Utvrđivanje i raspodjela rezultata
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Utvrđivanje i raspodjela rezultata PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utvrđivanje i raspodjela rezultata. Članak 84.

Download Presentation

Utvrđivanje i raspodjela rezultata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Utvrđivanje i raspodjela rezultata

Članak 84.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine) na razini osnovnog računa. Za iznose koji su bili evidentirani tijekom godine na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a to su: 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU, 63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU, 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 63241 Kapitalne pomoći od institucije i tijela EU, 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, 6632 Kapitalne donacije te 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a koji su utrošeni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine zadužuje se račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine. Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda u skladu s člankom 70. stavkom 2. Zakona o proračunu, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine, a odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja.


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Utvrđivanje i raspodjela rezultata

Članak 84.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Utvrđivanje rezultata

1. Zatvaranje računa razreda 6, 3, 7, 4, 8 i 5

2. Prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama

3. Korigiranje rezultata za iznose kapitalnih prijenosa sredstava


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Utvrđivanje rezultata za izvještajna razdoblja u toku godine

1. Zatvaranje računa razreda 6, 3, 7, 4, 8 i 5

3 Rashodi poslovanja 39111 Raspored rashoda

 1.350.500 1.350.500 (1)

6 Prihodi poslovanja

 950.500

92111 Obračun prihoda i rashoda

poslovanja

69111 Raspored prihoda

(2) 950.000 (1) 1.350.500 950.000 (2)

400.000


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Utvrđivanje rezultata na kraju godine

1. Zatvaranje računa razreda 6, 3, 7, 4, 8 i 5

3 Rashodi poslovanja 39111 Raspored rashoda

S 1.350.500 1.350.500 (1)

1.350.500 S izravnanja 1.350.500

1.350.500 1.350.500 1.350.500 1.350.500

92111 Obračun prihoda i rashoda

poslovanja

(1) 1.350.500


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

2. Prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama

I. Višak/manjak prihoda poslovanja

92211 Višak prihoda

poslovanja

100.000 S 1.1.

550.000 donos sa r. 92111

650.000 S 31.12. – prije korekcije

II. Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine

92212 Višak prihoda od 92222 Manjak prihoda od

nefinancijske imovinenefinancijske imovine

(1) 500.000 500.000 S 1.1. 700.000 500.000 (1)

donos sa r. 92121

prije korekcije -S 31.12.200.000


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

2. Prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama

III. Višak/manjak primitaka od financijske imovine

92213 Višak primitaka od 92223 Manjak primitaka od

financijske imovine financijske imovine

(1) 230.000 400.000 S 1.1. 230.000 230.000 (1) donos sa r. 92131

170.000 S 31.12.


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

3. Korigiranje rezultata za iznose kapitalnih prijenosa sredstava

63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU, 63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU,

63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 63241 Kapitalne pomoći od institucije i tijela EU,

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU,

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,6632 Kapitalne donacije te

67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Rezultat poslovanja se korigira:

- višak prihoda poslovanja se umanjuje odnosno manjak uvećava i za isti iznos se uvećava višak prihoda od nefinancijske imovine odnosno smanjuje manjak


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

3. Korigiranje rezultata za iznose kapitalnih prijenosa sredstava

 • Korisnik je ostvario:

 • 430.000 kn prihoda iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 67121

 • 320.000 kn kapitalnih donacija od trgovačkih društava – 66323

 • UKUPNO 750.000 kn kapitalnih prijenosa

92211 Višak prihoda poslovanja

(1) 750.000 650.000 S prije korek.

100.000 (2)

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

S prije k. 200.000 750.000 (1)

(3) 550.000

92221 Manjak prihoda poslovanja

(2) 100.000

S 31.12. 100.000

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine

550.000 (3)

550.000 S 31.12.


Dodatno prema pravilniku nn 114 10

Dodatno – prema Pravilniku NN 114/10

 • Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine, a odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja.

 • Kapitalni rashodi: Zakon o proračunu čl. 70. st2.


Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi

 • (1) Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine države, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.(2) Kapitalni rashodi iz stavka 1. ovoga članka jesu rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Raspodjela rezultata

Članak 84

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu

raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini

u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.


Utvr ivanje i raspodjela rezultata

Raspodjela rezultata

Kada donijeti Odluku o raspodjeli rezultata?

Najpravilnije je donijeti odluku nakon sastavljanja financijskih izvještaja npr. na sjednici na kojoj se usvaja godišnji obračun proračuna odnosno godišnji financijski izvještaji.

Je li odluka obvezna?

Da, ako se rezultat zaista raspodjeljuje.


 • Login