Ppp kwestie problemowe case studies
Download
1 / 49

PPP – kwestie problemowe case studies - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PPP – kwestie problemowe case studies. Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r. www.inves.pl. Główne problemy w projektach PPP. Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PPP – kwestie problemowe case studies ' - mala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ppp kwestie problemowe case studies

PPP – kwestie problemowe casestudies

Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r.

www.inves.pl


G wne problemy w projektach ppp
Główne problemy w projektach PPP

 • Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);

 • Ścieżka dojścia do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, w tym konsultacje rynkowe;

 • Odpowiedni tryb wyboru partnera prywatnego, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania;

 • Ewaluacja partnera prywatnego;

 • Gospodarowanie majątkiem publicznym;

 • Zabezpieczenie interesów stron.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 1
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 1)

 • Trudności z pozyskaniem finansowania po stronie publicznej;

 • Konieczność podniesienia efektywności w zarządzaniu własnymi aktywami;

 • Brak know- how, brak elastyczności w jego pozyskiwaniu i wdrażaniu po stronie publicznej;

 • Skala projektu – konieczność pozyskania dodatkowych środków i brak możliwości dofinansowania;

 • Złożoność projektu – brak know- how po stronie publicznej;

 • Powtarzalność projektu po stronie prywatnej i jej brak po stronie konkretnego podmiotu publicznego;

 • „Moda” na PPP;

 • Presja rynku – wieloletnie strategie koncernów;

 • Pozycjonowanie i przewagi konkurencyjne: Miasto przyjazne inwestorom, miasto partnerskie;

 • Troska o dług publiczny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 2
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 2)

PPP a państwowy dług publiczny:

Które umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zaliczane do państwowego długu publicznego?

Odpowiedź wiceministra Finansów Ludwika Koteckiego z 18.03.2011

W odpowiedzi na pytanie wiceministra gospodarki Rafała Baniaka, wiceminister finansów Ludwik Kotecki sformułował następujące stanowisko:

„Sposób zaliczania zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno- prywatnego do długu sektora finansów publicznych określa decyzja Eurostat – u z dnia 11 lutego 2004 r.”

Rozwiązaniem problemów jest zatem właściwy podział ryzyka w projektach PPP.

Obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie nakazuje przeprowadzania analizy ryzyka (był to wymóg starej ustawy o PPP), ale:

 • Art. 1 ust. 2 UoPPP

  „Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.”

 • Art. 6 ust. 2 UoPPP

  „Kryteriami oceny ofert są: 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;”

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

Wybór modelu realizacji 2)

 • Decyzje o formułach realizacji planowanych przedsięwzięć i postępowań były do tej pory w Polsce przede wszystkim podyktowane wymiarem politycznym projektów. Na to wskazują fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań.

 • Decyzje te powinny wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz oraz konsultacji z rynkiem i instytucjami finansowymi. W większości ogłoszonych dotąd postępowań w Polsce zabrakło dobrego przygotowania.

 • Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumenty na wypadek, kiedy instytucje kontrolne kwestionowałyby zasadność na podjętych decyzji. Każdy projekt będzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty publiczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych. Warto dobrze i w sposób partnerski przygotowywać projekty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ustawy o ppp i o koncesji a inne formu y wsp pracy publiczno prywatnej
Ustawy o PPP i o koncesji a inne formuły współpracy publiczno-prywatnej

 • Ustawa o PPP nie nakłada obowiązku na podmioty publiczne korzystania z niej;

 • Pozostałe podstawy prawne innych możliwych form współpracy sektora publicznego z podmiotami prywatnymi:

  • Ustawa o gospodarce komunalnej;

  • Kodeks spółek handlowych;

  • Ustawa Prawo zamówień publicznych.

   Jednak w przypadku gdy przedsięwzięcie wypełnia definicję „przedsięwzięcia” z ustawy o PPP zastosowanie ustawy o PPP jest obowiązkowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies
Korzyści dla stron ze współpracy w ramach PPP (umowa o PPP) a inne formy realizacji wspólnych przedsięwzięć

 • Możliwość szerokiego zaangażowania partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia ≠ zamówienie publiczne;

 • Możliwość przeniesienia części ryzyka na partnera prywatnego;

 • Elastyczna formuła wyboru partnera prywatnego;

 • Podstawa prawna do dysponowania (np. przeniesienia własności) majątkiem publicznym;

 • Udogodnienia podatkowe dla stron partnerstwa.

7

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Sp ka publiczno prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym
Spółka publiczno-prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Partnera do spółki PPP podmiot publiczny wybiera w formalnej procedurze wyboru;

 • Brak jest reguł kolizyjnych – niejasny stosunek ustawy o PPP do:

  • ustawy o gospodarce komunalnej (zasady uczestnictwa gminy w spółce celowej, w tym poza sferą użyteczności publicznej);

  • ustawy o samorządzie gminnym (uczestnictwo w spółkach w celu realizacji zadań publicznych);

  • ustawy o kodeksie spółek handlowych

  • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Uzależnienie spółki PPP od obowiązywania umowy o PPP.

8

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp najwa niejsze poj cia od kt rych nale y koncepcja przedsi wzi cia
PPP – najważniejsze pojęcia, od których należy koncepcja przedsięwzięcia

 • Podstawy zawarcia umowy spółki PPP;

 • Spółka PPP? Konieczność czy możliwość?

 • Czym się różni umowa o PPP od umowy spółki?

 • Czas trwania spółki PPP;

 • UWAGA: spółka PPP nie jest spółką celowa powołaną przez partnera/-ów prywatnych w celu ubiegania się o zawarcie umowy o PPP.

Podmiot Publiczny

Partner Prywatny

Spółka PPP

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 1
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 1)

 • To co przyjęło się nazywać „ścieżką” to nic innego jak schemat i harmonogram czynności, które trzeba podjąć aby efektywnie zrealizować dane przedsięwzięcie w modelach PPP i efektywniej niż w modelach tradycyjnych zrealizować planowane cele wraz z zaspokojeniem potrzeb.

 • Kluczem jest właściwe określenie, co w danym projekcie będzie postrzegane jako „efektywne” – a zatem jaki jest punkt odniesienia. Od czego zależy efektywność.

 • „Ścieżki” powstały w krajach realizujących przedsięwzięcia w PPP jako wynik prac nad zespołem „dobrych praktyk”, np.: UK, Indie, Australia, RPA, Korea Płd.

 • W Polsce swoje propozycje „ścieżek” przedstawiły dotąd: Fundacja Centrum PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Investment Support.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 2
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 2)

 • Postępowanie zgodnie ze „ścieżką” przynosi korzyści:

 • Minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów;

 • Minimalizuje się ryzyko zawarcia umowy, w wyniku której nie realizuje się założonych celów;

 • Minimalizuje się ryzyko negatywnych skutków kontroli;

 • Patrzenie na projekt przez „okulary kontrolera NIK”, dzięki czemu:

 • Najpierw formułujemy cele, zadania;

 • Dostosowujemy mierniki efektu realizacji założonych celów – budujemy kryteria wyboru ofert – procesowo;

 • Formułujemy pytania, na które musimy poznać odpowiedź na poszczególnych etapach przygotowania projektu:

 • Czy koncesja lub PPP będą efektywniejsze niż tradycyjne zamówienie publiczne?

 • Czy tradycyjne zamówienie publiczne jest w ogóle dostępne?

 • Czy dany projekt można zrealizować nie sięgając po PPP i czy będzie to efektywniejsze niż PPP?

 • Czy przeanalizowaliśmy główne dostępne i możliwe do wdrożenia (wykonywalne) modele realizacji, czy nie zarzuci się nam zaniechania modelu zastosowanego gdzie indziej?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)Na jakie pytania podmiot publiczny powinien znaleźć odpowiedź zanim zdecyduje się na realizację danego projektu w modelach PPP i ogłosi postępowanie?

 • Jakie są cele podmiotu publicznego: jakie problemy chcemy rozwiązać, jakie potrzeby zaspokoić;

 • Jaki jest charakter inwestycji - czy wyłącznie publiczny, publiczny z elementami komercji – świadczeniem odpłatnych usług, publiczny z możliwością ulokowania obiektu komercyjnego w otoczeniu dzięki czemu uzyskiwane są efekty synergii;

 • Jaka jest skala projektu (nakłady, przychody, koszty), od czego zależy;

 • Kto jest odbiorcą usług;

 • Jakie jest zapotrzebowanie, popyt na usługi, jaki jest ten popyt i od czego zależy;

 • Jaki jest potencjał komercjalizacji usług, otoczenie, MPZP;

 • Czy podmiot publiczny jest zainteresowany zachowaniem zarządzania funkcjami publicznymi; Czy partner prywatny może być zainteresowany przejęciem zarządzania usługami publicznymi;

 • Jakie są możliwości i ograniczenia finansowania publicznego (wkład własny, wynagrodzenie, zabezpieczenia);

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 1)

Cele podmiotu publicznego w fazie konsultacji rynkowych:

 • Promocja Projektu.

 • Uzyskanie informacji zwrotnej o optymalnym sposobie realizacji projektu z punktu widzenia podmiotów prywatnych;

 • Pozyskanie prywatnego finansowania inwestycji publicznych w jak największym zakresie, określenie wstępnych warunków współpracy;

 • Otrzymanie informacji o najbardziej efektywnej drodze wyboru oczekiwanego partnera;

 • Uzyskanie efektu synergii na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;

 • Pozyskanie i wdrożenie „prywatnego” know-howw celu stworzenia szans do generowania zysków w okresie operacyjnym projektu;

 • Określenie barier sektora prywatnego, urealnienie teoretycznych założeń co do planowania, wdrażania i zarządzania gotowym projektem;

 • Znalezienie lepszego niż planowe i analizowane rozwiązania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 2)

 • Etap konsultacji z rynkiem:

 • Analiza interesariuszy,

 • Przygotowanie ankiety do badania zainteresowania podmiotów prywatnych oraz instytucji finansowych wskazanym w analizach jako optymalny modelem realizacji i jego najlepszą – dla podmiotu publicznego alternatywą;

 • Przygotowanie materiałów promocyjnych i biznesplanu;

 • Promocja projektu – roadshows, forum inwestycyjne, konsultacje z rynkiem – spotkania, raport rynkowy,

 • Ostateczna rekomendacja – PPP albo zaniechanie. Celem jest zapewnienie konkurencyjności, zbadanie który model jest akceptowany przez rynek

 • Zbudowania warunków udziału,

 • Zbudowania kryteriów wyboru oferty,

 • Zbudowania kryteriów analizy efektywności dla wybranego modelu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 3)

Założenia konsultacji rynkowych

 • Przejrzystość procesu;

 • Konkurencyjność – wiele ofert;

 • Poszukiwanie rozwiązań efektywnych;

 • Równy dostęp dla wszystkich partnerów prywatnych;

 • Usystematyzowanie działań;

 • Mierzalne efekty;

 • Zgodność wyniku postępowania z założonymi celami;

 • Informowanie w sposób kontrolowany opinii publicznej,

 • „Okulary kontrolera NIK”.

Narzędzia prowadzenia konsultacji rynkowych

 • Wstępne konsultacje z inwestorami – warsztaty;

 • Spotkania z inwestorami;

 • Forum inwestycyjne dla projektu;

 • Roadshows dla wielu projektów;

 • Wyjazdy studyjne;

 • Targi,

 • Konferencje,

 • Ankiety z rozwiązaniami;

 • Wstępne biznesplany.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 4)

 • Konsultacje rynkowe:

 • Prawidłowe przygotowanie przedsięwzięcia do ewentualnej realizacji w modelach PPP wymaga przeprowadzenia konsultacji rynkowych!

 • Konsultacje rynkowe, dają realną szanse podmiotom prywatnym na wyprowadzenie z błędu podmiotów publicznych zanim wydadzą pieniądze na postępowanie!

 • Konsultacje rynkowe to początek pracy podmiotu publicznego z rynkiem!

 • Początek pracy podmiotu publicznego w tej fazie powinien bazować na efektach pracy poprzednich etapów: wynikach analiz – prawnych, marketingowych, finansowych, technicznych;

 • Badane są uwarunkowania projektu na tle oczekiwań rynku i otoczenia rynkowego a jednocześnie wyniki analiz, założenia modeli, podlegają testowaniu przez rynek – i na odwrót, testujemy rynek na ile jest skłonny zrealizować przedsięwzięcie w korzystnych modelach dla podmiotu publicznego.

 • Analiza stakeholders;

  PYTANIE: Czy rynek akceptuje proponowany model?

  PYTANIE: Jak „sprzedać” projekt partnerom prywatnym?

  PYTANIE: Kto się nie „zmieści” w proponowanym modelu?

  PYTANIE: Kto się „zmieści”, ile będzie tych podmiotów?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 • Przygotowanie do postępowania na wybór partnera prywatnego– przygotowanie dokumentacji:

 • Zatwierdzenie realizowanych celów,

 • Zatwierdzenie kryteriów wyboru,

 • Przygotowanie ogłoszenia,

 • opisu potrzeb,

 • Aktualizacja PPC,

 • Powołanie zespołu negocjacyjnego i jego przygotowanie

 • projektu umowy lub istotnych postanowień umowy w oparciu o przygotowane stanowisko negocjacyjne i przygotowaną matrycę podziału elementów ryzyka (alokacja ryzyka),

  Kluczowa sprawa to przygotowanie stanowiska negocjacyjnego oraz harmonogramu negocjacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 • Prowadzenie postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania;

 • Ocena wniosków;

 • Zaproszenie do negocjacji;

 • Przekazanie projektu umowy kandydatom oraz matrycy podziału elementów ryzyka;

 • Proces negocjacji;

 • Umożliwienie kandydatom konsultacji projektu umowy i opisu warunków/ SIWZ z bankami i eliminacja punktów krytycznych;

 • Dokumentacja (np. PFU);

 • SIWZ/opis warunków, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.

 • CELEM NEGOCJACJI JEST SKONSTRUOWANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO MODELU KOŃCOWEGO I WYBÓR PARTNERA. DOKUMENTACJA, PRZED ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT POWINNA BYĆ PRZEDSTAWIONA KANDYDATOM.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)ZAWARCIE UMOWY O PPP/ KONCESJI i zamknięcie finansowania

Zawarcie umowy o PPP;

 • Negocjacje i doprecyzowanie umowy,

 • Analiza PSC,

 • Aktualizacja modelu finansowego,

 • Zamknięcie finansowania przez partnera prywatnego,

 • Ewentualny wybór podwykonawców,

 • Koniec pracy doradców publicznych po zakończeniu monitorowania tej fazy.

 • DALEJ:

 • Realizacja projektu przez partnerów – monitoring umowy przez Administratorów Kontraktu/ komisję projektową, rozwiązywanie sporów – ewaluacja realizacji założonych celów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

Bankowalność i parametry projektów

 • Bankowalność: – oznacza takie ustrukturyzowanie projektu, w wyniku którego będzie możliwe uzyskanie kredytów na finansowanie przedsięwzięcia PPP, przy zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony podmiotu publicznego na minimalnym niezbędnym poziomie.

 • W zależności od modelu PPP, sposobu wynagradzania partnera, ekspozycji partnera na ryzyko popytu/ frekwencji, inne będą oczekiwania partnerów prywatnych co do wysokości stóp zwrotu.

 • W zależności od modelu PPP inne będą oczekiwania banków i funduszy co poziomu zaangażowania finansowego podmiotu publicznego;

  JEŻELI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYJĘTO BŁĘDNE ZAŁOŻENIA – STOPY ZWORTU, POZIOM ZABEZPIECZEŃ, UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO – CAŁY PROJEKT MA ZNIKOME SZANSE NA POWODZENIE LUB OSTATECZNIE, TRZEBA BĘDZIE GO PZEMODELOWAĆ I BĘDZIE ZMIENIĆ PROCEDURĘ.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Punkty krytyczne cie ki doj cia i post powania na wyb r partnera prywatnego
Punkty krytyczne „ścieżki dojścia” (cz. 2)i postępowania na wybór partnera prywatnego

Opracowanie modelu realizacji przedsięwzięcia;

Ustalenie przez podmiot publiczny odpowiednich warunków udziału i kryteriów oceny ofert – uwzględniających formułę realizacji i przepisy unijne;

Publikacja ogłoszenia i jego treść;

Termin składania wniosków;

Mylenie pojęć: zainteresowany podmiot/kandydat/oferent, wniosek/oferta;

Pojęcia w ramach postępowania np. przy PPP w trybie koncesji nie występuje „koncesjodawca”;

Okoliczności odwołania postępowania – umożliwiające zakończenie postępowania przez podmiot publiczny w każdej chwili

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ewaluacja partner w 1
Ewaluacja partnerów (1) (cz. 2)

 • Niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu;

 • Proporcjonalność warunków udziału do zakresu przedsięwzięcia;

 • Warunki dopuszczające partnerów, którzy będą zdolni zrealizować projekt i zabezpieczą interesy podmiotu publicznego;

 • Identyfikacja podmiotów, które zaakceptują ryzyko projektu;

 • Rola konsultacji rynkowych;

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ewaluacja partner w 2
Ewaluacja partnerów (2) (cz. 2)

 • W przypadku koncesji można stosować kryteria podmiotowe;

 • Kryteria wyboru oferty mogą się zmieniać tylko do terminu składania wniosków o udział w postępowaniu;

 • Ostrożnie wyznaczać kryteria dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 • Kwalifikacje ≠ doświadczenie – co ważniejsze w danym przedsięwzięciu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 1

Partnerstwo publiczno-prywatne (cz. 2)

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa Prawo zamówień publicznych);

Odpowiednie stosowanie przepisów Pzp (m.in. środki ochrony prawnej);

Określenie w umowie o PPP skutków nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania (art. 7 ust. 3);

Określenie w umowie skutków niewłaściwego wykorzystania składnika majątkowego przekazanego przez podmiot publiczny (art. 9 ust. 2);

Kontrola realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny (art. 8);

Prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład własny w przedsięwzięcie (art. 12);

Prawo zmian umowy o PPP (art. 13).

Konkluzja:

Większy nacisk został położony na ochronę interesu publicznego.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (1)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 2

Koncesja (cz. 2)

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi);

Procedura wyboru koncesjonariusza ma charakter negocjacyjny, oparty o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 5) z zastosowaniem rozwiązań występujących w ustawie Prawo zamówień publicznych;

Zasad jawności i konkurencyjności postępowania (np. art. 6, art. 20);

Możliwość negocjowania wszelkich aspektów umowy;

Dowolność kryteriów wyboru oferty, dopuszczalność kryteriów podmiotowych (art. 17);

Możliwość zawarcia umowy przez podmiot publicznych z drugim w kolejności oferentem w przypadku uchylania się wybranego oferenta od zawarcia umowy (art. 21 ust. 3);

Ograniczenie czasu trwania koncesji (art. 24).

Konkluzja:

Większa równowaga w traktowaniu interesów stron podczas określania zasad współpracy.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (2)

25

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” (cz. 2)

Kluczowe analizy

Kluczowe analizy:

 • Analiza możliwości zaangażowania się finansowego podmiotu publicznego w przedsięwzięcie

 • Cel przeprowadzania analizy:

 • Badanie jakie są możliwości optymalnego wykorzystania zasobów majątkowych Jednostki Samorządu Terytorialnego;

 • Zbadanie wpływu realizacji Przedsięwzięcia na deficyt budżetu;

 • Wnioski z analizy powinny doprowadzić do zwiększenia efektywności finansów Miasta z tytułu zaangażowania w Projekt.

 • KAŻDY MODEL PPP POWODUJE INNY WPŁYW NA BUDŻET I NA WPF, przedsięwzięcia mają swoje typowe modele – sztuką jest znalezienie optymalnego rozwiązania z punktu widzenia budżetu i możliwości inwestycyjnych podmiotu publicznego oraz oczekiwań inwestorów.

 • Analiza ryzyka oraz PPC - Public-Private Comparator - komparatorpubliczno-prywatny - porównaniehipotetycznegomodelu PPP z modelemtradycyjnym;

 • PSC - Public Sector Comparator - komparatorsektorapublicznego - porównaniewybranej, najlepszejoferty PPP z modelemtradycyjnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Przyczyny niepowodzenia post powa prowadzonych na zasadach partnerstwa
Przyczyny niepowodzenia postępowań prowadzonych na zasadach partnerstwa

 • Niski poziom kapitału społecznego – zaufania;

 • Brak właściwego przygotowania przedsięwzięcia lub złe przygotowanie;

 • Brak przeprowadzenia fazy konsultacji rynkowych lub jej złe przeprowadzenie;

 • Nierealistyczne oczekiwania podmiotu publicznego;

 • Błędnie zastosowany tryb wyboru partnera prywatnego;

 • Błędy w ogłoszeniu;

 • Niewłaściwie sformułowane kryteria;

 • Brak elastyczności w negocjacjach wykazywany przez obie strony;

 • Niedostateczna znajomość przepisów przez partnerów prywatnych;

 • Brak zdolności finansowej podmiotu publicznego;

 • Brak przygotowania do prowadzenia negocjacji przez obie strony;

 • Kryzys finansowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Do wiadczenia ppp w polsce
Doświadczenia PPP w Polsce zasadach partnerstwa

Budownictwo komunalne

Szkoły – w Niepołomicach, Markach, Kępnie i Jaworznie- przedszkola, mieszkania komunalne – Łódź, Ruda Śląska, Gdańsk, Oława;

Rewitalizacja

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie, Rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, Piotrków Trybunalski, Wyspa Spichrzów w Gdańsku;

Parkingi

Kraków, Ruda Śląska, Płock, Poznań, Gdańsk, Wrocław;

Sport i rekreacja

Stadiony - Szczecin, Radom, Olsztyn, Łódź;

Hale widowiskowo – sportowe - Olsztyn, Radom, Kraków, Opole;

Parki wodne - Szczecin, Katowice, Gdańsk;

Centra kongresowe – Katowice;

Centra funeralne, cmentarze, krematoria

Olsztyn, Kraków, Poznań, Wrocław.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (1)

Parkingu podziemny pod Placem Na Groblach w Krakowie

Pierwsza skuteczna koncesja na roboty budowlane w Polsce

Wartość inwestycji:62,7 mln zł brutto 

Koncesjonariusz - ASCAN EMPRESA Y DE GESTION (Hiszpania)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (2)

Opis inwestycji: 

 • Parking podziemny dwukondygnacyjny na 600 miejsc wraz z odbudową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz z wjazdem i wyjazdem, przy ul. Powiśle w Krakowie.

 • Wybudowany w systemie koncesji, gdzie wynagrodzeniem dla koncesjonariusza jest oddanie parkingu w użytkowanie na 70 lat.

 • Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 9 grudnia 2009 roku.

 • Rozliczenie transakcji w formie wystawienia dwóch faktur z tytułu wzajemnych świadczeń, wykonania robót budowlanych z jednej strony i sprzedaży prawa do korzystania z parkingu i pobierania pożytków, z drugiej strony. Obydwie faktury zostały wystawione

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (3)

Parkingu podziemny na placu Nowy Targ we Wrocławiu

Pojemność - 331 aut na trzech kondygnacjach

Wartość inwestycji – 38 mln zł

Parking wybuduje portugalska firma Mota-Engil, w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane (umowa 16.07.2010)

Budowę sfinansuje koncesjonariusz, w zamian za co przez 40 lat będzie czerpał zyski z opłat pobieranych na parkingu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (4)

Kraków - postępowania na koncesję na roboty budowlane:

1.Budowa parkingu podziemnego przy ul. Focha

 • I głoszenie III.2008 r. - unieważnione z powodu braku ofert

 • II ogłoszenie X.2008 r. - do negocjacji zgłosiły się 4 konsorcja, unieważnione z powodu braku ofert ostatecznych – I.2010

 • III ogłoszenie II.2010

  2.Budowa trzech parkingów: 1) podziemny pod Pl. Biskupim, 2) podziemny pod placem przy ul. Dietla i Wielopole, 3) naziemny kubaturowy dla przy ul. Zamoyskiego i Warneńczyka

 • Ogłoszenie XI 2009 - prowadzone są negocjacje z 3 firmami

  3.Budowa parkingu podziemnego pod pl. Nowy Kleparz

 • I Ogłoszenie 2009 - unieważnione z powodu braku ofert

 • II Ogłoszenie IX 2010 – zgłosiły się trzy firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty parkingowe 5
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty parkingowe (5)

Firmy nie są obecnie zainteresowane budową tak dużych obiektów w Krakowie, ze względów finansowych, opłat, problemów z późniejszym zarządzaniem itp.

Byłby bardziej zainteresowane tego typu inwestycjami, gdyby w rejonie ich lokalizacji miasto wprowadzało ograniczenia postoju dla samochodów oraz rozszerzało strefę płatnego parkowania i podwyższyłoby w niej ceny.

Opole - Budowa parkingu podziemnego pod placem Kopernika w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Miasto planowało wkład własny ok. 5 milionów zł – maks. do 30% planowanych kosztów.

Z ocen ekspertów i z przebiegu negocjacji wynika, że aby projekt mógł być komercyjny, miasto musiałoby wydać ok. 17 milionów zł.

W grudniu br. miasto poinformowało o rezygnacji z projektu. Projekt okazał się zbyt drogi, zamiast tego powstaną tradycyjne parkingi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (1)

Najgłośniejszy projekt:

Żywiec. Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu. – PPP, wybór partnera w trybie PZP, dialog konkurencyjny.

W ogłoszeniu przewidziano możliwość świadczenia usług medycznych. Do postępowania złożono 9 wniosków – firmy i konsorcja. Pierwotnie zakładano znaczną liczbę łóżek, pod wpływem negocjacji ograniczono ich liczbę. Problem projektu: bankowalność – konieczność polegania na zdolnościach podmiotu publicznego – powiatu, duże ryzyko popytowe. Podstawowe pytanie: czy poza powiatem możliwy jest udział finansowy innego podmiotu publicznego lub jego poręczenie a może dofinansowanie. Na jakich zasadach?

Ponadto:

Kobylnica - Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. - Koncesja na roboty budowlane

Białystok – Białostockie Centrum Onkologii - Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej(CT). – Koncesja na usługi (ogłaszane w 2009 roku trzykrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Ppp kwestie problemowe case studies

Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (2)

Jaworzno – Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i

wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ

Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. – koncesja na roboty budowlane

Jaworzno - Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

oddział łóżkowy nefrologiczny. – Koncesja na roboty budowlane

Zabierzów - Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację w kompletnym stanie wykończeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Koncesja na roboty budowlane (powtarzane w 2010 dwukrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (3)

Karczew - Budowa i wyposażenie obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 przeznaczonego na działalność miejskiej przychodni zdrowia oraz na działalność komercyjną. – Koncesja na roboty budowlane (2010),

Projekty w przygotowaniu:

Nowatorska koncepcja i podejście:

Łańcut. - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Łańcucie.

Rozważane – PPP w trybie koncesji, PPP w trybie PZP, możliwość świadczenia usług medycznych, możliwość komercyjnego zagospodarowania nieruchomości.

Przeprowadzone: analiza potrzeb, analiza otoczenia, wstępny market testing,

Projekty zarzucone: Koncepcja hybrydowa – Września.

Września. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego we Wrześni

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (4)

Plany i koncepcje:

Bytom – budowa 3 szpitali,

Korfantów - Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,

Kraków – budowa szpitala,

Poznań – Budowa Szpitala,

Warszawa – budowa szpitala,

Wrocław – Rozbudowa Przychodni i Zakładu Brachyterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (1)

 • Będzin. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie - „Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego.” Koncesja na usługi.

 • Kieszkowo. Urząd Gminy Kiszkowo – „Świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 ze zm.) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.” Koncesja na usługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (2)

 • Siemianowice Śląskie. Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich – ogłoszenie powtarzane – „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie wraz z usługami utrzymania infrastruktury.” Koncesja na usługi.

 • Piecki. Urząd Gminy Piecki - Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja kotłowni na odnawialne źródła energii (OZE) usytuowanej w istniejącym budynku kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach oraz zaprojektowanie i wykonanie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych w energię cieplną z kotłowni. Koncesja na roboty budowlane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (3)

 • Olsztyn. Fundacja Bałtycka Eko-Energetyka - przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatowanie biogazowni rolniczej wraz z blokiem kogeneracyjnym (zwanej dalej biogazownią). Koncesjodawca jest zainteresowany wspólną z Koncesjonariuszem realizacją inwestycji. Koncesjodawca dopuszcza możliwość realizacji kilku inwestycji równocześnie lub w ustalonej z Koncesjonariuszami kolejności. Każda z inwestycja ma być realizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009.19.100), a szczególnie w trybie przewidzianym w rozdziale 4 ustawy. Koncesjodawca preferuje realizację inwestycji w ramach powoływanych dedykowanych spółek celowych (SPV) dla każdej inwestycji, w których wspólnie z Koncesjonariuszem będą prowadzone prace mające na celu przygotowanie, uruchomienie i eksploatację biogazowni. Koncesjodawca i Koncesjonariusz obejmą w SPV udziały na zasadach wynikających z niniejszej procedury przetargowej i negocjacji. O wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia związane z realizacją inwestycji oraz odpowiednie finansowanie ubiegać się będzie Koncesjonariusz lub SPV. PPP w trybie koncesji.

  Przykład zasługuje na szczególną uwagę. Powyższy tekst pochodzi z ogłoszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 4
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (4)

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. - Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie inwestycją pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego”, realizowaną w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. PPP w trybie koncesji.

  Projekty planowane do realizacji w ramach koncesji na roboty budowlane, jednakże nie podjęto w tej sprawie decyzji. Projekty te mają łączyć dofinansowanie z udziałem podmiotów prywatnych w realizacji przedsięwzięcia.

 • System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitarnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – Górnośląski Związek Metropolitarny;

 • System gospodarki odpadami dla miasta Poznania - Poznań;

 • System gospodarki odpadami oraz budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – Gmina Miasta Koszalin;

 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (1)

 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. Zacisznej. Utrzymanie i zarządzanie obiektem przez okres 15 lat. (PPP w trybie PZP, ogłaszany w sierpniu 2009 a wcześniej w 2008 roku jako koncesję)

 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. (PPP w trybie PZP, ogłoszony w listopadzie2009).

  Oba projekty ogłoszono w PPP w trybie PZP.

  W obu zastosowano dialog konkurencyjny.

  Problem z bankowalnością projektu – ograniczone możliwości podmiotu publicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (2)

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z listopada 2009:

Cena – 40%,

podział zadań i ryzyk – 20%,

Termin przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 15%,

Wysokość przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 25%,

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z sierpnia 2009:

Cena oferty – 40%.

Podział zadań i ryzyk – 30%,

Termin i wysokość przewidywanych płatności – 20%,

Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego – 10%

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (3)

Projekty planowane:

 • Najbardziej zaawansowany:

  Łódź - Program rewitalizacji domów familijnych. (etap koncepcyjny oraz wstępne market testing).

 • Poznań – infrastruktura związana z opieką nad osobami starszymi, (etap koncepcyjny)

 • Ruda Śląska - Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych.

 • Gdańsk – kontynuacja budowy mieszkań komunalnych, (etap koncepcyjny)

 • Sopot – budowa mieszkań komunalnych (etap koncepcyjny)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 1
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (1)

Radom – Budowa infrastruktury sportowej (stadion na 16.000 miejsc oraz hala widowiskowo-sportowa na 5.600 miejsc)

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i utrzymanie (model DBFM) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym w trybie prawa zamówień publicznych – VII 2010

 • Prowadzone są negocjacje z 5 konsorcjami

 • Wartość inwestycji – ok. 220 mln zł

 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia, w formie opłat za dostępność oraz prawa do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej

 • Wkład własny – nieodpłatne udostępnienie gruntu

 • Okres umowy – ok. 25-30 lat

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 2
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (2)

Olsztyn – Budowa stadionu na 10-12 tys. miejsc wraz z galerią handlowo-usługową i parkingami

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie (model DBFO) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie koncesji na roboty budowlane –

 • Prowadzone są negocjacje z 4 konsorcjami

 • Wartość inwestycji (stadion wraz z parkingami) – ok. 78 mln zł

 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia opłaty za dostępność oraz prawo do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej

 • Forma wniesienia wkładu własnego – nieodpłatne udostępnienie gruntu pod stadion i sprzedaż gruntu pod infrastrukturę komercyjną (po zakończeniu umowy pozostaje własnością partnera prywatnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 3
Case zasadach partnerstwaStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (3)

Inne projekty:

 • Park Wodnego w Katowicach – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane - w trakcie negocjacji

 • Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – postępowanie unieważnione

 • Termy Gostynińskie – Koncesja na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – zawarta umowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Gdzie szuka przydatnych informacji na temat ppp
Gdzie szukać przydatnych informacji zasadach partnerstwana temat PPP?

 • Platforma PPP przy MRR – www.ppp.gov.pl

 • Dobre Praktyki PPP – www.dobrepraktykippp.eu

 • Centrum PPP – www.centrum-ppp.pl

 • Strony Pulsu Biznesu: www.pb.pl

 • Strony Rzeczpospolitej: www.rp.pl

 • Strony Dziennika Gazety Prawnej: www.gazetaprawnna.pl

 • Strony Urzędu Zamówień Publicznych;

 • Strony Ministerstwa Gospodarki;

 • Strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  Strony zagraniczne z najbogatszą bazą informacji o doświadczeniach w zakresie PPP:

  http://www.localpartnerships.org.uk/

  http://www.nao.org.uk

  http://www.audit-commission.gov.uk

  http://www.publicservice.co.uk

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.


Kontakt
KONTAKT zasadach partnerstwa

Agata Kozłowska

Prezes

W sprawie przedsięwzięć inwestycyjnych:

Kacper Kozłowski

Dyrektor ds. projektów inwestycyjnych

INVESTMENT SUPPORT

ul. Szpitalna 6 lok. 6/7

00-020 Warszawa

Tel. 48 22 627 47 15

Fax. 48 22 827 59 30

Email: kozlowski@inves.pl

www.inves.pl


ad
 • Login