Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê - PowerPoint PPT Presentation

3821109
Download
1 / 14

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê. (Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò). Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë - Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè. Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì. Ø¿ëñ, Öýð, íóñ, ªòãºí ìºð Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ) Öóñ Òîîñ òîîñîíöîð Øàâüæ Ìýðýã÷ Õ¿íñíèé ç¿éë Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3821109

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê

(Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò)


3821109

Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë -

Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè


3821109

Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì

 • Ø¿ëñ,

 • Öýð, íóñ,

 • ªòãºí ìºð

 • Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ)

 • Öóñ

 • Òîîñ òîîñîíöîð

 • Øàâüæ

 • Ìýðýã÷

 • Õ¿íñíèé ç¿éë

 • Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ

 • Øàâüæ, ÿëàà

 • …………………n


3821109

ßàðàëòàé òóñëàìæ - Ãàðûí ýð¿¿ë àõóé


Disinfection of hands

Disinfection of hands

Surgical

disinfection

Hygienic

disinfection


Hygienic hand disinfection how to do it correctly

1

2

3

With spread fingers

Palm on back of the hand

Palm on palm

Hygienic hand disinfection How to do it correctly


Hygienic hand disinfection how to do it correctly1

6

4

5

Fingers on palm

With folded fingers

Thumb

Hygienic hand disinfection How to do it correctly


3821109

Ãàðûí ò¿ðãýâ÷èëñýí õàëäâàðã¿éòãýë

 • Íàéðëàãà:

 • Ýòèëèéí ñïèðòòýé 70%

 • Èçîïðîïèëèéí ñïèðòòýé 70%

 • Õýðýãëýõ: Áàãà õýìæýýòýé / 1ìë îð÷èì/ ãàð äýýð àâ÷,

  15 ñåêóíäûí õóãàöààíä ñàéòàð ò¿ðõýæ ¿ðíý.

 • Àíõààðóóëãà:

 • Ãàð õèðòýé, õýò áîõèð áàéæ áîëîõã¿é

 • Ǻâõºí ¿éëäýë õîîðîíä õýðýãëýõ

Åð人 15 ñåê


3821109

Áîõèð ãàðààñ àâñàí øèíæèëãýý


3821109

Ãàð õàëäâàðã¿éòãýñíèé äàðàà


3821109

“Ìîíõèìî” ÝØÒÒºâèéí ñàíàë áîëãîæ áàéíà.

 • Манай судалгааны ажилтнууд аян замын аюулгүйн хэрэгсэл болон анхны тусламжийн хэрэгслийн талаар судалгаа хийж танд авсаархан бөгөөд õýðýãöýýòýé ¿åä шаардлага õàíãàõ èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóäûã ßàðàëòàé òóñëàìæèéí òºâ”103” –èéí ýì÷ íàðòàé õàìòàð÷ 2007-2008 îíä áýëòãýñýí áîëíî.

 • Ýíý èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóä íü ìàíàé îðíû íºõöºëä òîõèðñîí, îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí, òаны аян замäàà аюулгүй зорчиход хань болох á¿òýýãäýõ¿¿í áîëñîíä áèä èòãýëòýé áàéíà.


 • Login