Upowa niony przedsi biorca aeo
Download
1 / 43

Upoważniony przedsiębiorca AEO - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Upoważniony przedsiębiorca AEO. Warszawa, 20 listopada 2007r. Podstawa prawna. art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 IV 2005r. zmieniającego Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Upoważniony przedsiębiorca AEO' - makoto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Upowa niony przedsi biorca aeo

UpoważnionyprzedsiębiorcaAEO

Warszawa, 20 listopada 2007r.


Podstawa prawna
Podstawa prawna

art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 IV 2005r. zmieniającego Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC)

art. 14a-14x rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 XII 2006r. zmieniającego Rozporządzenie Wykonawcze (RWKC) do WKC


Status upowa nionego przedsi biorcy aeo
Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO

może być udzielony osobie, która:

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego (art. 1 pkt 12 RW)

 • posiada siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty (wyjątki – art. 14g RW)

 • spełnia warunki i kryteria określone w art. 5a ust. 2 WKC


Wiadectwo aeo
Świadectwo AEO

Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne

Świadectwo AEO – Bezpieczeństwo i

Ochrona

Świadectwo AEO – Uproszczenia

Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona


Korzy ci dla przedsi biorc w uzale nione od rodzaju wiadectwa 1
Korzyści dla przedsiębiorców (uzależnione od rodzaju świadectwa) (1)

 • Świadectwo AEO jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE

 • Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, o których mowa w art. 14b RWKC

 • Mniejsza liczba kontroli towarów i dokumentów

 • Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli

 • Możliwość zawnioskowania o dokonanie kontroli w innym miejscu niż urząd celny


Korzy ci dla przedsi biorc w uzale nione od rodzaju wiadectwa 2
Korzyści dla przedsiębiorców (uzależnione od rodzaju świadectwa) (2)

 • Możliwość wcześniejszego powiadomienia o planowanej kontroli, zgodnie z art. 14b ust. 2 RWKC

 • Ograniczona ilość danych w deklaracjach bezpieczeństwa, o których mowa w art. 14b ust. 3 RWKC (od 1.07.2009r.)

 • Możliwość uznawania statusu w krajach trzecich

 • Identyfikator bezpiecznego partnera handlowego


Korzy ci dla administracji
Korzyści dla administracji

 • Lepsza współpraca administracja celna – przedsiębiorca

 • Współpraca w sprawach bezpieczeństwa

 • Mniej kontroli AEO – skupienie uwagi na innych sprawach


Warunki i kryteria przyznawania wiadectwa aeo art 5a wkc
Warunki i kryteria przyznawania świadectwa AEO (art. 5a WKC)

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych

 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną

 • udokumentowana wypłacalność

 • spełnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony


WAŻNE!!! WKC)

Organy celne uwzględniają w odpowiedni sposób szczególne cechy przedsiębiorców, w szczególności odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw


Odpowiednie przestrzeganie wymog w celnych art 14h rw
Odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych (art. 14h RW WKC))

Brak poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów celnych przez ostatnie 3 lata przez:

- wnioskodawcę,

- osoby kierujące przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorujące takie kierownictwo,

- przedstawiciela prawnego reprezentującego wnioskodawcę w sprawach celnych,

- osobę odpowiedzialną w przedsiębiorstwie za sprawy celne.


WAŻNE!!! WKC)

Przestrzeganie wymogów celnych można jednak uznać za odpowiednie, jeżeli właściwy organ celny uzna naruszenie za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości operacji celnych, do których się ono odnosi, oraz jeżeli nie budzi ono wątpliwości co do dobrej wiary wnioskodawcy.


Odpowiedni system zarz dzania ewidencjami art 14i rw
Odpowiedni system zarządzania ewidencjami (art. 14i RW) WKC)

a) utrzymywanie systemu księgowego, który jest zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość i który ułatwia kontrolę celną opartą na audycie,

b) umożliwienie organowi celnemu fizycznego i elektronicznego dostępu do ewidencji,


c) posiadanie systemu logistycznego odróżniającego towary wspólnotowe od towarów niewspólnotowych

d)posiadanie struktury administracyjnej, która jest zgodna z rodzajem i wielkością prowadzonej działalności oraz która jest odpowiednia do zarządzania przepływem towarów, oraz posiadanie systemu kontroli wewnętrznej zdolnego do wykrywania nielegalnych lub nieprawidłowych transakcji,

e) w stosownych przypadkach, posiadanie odpowiednich procedur obsługi licencji i pozwoleń związanych ze środkami polityki handlowej lub z handlem produktami rolnymi,


f) posiadanie odpowiednich procedur archiwizacji ewidencji przedsiębiorstwa i informacji oraz procedur ochrony przed utratą danych

g) zapewnienie, że pracownicy mają świadomość konieczności powiadamiania organów celnych w każdym przypadku, gdy zostają wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów oraz ustanowienie odpowiednich kontaktów służących informowaniu organów celnych o wystąpieniu takich zjawisk

h) posiadanie odpowiednich środków technologii informatycznej zabezpieczających system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczających dokumentację wnioskodawcy


Udokumentowana wyp acalno art 14j rw
Udokumentowana wypłacalność (art.14j RW) przedsiębiorstwa i informacji oraz procedur ochrony przed utratą danych

Wypłacalność finansowa oznacza dobrą sytuację finansową, która umożliwia wnioskodawcy regulowanie jego zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Musi być udokumentowana na przestrzeni ostatnich 3 lat (lub odpowiednio krócej, jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje krócej)


Standardy bezpiecze stwa i ochrony art 14k rw
Standardy bezpieczeństwa i ochrony (art. 14k RW) przedsiębiorstwa i informacji oraz procedur ochrony przed utratą danych

a) budynki użytkowane w związku z prowadzoną działalnością objętą świadectwem zbudowano z materiałów, które utrudniają bezprawne wejście i zapewniają ochronę przed bezprawnym wtargnięciem,

b) stosowane są odpowiednie środki kontroli dostępu uniemożliwiające nieuprawniony wstęp na tereny wysyłki, doków załadunkowych oraz na tereny cargo,


c) środki dotyczące postępowania z towarami obejmują zabezpieczenia przed wprowadzeniem, zamianą lub utratą jakiegokolwiek materiału oraz dokonywaniem nieuprawnionych zmian w jednostkach cargo,

d)w stosownych przypadkach wdrożono procedury obsługi licencji przywozowych i/lub wywozowych związanych z zakazami i ograniczeniami oraz mające na celu rozróżnianie tych towarów od innych

e) przedsiębiorca wdrożył środki umożliwiające jednoznaczną identyfikację jego partnerów handlowych, w celu zabezpieczenia międzynarodowego łańcucha dostaw


f) w zakresie dopuszczonym przepisami, przedsiębiorca prowadzi kontrolę przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa oraz dokonuje okresowych kontroli pracowników

g) przedsiębiorca zapewnia aktywny udział odpowiedniego personelu w programach podnoszących poziom świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa.


Wnioskodawca zapewnia łatwo dostępny prowadzi kontrolę przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa oraz dokonuje okresowych kontroli pracownikówpunkt centralny lub określa osobę kontaktową w ramach administracji wnioskodawcy, w celu udostępnienia organom celnym wszystkich informacji koniecznych do udowodnienia spełnienia wymogów dla wydania świadectwa AEO.


Procedura wydawania wiadectw aeo
PROCEDURA WYDAWANIA ŚWIADECTW AEO prowadzi kontrolę przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa oraz dokonuje okresowych kontroli pracowników


W a ciwo pa stwa cz onkowskiego do przyjmowania wniosk w art 14c rw
Właściwość państwa członkowskiego do przyjmowania wniosków (art. 14c RW)

1. Kryterium (równoległe):

- prowadzenie głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych

- realizacja przynajmniej części operacji objętych świadectwem AEO


2. Kryterium (równoległe): wniosków

- możliwość elektronicznego dostępu organu celnego do głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych

- prowadzenie głównych działań w zakresie zarządzania logistycznego

- realizacja przynajmniej części operacji objętych świadectwem AEO


3. Kryterium: wniosków

- prowadzenie głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych

4. Kryterium:

- możliwość elektronicznego dostępu organu celnego do głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych

- prowadzenie głównych działań w zakresie zarządzania logistycznego


W a ciwo organu celnego w pac
Właściwość organu celnego w PAC wniosków

 • Przyjęcie wniosku i wydanie świadectwa:

  Izba Celna w Szczecinie dla: ICw Gdyni, Poznaniu, Rzepinie lub Szczecinie

  Izba Celna w Warszawie dla: IC w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Olsztynie, Toruniu lub Warszawie.

  Izba Celna we Wrocławiu dla: IC w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Przemyślu lub Wrocławiu

 • Badanie warunków

  Izba celna właściwa do przeprowadzenia kontroli celnej


Badanie formalne wniosku
Badanie formalne wniosku wniosków

 • forma pisemna lub elektroniczna

 • wzór - załącznik nr 1C do RW

 • uzupełnienie wniosku – 30 dni kalendarzowych


Wniosek wype nienie
Wniosek - wypełnienie wniosków

Określić we wniosku (w związku z właściwością):

- gdzie znajduje się dokumentacja celna

- gdzie prowadzona jest działalność objęta świadectwem

- gdzie prowadzone jest zarządzanie logistyczne


Za czniki do wniosku
Załączniki do wniosku wniosków

 • wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej

 • Ankieta (pkt 19 wyjaśnień do wniosku)

 • zaświadczenie o niekaralności

 • wykaz stałych przedstawicieli prawnych o oświadczenie ich niekaralności

 • oświadczenie, iż w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe i likwidacyjne


Badanie formalne wniosku1
Badanie formalne wniosku wniosków

- przyjęcie wniosku – dalsza procedura

- nie przyjęcie wniosku – postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia


Przes anki nie przyj cia wniosku
Przesłanki nie przyjęcia wniosku wniosków

- wniosek złożony do niezgodnie z właściwością organu, o której mowa w art. 14d RW

- nie uzupełnienie wniosku o brakujące dane w terminie wyznaczonym przez organ celny

- wnioskodawca został skazany za poważne przestępstwo karne związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą


- w momencie składania wniosku prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie upadłościowe

- wnioskodawca posiada przedstawiciela prawnego do spraw celnych, który był skazany za poważne przestępstwo karne związane z naruszeniem przepisów celnych oraz z prowadzoną przez niego działalnością w charakterze przedstawiciela prawnego

- wniosek został złożony w ciągu 3 lat od cofnięcia świadectwa AEO.


Procedura po przyj ciu wniosku
Procedura do niego postępowanie upadłościowepo przyjęciu wniosku

 • poinformowanie krajów o złożonym wniosku – 5 dni roboczych

 • 35 dni kalendarzowych na przesłanie przez kraje informacji zwrotnej o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO

 • badanie spełnienia wymogów i kryteriów przez organ celny

 • konsultacje z krajami, gdy wymaga tego analiza jednego lub kilku kryteriów – 60 dni

 • konsultacje z innymi IC


Wyniki post powania
Wyniki postępowania do niego postępowanie upadłościowe

 • decyzja o przyznaniu statusu AEO i wydanie świadectwa AEO – zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 D do RW (90 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku, możliwość przedłużenia)

 • decyzja o odrzuceniu wniosku (z uzasadnieniem)

 • informacja do innych krajów o wydaniu świadectwa AEO lub o odrzuceniu wniosku (w terminie 5 dni roboczych)


Skutki prawne wiadectwa aeo
Skutki prawne świadectwa AEO do niego postępowanie upadłościowe

 • wywiera skutki 10 dni roboczych po wydaniu

 • jest uznawane we wszystkich krajach UE

 • nieograniczony okres ważności

 • organ celny monitoruje spełnianie warunków i kryteriów

 • organ celny przeprowadza ponowną ocenę warunków i kryteriów w określonych przypadkach


Po wydaniu wiadectwa
Po wydaniu świadectwa do niego postępowanie upadłościowe

 • Ponowna ocena warunków i kryteriów

 • Zmiana świadectwa AEO

 • Zawieszenie statusu AEO (art. 14r RW) – z urzędu lub na wniosek

 • Cofnięcie statusu AEO (art. 14v RW) –urzędu lub na wniosek


Wymiana informacji
Wymiana informacji do niego postępowanie upadłościowe

 • osoba AEO informuje organ celny o wszystkich zdarzeniach mających miejsce po wydaniu świadectwa i mogących mieć wpływ na jego dalsze stosowanie lub treść

 • wszelkie istotne informacje organ wydający świadectwo udostępnia innym krajom, w których AEO prowadzi działalność podlegającą obowiązkowi celnemu

 • powiadomienie krajów o wydaniu, zmianie, zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa AEO.


 • jeżeli organ celny cofa pozwolenie udzielone osobie AEO na podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

 • organ celny wydający świadectwo AEO powiadamia komórki analizy ryzyka o wydaniu, zmianie, zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa AEO


Data wej cia w ycie
Data wejścia w życie podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

1 stycznia 2008 r.


Okres przej ciowy
Okres przejściowy podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

Okres przejściowy trwa 24 miesiące licząc od dnia 1 stycznia 2008 r.


Termin przej ciowy terminy
Termin przejściowy - terminy podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

 • termin wydawania świadectwa AEO – do 300 dni

 • termin powiadamiania o wniosku – 10 dni

 • termin informowania o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO – 70 dni

 • termin konsultacji między krajami – 120 dni


System aeo
System AEO podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

 • dane dotyczące wniosków przekazywane drogą elektroniczną

 • świadectwa AEO oraz, w stosownych przypadkach, zmiany, zawieszenie i cofnięcie świadectw

 • wszelkie inne istotne informacje

 • baza danych osób posiadających status AEO – dostępna dla wszystkich

 • procedura konsultacyjna


Informacja
Informacja podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

 • uruchomiona podstrona AEO na stronie internetowej MF/służba celna – www.mf.gov.pl

 • uruchomiony adres internetowy

  aeo.pl@mofnet.gov.pl

 • uruchomiony help-desk w KE – kontakt poprzez ww. adres internetowy za pośrednictwem

  artur.kozikowski@wro.mofnet.gov.pl


Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

Osoby kontaktowe:

Agata Grajda – tel 022 694-52-30

Agata.Grajda@mofnet.gov.pl

Anna Dubielak – 022 694 30 40

Anna.Dubielak@mofnet.gov.pl


Dziękuję za uwagę podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO

Pytania???


ad