Projekt systemowy współfinansowany
Download
1 / 33

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. www.nauczyciele.org.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków' - malise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4.

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

www.nauczyciele.org.pl


Szko a jako instytucja i jej wp yw na kreowanie wzorc w dobrych obyczaj w w kszta ceniu

Szkoła jako instytucja i jej wpływ na kreowanie wzorców dobrych obyczajóww kształceniu

Szczecin, 24.10.2008 r.

Karolina Kusy


Funkcje szko y
FUNKCJE SZKOŁY

Po co i dla kogo jest szkoła

Czyim interesom służy?

Rozwijającym się jednostkom czy społeczeństwu jako całości


Szko a pe ni funkcje
SZKOŁA PEŁNI FUNKCJE

 • ADAPTACYJNĄ

 • EMANCYPACYJNĄ

  Funkcjonowanie szkoły nacechowane jest zdominowaniem jednej z tych sfer przez drugą


Funkcja adaptacyjna
FUNKCJA ADAPTACYJNA

Istotą edukacji jest przejmowanie przez kolejne pokolenia dorastające od starszej generacji jej norm, wartości, wzorców zachowania, dorobku naukowego w celu przygotowania do dojrzałości, dorosłości w świecie zastanym – tu i teraz, oraz w bliskiej przyszłości.


Funkcja emancypacyjna
FUNKCJA EMANCYPACYJNA

To przygotowanie do dorosłości polegające nie tylko na nabywaniu kompetencji naukowych, społecznych, obywatelskich ale i ujawnianiu i rozwijaniu potencjału dziecka w celu tworzenia tendencji do zmian we własnym organizmie i w otaczającym go świecie, do wolności. Polega na sytuowaniu ucznia i jego potrzeb w centrum oddziaływań edukacyjnych.


Szko a
Szkoła?

 • Towarzyszy nam przez 1/5 życia

 • Kształtuje relacje społeczne

 • Buduje przyjaźnie często do końca życia


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y

Gmina ustala obwód

Ograniczony wybór

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Szkoła podstawowa, gimnazjum


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y1

Możliwość wyboru

Czym się kierować ?

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Szkoły ponadgimnazjalne


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y2
Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Czynniki wpływające na uczniowskie wybory:

 • Indywidualne zamierzenia

 • Presja rodziny

 • Opinia środowiska

 • Wybory grupy rówieśniczej

 • Czynniki ekonomiczne


Wyb r kierunku kszta cenia i typu szko y3

rodzina

wychowawca

pedagog

psycholog

doradca zawodowy

Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły

Jaką szkołę wybrać?

pomoc


Oferta kszta cenia
Oferta kształcenia

 • Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 • Prognozy dotyczące zatrudnienia

 • Tradycje lokalne

 • Dostępność kadry pedagogicznej

 • Baza dydaktyczna

 • Tradycja szkoły


Plac wka w otoczeniu lokalnym
Placówka w otoczeniu lokalnym

Placówka oświatowa połączona jest siecią relacji i zależności z otoczeniem.

uczniowie

rodzice

środowisko

placówka

pedagodzy

pracownicy

samorząd


Wzajemne oczekiwania

skończę szkołę

czegoś się nauczy

pomogą

skończy szkołę

czegoś się nauczy

pomogą


WYCHOWANIE = „działanie na rzecz”, otwieranie młodego człowieka na dobro, prawdę i piękno, wspomaganie go w szeroko rozumianym rozwoju.

WYCHOWANIE

prowadzi w kierunku

SAMOWYCHOWANIA


Wychowanie to
Wychowanie to:

 • wspomaganie w rozwoju młodego człowieka,

 • zaspokajanie potrzeb młodego człowieka (realnych, nie urojonych),

 • spotkanie osób: wychowawcy i wychowanka,

 • proces oparty na personalistycznej koncepcji człowieka, uwzględniający jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, przygotowujący młodego człowieka do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym.

Wychowywać można jedynie w powiązaniu ze światem wartości. Nie jest możliwe wychowanie w pustce aksjologicznej.


Wychowanie w szkole jakie
Wychowanie w szkole – jakie?

 • zaplanowane

 • integralne

 • systematyczne, ciągłe

 • odpowiedzialne

 • celowe

 • skuteczne

 • konsekwentne

 • rzetelne


Na czym polega dzia alno wychowawcza szko y
Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?

 • realizacji programu wychowawczego szkoły,

 • oddziaływaniach wychowawczych w dydaktyce,

 • pracy wychowawcy klasowego,


Na czym polega dzia alno wychowawcza szko y1
Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?

 • przekazywaniu wartości przez nauczyciela (każdy nauczyciel jest wychowawcą), głównie poprzez bycie wzorem osobowym,

 • wychowaniu poprzez działalność artystyczną,

 • wychowaniu poprzez sport, turystykę i rekreację.


Podstaw dzia alno ci wychowawczej szko y jest
Podstawą działalności wychowawczej szkoły jest:

 • mapa problemów szkoły,

 • poznanie człowieka – ucznia (poznanie norm rozwojowych i ewentualnych zaburzeń),

 • rozwój osobowy nauczyciela – wychowawcy,

 • współpraca nauczycieli ze sobą (praca zespołowa),

 • bezwarunkowa akceptacja dziecka – ucznia, natomiast brak akceptacji dla jego negatywnego zachowania,

 • czas dla ucznia - wychowanka,

 • Współpraca z rodzicami w dziele WYCHOWANIA


Polityka o wiatowa jst
Polityka oświatowa JST

Powinna być nakierowana na:

 • tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania szkół,

 • tworzenie pozytywnego klimatu wokół oświaty,

 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,

 • szukanie sojuszników do realizacji zadań oświatowych.


Jak technologia zmienia kultur
Jak technologia zmienia kulturę

 • Nowe odkrycia i wynalazki techniczne

 • Przemiany społeczne i kulturowe

 • Nowe technologie komunikacji i ich dominacja  nowy typ kultury

 • Zmiana w postrzeganiu świata (przemiany antropologiczne)

Zmienia środowisko człowieka

Kultura

Środowisko wpływa na jego życie i rozwój. Określone umiejętności zyskują na znaczeniu

Technologia komunikacji

Jest twórcą technologii

Człowiek


Rozw j technologii komunikacji i efekt op nienia kulturowego
Rozwój technologii komunikacji i efekt opóźnienia kulturowego

Komputer w każdej szkole!

 • I etap – nowa technologia

  • Fascynacja nowością

  • Lęk przed nowym

  • Niepewność jutra

 • II etap – adaptacja kulturowa

  • Rozumienie szans i zagrożeń

  • Akceptacja, afirmacja

  • Edukacja

Media to zagrożenie, manipulacja

Media to nośniki ideologii

Brak umiejętności wykorzystania – wykluczenie społeczne

Media to tylko narzędzia, które mogą nam się bardzo przydać

Korzystanie z nich to ważny element naszego życia i rozwoju

Trzeba uczyć się z nich korzystać


Wsp czesna zmiana technologiczna media drukowane media audiowizualne multimedia

Współczesna zmiana technologiczna: kulturowegomedia drukowane  media audiowizualne  multimedia

Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek?

Jak go mamy kształtować (edukacja)?

Wzrost znaczenia obrazu. Współudział w przekazie

Niezmienność naszych wartości, zmiana w sposobie ich wyrażania

Dokonywanie świadomych wyborów – nadmiar opcji do wyboru

Społeczeństwo wiedzy. Znaczenie rozumienia i selekcji przekazów. Umiejętności informacyjne – nadmiar informacji

Znaczenie komunikatywności jako element sukcesu – alfabetyzm funkcjonalny

Co się zmienia, a co pozostaje niezmienne?

Przemiany ilościowe i jakościowe


 • Rodzina kulturowego – podstawowe środowisko wychowawcze i miejsce odbioru mediów, gł. przekaz wartości.

 • Szkoła – częściowo przejmuje zadanie wychowawcze rodziny, gł. przekaz wiedzy i umiejętności.


W kierunku szko y partnerskiej i obywatelskiej
W kierunku szkoły partnerskiej kulturowegoi obywatelskiej

 • Rodzice i nauczyciele stają się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt oświaty w naszym państwie

 • Istnieje jednoznaczna korelacja pomiędzy jakością edukacji a poziomem współpracy szkoły i domu, nauczycieli i rodziców.


W kierunku szko y partnerskiej i obywatelskiej1
W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej kulturowego

 • Rodzice mają prawo żądać od władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych

 • Mają też prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą


Szko a1
Szkoła kulturowego

 • z reguły stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących obraz świata i człowieka,

 • Pamiętajmy o tym, że szkoła kształtuje ludzi młodych!!!


Szko a2
Szkoła kulturowego

 • powraca we wspomnieniach dzieciństwa, wczesnej młodości.

 • Jedni z sympatią wspominają ulubionych nauczycieli, kolegów, szkolne obyczaje, wspominają jak wiele zawdzięczają szkolne.

 • Innym szkoła jawi się jako koszmar, skostniała instytucja niszcząca osobowość i indywidualność, wroga wychowankom.

Lata szkolne to proces kształtowania psychiki i systemów wartości


Nauczyciel w szkole
Nauczyciel w szkole kulturowego

 • Nauczyciel w szkole pełni funkcje wychowawcze.

 • Nie tylko powinien uczyć ale pomóż rozwijać i kształtować osobowość człowieka.

 • Z nauczycielami spędza się prawie cały dzień więcej niż z rodzicami.


Szko a i jej wizerunek
Szkoła i jej wizerunek kulturowego

 • Szara elewacja szkoły kojarzy się ze skostniała instytucją nie z miejscem do którego się chętnie uczęszcza.

 • Kolory sali powinny być przyjemne i miłe

 • Zaniedbane łazienki które trzeba odremontować

 • Zła atmosfera ma wpływ na frekwencje gdyż może zniechęcać do uczęszczania do szkoły. Uczniowie wybierają ciekawsze ładniejsze miejsca.

 • Nauczyciele nie powinni wprowadzać nastroju grozy na lekcjach.


Zadowolony ucze
Zadowolony uczeń kulturowego

 • Jeśli wprowadzi się wiele zmian to szkoła zyska na swym prestiżu i wiele więcej osób będzie chciało do niej uczęszczać.

 • Uczniowie będą z dumą wypowiadali się o szkole i nauczycielach.

 • Uczniowie nie będą się wstydzić

 • Na wprowadzeniu zmian zyskają uczniowie i nauczyciele i nie będzie wątpliwości że nasza szkoła jest najlepsza


Biuro projektu

BIURO PROJEKTU kulturowego

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35

70-236 Szczecin

tel.: 091/435 06 29

e-mail: [email protected]

www.nauczyciele.org.pl


ad