Ppp kwestie problemowe case studies
Download
1 / 49

PPP – kwestie problemowe case studies - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

PPP – kwestie problemowe case studies. Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r. www.inves.pl. Główne problemy w projektach PPP. Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PPP – kwestie problemowe case studies' - mala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ppp kwestie problemowe case studies

PPP – kwestie problemowe casestudies

Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r.

www.inves.pl


G wne problemy w projektach ppp
Główne problemy w projektach PPP

 • Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);

 • Ścieżka dojścia do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, w tym konsultacje rynkowe;

 • Odpowiedni tryb wyboru partnera prywatnego, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania;

 • Ewaluacja partnera prywatnego;

 • Gospodarowanie majątkiem publicznym;

 • Zabezpieczenie interesów stron.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 1
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 1)

 • Trudności z pozyskaniem finansowania po stronie publicznej;

 • Konieczność podniesienia efektywności w zarządzaniu własnymi aktywami;

 • Brak know- how, brak elastyczności w jego pozyskiwaniu i wdrażaniu po stronie publicznej;

 • Skala projektu – konieczność pozyskania dodatkowych środków i brak możliwości dofinansowania;

 • Złożoność projektu – brak know- how po stronie publicznej;

 • Powtarzalność projektu po stronie prywatnej i jej brak po stronie konkretnego podmiotu publicznego;

 • „Moda” na PPP;

 • Presja rynku – wieloletnie strategie koncernów;

 • Pozycjonowanie i przewagi konkurencyjne: Miasto przyjazne inwestorom, miasto partnerskie;

 • Troska o dług publiczny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 2
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 2)

PPP a państwowy dług publiczny:

Które umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zaliczane do państwowego długu publicznego?

Odpowiedź wiceministra Finansów Ludwika Koteckiego z 18.03.2011

W odpowiedzi na pytanie wiceministra gospodarki Rafała Baniaka, wiceminister finansów Ludwik Kotecki sformułował następujące stanowisko:

„Sposób zaliczania zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno- prywatnego do długu sektora finansów publicznych określa decyzja Eurostat – u z dnia 11 lutego 2004 r.”

Rozwiązaniem problemów jest zatem właściwy podział ryzyka w projektach PPP.

Obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie nakazuje przeprowadzania analizy ryzyka (był to wymóg starej ustawy o PPP), ale:

 • Art. 1 ust. 2 UoPPP

  „Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.”

 • Art. 6 ust. 2 UoPPP

  „Kryteriami oceny ofert są: 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;”

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Wybór modelu realizacji 2)

 • Decyzje o formułach realizacji planowanych przedsięwzięć i postępowań były do tej pory w Polsce przede wszystkim podyktowane wymiarem politycznym projektów. Na to wskazują fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań.

 • Decyzje te powinny wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz oraz konsultacji z rynkiem i instytucjami finansowymi. W większości ogłoszonych dotąd postępowań w Polsce zabrakło dobrego przygotowania.

 • Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumenty na wypadek, kiedy instytucje kontrolne kwestionowałyby zasadność na podjętych decyzji. Każdy projekt będzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty publiczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych. Warto dobrze i w sposób partnerski przygotowywać projekty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ustawy o ppp i o koncesji a inne formu y wsp pracy publiczno prywatnej
Ustawy o PPP i o koncesji a inne formuły współpracy publiczno-prywatnej

 • Ustawa o PPP nie nakłada obowiązku na podmioty publiczne korzystania z niej;

 • Pozostałe podstawy prawne innych możliwych form współpracy sektora publicznego z podmiotami prywatnymi:

  • Ustawa o gospodarce komunalnej;

  • Kodeks spółek handlowych;

  • Ustawa Prawo zamówień publicznych.

   Jednak w przypadku gdy przedsięwzięcie wypełnia definicję „przedsięwzięcia” z ustawy o PPP zastosowanie ustawy o PPP jest obowiązkowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Korzyści dla stron ze współpracy w ramach PPP (umowa o PPP) a inne formy realizacji wspólnych przedsięwzięć

 • Możliwość szerokiego zaangażowania partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia ≠ zamówienie publiczne;

 • Możliwość przeniesienia części ryzyka na partnera prywatnego;

 • Elastyczna formuła wyboru partnera prywatnego;

 • Podstawa prawna do dysponowania (np. przeniesienia własności) majątkiem publicznym;

 • Udogodnienia podatkowe dla stron partnerstwa.

7

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Sp ka publiczno prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym
Spółka publiczno-prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Partnera do spółki PPP podmiot publiczny wybiera w formalnej procedurze wyboru;

 • Brak jest reguł kolizyjnych – niejasny stosunek ustawy o PPP do:

  • ustawy o gospodarce komunalnej (zasady uczestnictwa gminy w spółce celowej, w tym poza sferą użyteczności publicznej);

  • ustawy o samorządzie gminnym (uczestnictwo w spółkach w celu realizacji zadań publicznych);

  • ustawy o kodeksie spółek handlowych

  • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Uzależnienie spółki PPP od obowiązywania umowy o PPP.

8

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp najwa niejsze poj cia od kt rych nale y koncepcja przedsi wzi cia
PPP – najważniejsze pojęcia, od których należy koncepcja przedsięwzięcia

 • Podstawy zawarcia umowy spółki PPP;

 • Spółka PPP? Konieczność czy możliwość?

 • Czym się różni umowa o PPP od umowy spółki?

 • Czas trwania spółki PPP;

 • UWAGA: spółka PPP nie jest spółką celowa powołaną przez partnera/-ów prywatnych w celu ubiegania się o zawarcie umowy o PPP.

Podmiot Publiczny

Partner Prywatny

Spółka PPP

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 1
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 1)

 • To co przyjęło się nazywać „ścieżką” to nic innego jak schemat i harmonogram czynności, które trzeba podjąć aby efektywnie zrealizować dane przedsięwzięcie w modelach PPP i efektywniej niż w modelach tradycyjnych zrealizować planowane cele wraz z zaspokojeniem potrzeb.

 • Kluczem jest właściwe określenie, co w danym projekcie będzie postrzegane jako „efektywne” – a zatem jaki jest punkt odniesienia. Od czego zależy efektywność.

 • „Ścieżki” powstały w krajach realizujących przedsięwzięcia w PPP jako wynik prac nad zespołem „dobrych praktyk”, np.: UK, Indie, Australia, RPA, Korea Płd.

 • W Polsce swoje propozycje „ścieżek” przedstawiły dotąd: Fundacja Centrum PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Investment Support.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 2
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 2)

 • Postępowanie zgodnie ze „ścieżką” przynosi korzyści:

 • Minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów;

 • Minimalizuje się ryzyko zawarcia umowy, w wyniku której nie realizuje się założonych celów;

 • Minimalizuje się ryzyko negatywnych skutków kontroli;

 • Patrzenie na projekt przez „okulary kontrolera NIK”, dzięki czemu:

 • Najpierw formułujemy cele, zadania;

 • Dostosowujemy mierniki efektu realizacji założonych celów – budujemy kryteria wyboru ofert – procesowo;

 • Formułujemy pytania, na które musimy poznać odpowiedź na poszczególnych etapach przygotowania projektu:

 • Czy koncesja lub PPP będą efektywniejsze niż tradycyjne zamówienie publiczne?

 • Czy tradycyjne zamówienie publiczne jest w ogóle dostępne?

 • Czy dany projekt można zrealizować nie sięgając po PPP i czy będzie to efektywniejsze niż PPP?

 • Czy przeanalizowaliśmy główne dostępne i możliwe do wdrożenia (wykonywalne) modele realizacji, czy nie zarzuci się nam zaniechania modelu zastosowanego gdzie indziej?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)Na jakie pytania podmiot publiczny powinien znaleźć odpowiedź zanim zdecyduje się na realizację danego projektu w modelach PPP i ogłosi postępowanie?

 • Jakie są cele podmiotu publicznego: jakie problemy chcemy rozwiązać, jakie potrzeby zaspokoić;

 • Jaki jest charakter inwestycji - czy wyłącznie publiczny, publiczny z elementami komercji – świadczeniem odpłatnych usług, publiczny z możliwością ulokowania obiektu komercyjnego w otoczeniu dzięki czemu uzyskiwane są efekty synergii;

 • Jaka jest skala projektu (nakłady, przychody, koszty), od czego zależy;

 • Kto jest odbiorcą usług;

 • Jakie jest zapotrzebowanie, popyt na usługi, jaki jest ten popyt i od czego zależy;

 • Jaki jest potencjał komercjalizacji usług, otoczenie, MPZP;

 • Czy podmiot publiczny jest zainteresowany zachowaniem zarządzania funkcjami publicznymi; Czy partner prywatny może być zainteresowany przejęciem zarządzania usługami publicznymi;

 • Jakie są możliwości i ograniczenia finansowania publicznego (wkład własny, wynagrodzenie, zabezpieczenia);

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 1)

Cele podmiotu publicznego w fazie konsultacji rynkowych:

 • Promocja Projektu.

 • Uzyskanie informacji zwrotnej o optymalnym sposobie realizacji projektu z punktu widzenia podmiotów prywatnych;

 • Pozyskanie prywatnego finansowania inwestycji publicznych w jak największym zakresie, określenie wstępnych warunków współpracy;

 • Otrzymanie informacji o najbardziej efektywnej drodze wyboru oczekiwanego partnera;

 • Uzyskanie efektu synergii na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;

 • Pozyskanie i wdrożenie „prywatnego” know-howw celu stworzenia szans do generowania zysków w okresie operacyjnym projektu;

 • Określenie barier sektora prywatnego, urealnienie teoretycznych założeń co do planowania, wdrażania i zarządzania gotowym projektem;

 • Znalezienie lepszego niż planowe i analizowane rozwiązania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 2)

 • Etap konsultacji z rynkiem:

 • Analiza interesariuszy,

 • Przygotowanie ankiety do badania zainteresowania podmiotów prywatnych oraz instytucji finansowych wskazanym w analizach jako optymalny modelem realizacji i jego najlepszą – dla podmiotu publicznego alternatywą;

 • Przygotowanie materiałów promocyjnych i biznesplanu;

 • Promocja projektu – roadshows, forum inwestycyjne, konsultacje z rynkiem – spotkania, raport rynkowy,

 • Ostateczna rekomendacja – PPP albo zaniechanie. Celem jest zapewnienie konkurencyjności, zbadanie który model jest akceptowany przez rynek

 • Zbudowania warunków udziału,

 • Zbudowania kryteriów wyboru oferty,

 • Zbudowania kryteriów analizy efektywności dla wybranego modelu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 3)

Założenia konsultacji rynkowych

 • Przejrzystość procesu;

 • Konkurencyjność – wiele ofert;

 • Poszukiwanie rozwiązań efektywnych;

 • Równy dostęp dla wszystkich partnerów prywatnych;

 • Usystematyzowanie działań;

 • Mierzalne efekty;

 • Zgodność wyniku postępowania z założonymi celami;

 • Informowanie w sposób kontrolowany opinii publicznej,

 • „Okulary kontrolera NIK”.

Narzędzia prowadzenia konsultacji rynkowych

 • Wstępne konsultacje z inwestorami – warsztaty;

 • Spotkania z inwestorami;

 • Forum inwestycyjne dla projektu;

 • Roadshows dla wielu projektów;

 • Wyjazdy studyjne;

 • Targi,

 • Konferencje,

 • Ankiety z rozwiązaniami;

 • Wstępne biznesplany.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 4)

 • Konsultacje rynkowe:

 • Prawidłowe przygotowanie przedsięwzięcia do ewentualnej realizacji w modelach PPP wymaga przeprowadzenia konsultacji rynkowych!

 • Konsultacje rynkowe, dają realną szanse podmiotom prywatnym na wyprowadzenie z błędu podmiotów publicznych zanim wydadzą pieniądze na postępowanie!

 • Konsultacje rynkowe to początek pracy podmiotu publicznego z rynkiem!

 • Początek pracy podmiotu publicznego w tej fazie powinien bazować na efektach pracy poprzednich etapów: wynikach analiz – prawnych, marketingowych, finansowych, technicznych;

 • Badane są uwarunkowania projektu na tle oczekiwań rynku i otoczenia rynkowego a jednocześnie wyniki analiz, założenia modeli, podlegają testowaniu przez rynek – i na odwrót, testujemy rynek na ile jest skłonny zrealizować przedsięwzięcie w korzystnych modelach dla podmiotu publicznego.

 • Analiza stakeholders;

  PYTANIE: Czy rynek akceptuje proponowany model?

  PYTANIE: Jak „sprzedać” projekt partnerom prywatnym?

  PYTANIE: Kto się nie „zmieści” w proponowanym modelu?

  PYTANIE: Kto się „zmieści”, ile będzie tych podmiotów?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 • Przygotowanie do postępowania na wybór partnera prywatnego– przygotowanie dokumentacji:

 • Zatwierdzenie realizowanych celów,

 • Zatwierdzenie kryteriów wyboru,

 • Przygotowanie ogłoszenia,

 • opisu potrzeb,

 • Aktualizacja PPC,

 • Powołanie zespołu negocjacyjnego i jego przygotowanie

 • projektu umowy lub istotnych postanowień umowy w oparciu o przygotowane stanowisko negocjacyjne i przygotowaną matrycę podziału elementów ryzyka (alokacja ryzyka),

  Kluczowa sprawa to przygotowanie stanowiska negocjacyjnego oraz harmonogramu negocjacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 • Prowadzenie postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania;

 • Ocena wniosków;

 • Zaproszenie do negocjacji;

 • Przekazanie projektu umowy kandydatom oraz matrycy podziału elementów ryzyka;

 • Proces negocjacji;

 • Umożliwienie kandydatom konsultacji projektu umowy i opisu warunków/ SIWZ z bankami i eliminacja punktów krytycznych;

 • Dokumentacja (np. PFU);

 • SIWZ/opis warunków, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.

 • CELEM NEGOCJACJI JEST SKONSTRUOWANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO MODELU KOŃCOWEGO I WYBÓR PARTNERA. DOKUMENTACJA, PRZED ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT POWINNA BYĆ PRZEDSTAWIONA KANDYDATOM.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)ZAWARCIE UMOWY O PPP/ KONCESJI i zamknięcie finansowania

Zawarcie umowy o PPP;

 • Negocjacje i doprecyzowanie umowy,

 • Analiza PSC,

 • Aktualizacja modelu finansowego,

 • Zamknięcie finansowania przez partnera prywatnego,

 • Ewentualny wybór podwykonawców,

 • Koniec pracy doradców publicznych po zakończeniu monitorowania tej fazy.

 • DALEJ:

 • Realizacja projektu przez partnerów – monitoring umowy przez Administratorów Kontraktu/ komisję projektową, rozwiązywanie sporów – ewaluacja realizacji założonych celów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

Bankowalność i parametry projektów

 • Bankowalność: – oznacza takie ustrukturyzowanie projektu, w wyniku którego będzie możliwe uzyskanie kredytów na finansowanie przedsięwzięcia PPP, przy zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony podmiotu publicznego na minimalnym niezbędnym poziomie.

 • W zależności od modelu PPP, sposobu wynagradzania partnera, ekspozycji partnera na ryzyko popytu/ frekwencji, inne będą oczekiwania partnerów prywatnych co do wysokości stóp zwrotu.

 • W zależności od modelu PPP inne będą oczekiwania banków i funduszy co poziomu zaangażowania finansowego podmiotu publicznego;

  JEŻELI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYJĘTO BŁĘDNE ZAŁOŻENIA – STOPY ZWORTU, POZIOM ZABEZPIECZEŃ, UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO – CAŁY PROJEKT MA ZNIKOME SZANSE NA POWODZENIE LUB OSTATECZNIE, TRZEBA BĘDZIE GO PZEMODELOWAĆ I BĘDZIE ZMIENIĆ PROCEDURĘ.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Punkty krytyczne cie ki doj cia i post powania na wyb r partnera prywatnego
Punkty krytyczne „ścieżki dojścia” (cz. 2)i postępowania na wybór partnera prywatnego

Opracowanie modelu realizacji przedsięwzięcia;

Ustalenie przez podmiot publiczny odpowiednich warunków udziału i kryteriów oceny ofert – uwzględniających formułę realizacji i przepisy unijne;

Publikacja ogłoszenia i jego treść;

Termin składania wniosków;

Mylenie pojęć: zainteresowany podmiot/kandydat/oferent, wniosek/oferta;

Pojęcia w ramach postępowania np. przy PPP w trybie koncesji nie występuje „koncesjodawca”;

Okoliczności odwołania postępowania – umożliwiające zakończenie postępowania przez podmiot publiczny w każdej chwili

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ewaluacja partner w 1
Ewaluacja partnerów (1) (cz. 2)

 • Niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu;

 • Proporcjonalność warunków udziału do zakresu przedsięwzięcia;

 • Warunki dopuszczające partnerów, którzy będą zdolni zrealizować projekt i zabezpieczą interesy podmiotu publicznego;

 • Identyfikacja podmiotów, które zaakceptują ryzyko projektu;

 • Rola konsultacji rynkowych;

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ewaluacja partner w 2
Ewaluacja partnerów (2) (cz. 2)

 • W przypadku koncesji można stosować kryteria podmiotowe;

 • Kryteria wyboru oferty mogą się zmieniać tylko do terminu składania wniosków o udział w postępowaniu;

 • Ostrożnie wyznaczać kryteria dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 • Kwalifikacje ≠ doświadczenie – co ważniejsze w danym przedsięwzięciu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 1

Partnerstwo publiczno-prywatne (cz. 2)

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa Prawo zamówień publicznych);

Odpowiednie stosowanie przepisów Pzp (m.in. środki ochrony prawnej);

Określenie w umowie o PPP skutków nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania (art. 7 ust. 3);

Określenie w umowie skutków niewłaściwego wykorzystania składnika majątkowego przekazanego przez podmiot publiczny (art. 9 ust. 2);

Kontrola realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny (art. 8);

Prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład własny w przedsięwzięcie (art. 12);

Prawo zmian umowy o PPP (art. 13).

Konkluzja:

Większy nacisk został położony na ochronę interesu publicznego.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (1)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 2

Koncesja (cz. 2)

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi);

Procedura wyboru koncesjonariusza ma charakter negocjacyjny, oparty o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 5) z zastosowaniem rozwiązań występujących w ustawie Prawo zamówień publicznych;

Zasad jawności i konkurencyjności postępowania (np. art. 6, art. 20);

Możliwość negocjowania wszelkich aspektów umowy;

Dowolność kryteriów wyboru oferty, dopuszczalność kryteriów podmiotowych (art. 17);

Możliwość zawarcia umowy przez podmiot publicznych z drugim w kolejności oferentem w przypadku uchylania się wybranego oferenta od zawarcia umowy (art. 21 ust. 3);

Ograniczenie czasu trwania koncesji (art. 24).

Konkluzja:

Większa równowaga w traktowaniu interesów stron podczas określania zasad współpracy.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (2)

25

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

Kluczowe analizy

Kluczowe analizy:

 • Analiza możliwości zaangażowania się finansowego podmiotu publicznego w przedsięwzięcie

 • Cel przeprowadzania analizy:

 • Badanie jakie są możliwości optymalnego wykorzystania zasobów majątkowych Jednostki Samorządu Terytorialnego;

 • Zbadanie wpływu realizacji Przedsięwzięcia na deficyt budżetu;

 • Wnioski z analizy powinny doprowadzić do zwiększenia efektywności finansów Miasta z tytułu zaangażowania w Projekt.

 • KAŻDY MODEL PPP POWODUJE INNY WPŁYW NA BUDŻET I NA WPF, przedsięwzięcia mają swoje typowe modele – sztuką jest znalezienie optymalnego rozwiązania z punktu widzenia budżetu i możliwości inwestycyjnych podmiotu publicznego oraz oczekiwań inwestorów.

 • Analiza ryzyka oraz PPC - Public-Private Comparator - komparatorpubliczno-prywatny - porównaniehipotetycznegomodelu PPP z modelemtradycyjnym;

 • PSC - Public Sector Comparator - komparatorsektorapublicznego - porównaniewybranej, najlepszejoferty PPP z modelemtradycyjnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Przyczyny niepowodzenia post powa prowadzonych na zasadach partnerstwa
Przyczyny niepowodzenia postępowań prowadzonych na zasadach partnerstwa

 • Niski poziom kapitału społecznego – zaufania;

 • Brak właściwego przygotowania przedsięwzięcia lub złe przygotowanie;

 • Brak przeprowadzenia fazy konsultacji rynkowych lub jej złe przeprowadzenie;

 • Nierealistyczne oczekiwania podmiotu publicznego;

 • Błędnie zastosowany tryb wyboru partnera prywatnego;

 • Błędy w ogłoszeniu;

 • Niewłaściwie sformułowane kryteria;

 • Brak elastyczności w negocjacjach wykazywany przez obie strony;

 • Niedostateczna znajomość przepisów przez partnerów prywatnych;

 • Brak zdolności finansowej podmiotu publicznego;

 • Brak przygotowania do prowadzenia negocjacji przez obie strony;

 • Kryzys finansowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Do wiadczenia ppp w polsce
Doświadczenia PPP w Polsce zasadach partnerstwa

Budownictwo komunalne

Szkoły – w Niepołomicach, Markach, Kępnie i Jaworznie- przedszkola, mieszkania komunalne – Łódź, Ruda Śląska, Gdańsk, Oława;

Rewitalizacja

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie, Rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, Piotrków Trybunalski, Wyspa Spichrzów w Gdańsku;

Parkingi

Kraków, Ruda Śląska, Płock, Poznań, Gdańsk, Wrocław;

Sport i rekreacja

Stadiony - Szczecin, Radom, Olsztyn, Łódź;

Hale widowiskowo – sportowe - Olsztyn, Radom, Kraków, Opole;

Parki wodne - Szczecin, Katowice, Gdańsk;

Centra kongresowe – Katowice;

Centra funeralne, cmentarze, krematoria

Olsztyn, Kraków, Poznań, Wrocław.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (1)

Parkingu podziemny pod Placem Na Groblach w Krakowie

Pierwsza skuteczna koncesja na roboty budowlane w Polsce

Wartość inwestycji:62,7 mln zł brutto 

Koncesjonariusz - ASCAN EMPRESA Y DE GESTION (Hiszpania)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (2)

Opis inwestycji: 

 • Parking podziemny dwukondygnacyjny na 600 miejsc wraz z odbudową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz z wjazdem i wyjazdem, przy ul. Powiśle w Krakowie.

 • Wybudowany w systemie koncesji, gdzie wynagrodzeniem dla koncesjonariusza jest oddanie parkingu w użytkowanie na 70 lat.

 • Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 9 grudnia 2009 roku.

 • Rozliczenie transakcji w formie wystawienia dwóch faktur z tytułu wzajemnych świadczeń, wykonania robót budowlanych z jednej strony i sprzedaży prawa do korzystania z parkingu i pobierania pożytków, z drugiej strony. Obydwie faktury zostały wystawione

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (3)

Parkingu podziemny na placu Nowy Targ we Wrocławiu

Pojemność - 331 aut na trzech kondygnacjach

Wartość inwestycji – 38 mln zł

Parking wybuduje portugalska firma Mota-Engil, w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane (umowa 16.07.2010)

Budowę sfinansuje koncesjonariusz, w zamian za co przez 40 lat będzie czerpał zyski z opłat pobieranych na parkingu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (4)

Kraków - postępowania na koncesję na roboty budowlane:

1. Budowa parkingu podziemnego przy ul. Focha

 • I głoszenie III.2008 r. - unieważnione z powodu braku ofert

 • II ogłoszenie X.2008 r. - do negocjacji zgłosiły się 4 konsorcja, unieważnione z powodu braku ofert ostatecznych – I.2010

 • III ogłoszenie II.2010

  2. Budowa trzech parkingów: 1) podziemny pod Pl. Biskupim, 2) podziemny pod placem przy ul. Dietla i Wielopole, 3) naziemny kubaturowy dla przy ul. Zamoyskiego i Warneńczyka

 • Ogłoszenie XI 2009 - prowadzone są negocjacje z 3 firmami

  3. Budowa parkingu podziemnego pod pl. Nowy Kleparz

 • I Ogłoszenie 2009 - unieważnione z powodu braku ofert

 • II Ogłoszenie IX 2010 – zgłosiły się trzy firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 5
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (5)

Firmy nie są obecnie zainteresowane budową tak dużych obiektów w Krakowie, ze względów finansowych, opłat, problemów z późniejszym zarządzaniem itp.

Byłby bardziej zainteresowane tego typu inwestycjami, gdyby w rejonie ich lokalizacji miasto wprowadzało ograniczenia postoju dla samochodów oraz rozszerzało strefę płatnego parkowania i podwyższyłoby w niej ceny.

Opole - Budowa parkingu podziemnego pod placem Kopernika w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Miasto planowało wkład własny ok. 5 milionów zł – maks. do 30% planowanych kosztów.

Z ocen ekspertów i z przebiegu negocjacji wynika, że aby projekt mógł być komercyjny, miasto musiałoby wydać ok. 17 milionów zł.

W grudniu br. miasto poinformowało o rezygnacji z projektu. Projekt okazał się zbyt drogi, zamiast tego powstaną tradycyjne parkingi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (1)

Najgłośniejszy projekt:

Żywiec. Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu. – PPP, wybór partnera w trybie PZP, dialog konkurencyjny.

W ogłoszeniu przewidziano możliwość świadczenia usług medycznych. Do postępowania złożono 9 wniosków – firmy i konsorcja. Pierwotnie zakładano znaczną liczbę łóżek, pod wpływem negocjacji ograniczono ich liczbę. Problem projektu: bankowalność – konieczność polegania na zdolnościach podmiotu publicznego – powiatu, duże ryzyko popytowe. Podstawowe pytanie: czy poza powiatem możliwy jest udział finansowy innego podmiotu publicznego lub jego poręczenie a może dofinansowanie. Na jakich zasadach?

Ponadto:

Kobylnica - Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. - Koncesja na roboty budowlane

Białystok – Białostockie Centrum Onkologii - Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej(CT). – Koncesja na usługi (ogłaszane w 2009 roku trzykrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (2)

Jaworzno – Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i

wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ

Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. – koncesja na roboty budowlane

Jaworzno - Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

oddział łóżkowy nefrologiczny. – Koncesja na roboty budowlane

Zabierzów - Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację w kompletnym stanie wykończeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Koncesja na roboty budowlane (powtarzane w 2010 dwukrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (3)

Karczew - Budowa i wyposażenie obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 przeznaczonego na działalność miejskiej przychodni zdrowia oraz na działalność komercyjną. – Koncesja na roboty budowlane (2010),

Projekty w przygotowaniu:

Nowatorska koncepcja i podejście:

Łańcut. - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Łańcucie.

Rozważane – PPP w trybie koncesji, PPP w trybie PZP, możliwość świadczenia usług medycznych, możliwość komercyjnego zagospodarowania nieruchomości.

Przeprowadzone: analiza potrzeb, analiza otoczenia, wstępny market testing,

Projekty zarzucone: Koncepcja hybrydowa – Września.

Września. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego we Wrześni

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (4)

Plany i koncepcje:

Bytom – budowa 3 szpitali,

Korfantów - Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,

Kraków – budowa szpitala,

Poznań – Budowa Szpitala,

Warszawa – budowa szpitala,

Wrocław – Rozbudowa Przychodni i Zakładu Brachyterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (1)

 • Będzin. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie - „Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego.” Koncesja na usługi.

 • Kieszkowo. Urząd Gminy Kiszkowo – „Świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 ze zm.) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.” Koncesja na usługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (2)

 • Siemianowice Śląskie. Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich – ogłoszenie powtarzane – „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie wraz z usługami utrzymania infrastruktury.” Koncesja na usługi.

 • Piecki. Urząd Gminy Piecki - Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja kotłowni na odnawialne źródła energii (OZE) usytuowanej w istniejącym budynku kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach oraz zaprojektowanie i wykonanie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych w energię cieplną z kotłowni. Koncesja na roboty budowlane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (3)

 • Olsztyn. Fundacja Bałtycka Eko-Energetyka - przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatowanie biogazowni rolniczej wraz z blokiem kogeneracyjnym (zwanej dalej biogazownią). Koncesjodawca jest zainteresowany wspólną z Koncesjonariuszem realizacją inwestycji. Koncesjodawca dopuszcza możliwość realizacji kilku inwestycji równocześnie lub w ustalonej z Koncesjonariuszami kolejności. Każda z inwestycja ma być realizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009.19.100), a szczególnie w trybie przewidzianym w rozdziale 4 ustawy. Koncesjodawca preferuje realizację inwestycji w ramach powoływanych dedykowanych spółek celowych (SPV) dla każdej inwestycji, w których wspólnie z Koncesjonariuszem będą prowadzone prace mające na celu przygotowanie, uruchomienie i eksploatację biogazowni. Koncesjodawca i Koncesjonariusz obejmą w SPV udziały na zasadach wynikających z niniejszej procedury przetargowej i negocjacji. O wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia związane z realizacją inwestycji oraz odpowiednie finansowanie ubiegać się będzie Koncesjonariusz lub SPV. PPP w trybie koncesji.

  Przykład zasługuje na szczególną uwagę. Powyższy tekst pochodzi z ogłoszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (4)

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. - Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie inwestycją pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego”, realizowaną w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. PPP w trybie koncesji.

  Projekty planowane do realizacji w ramach koncesji na roboty budowlane, jednakże nie podjęto w tej sprawie decyzji. Projekty te mają łączyć dofinansowanie z udziałem podmiotów prywatnych w realizacji przedsięwzięcia.

 • System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitarnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – Górnośląski Związek Metropolitarny;

 • System gospodarki odpadami dla miasta Poznania - Poznań;

 • System gospodarki odpadami oraz budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – Gmina Miasta Koszalin;

 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (1)

 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. Zacisznej. Utrzymanie i zarządzanie obiektem przez okres 15 lat. (PPP w trybie PZP, ogłaszany w sierpniu 2009 a wcześniej w 2008 roku jako koncesję)

 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. (PPP w trybie PZP, ogłoszony w listopadzie2009).

  Oba projekty ogłoszono w PPP w trybie PZP.

  W obu zastosowano dialog konkurencyjny.

  Problem z bankowalnością projektu – ograniczone możliwości podmiotu publicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (2)

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z listopada 2009:

Cena – 40%,

podział zadań i ryzyk – 20%,

Termin przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 15%,

Wysokość przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 25%,

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z sierpnia 2009:

Cena oferty – 40%.

Podział zadań i ryzyk – 30%,

Termin i wysokość przewidywanych płatności – 20%,

Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego – 10%

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (3)

Projekty planowane:

 • Najbardziej zaawansowany:

  Łódź - Program rewitalizacji domów familijnych. (etap koncepcyjny oraz wstępne market testing).

 • Poznań – infrastruktura związana z opieką nad osobami starszymi, (etap koncepcyjny)

 • Ruda Śląska - Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych.

 • Gdańsk – kontynuacja budowy mieszkań komunalnych, (etap koncepcyjny)

 • Sopot – budowa mieszkań komunalnych (etap koncepcyjny)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (1)

Radom – Budowa infrastruktury sportowej (stadion na 16.000 miejsc oraz hala widowiskowo-sportowa na 5.600 miejsc)

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i utrzymanie (model DBFM) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym w trybie prawa zamówień publicznych – VII 2010

 • Prowadzone są negocjacje z 5 konsorcjami

 • Wartość inwestycji – ok. 220 mln zł

 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia, w formie opłat za dostępność oraz prawa do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej

 • Wkład własny – nieodpłatne udostępnienie gruntu

 • Okres umowy – ok. 25-30 lat

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (2)

Olsztyn – Budowa stadionu na 10-12 tys. miejsc wraz z galerią handlowo-usługową i parkingami

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie (model DBFO) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie koncesji na roboty budowlane –

 • Prowadzone są negocjacje z 4 konsorcjami

 • Wartość inwestycji (stadion wraz z parkingami) – ok. 78 mln zł

 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia opłaty za dostępność oraz prawo do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej

 • Forma wniesienia wkładu własnego – nieodpłatne udostępnienie gruntu pod stadion i sprzedaż gruntu pod infrastrukturę komercyjną (po zakończeniu umowy pozostaje własnością partnera prywatnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (3)

Inne projekty:

 • Park Wodnego w Katowicach – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane - w trakcie negocjacji

 • Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – postępowanie unieważnione

 • Termy Gostynińskie – Koncesja na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – zawarta umowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Gdzie szuka przydatnych informacji na temat ppp
Gdzie szukać przydatnych informacji zasadach partnerstwana temat PPP?

 • Platforma PPP przy MRR – www.ppp.gov.pl

 • Dobre Praktyki PPP – www.dobrepraktykippp.eu

 • Centrum PPP – www.centrum-ppp.pl

 • Strony Pulsu Biznesu: www.pb.pl

 • Strony Rzeczpospolitej: www.rp.pl

 • Strony Dziennika Gazety Prawnej: www.gazetaprawnna.pl

 • Strony Urzędu Zamówień Publicznych;

 • Strony Ministerstwa Gospodarki;

 • Strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  Strony zagraniczne z najbogatszą bazą informacji o doświadczeniach w zakresie PPP:

  http://www.localpartnerships.org.uk/

  http://www.nao.org.uk

  http://www.audit-commission.gov.uk

  http://www.publicservice.co.uk

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Kontakt
KONTAKT zasadach partnerstwa

Agata Kozłowska

Prezes

W sprawie przedsięwzięć inwestycyjnych:

Kacper Kozłowski

Dyrektor ds. projektów inwestycyjnych

INVESTMENT SUPPORT

ul. Szpitalna 6 lok. 6/7

00-020 Warszawa

Tel. 48 22 627 47 15

Fax. 48 22 827 59 30

Email: [email protected]

www.inves.pl


ad