Modul al- azkar ( doa & zikir harian ) - PowerPoint PPT Presentation

Kelas bimbingan dewasa
Download
1 / 28

  • 182 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KELAS BIMBINGAN DEWASA. Modul al- azkar ( doa & zikir harian ). Doa Menghilangkan Gangguan Syaitan Doa Menghadapi Kesusahan Pasrah Menerima Takdir Doa Buat Orang Yg Dianugerahkan Anak Doa Perlindungan Kepada Anak Doa Ketika Menziarahi Orang Sakit

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Modul al- azkar ( doa & zikir harian )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kelas bimbingan dewasa

KELAS BIMBINGAN DEWASA

Modul al-azkar (doa & zikirharian)


Kandungan minggu 4

DoaMenghilangkanGangguanSyaitan

Doa MenghadapiKesusahan

PasrahMenerimaTakdir

Doa BuatOrangYgDianugerahkanAnak

Doa PerlindunganKepadaAnak

DoaKetikaMenziarahiOrangSakit

DoaKetikaSakit Yang TiadaHarapanSembuh

DoaKetikaemnghadapiSakaratulMaut

KANDUNGAN MINGGU 4


Doa menghilangkan gangguan syaitan

DOA MENGHILANGKAN GANGGUAN SYAITAN


Modul al azkar doa zikir harian

Akuberlindungdengan Allah daripadasyaitan yang direjam


Menghalau syaitan

Membaca istiaazah

Melaungkan azan

Membaca zikir tertentu

Membaca al-Quran

MENGHALAU SYAITAN


Doa menghadapi kesusahan

DOA Menghadapi KESUSAHAN


Modul al azkar doa zikir harian

Ya Allah, tidakadakemudahankecualisesuatu yang Engkaupermudahkan, EngkaumenjadikankedukaanitumudahsekiranyaEngkaukehendaki.


Pasrah menerima takdir

PASRAH MENERIMA TAKDIR


Modul al azkar doa zikir harian

Allah sudah mentakdirkan (menentukan) sesuatu yang dikehendakiNya.

http://www.youtube.com/watch?v=PaKzUslOglk


Modul al azkar doa zikir harian

"Mukmin yang kuatlebihbaikdanlebihdisukaioleh Allah darimukmin yang lemah. Kedua-duanyabaik. Bersungguhlahmelakukanperkara yang bermanfaatkepadamu. Mintatolonglahkepada Allah danjanganlemah.


Modul al azkar doa zikir harian

Apabila kamu ditimpa sesuatu kesusahan, jangan berkata: 'Seandainya aku berbuat begini..dan begitu..' tapi berkatalah: 'Allah sudah mentakdirkan (menentukan) sesuatu yang dikehendakinya'. Sesungguhnya perkataan 'Kalau/seandainya' akan membuka pintu bagi gangguan syaitan".


Doa buat org yg dianugerahkan anak

DOA BUAT ORG YG DIANUGERAHKAN ANAK


Modul al azkar doa zikir harian

Semoga Allah memberkatiengkaudengankelahirananakinidanengkau pula mensyukuriPemberinya, semogadiadipeliharahinggadewasadanengkaumendapatlayanan yang baikdaripadaanakini


Modul al azkar doa zikir harian

Semoga Allah melimpahkanberkatNyakeatasengkau, membalasnyadenganbalasan yang baik, merezekikanengkauseumpamanyasertamemperbanyakkanpahalaengkau.


Doa perlindungan kepada anak

DOA PERLINDUNGAN KEPADA ANAK


Modul al azkar doa zikir harian

Aku minta perlindungan bagi kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang yang berbisa dan bencana ain (pandangan mata yang menimpakan penyakit).

http://www.youtube.com/watch?v=89xaDXyoZ88


Ketika menziarahi orang sakit

KETIKA MENZIARAHI ORANG SAKIT


Modul al azkar doa zikir harian

Tidakmengapa, semogapenyakitinimembersihkandosamu, insyaAllah.


Modul al azkar doa zikir harian

Akumemohonkepada Allah Yang MahaAgung, TuhanArasy yang agung, supayamenyembuhkanengkau.


Modul al azkar doa zikir harian

"Tiadaseorangmuslim yang menziarahiorangsakit yang belumsampaiajalnya, kemudianmembacadoainitujuh kali nescayadisembuhkanpenyakitnyaitu."At-Tarmizi & Abu Daud.


Kelebihan menziarahi org sakit

SabdaNabis.a.w. yang bermaksud:

Apabilaseoranglelakimengunjungisaudaramuslimnya, makaseolah-olahdiaberjalandijalansyurgasehinggadiaduduk. Apabiladiasudahdudukmakarahmat Allah mengelilinginya. Jikadiaberkunjungpadawaktupagi, makatujuhpuluhribumalaikatakanmendoakannyahinggapetangdanbegitulahsebaliknya.

KELEBIHAN MENZIARAHI ORG SAKIT


Doa ketika sakit yg tiada harapan sembuh

Doa KETIKA sakitygtiadaharapansembuh


Modul al azkar doa zikir harian

Ya Allah, ampunilahdosaku, berilahrahmatkepadakudanpertemukanakudenganKekasih Yang MahaTinggi.


Doa ketika menghadapi sakaratul maut

Doa KETIKA menghadapisakaratulmaut


Modul al azkar doa zikir harian

TiadaTuhan yang berhakdisembahselain Allah, sesungguhnyamatiitumempunyaisekarat.


Modul al azkar doa zikir harian


Modul al azkar doa zikir harian

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah.

http://www.youtube.com/watch?v=k9CHeYm9dQ8


Modul al azkar doa zikir harian

SESI

PERBINCANGAN


  • Login