); }}}


J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

 • technologie LINQ

  • Linq to Objects

  • Linq to DataSet

  • Linq to SQL

  • Linq to XML

  • Linq to own sources

   IQueryable< > , IQueryProvider

 • J. Matulewski, C# 3,0 i .Net. 3.5 Technologia LINQ,

  Helion, 2008

 • Przykłady :

  http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746.aspx

 • IEnumerable

  IEnumerable< >


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  • słowa kluczowe

   from// źródło danych

   where// filtrowaniedanychselect// pobieranie danych

   join// łączenie danych

   orderby// sortowanie danych

   ascending// rosnącodescending// malejąco

   let// nadanie wartości

   group// grupowanie danych

   into// kontynuacja zapytania

   on// połącz tabele

   equals// równość pól


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  • funkcje rozszerzające IEnumerable, IEnumerable< >

   Select, SelectMany// pobieranie danych

   OrderBy, ThenBy, OrderByDescending, ThenByDescending, Reverse// sortowanie

   Where// filtrowanie

   Aggregate, Average, Count, LongCount, Max, Min, Sum// artymetyczne

   Cast, OfType, ToArray, ToDictionary, ToList, ToLookup, ToSequence// konwersja

   Element, DefaultIfEmpty, ElementAt, ElementAtOrDefault, First, FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault// pobieranie elementu


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  EqualAll// porównywanie

  Empty, Range, Repeat// tworzenie

  GruopBy// grupowanie

  GroupJoin, Join// łączenie

  Skip, SkipWhile, // pomijanie

  Take, TakeWhile// wybór

  All, Any, Contains// kwantyfikatory

  Concat, Distinct, Exept,

  Intersection, Union// operacje na zbiorach


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public static IEnumerable<TResult> Select<TSource, TResult>(this IEnumerable<TSource> source,

  Func<TSource, TResult> selector)

  //

  Func<string, string> selector = str => str.ToUpper();

  string[] words = { "orange", "apple", "Article", "elephant" };

  var aWords = words.Select(selector);

  foreach (string word in aWords)

  Console.WriteLine(word);


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  • Linq to Objects ->

  • Linq to own sources ->

  Linq1

  Linq2


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Współbieżność

  ·przestrzeń nazw System.Threading

  ·klasa Thread tworzenie wątków i zarządzanie ich wykonywaniem

  • ·główne funkcje

   • Start Suspend Resume Abort

   • SleepGetHashCode

  • ·główne właściwości

  • CurrentThread Name ThreadState

  • Priority IsBackGround IsAlive


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·priorytety wątków

  Lowest BelowNormal Normal

  AboveNormal Highest

  ·wątki pierwszoplanowe i drugoplanowe

  ( ForeGround / BackGroung Threads )

  – dopóki istnieje przynajmniej jeden wątek pierwszoplanowy aplikacja nie jest zamykana przez CLR

  – po zakończeniu ostatniego wątku pierwszoplanowego CLR kończy wszystkie aktywne jeszcze wątki drugoplanowe


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public class Worker

  {

  public boolEndOfWork = false ;

  public void DoWork ( ) // funkcja wątku

  {Console.WriteLine ("Worker's ID is {0}\n" +

  "Worker's name is {1}",

  Thread.CurrentThread.GetHashCode ( ) ,

  Thread.CurrentThread.Name ) ;

  for ( int i = 0; i < 1000 && !EndOfWork

  ; ++i)

  {Console.WriteLine ( i ) ;

  Thread.Sleep ( 500 ) ; }

  } // End of Worker


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  static void Main ( string [ ] args )

  {

  Worker ww = new Worker ( ) ;

  Thread job =

  new Thread( new ThreadStart( ww.DoWork ));

  // delegacja ThreadStart

  // funkcja bezargumentowa

  job.Name = "Ben" ;

  job.Start ( ) ;

  Thread.Sleep ( 5000 );

  job.Suspend ( ) ;

  ww.EndOfWork = true ;

  job.Resume ( ) ;

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  // funkcje z argumentami

  class AddParams // klasa argumentu

  {

  public int a, b;

  public AddParams(int numb1, int numb2)

  {

  a = numb1;

  b = numb2;

  }

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  class Program

  {

  void Add(object data) // funkcja wątku

  {

  if (data is AddParams)

  {

  AddParams ap = (AddParams)data;

  Console.WriteLine("{0} + {1} is {2}",

  ap.a, ap.b, ap.a + ap.b);

  }

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  void Run ( )

  {

  AddParams ap = new AddParams(10, 10);

  Thread t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Add));

  t.Start(ap);

  // przyśnij, aby drugi wątek

  // zakończył pracę

  Thread.Sleep(50);

  }

  }

  ParamThread


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·asynchroniczne wykonywanie delegacji

  public delegate int BinaryOp(int x, int y);

  int Add(int x, int y)

  { Thread.Sleep(5000);

  return x + y; }

  //

  BinaryOp b = new BinaryOp(Add);

  // wywołanie synchroniczne, ten sam wątek

  int answer = b(10, 10);

  // lub

  int answer = b.Invoke(10, 10);


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  // asynchronicznie, odrębny wątek

  BinaryOp b = new BinaryOp(Add);

  // Start secondary thread

  IAsyncResult iftAR =

  b.BeginInvoke(10, 10, null, null);

  // Do other work on primary thread...

  int answer = b.EndInvoke(iftAR);

  Console.WriteLine("10 + 10 is {0}.", answer);

  AsyncDel


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  // funkcje zwrotne

  bool Ready = false;

  void AddComplete(IAsyncResult itfAR)

  { Console.WriteLine("Your addition is ready");

  Ready = true; }

  //

  IAsyncResult iftAR = b.BeginInvoke(10, 10,

  new AsyncCallback(AddComplete), null);

  while (!Ready)

  { // other work is performed here... }

  int answer = b.EndInvoke(iftAR);

  AsyncCall


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·wykonywanie cykliczne

  void PrintTime(object state)

  { Console.WriteLine("Time is: {0}",

  DateTime.Now.ToLongTimeString());

  }

  TimerCallback timeCB = new TimerCallback(PrintTime);

  Timer t = new Timer(timeCB, null, 0, 1000);

  // delegacja, parametr,

  // opóźnienie startu, interwał

  // wątek drugoplanowy

  Timer


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·synchronizacja dostępu

  do obiektówwspółużytkowanych

  ─    lock ( słowo kluczowe )

  ─  System.Treading.Semaphore

  ─  System.Treading.Mutex

  ─    System.Treading.Monitor

  ─    System.Treading.Interlocked

  ─    synchronizacja za pomocą zdarzeń

  ─    atrybut wykluczania


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public class SharedData_1

  {private Records [ ] DataBase ;

  object UpdateLock;

  public Update ( string str )

  {

  lock ( UpdateLock )

  {

  ........... // aktualizacja

  }

  }

  }

  Adders


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public Semaphore sem1 = new Semaphore (

  init_val, max_val ); // count = init_val

  public class SharedData_2

  {private Records [ ] DataBase ;

  public Update ( string str )

  { sem1.WaitOne( );

  // if ( count != 0 ) --count; else wait;

  ........... // aktualizacja

  sem1.Release( );// ++count;

  }

  } // wątki nie są identyfikowane


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public Mutex mut1 = new Mutex ( );

  public class SharedData_2

  { private Records [ ] DataBase ;

  public Update ( string str )

  {

  mut1.WaitOne( ); //request ownership // of a mutex

  ........... // updating

  mut1.ReleaseMutex( );// release ownership

  }

  } // wątki są identyfikowane


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public class SharedData_3

  {private Records [ ] DataBase ;

  object UpdateObject;

  public Update ( string str )

  {try

  {

  Monitor.Enter ( UpdateObject )

  ........... // aktualizacja

  }

  finally// zawsze się wykona

  {

  Monitor.Exit ( UpdateObject ) ;

  }}

  }// .TryEnter .Wait() .Pulse()


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public class MainCounter // Interlocked

  {

  private long Counter = 0;

  public void Inc ( )// + 1

  {

  Interlocked.Increment( ref Counter );}

  public void Dec ( )// - 1

  {

  Interlocked.Decrement( ref Counter ); }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  public void Exch ( ref Value )// 

  {

  Interlocked.Exchange( ref Counter,

  ref Value );

  }

  public void CompExch ( val1, val2 )

  {

  Interlocked.CompareExchange

  ( ref Counter, val1, val2 );

  } // if (Counter == val1)

  // Counter = val2;

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·synchronizacja ścieżek za pomocą zdarzeń

  ─ ManualResetEvent (true / false)

  ─ AutoResetEvent (true / false)

  ─ Reset() false

  ─ Set()  true

  ─ WaitOne():

  Manual  bz

  Auto  false, gdy było true

  ResetEvent


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·atrybut wykluczania Synchronization

  using System.Runtime.Remoting.Contexts;

  // Thread safe

  [Synchronization]

  class Services : ContextBoundObject

  {

  public void Read ( ... ) { ... }

  public void Print ( ... ) { ... }

  public void Update ( ... ) { ... }

  }

  // wszystkie funkcje wykonywane niepodzielnie


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·pula wątków CLR

  ─  powołanie nowego wątku ( async delegate ) powoduje uruchomienie jednego z oczekujących wątków utworzonych dla programu przez CLR

  ─ można do kolejnych wątków puli przypisywać funkcje do wykonania ( poprzez delegacjęWaitCallback )- wątki drugoplanowe

  public class Printer

  {

  public void PrintNumbers()

  { ... }

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Printer prin = new Printer();

  WaitCallback workItem = new WaitCallback(PrintTheNumbers);

  // Queue the method ten times.

  for (int i = 0; i < 10; i++)

  ThreadPool.QueueUserWorkItem(workItem, prin);

  //

  void PrintTheNumbers(object state)

  {

  Printer task = (Printer)state;

  task.PrintNumbers();

  }

  ResetEventPool, PrinterPool


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·współbieżne wykonywanie zadań

  TPL – Task Parallel Library

  using System.Threading.Tasks;

  ─ współbieżne przetwarzanie rozłącznych zbiorów danych

  Parallel.For ( from, to, action )

  Parallel.ForEach ( data_source, action )

  // również z dodatkowymi parametrami


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Parallel.For ( 0, 4, DoWork );

  // powołanie 4 wątków (0, 1, 2, 3),// z których każdy wykonuje funkcję// zawartą w delegacji DoWork

  DataPara/MatMul

  Parallel.ForEach ( kolekcja, DoWork ) ;

  // powołanie max. tylu wątków ile // elementów zawiera kolekcja, // każdy wątek wykonuje funkcję // zawartą w delegacji DoWork

  DataPara/PictRev


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ─ współbieżne obliczenia

  Parallel.Invoke( action [ ] ac_list)

  // powołanie dla każdej akcji z ac_list// wątka wykonującego tę akcję

  ─ przerwanie wykonania wszystkich ścieżek

  CancelationToken

  TaskPara


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ─ klasa Task<TResult> // zadanie o wyniku

  // TResult

  ─ klasa TaskFactory // zbiór zadań // wykonywanych // współbieżnie

  Task.Factory.ContinueWhenAll(

  Task<TResult> [ ] TaskTable,

  Action<Task<TResult>> DoNext ) ;

  TaskFact


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·współbieżne zapytania PLINQ

  AsParallel()

  WithCancellation()

  WithDegreeOfParallelism()

  //

  private CancellationTokenSource cancelToken =

  new CancellationTokenSource()

  //

  cancelToken.Cancel();


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  int[] modThreeIsZero = null;

  // source – vector of integers

  try

  {

  modThreeIsZero =

  (from num in source.AsParallel(). WithCancellation(cancelToken.Token)

  where num % 3 == 0

  orderby num descending

  select num.ToArray();

  }

  catch (OperationCanceledException ex)

  {

  Console.WriteLine( ex.Message );

  }

  ParLinq


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Przestrzeń nazw

  ·łączy zdefiniowane typy ( klasy, struktury, delegacje, zdarzenia, wyliczenia)

  using System ;

  namespace MySpace

  {

  public class Alfa { ... }

  public class Beta { ... }

  .........

  }

  ·gdy definicje klas w kilku plikach należy powtórzyćdeklarację namespace


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·korzystanie z przestrzeni nazw w innej przestrzeni

  using System ;

  using MySpace ;

  namespace NextSpace

  {

  public class Alfa_1 : Alfa

  { ..... }

  public class Alfa_2 : MySpace.Alfa

  // gdy konfliktowe nazwy

  { .... }

  }


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·przestrzeń nazw definiująca stałe

  namespace Constants

  {public sealed class CT

  {

  public static readonly double

  pi = 3.1415926536 ;

  public static readonly double

  e = 2.7182818285 ;

  private CT( ){}

  }

  }

  using Constants ;

  double radius = 23.4 ;

  double perimeter = 2.0 * CT.pi * r ;


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Pakiety i odzwierciedlenie ( refleksja ) typów

  ·pakiet ( assembly )

  ─    aplikacja

  ─    biblioteka

  Nagłówek .exe

  .......

  Manifest

  Metadane Typów

  CIL

  Zasoby


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  Klasa

  Opis

  Assembly

  wczytanie pakietu, analiza manifestu lista typów ( klas , struktur )

  AssemblyName

  wersja, ustawienia regionalne

  MethodInfo

  opis funkcji składowej

  ParameterInfo

  opis parametru

  PropertyInfo

  opis właściwości

  FieldInfo

  opis danej składowej

  ·składniki przestrzeni nazw System.Reflection


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·tworzenie biblioteki .dll

  typ projektu: Class Library

  np. CarTuneUpLib  CarTuneUpLib.dll

  public  Garage : WashCar() ,ChangeOil() ...

  ·korzystanie z biblioteki 

  za pomocą Add Reference

  dodać bibliotekę CarTuneUpLib

  //

  using CarTuneUpLib ;

  public static int Main ( string [ ] args )

  {Garage BlueNut = new Garage ( ) ;

  BlueNut.ChangeOil ( ... ) ;

  .............}


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·dynamiczne ładowanie biblioteki

  using System ;

  using System.Reflection ;

  using System.IO ;

  Assembly a = Assembly.Load ( "CarTuneUpLib" );

  // CarTuneUpLib.dll tam gdzie .exe

  // klasy

  Type [ ] Classes = a.GetTypes( );

  // odczytywanie składowych

  Type garage = a.GetType("CarTuneUpLib.Garage");

  MemberInfo [ ] mi = garage.GetMembers( );

  // podobnie parametry funkcji


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·dynamiczne wywoływanie funkcji

  // tworzenie klasy

  object Gar = Activator.CreateInstance(garage);

  //

  MethodInfo wash = garage.GetMethod("WashCar");

  wash.Invoke( Gar, null ); // bezargumentowa

  //

  object [ ] TabPar = { par1, par2, ... };

  xxx.Invoke ( obj, TabPar ); // z argumentami


  J zyk c 5 0 using system namespace hewo class hello

  ·pakiety prywatne i współużytkowane( Global Assembly Cache )

  ·wersje pakietów współużytkowanych a.b.c.d

  ─    a : główny numer wersji

  ─    b : podrzędny numer wersji

  ─    c : numer kolejny kompilacji

  ─    d : liczba szybkich poprawek

  ·gdy różne a lub b wersja nieodpowiednia


 • Login