Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3....
Download
1 / 28

Csizmazia Sándorné Szakmai vezető - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján. Csizmazia Sándorné Szakmai vezető. A módosításban érintett dokumentumok. 1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Csizmazia Sándorné Szakmai vezető

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján

Csizmazia Sándorné

Szakmai vezető


A módosításban érintett dokumentumok

 • 1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve

 • 2. MIP - ÖMIP elvárásainak figyelembevételével

 • 3.SZMSZ – csak kiegészítés

 • 4. Házirend – felülvizsgálat


Pedagógiai program kötelező tartalmi elemei Kt. 48. § /1/ bekezdés a) pont

 • Példák alapelvekre:

  • Tevékenységközpontúság – problémaközpontúság – felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat

  • Módszertani sokszínűség – változatos munkaformák alkalmazása – koordináló, segítő, támogató tanári attitűd

  • Differenciálás – egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás - hátránykompenzálás párhuzama)

  • Életszerű, élet közeli ismeretek közvetítésére épülő fejlesztés

  • Fokozatosság – folyamatosság elve ( a fenntarthatóság érdekében is)

  • A tudáshoz való egyenlő hozzáférés elve

  • A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás elfogadásának, támogatásának elve


Lehetséges célok

 • A tanulók kompetenciáinak fejlesztése - az élethosszig tartó tanulás megalapozása

 • Pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása

 • A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása

 • A tanulási kudarcok megelőzése

 • Az egyéni képességek optimális fejlesztése

 • A tanulók felelősségvállalásának megalapozása, fejlesztése

 • Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók kreativitásának fejlesztése


Feladat

 • A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba

 • Változatos oktatásszervezési – és munkaforma alkalmazása ( projekt, témahét, kutató munka) a tanulók aktivitásának biztosítása érdekében

 • Érzékszervi tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés – tevékenységközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazása

 • Fejlesztő értékelés alkalmazása a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása érdekében

 • Az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értékelésében


Feladat

 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő

  tevékenységszervezés, módszerválasztás

 • A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása

 • Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása

 • Az IKT technikák alkalmazása, elsajátíttatása


Feladat - esélyegyenlőség

 • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában

 • Szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása,

 • Befogadó / inkluzív pedagógia alkalmazása – az ehhez szükséges feltételek biztosítása


A célok megvalósítását támogató eszközök


Fenntarthatóság


Alkalmazott módszerek, eljárások

 • Kooperatív tanulásszervezés- koop.módszerek, egyéni –páros -csoportmunka szervezése

 • Differenciált rétegmunka- egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén csoportban

 • Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása

 • Tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés

 • Életkornak megfelelő drámapedagógiai eszközök

  alkalmazása

 • Informatikai ismeretek tanítása, alkalmazása; Internet-használat

 • A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH/HHH tanulók esetén

 • A tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása

 • Az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése érdekében


A nevelési területek felülvizsgálata

 • A személyiség-és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

  • A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési vágy fenntartása.

  • Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex fejlesztése.

  • A tanulók ön-és társértékelési kompetenciájának kialakítása, fejlesztése.

  • A szociális készségek fejlesztése, a tanulói együttműködés különböző formáinak alkalmazása – páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni egyéni feladatok vállalása

  • A felelősség vállalás megalapozása az együttműködésre épülő kooperatív csoprtmunkában


A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok

 • Az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása: területi és módszertani szempontból (alapozó modulok)

 • Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban

 • Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban – az egymástól való tanulás biztosítása

 • A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán

 • Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása

 • Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása

 • Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.

 • Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása


A pedagógiai munka végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök

 • Az iskola által alkalmazott tanulói és tanári eszközök listája

 • Kiemelve az IKT infrastruktúra szükségletet, fejlesztési igényt

 • Egyéb eszközök listája, amely a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges

 • A diagnosztikus és szummatív mérések megvalósításához szükséges eszközök listája

 • Internet, tanári és tanulói lap-top program


A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi nevelő együttműködési formái, a továbbfejlesztés lehetőségei

A szülők szerepe az új oktatásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása során – ha bevonjuk őket.


Helyi tanterv

 • Az iskola helyi tanterve meghatározza:

  • Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat

   • Probléma:

    • Magyar nyelv és irodalom?

    • Szövegértés-szövegalkotás ?

  • Nem mindegy: ha szövegértés-szövegalkotás, akkor integrált magyartanítást kell megvalósítanunk.

  • Ha magyar nyelv és irodalom: akkor le kell írni a helyi tantervbe, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretén belül történik.


Helyi tanterv

 • Az összes alkalmazott programcsomag felsorolása – a helyi tantárgyi rendszerbe való illesztése.


Helyi tanterv

 • Tantárgyak + oktatásszervezési módok:

  • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása – tantárgy neve, évfolyam

  • A tantárgy-tömbösítésben érintett tantárgyak- esetleg a tantárgy új neve, évfolyam

  • Moduláris tantárgy neve, tartalma, évfolyam

  • Nem tanórai keretben megszervezett kötelező tananyagátadás formái.

   • Erdei iskola – érintett tantárgy/tantárgyak / évfolyam

   • Projekt – érintett tantárgy /tantárgyak ( ha tudjuk, de nem fontos előre szabályozni)

   • Témahét


A kompetencia alapú oktatás implementációja


Helyi tanterv

 • Az iskola helyi tanterve meghatározza.

  • Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit

 • Feladat: annak vizsgálata, hogy a kompetencia alapú oktatás követelményei, az új oktatásszervezési eljárások alkalmazása mennyiben befolyásolják az iskola helyi tantervében rögzítetteket.


Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai

 • Arról kell dönteni, hogy a projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás során alkalmazzuk-e az írásbeli beszámoltatás formáját.

  • Ha igen, akkor melyik tantárgyhoz kapcsolódik az értékelés?

  • Az értékelés formája szöveges vagy jeggyel történik?

  • Az értékelésben betöltött szerepe, súlya mekkora?

  • Milyen korlátokat szabunk a beszámoltatásnak?


Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei korlátai

Projekt, témahét, moduláris és tantárgytömbösített oktatás során – ki kell-e egészíteni?


Az alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek kiválasztásának elvei

Az intézmény P.p-je tartalmazza ezeket az elveket.

Probléma:

 • A programcsomaghoz illeszkedő tankönyvek drágák.

  2. Az ún. kompetencia fejlesztő tankönyvek pedig nem illeszkednek több szempontból sem a programcsomagokhoz.

  - Nem ugyanazok a fejlesztési célok

  - Más a tananyag

  - Más a követelményrendszer


A taneszközök kiválasztás elvei

 • Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak – NFU közlemény

 • Problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok

 • Differenciált fejlesztést biztosít

 • Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés

 • Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel


Helyi tanterv

Javaslat a tantárgyi tantervek felülvizsgálatára:

 • Az iskola által használt kerettantervi célok kiegészítése az adott programcsomag / kompetencia fejlesztési céljaival

 • A követelmények vizsgálata pl. nyelvtani ismeretek

 • A tananyag összehangolása – kerettanterv+programtanterv-modulok


Helyi tanterv

A tanulók értékelése:

– Szöveges értékelés?

- Önértékelés, csoportértékelés – mikor?, milyen formában?

- A tanulók értékelése: moduláris oktatás, témahét, projekt, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása esetén


ÖMIP-IMIP

ÖMIP elvárásai lehetnek:

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a a fenntartó közoktatási intézményeiben

 • Szegregációmentes intézményi környezet kialakítása

 • A digitális írástudás elterjesztése

 • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése

 • A tanulók tanulási eredményességének növelése

 • Intézményszintű / település-szintű mérési rendszer működtetése


IMIP

Felülvizsgálat:

 • Vezetők, alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjai

  • Szakmai felkészültség

  • Képzés, önképzés

  • Részvétel az intézményi innovációban

 • Vezetői:tervezési,ellenőrzési,mérés,értékelési feladatok végrehajtása


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Csizmazia Sándornészakmai vezető www.kontaktus.eu


ad
 • Login