Teyrnas Unedig, Amlddiwylliannol - PowerPoint PPT Presentation

Teyrnas unedig amlddiwylliannol
Download
1 / 24

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teyrnas Unedig, Amlddiwylliannol. Beth sy’n dylanwadu ar bwy ydym ni?. Mae llawer o bethau yr ydym yn ystyried i fod yn rhan o ffordd o fyw y DU. Ond a yw’r pethau hyn yn wirioneddol Brydeinig? Mae’r 10 sleid nesaf yn dangos lluniau o wahanol wledydd. Mae’n rhaid i chi adnabod pob glwad.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teyrnas Unedig, Amlddiwylliannol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teyrnas unedig amlddiwylliannol

Teyrnas Unedig, Amlddiwylliannol


Beth sy n dylanwadu ar bwy ydym ni

Beth sy’n dylanwadu ar bwy ydym ni?

 • Mae llawer o bethau yr ydym yn ystyried i fod yn rhan o ffordd o fyw y DU. Ond a yw’r pethau hyn yn wirioneddol Brydeinig?

 • Mae’r 10 sleid nesaf yn dangos lluniau o wahanol wledydd. Mae’n rhaid i chi adnabod pob glwad.


Gwlad 1

Gwlad 1


Gwlad 2

Gwlad 2

Minerals


Gwlad 3

Gwlad 3


Gwlad 4

Gwlad 4

Herbal Remedies


Gwlad 5

Gwlad 5


Gwlad 6

Gwlad 6


Gwlad 7

Gwlad 7


Gwlad 8

Gwlad 8


Gwlad 9

Gwlad 9


Gwlad 10

Gwlad 10


Atebion

1 Ffrainc

2 Twrci

3 UDA

4 Tsieina

5 Yr Aifft

6 Yr Eidal

7 Israel

8 Cenia

9 India

10 Siapan

Atebion


Cymunedau a hunaniaethau

Cymunedau a Hunaniaethau

 • Mae bod yn rhan o gymuned yn rhoi’r teimlad o berthyn i chi. Mae pobl fel arfer yn perthyn i nifer o wahanol gymunedau, ac mae’r rhain yn helpu i siapio ein hunaniaeth, y ffordd yr ydym yn gweld ein hunain.

 • Rydym yn rhan o gymuned leol – ein cymdogaeth – ac rydym hefyd yn rhan o gymunedau mwy (megis dinas, tref neu wlad) lle mae llawer o wahanol grwpiau yn byw.

 • Weithiau bydd pobl yn teimlo eu bod yn perthyn a weithiau byddant yn teimlo nad oes neb yn poeni amdanynt ac nad ydynt yn perthyn.


Perthyn i gymuned

Perthyn i Gymuned

 • I lawer. Mae cymuned yn ymwneud â pherthyn.

 • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo eu bod yn perthyn i gymunedau y mae ganddynt rhywbeth yn gyffredin megis oed, iaith, hobiau, eu swydd neu’r gred grefyddol y maent yn ei rhannu.

 • Mae llawer o bobl yn rhan o nifer o gymunedau sy’n gorgyffwrdd – e.e. ysgol, ffrindiau, teulu a chymdogion, clybiau, grwpiau ethnig, man addoli.


Tasg perthyn i gymuned

Tasg Perthyn i Gymuned

 • Mae’r diagram yn dangos i ba gymunedau y mae Noah yn perthyn

 • Gwnewch ddiagram i ddangos y gwahanol gymunedau yr ydych chi’n teimlo eich bod yn perthyn iddynt.

 • A yw’r rhain i gyd gyda pobl o’r un oed â chi, neu ydych chi’n rhannu cymunedau gyda phobl o wahanol oedrannau. Ychwanegwch y wybodaeth hon at eich diagram

 • Trafodwch eich diagram gyda’ch grwp. A oes unrhyw gymunedau sy’n gorgyffwrdd yn eich dosbarth? Pam eich bod yn teimlo eich bod yn perthyn i’r cymunedau hyn.

Ysgol

Pêl-droed

Teulu

Cymdogaeth


Hunaniaethau

Perthyn i gymunedau gwahanol sy’n rhoi eu synnwyr hunaniaeth i bobl. Mae’n wahanol i bob person. Mae rhai pethau yn bwysicach iddynt nac eraill.

Edrychwch ar y dylanwadau canlynol ar hunanaieth ddiwylliannol a phenderfynwch pa rai sy’n bwysig i chi.

Iaith

Teulu

Bwyd

Crefydd

Addysg

Man geni

Lle rydych yn byw

Symbolau

Traddodiadau

Dillad

Cerddoriaeth

Diddordebau a Hobiau

Ffrindiau

Swydd

Chwaraeon

Hunaniaethau


Tasg hunaniaeth

Tasg Hunaniaeth

 • Meddyliwch am enghreifftiau o ddylanwadau sy’n bwysig i chi.

 • Gan ddefnyddio lluniau o gylchgronau a’ch lluniau chi gwnewch ludwaith i ddangos eich hunaniaeth eich hun.

 • Trafodwch eich gludwaith gyda gweddill y dosbarth. Sut mae pobl yn wahanol? Pa ddylanwadau y mae pobl yn eu rhannu. Pa mor bwysig yw eich hunaniaeth ddiwylliannol i chi?


Cymdeithas heddiw

Cymdeithas Heddiw

O edrych ar y sleidiau blaenorol gallwn weld bod nifer o wledydd o bob rhan o’r byd yn cael effaith ar y ffordd yr ydym yn byw heddiw.

Fodd bynnag, ni all pawb ym Mhrydain weld yr effeithiau cadarnhaol ar ein bywydau.


Cyd fyw mewn cymunedau

Cyd-fyw mewn Cymunedau

 • Nid yw cymunedau bob amser yn cyd-fyw’n hapus.

 • Weithiau bydd pobl yn beirniadu ei gilydd yn ôl nodweddion megis oedran, grwp ethnig, crefydd, cyfoeth a dosbarth. Nid ydynt yn dod i adnabod ei gilydd, nid oes ganddynt ffydd yn ei gilydd.


Beth am edrych ar oed

Beth am edrych ar oed

 • Pa fath o bethau mae pobl ifanc yn ei ddweud am hen bobl?

 • Pa fath o bethau mae hen bobl yn ei ddweud am bobl ifanc?

 • Pam eu bod yn dweud y pethau hyn? Trafodwch pam fod hen bobl a phobl ifanc yn teimlo fel hyn am ei gilydd yn y wlad hon.


Storiali

StoriAli

“Roeddwn i heb fy ffirndiau pan ddaeth y bechgyn mawr draw a dweud y dylwn fynd yn ôl i’m gwlad fy hun. Fe ddywedias i fy mod wedi cael fy ngeni yma a dyma nhw’n dweud fy mod i’n haerllug ac yna gafael yn fy mraich a fy nhaflu i’r llawr. Neidiodd un ar fy mraich a cheisiodd y ddau arall fy nghicio! Yna dyma nhw’n rhedeg i ffwrdd, yn galw fi’n enwau wrth fynd. Roeddwn wedi cynhyrfu oherwydd eu bod wedi bod mor gas i mi.”


Gweithgaredd 4d

Gweithgaredd 4d

Ysgrifennwch lythyr i’ch papur newydd lleol yn rhoi eich barn am droseddau casineb hiliol.


Tasg diwrnod amlddiwylliannol

Tasg Diwrnod Amlddiwylliannol

 • Dychmygwch fod eich ysgol yn cynnal diwrnod amlddiwylliannol er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymosodiadau hiliol o’r fath.

 • Mewn grwpiau cynlluniwch faner a phosteri i hysbysebu’r diwrnod. Dylai eich gwaith bwysleisio pwysigrwydd cyd-fyw mewn heddwch a harmoni.

 • Dylai pobl sylweddoli bod cymdeithas Prydain yn newid a’i bod nawr yn amlddiwylliannol


 • Login