Pengekrav og konkurs dag 4
Download
1 / 27

Pengekrav og konkurs – Dag 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Pengekrav og konkurs – Dag 4. JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein [email protected] 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pengekrav og konkurs – Dag 4' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pengekrav og konkurs dag 4

Pengekrav og konkurs – Dag 4

JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett

UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein

[email protected]


Rekapitulasjon fremstillingen

1. Oversikt - fellestemaer

2. Pengekrav

3. Enkeltforfølgning mm

4. Konkurs

5. Økonomisk kriminalitet

6. Avslutning

Rekapitulasjon - Fremstillingen


4 konkurs

4.1 Bakgrunn og formål

4.2 Konkursbehandlingen

4.3 Betingelsene for å åpne konkurs

4.4 Beslagsretten i forhold til debitor

4.5 Omstøtelse

4. Konkurs


Kort repetisjon
Kort repetisjon

Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og

Boets avslutning

(vanligvis innstilling uten dividende)

Konkurskarantene

Konkursbehandling – konkursåpning

 • Konkursbeslag

 • Oppnevning av bostyrer

Realisering av aktiva, undersøkelser,

omstøtelser

Fordringsanmeldelser

Redegjørelse

(innberetning)

Anmeldelse

og etterforskning

Sikring av aktiva/

umiddelbare tiltak

Begjæring om konkurs

Skiftesamling

Steg/fase

Rolle/hvem

 • Debitor selv (oppbud)

 • Kreditor

 • Lønnstaker

Byfogd/ tingretten

Kreditorer

Borevisor

Byfogd/ tingretten

Politiet/ Økokrim

Bostyrer

Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a.

Bostyrer (advokat)


 • Dekningsloven § 2-2 – utgangspunktet er at det skal tas beslag i alt som tilhører debitor

 • Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter:

  • vilkår om rettsvern

  • mulighet for omstøtelse

 • For at en disposisjon/avtale skal stå seg i konkurs må den være gyldig og ha rettsvern og ikke kunne omstøtes


4 5 omst telse fortsettelse

Oversikt – bakgrunn og formål beslag i alt som tilhører debitor

Objektive omstøtelsesregler

 • Gaver – dekningsloven § 5-2

 • Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5

 • Sikkerhetstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7

 • Utlegg – dekningsloven § 5-8

  Den subjektive omstøtelsesregel

 • Omstøtelse der den annen part ikke har vært i god tro - dekningsloven § 5-9

4.5 Omstøtelse (fortsettelse)


 • Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5 beslag i alt som tilhører debitor

  • Hindre forfordeling av kreditorer

  • «Betaling»

  • Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd

  • Av «gjeld»

  • Alternative vilkår (jf.«eller»)

   • «usedvanlige betalingsmidler»

   • «før normal forfallstid»

   • «med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne»

  • Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - må sees i forhold til alternativene

  • Rt. 1995 side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5 • Utlegg – dekningsloven § 5-8 beslag i alt som tilhører debitor

  • «ingen rettsvirkning overfor boet»

  • Særtrekk:

   • Ingen disposisjon fra skyldneren

   • Utlegg kan slettes uten medvirkning fra utleggshaver eller skyldner


Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9 beslag i alt som tilhører debitor

 • Skyld – kreditorsvik

  • Actio pauliana

 • Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller:

  1. Kreditorbegunstigelse

  2. Unndragelse av aktiva

  3. Gjeldsøkning

 • Vilkår:

  • Det må foreligge en «disposisjon»

  • Debitors økonomi


 • Transaksjonen beslag i alt som tilhører debitormå være «utilbørlig»

  • Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs?

  • Helhetsvurdering

 • Motpartens forhold

  • «svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått

  • På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10

 • Skyldnerens forhold uten betydning

 • Frist 10 år

 • Rt. 1995 side 259 – Palonen-dommen


 • Oppsummering: beslag i alt som tilhører debitor

  • Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene

  • Virkningene av omstøtelse er forskjellig


Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og beslag i alt som tilhører debitor

Boets avslutning

(vanligvis innstilling uten dividende)

Konkurskarantene

Konkursbehandling – konkursåpning

 • Konkursbeslag

 • Oppnevning av bostyrer

Realisering av aktiva, undersøkelser,

omstøtelser

Fordringsanmeldelser

Redegjørelse

(innberetning)

Anmeldelse

og etterforskning

Sikring av aktiva/

umiddelbare tiltak

Begjæring om konkurs

Skiftesamling

Steg/fase

Rolle/hvem

 • Debitor selv (oppbud)

 • Kreditor

 • Lønnstaker

Byfogd/ tingretten

Kreditorer

Borevisor

Byfogd/ tingretten

Politiet/ Økokrim

Bostyrer

Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a.

Bostyrer (advokat)


5 konomisk kriminalitet 5 1 generelt
5. Økonomisk kriminalitet beslag i alt som tilhører debitor5.1 Generelt

Hva er økonomisk kriminalitet?

 • Definisjon: «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.»

  Kjennetegn:

  • Rammer økonomiske interesser (ofte selskaper eller samfunnsinstitusjoner)

  • Kompliserte

  • Foregår i det skjulte (f.eks. skjult under dekke av lovlig virksomhet)

  • Vanskelige å oppdage og å etterforske

 • Eksempel: nettbanksvindel


Hensyn/ formål beslag i alt som tilhører debitor

 • Individualpreventive hensyn

 • Allmennpreventive hensyn

 • Beskytte samfunnet mot tap, herunder verne om velferdsstaten og dets system der alle skal bidra

 • Beskytte andre borgere mot tap og skade, herunder konkurransevridning

 • Eksempel: Regnskap er offentlige og gir viktige opplysninger til private avtaleparter og til offentlige myndigheter som grunnlag for skatt og avgift


5 2 konkurskriminalitet

Definisjon beslag i alt som tilhører debitor

 • «økonomisk kriminalitet som begås eller avdekkes i forbindelse med konkursbehandling»

  Bostyrer skal gjennomgå virksomheten og avdekke mulig kriminalitet

  Medvirkning straffbart etter straffeloven § 287

5.2 Konkurskriminalitet


Ulike typer handlinger: beslag i alt som tilhører debitor

 • Regnskapskriminalitet (se pkt 5.4)

 • Skatte- og avgiftsunndragelser (se pkt 5.5)

 • Ulike typer bedragerier (pkt 5.5 m.fl.)

 • Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs


 • Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs - straffelovens kap 27

  • Straffeloven § 281 - påføre kreditorene tap – boforringelse (forringe boet) bl.a. ved overdrevent forbruk eller grovt uordentlig forretningsførsel

  • Straffeloven § 282 – kreditorbegunstigelse – favorisere en kreditor og påføre de andre kreditorene tap

  • Straffeloven § 283 – skjule midler /hindre at kreditorene får dekning før konkurs - boforringelse (forringe boet)

  • Straffeloven § 284 – unnlate å begjære konkurs når insolvent - å drive virksomhet «for kreditorenes regning» påfører andre tap

  • Straffeloven § 285 – eksekusjonshindring – skjule midler for kreditorene under gjeldsforhandling eller etter konkursåpning


5 3 konkurskarantene

Konkursloven § 142 27

 • Granskning av skyldnerens forretningsførsel kan resultere i at bostyrer anbefaler konkurskarantene

 • Hvem kan rammes?

  • Personer i styre og ledelse i selskaper – mest praktisk

  • Personlige skyldnere – sjelden

 • Vilkår:

  • Enten: personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til insolvensen; eller

  • det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt selskap

5.3 Konkurskarantene


5 4 regnskapskriminalitet

Regnskapskriminalitet 27

 • Straffeloven § 286

 • Regnskapsloven § 8-5

 • Bokføringsloven § 15

  Hensyn og formål

5.4 Regnskapskriminalitet


5 5 skatte og avgiftsunndragelser

Skattesvik 27

 • likningsloven §§ 12-1 og 12-2 (grovt)

  Unndragelse eller svindel av merverdiavgift

 • Definisjon merverdiavgift – mval.§ 1-1

 • Registreringsplikt – mval.§ 2-1

 • Tilleggsavgift, tvangsmulkt, straff – mval.§§ 21-1 flg

  - Regnes som bedrageri etter straffeloven §§ 270 og 271

  Eksempel

  - «svart omsetning» - regnskapsloven § 8-5, merverdiavgiftsloven § 21, likningsloven § 12-1 nr 1

5.5 Skatte- og avgiftsunndragelser 


5 6 hvitvasking

Definisjon: 27å kamuflere utbytte fra straffbare handlinger og integrere dem i den legale økonomien for å kunne bruke dem uten å bli avslørt

Ofte flere ledd transaksjoner

 • Eksempler: bank, over landegrenser, mellom ulike investeringsobjekter, i skalkeskjul av lovlig virksomhet

  Kan skjule organisert kriminalitet, terrorfinansiering, korrupsjon mm – alle typer straffbare handlinger

  Straffeloven § 317 – samt ofte flere andre

5.6 Hvitvasking


5 7 forsikringsbedrageri

Definisjon (eksempel): « 27å oppgi en forsikret gjenstand som skadet eller stjålet til forsikringsselskapet uten at dette er tilfelle»

 • Andre eksempler: å gi uriktige opplysninger – f.eks. større verdi, eller å fortie opplysninger av betydning for forsikringsselskapet

  Straffeloven § 272

5.7 Forsikringsbedrageri


5 8 subsidiebedrageri

Definisjon: « 27å gi opplysninger til myndighetene for å få utbetalt uten at han/eller hun har krav på det»

 • Eksempler: støtte til kultur, utdanning, humanitære formål, næringsformål, forskning, ymse erstatninger, trygdeytelser mm

  Misbruk mulig fordi offentlige støtte- og subsidieordninger er tillitsbaserte

  Straffeloven § 270, jf § 271 og straffeloven § 166

5.8 Subsidiebedrageri


4 9 fakturasvindel obs

Å utstede faktura for en vare/tjeneste som ikke er utført og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen

 • Eksempel: Katalogoppføringstjenester i søkelyset

  Råd: ikke betal, protester skriftlig tilbake, følg opp hvis inkasso

  Den som fakturerer må dokumentere hva han fakturerer for – ikke mottakeren

  Straffeloven § 270, jf § 271

4.9 Fakturasvindel – OBS!


6 avslutning

Tips og anbefalinger: les avisen og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen

Surf på nyttige nettsider

Forsinkelsesrentekalkulator (med forklaringer) www.forsinkelsesrente.no

Skjema for utlegg/ forliksklage inkl varsler: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pdf

Brønnøysundregistrene: www.brreg.no og www.altinn.noHer kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer.

Konkursrådets hjemmesider http://www.konkursradet.no/  Nyttige forklaringer, sjekklister, uttalelser med mer som er enkelt og forståelig for enhver og maler:  http://www.konkursradet.no/maler/bl.a. konkursbegjæring (typisk for ansatte som har lønnskrav), oppbudsbegjæring (for eier som forplikter å begjære oppbud), fordringsanmeldelse (for kreditor som har krav mot en skyldner som er konkurs) og konkursvarsel. 

6. Avslutning


Takk for oppmerksomheten! og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen

Spørsmål eller kommentarer? E-post: [email protected]


ad