Download
1 / 14

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê. (Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò). Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë - Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè. Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì. Ø¿ëñ, Öýð, íóñ, ªòãºí ìºð Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ) Öóñ Òîîñ òîîñîíöîð Øàâüæ Ìýðýã÷ Õ¿íñíèé ç¿éë Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê' - maj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê

(Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò)


Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë -

Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè


Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì

 • Ø¿ëñ,

 • Öýð, íóñ,

 • ªòãºí ìºð

 • Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ)

 • Öóñ

 • Òîîñ òîîñîíöîð

 • Øàâüæ

 • Ìýðýã÷

 • Õ¿íñíèé ç¿éë

 • Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ

 • Øàâüæ, ÿëàà

 • …………………n


ßàðàëòàé òóñëàìæ - çàìÃàðûí ýð¿¿ë àõóé


Disinfection of hands
Disinfection of hands çàì

Surgical

disinfection

Hygienic

disinfection


Hygienic hand disinfection how to do it correctly

1 çàì

2

3

With spread fingers

Palm on back of the hand

Palm on palm

Hygienic hand disinfection How to do it correctly


Hygienic hand disinfection how to do it correctly1

6 çàì

4

5

Fingers on palm

With folded fingers

Thumb

Hygienic hand disinfection How to do it correctly


Ãàðûí ò¿ðãýâ÷èëñýí õàëäâàðã¿éòãýë

 • Íàéðëàãà:

 • Ýòèëèéí ñïèðòòýé 70%

 • Èçîïðîïèëèéí ñïèðòòýé 70%

 • Õýðýãëýõ: Áàãà õýìæýýòýé / 1ìë îð÷èì/ ãàð äýýð àâ÷,

  15 ñåêóíäûí õóãàöààíä ñàéòàð ò¿ðõýæ ¿ðíý.

 • Àíõààðóóëãà:

 • Ãàð õèðòýé, õýò áîõèð áàéæ áîëîõã¿é

 • Ǻâõºí ¿éëäýë õîîðîíä õýðýãëýõ

Åð人 15 ñåê
“Ìîíõèìî” ÝØÒÒºâèéí ñàíàë áîëãîæ áàéíà.

 • Манай судалгааны ажилтнууд аян замын аюулгүйн хэрэгсэл болон анхны тусламжийн хэрэгслийн талаар судалгаа хийж танд авсаархан бөгөөд õýðýãöýýòýé ¿åä шаардлага õàíãàõ èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóäûã ßàðàëòàé òóñëàìæèéí òºâ”103” –èéí ýì÷ íàðòàé õàìòàð÷ 2007-2008 îíä áýëòãýñýí áîëíî.

 • Ýíý èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóä íü ìàíàé îðíû íºõöºëä òîõèðñîí, îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí, òаны аян замäàà аюулгүй зорчиход хань болох á¿òýýãäýõ¿¿í áîëñîíä áèä èòãýëòýé áàéíà.


ad