De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril. Erik van Rossum Hogeschool Zuyd – lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Universiteit Maastricht. Nursing Event 2011. Ouderen(zorg). ‘Beelden’ Zorgen over de ouderenzorg Kan onderzoek bijdragen aan noodzakelijke verbeteringen?

Download Presentation

De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril

Erik van Rossum

Hogeschool Zuyd – lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Universiteit Maastricht

Nursing Event 2011


Ouderen(zorg)

 • ‘Beelden’

 • Zorgen over de ouderenzorg

 • Kan onderzoek bijdragen aan noodzakelijke verbeteringen?

  -Vrijheidsbeperking in het verpleeghuis

  -Identificeren en ondersteunen vankwetsbare ouderen


OUDEREN

“Er zijn teveel ouderen en dat wordt nog veel erger” (de grijze golf)

“Ouderen zijn allemaal ziek en gebrekkig”

(ouderdom komt met – veel – gebreken)

“Ze slokken alle zorg op”

“De zorg wordt onbetaalbaar”


Levensverwachtingbijgeboorte:

1900:50 jaar

2009:80 jaar

Levensfasen:

Jeugd

Werkzame leven

Extra – 3e – levensfase (ca 60e – 80e jaar)

Ouderdom


Percentage 65+ in Europa

Figuur 1: Vijf landen met hoogste en laagste percentage 65-plussers in EU-25, 2004 (Bron: Eurostat, 2006).


(gezonde) levensverwachting op 65-jarige leeftijd

Bron: CBS, 2009 (zie http://statline.cbs.nl)


Ergo:-Met heel veel ouderen gaat het tot ophoge leeftijd goed-Basisniveau van de zorg is goed

Maar:-Er zijn ook serieuze problemen-Zonder goede maatregelen wordt het in de (nabije) toekomst echt zorgelijk


Enige trends:-Sterke toename aantal ouderen / ouderen metbeperkingen en complexe problematiek-Vergrijzing én ontgroening (van 1 jongere op 2 ouderen naar 1 op 4!)-Extramuralisatie van de intramurale zorg-Meer roep om eigen regie door cliënt-Grote tekorten op arbeidsmarkt-We hebben (nu al) grootste moeite om zorg goed te organiseren (schotten, versnippering, …)Behoefte aan nieuwe werkwijzen en vaardigheden van zorgprofessionals (en cliënten en mantelzorgers)


Kan onderzoek bijdragen aan noodzakelijke verbeteringen?

Bijvoorbeeld vanuit

Hogeschool Zuyd

Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Kenniskring Technologie in de Zorg

Universiteit Maastricht

Onderzoekgroep ‘Innovations in Health Care of the Elderly

(Caphri / vakgroep Health Services Research)


Kenniskring Autonomie & Participatie

Sandra Beurskens

Missie:bevorderen dat mensen met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden door middel van praktijkgericht onderzoek.

Multidisciplinaire groep onderzoekers & docenten van gezondheidszorgopleidingen Zuyd (ca 25 personen, ca 7 fte)

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van innovaties, vooral gericht op primaire proces tussen professional, cliënt en zijn/haar omgeving.

Speerpunten: cliëntgerichte zorg, interdisciplinaire samenwerking, monitoren van zorg en EBP

www.hszuyd.nl/aenp

Kenniskring Autonomie en Participatie


Universiteit Maastricht

Onderzoekgroep ‘Innovations in Health Care of the Elderly’

(o.l.v. prof J. Hamers en prof R. Kempen)

Thematiek:

zorgproblemen en –behoeften ouderen, ontwikkelen en evalueren van zorginnovaties, implementatie innovaties

Multidisciplinaire groep (ca 45 onderzoekers, waarvan ca helft promovendi)

Intensieve samenwerking met Hogeschool Zuyd en regionale zorgaanbieders in academisch netwerk


Twee voorbeelden

Vrijheidsbeperking in het verpleeghuis

Identificeren en begeleiden van kwetsbare ouderen


Zorginnovaties bijkwetsbare ouderen

 • Identificatie kwetsbare thuiswonende ouderen

 • Programmatische aanpak: Zorg uit Voorzorg


Wie is kwetsbaar?

 • Voorwat? (relevantenegatieveuitkomsten)

 • Wanneer? (tijdvensteruitkomsten)


En hebben we vervolgens wat te bieden?


mate vankwetsbaarheid

aanpak op maat

Aanpak 1

Doelgroep 1

Doelgroep 2

Aanpak 2


Screenen op kwetsbaarheid

Accent: wat bieden beschikbare instrumenten?

Screenen thuiswonende ouderen

in vorm van zelfrapportage

(o.a.) Groningen Frailty Indicator

(GFI) en Tilburg Frailty Indicator (TFI)

Onderdeel promotieonderzoek

Ramon Daniëls (Hogeschool Zuyd)


Groningen Frailty Indicator

Groningen Frailty Indicator (GFI) (Steverink et al.) – 15 items

Diverse gezondheidsdomeinen (fysiek, sociaal, …)

Enkele vragen uit GFI:

Welk rapportcijfer geeft u zichzelf voor uw lichamelijke Cijfer: ____

fitheid? (1 staat voor heel slecht en 10 staat voor uitstekend)

Bent u de afgelopen 6 maanden veel (6 kg) afgevallen zonderJaNee

dit zelf te willen? (of 3 kg in één maand)

Gebruikt u 4 of meer verschillende soorten medicijnen per dag?JaNee


Lijst met GFI en TFI, en functionele status, uitgezet

bij 687 ouderen (70+) in 3 huisartspraktijken

Follow-up na 1 jaar: functionele status,

institutionalisering en sterfte

Bevindingen:

-Goed uitvoerbaar: response > 75%

-Schatting % kwetsbaren (erg) hoog: 40 à 50% !!

-Voorspellen achteruitgang in zelfredzaamheid nog niet optimaal: veel fout-positieven

-Dus: verdient nog aandacht !

Screenen op kwetsbaarheid


Programmatische aanpakInnovatief interventieprogramma voorkwetsbare thuiswonende ouderen

 • Multidisciplinair programma op maat, gericht op preventie van (verdere) achteruitgang in functioneren kwetsbare ouderen

 • Samenwerking vele partijen


 • Uitgangspunten (o.a.)

 • Goede inbedding in bestaande zorgpraktijk, multidisciplinaire samenwerking

 • Flexibel pakket aan interventies (‘op maat’)

 • Casemanagement (praktijkverpleegkundige)

 • Aanhaken bij betekenisvolle activiteiten voor ouderen

 • Ondersteuning zelfmanagement


 • Stappen:

 • Screening (GFI: alle 70-plussers in huisartspraktijk)

 • Assessment (praktijkverpleegk + …)

 • Analyse & opstellen plan van aanpak

 • (multidisciplinair team indien nodig)

 • 4.Vaststellen plan van aanpak

 • 5.Uitvoeren plan (toolbox van interventies, flexibel naar inhoud en duur, casemanagement)

 • 6.Evaluatie en follow-up


Toolboxonderdelen

Betekenisvolle activiteiteneigen capaciteiten, interesses en tevredenheid in (het uitvoeren van) betekenisvolle activiteiten

Aanpassen van omgeving, activiteiten en vaardighedenaanpassen omgeving, aanleren nieuwe vaardigheden of manier van handelen

Sociaal netwerk en sociale activiteiten opbouwen/ verstevigen sociaal netwerk

Inspanning fysiek:verhogen dagelijkse fysieke activiteit

Stimuleren van de gezondheidmaatregelen die gezondheid een gezonde levensstijl bevorderen


2009-10:ontwikkeld en uitgetest in 2 huisartspraktijken

(Ramon Daniëls et al.)

2010-13:evaluatie in grootschalig experiment

(3500 ouderen gescreend, 360 in trial; 12 praktijken)

(Silke Metzelthin et al.)


 • Ervaringen (tot nu toe)

 • Ouderen zijn tevreden (persoonlijke aandacht, ondersteuning en ‘vangnet’)

 • Professionals:

  -programma is redelijk hanteerbaar

  -meerwaarde: interdisciplinair werken,focus op preventie en zelfmanagement,

  beter beeld van oudere en diens netwerk

 • Maar ……..


 • Ervaringen (II)

  Implementatie is lastig en praktijk weerbarstig:

 • Oudere (wensen, activiteiten) echt centraal stellen

 • Competenties professionals (en training)

 • (eigen) Domein denken

 • Tijd en financiering multidisciplinair overleg

 • ……….


Resumerend

 • We krijgen meer vat op concept en doelgroep

 • van kwetsbare ouderen

 • Er liggen nog belangrijke vragen, o.a. rond

 • *opsporen van kwetsbare ouderen

 • (ook in andere zorgsettings)

 • *aanpak meervoudige en complexe

 • risico’s en problemen

 • *inzet ondersteunende technologie


 • Login