Beeld van Zorgleerlingen in de eerste klas van het VO - PowerPoint PPT Presentation

Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo
Download
1 / 33

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Beeld van Zorgleerlingen in de eerste klas van het VO. Drs. José Wichers – Bots J.Wichers@fontys.nl Dr.Anita Blonk, lector Fontys OSO Dr.Lex Hendriks, methodoloog orthopedagogiek Radboud Universiteit Prof.dr.Rutger Jan vd Gaag, hoogleraar kinderpsychiatrie Radboud Universiteit

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Beeld van Zorgleerlingen in de eerste klas van het VO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

Beeld van Zorgleerlingen in de eerste klas van het VO

Drs. José Wichers – Bots

J.Wichers@fontys.nl

Dr.Anita Blonk, lector Fontys OSO

Dr.Lex Hendriks, methodoloog orthopedagogiek Radboud Universiteit

Prof.dr.Rutger Jan vd Gaag, hoogleraar kinderpsychiatrie Radboud Universiteit

Prof.dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar orthopedagogiek Radboud Universiteit

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Programma

Programma

 • Passend Onderwijs

 • SchoolWidePositiveBehavior Support

 • Onderzoeksvragen

 • Resultaten

 • Conclusie

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Onderwijs

Onderwijs

 • Wet op Primair Onderwijs:

  indicatie voor speciaal basisonderwijs door Permanente Commissie Leerlingenzorg

 • Wet op Voortgezet Onderwijs

  indicatie voor Praktijkonderwijs en LeerWeg Ondersteunend Onderwijs door Regionale VerwijzingsCommissie)

 • Wet op Expertise Centra: Speciaal Onderwijs

  indicatie door Commissie Voor Indicatiestelling

 • Wetgevend traject Passend Onderwijs

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Richting passend onderwijs

Richting Passend Onderwijs

Leerling Gebonden Financiering (LGF):

Keuze aan ouders:

 • School voor speciaal onderwijs

 • Rugzak:

  - extra ondersteuning door school

  - ambulante begeleiding door Regionaal Expertise Centrum

  in Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs of Middelbaar Beroeps Onderwijs

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Groei

Groei

 • Rugzakjes: van 11.000 (2003) naar 36.000(2008) in BO en VO

 • Speciaal Onderwijsplaatsen met 25% (van 2003-2008)

 • Leerlingen met label 65% gegroeid, 20% van de leerlingen in het VO

 • Van 600 leerlingen aangemeld bij een REC is :

  43% gediagnosticeerd met een stoornis in het autistisch spectrum

 • Indicatieprocedure geeft weinig handvatten hoe te handelen

  Algemene rekenkamer: Rapport Zorgleerlingen (2010)

  Minne, B., D. Webbink & H. van der Wiel (2009). Zorg om zorgleerlingen.

  Drost & Bijstra (2008) .Leerlingen in beeld

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Wet op passend onderwijs start augustus 2012

Wet op Passend Onderwijs(start augustus 2012)

 • Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs: Voor elke leerling plek

 • Geld gaat naar samenwerkingsverband, indicatie overbodig (REC en CVI verdwijnen)

 • Zorgprofiel per school

 • Ministerie van OC & W : Wettelijk kader Passend Onderwijs (2010)

  Swet, J. Wichers-Bots, J.P.M. & Brown, K. (2011). Soluton-focusedAssesment: rethinkinglabelsto support inclusive schools. International Journal of InclusiveEducation, p 1-15

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Vraag samenwerkingsverband vo nijmegen

Vraag Samenwerkingsverband VO Nijmegen

Hoe moet de zorg verdeeld gaan worden?

Doel: Zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Swpbs

SWPBS

School Wide PositiveBehavior Support:

 • Systematische aanpak van gedrag op school

 • Creëert een veilige, positieve leeromgeving

 • Bevordert het leren en voorkomt probleemgedrag

 • Voor alle leerlingen

  W. Sailor, G. Dunlap, G. Sugai, & R. H. Horner (Eds.),Handbook of positivebehavior support (2010)

JWB


Swpbs is combinatie van

SWPBS is combinatie van

 • Visie(Inspireren van intrinsieke besluiten)

 • Gemeenschappelijke waarden(Bepaal met elkaar wat je belangrijk vindt en leer ze aan)

 • Wetenschappelijk onderzoek*(Doe wat werkt)

  Lewis, T. J., & Sugai, G. (1999). Effective behavior support: A systems approach to proactive school-wide management. Focus on Exceptional Children, 31(6), 1-24.

  Marzano, R. J. (2003). What works in school. Alexandria, ASCD

  .

JWB


Uitspraken

Uitspraken

Tim Lewis (SWPBS congres 2010):

Educators cannot “make” students learn or behave

Educators can create environments to increase the likelihood students learn and behave

Marzano:

De belangrijkste factor in het onderwijs is de docent**

*Lewis, T. J., & Sugai, G. (1999). Effective behavior support: A systems approach to proactive school-wide management. Focus on Exceptional Children, 31(6), 1-24.

**Marzano, R. J. (2003). What works in school. Alexandria, ASCD

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


De pijlers van swpbs

De pijlers van SWPBS

Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

Planmatige aanpak op basis van data

Preventie: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag

Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag

Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten

JWB

José Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

Tertiaire Preventie:

Gespecialiseerde individuele interventie voor leerlingen met zeer risicovol gedrag

SWPBS/BAG

School Wide Positive Behavior Support/

Brede Aanpak Gedrag

~5%

Secundaire preventie:

Gespecialiseerde gezamenlijke doelgroep interventie

voor leerlingen met risico gedrag

~15%

Primaire preventie:

School-/ Klassebrede standaard

interventie

voor alle leerlingen,

alle teamleden &

andere betrokkenen

~80%

www.swpbs.nl/www.apbs.org

JWB


Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen

 • Welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd en waarom?

 • Wat is de relatie tussen wel/niet zorgleerling zijn en indicatoren?

 • In welke mate is bij zorgleerlingen sprake van ASS?

 • Welke preventieve interventies gebruiken scholen?

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Definitie zorgleerling

Definitie Zorgleerling

 • Meijer, Meijnen en Scheerens (1993): brede definitie : objectief (schoolprestaties) en subjectief (oordeel leerkracht)

 • Van Dijk, Verheul, Klompe(2003): leerling die ‘aanzienlijk’ meer zorg en aandacht nodig heeft dan de overige leerlingen in de groep

 • Inspectie van Onderwijs (Algemene Rekenkamer 2005): leerling met handelingsplan

 • Minne, Webbink en van der Wiel (2009): leerling voor wie het reguliere onderwijs niet toereikend is. Deze leerlingen kunnen zonder extra begeleiding op school niet of moeilijk meekomen.

  Definitie:

  Zorgleerling is leerling die iets extra’s nodig heeft om goed mee te kunnen komen op school

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Opzet onderzoek

Opzet onderzoek

 • Regulier Voortgezet Onderwijs Nijmegenzonder ISK, LWOO school, praktijkscholen

 • 20% (at random) van 117 eerste klassen per nivo, verdeeld over alle locaties, totaal 524 leerlingen (2 locaties hebben medewerking geweigerd)

 • Mentoren, docenten, ouders en leerlingen

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

1. Welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd ?

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


1 welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd

1. Welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd ?

 • 7,6 % door alle partijen (n=171)

 • 55,6 % door niemand (n=171)

 • 2/3 jongen, 1/3 meisje

 • HAVO/VWO 1/3, VMBO 2/3

 • Als docenten leerlingen als zorgleerling zien, dan zien ouders dat ook

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


1 welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd en waarom

1. Welke leerlingen worden door wie als zorgleerling getypeerd en waarom?

Mentoren en docenten(n=225):

 • leerling vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen

 • Leerling stoort andere leerlingen

 • Leerling veroorzaakt onrust in de klas

  Leerling (n=105):

 • Ik heb bijles nodig (50% van alle genoemde redenen)

  Ouders (n=85):

 • Leerling heeft dyslexie (25%)

 • Leerling heeft taakwerkhoudingsproblemen (21%)

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


2 wat is de relatie tussen wel niet zorgleerling zijn en indicatoren

2. Wat is de relatie tussen wel/niet zorgleerling* zijn en indicatoren?

 • Rapportcijfers

 • Verzuim

 • Incidenten(schorsing en verwijdering uit les)

 • BVS (Belevingsvragenlijst)

 • Financiële ondersteuning (LWOO, LGF, e.a.)

 • Bespreking ZAT en Intern ZT

  * Zorgleerling op basis van oordeel mentor en/of docent

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Zorgleerlingen n 222 hebben tov niet zorgleerlingen n 238 een significant

Zorgleerlingen(n=222) hebben tov. niet-zorgleerlingen (n=238) een significant:

 • lager rapportcijfer (p=0,00)

 • hebben vaker verzuimd (p=0,00)

 • zijn vaker uit de klas verwijderd (p=0,03)

 • lagere score op de BVS, welbevinden

 • worden vaker in het intern ZT en ZAT besproken (beiden p<0,001)

 • vaker financiële hulp (p<0,001)

 • vaker geïndiceerd (bijv. ASS p=0,007)

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


3 in welke mate is bij zorgleerlingen sprake van ass

3. In welke mate is bij zorgleerlingen sprake van ASS?

 • Voor maximaal 4 zorgleerlingen per klas is door mentor SRS ingevuld

 • Social Responsiveness Scale meet de ernstmaat van ASS

 • 1/3 van de zorgleerlingen scoort mild tot ernstig op ASS

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Percentage zorgleerlingen uitgesplitst naar score categorie srs

Percentage Zorgleerlingen uitgesplitst naar score categorie SRS

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


4 welke preventieve interventies gebruiken scholen

4. Welke preventieve interventies gebruiken scholen?

preventieve interventie:

geheel van afspraken of maatregelen die proactief zijn uitgevoerd om te voorkomen dat een leerling in een moeilijke onderwijssituatie belandt.

Op basis van interviews 67 interventies:

 • Bij aanmelding

 • introductie

 • protocollen

 • toetsing/testen

 • onderwijs

 • mentor

 • ouders

 • samenwerking/ overleg met andere disciplines

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Preventieve interventies

Preventieve Interventies

 • Per schoollocatie grote diversiteit in toepassen preventieve interventies

  Standaard Interventie: Voor alle leerlingen

  Doelgroep Interventie: Voor groepje leerlingen

  Individuele Interventie: Voor individuele leerling met ASS

 • 5 interventies worden door alle scholen als standaard interventie ingezet

 • 4 interventies door alle scholen als standaard of doelgroepinterventie

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Hoeveelheid mentorbegeleiding in maart 2011

Hoeveelheid mentorbegeleiding in maart 2011:

 • Klassikale begeleiding gemiddeld 270 min.

  (variatie tussen 80 en 600 min.)

  VMBO gem. 334 min.

  HAVO-VWO gem. 229 min.

 • Individuele begeleiding gem. 160 min.

  ( variatie tussen 5 en 520 min.)

  VMBO gem. 340 min.

  HAVO-VWO 120 min.

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

De begeleiding die een leerling ontvangt op individueel niveau

volgens mentor

Zorgleerling

z

wel

Niet

Wel

Totaal

Leerling heeft minder

61

8

69

begeleiding nodig dan de

gemiddelde leerling

29,2%

4,1%

17,0%

Leerling heeft evenveel

113

68

181

begeleiding nodig als de

gemiddelde leerling

54,1%

34,7%

44,7%

Leerling heeft meer

35

120

155

begeleiding nodig dan de

gemiddelde leerling

16,7%

61,2%

38,3%

Totaal

209

196

405

100,0%

100,0%

100,0%

zorgleerling

Zorgleerling

zorgleerling

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Beeld van zorgleerlingen in de eerste klas van het vo

Tertiaire Preventie:

Gespecialiseerde individuele interventie voor leerlingen met zeer risicovol gedrag

SWPBS/BAG

School Wide Positive Behavior Support/

Brede Aanpak Gedrag

~5%

Secundaire preventie:

Gespecialiseerde gezamenlijke doelgroep interventie

voor leerlingen met risico gedrag

~15%

Primaire preventie:

School-/ Klassebrede standaard

interventie

voor alle leerlingen,

alle teamleden &

andere betrokkenen

~80%

www.swpbs.nl/www.apbs.org

JWB


Conclusie

Conclusie

 • Focus op effectief docentgedrag ipv op probleemgedrag van leerlingen

 • Investeer op schoolbrede preventieve interventies voor gedrag en leren

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Toekomst

Toekomst

Van zorgleerling naar

moeilijke onderwijssituatie

Van curatief naar preventief

Van DSM naar ICF

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek

Leidt het invoeren van een individuele interventie voor een moeilijke onderwijssituatie voor docenten in het onderwijs aan een leerling met ASS tot een preventieve interventie voor alle leerlingen?

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


Dank voor uw aandacht

DANK VOOR UW AANDACHT

Suggesties en vragen?

Wil je bijdragen aan dit onderzoek?

Mail naar:

J.Wichers@fontys.nl

Fontys OSO, J. Wichers-Bots


 • Login