Nuorten tapaturmat
Download
1 / 30

Nuorten tapaturmat - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nuorten tapaturmat. NOPS-seminaari Laurea Hyvinkää, 27.11.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö. Esityksen punainen lanka. Tilastot miltä tilanne näyttää? miten, missä ja kenelle tapaturmat sattuvat? Entä sitten? ovatko tapaturmat estettävissä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nuorten tapaturmat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nuorten tapaturmat

NOPS-seminaari

Laurea Hyvinkää, 27.11.2012

Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Markkula, THL


Esityksen punainen lanka

 • Tilastot

  • miltä tilanne näyttää?

  • miten, missä ja kenelle tapaturmat sattuvat?

 • Entä sitten?

  • ovatko tapaturmat estettävissä?

  • miten nuorten tapaturmia voitaisiin ehkäistä?

Markkula, THL


Tapaturmatilanne

Markkula, THL


Pitkällä aikavälillä kaikkein vakavimmissa tapaturmissa jo saavutettu hyviä tuloksia

Markkula, THL


Saavutetusta kehityksestä huolimatta …

 • Tapaturmat aiheuttavat alle 25-vuotiaille edelleenvuosittain keskimäärin (v. 2008–2010)

  • noin 150 kuolemaa

  • yli 15 000 sairaalahoitojaksoa

    Lisäksi näitä useampi saa polikliinista hoitoa

 • Terveyden menetysten lisäksi henkinen ja psyykkinen kärsimys itselle, läheisille ja lähiyhteisöille.

Markkula, THL


Tapaturmien osuus eri-ikäisten terveyden menetyksistä sukupuolittain (v. 2006–2010)

Kuolemat

Sairaalahoitojaksot

Markkula, THL


Alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset terveyden menetykset sukupuolittain (lkm, ka. v. 2008–2010)

Kuolemat

Sairaalan vuodeosastohoitojaksot

Markkula, THL


Sukupuolieron syistä

 • Vaikka ero on laajalti tunnistettu, niin ei ole esittää tyhjentävää vastausta syistä.

 • Taustalla niin biologisia kuin sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, joiden merkitys vaihtelee iän myötä Esimerkiksi:

  • Fysiologinen ja kognitiivinen kehitys

  • Testosteronin erittyminen

  • Erilaiset ajanviettotavat: esim. poikien ajanvietto liikenteessä

  • Riskinotto

   • Maskuliinisuuteen yhdistetään toiminnallisuus ja uhkarohkeus, joiden avulla erityisesti nuoret miehet rakentavat omaa identiteettiään

   • Vanhempien ja kaverien odotukset

   • Median ja mainonnan herättämät mielikuvat

  • Suomalaiset juomatavat

  • Riskialttiimmat työympäristöt tietyillä miesvaltaisilla aloilla

Lapsuudessa ja nuoruudessa

Markkula, THL


Nuoret kehitysvaiheensa vuoksi alttiita tapaturmille

 • Tapahtuu fysiologisia muutoksia

  • Unen tarve kasvaa, mutta useasti nukutaan liian vähän

  • Pojilla testosteronin eritys lisääntyy, mikä näkyy riskinottona

  • Kehonhallinta vaikeutuu, mutta toisaalta myös liikkuvuus kehittyy parhaiten

 • Itsenäisyys lisääntyy

  • Eri ympäristöissä liikkuminen lisääntyy

  • Kavereiden merkitys kasvaa ja toimitaan alakulttuureissa (ryhmään kuuluminen ja ryhmän ”säännöt”)

  • Irtaannutaan vanhempien ja muiden auktoriteettien arvoista

 • Kokeillaan uutta & etsitään elämyksiä

  • Riskejä itse riskinoton vuoksi

  • Illuusio kuolemattomuudesta ja omista taidoista: ”Ei mulle voi sattuu” -ajattelu

  • Kokemattomuus tuntuu

Kuva: Heli Kumpula

Markkula, THL


15–24-vuotiaiden yleisimmät tapaturmaiset terveyden menetykset ikäryhmittäin (lkm, ka. v. 2008–2010)

Kuolemat

Sairaalan vuodeosastohoitojaksot

Markkula, THL


Ympäristöjen kautta kiinni keskeisiin tapaturmahaasteisiin

Markkula, THL


Tapaturmat kouluissa ja oppilaitoksissa

 • Vähintään yksi terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla käyntiä vaatinut tapaturma koulussa tai koulumatkalla sattui:

  • lähes 25 %:lle 8.- ja 9.-luokkalaiselle

  • 9 %:lle 1. ja 2. vuosikurssin lukiolaisista ja

  • 12 %:lle 1. ja 2. vuosikurssin toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista.

 • Sairaalan vuodeosastoilla hoidetaan vuosittain 580 7–19-vuotiaan koulutapaturmaa.

  • Suurimmillaan koulutapaturmien osuus on 7–12-vuotiailla (14 %), pienimmillään 16–18-vuotiailla (2 %).

 • Myös vapaa-ajan tapaturmat näkyvät kouluissa / oppilaitoksissa!

Kuvio. Vähintään kerran lukuvuoden aikana terveydenhuollon vastaanotolla käyntiä vaatineeseen koulutapaturmaan joutuneet koulu-asteittain (ka. v. 2010 /2011).

Markkula, THL


Myrkytyksissä näkyy ympäröivään maailmaan tutustuminen: nuorilla nimenomaan sosiaaliseen ympäristöön

Lääkkeet ja kodin kemikaalit

KUVIO. Sairaalan vuodeosastohoitoa vaatineet myrkytykset (1 / 100 000, v. 2009–2010)

Markkula, THL


Päihtymys yksi tekijöistä, joka lisää riskiä niin tapaturmaan, väkivaltaan kuin itsemurhaankin

KUVIO. Päihtyneiden osuus 15–24-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolemista

(Lähde: Tilastokeskuksen kuolemansyytilastot, v. 2006–2010)

Markkula, THL


Huomiota heikommassa asemassa oleviin

 • Tapaturmaisiin kuolemiin yhteydessä

  • Perheen rakenne

  • Vanhempien koulutus

  • Ammattiin perustuva sosiaaliryhmä

  • Tulot

  • Nuoren oma koulutus, pääasiallinen toiminta ja asumisjärjestelyt

  • Suurimmat erot varhaislapsuudessa ja varhaisaikuisuudessa

   (Lähde: Remes H (2012). Social Determinants of Mortality from Childhood to Early Adulthood).

  • Vanhemman päihdeongelma heijastuu kodin turvallisuuteen, sillä se lisää alle 7-vuotiaan lapsen tapaturmariskiä

   (Lähde: Raitasalo K & Holmila M (2012). Äidin päihteiden käytön yhteys lapsen kokemiin haittoihin – Rekisteritutkimuksen tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 1)

Markkula, THL


Toimivia keinoja on, mutta niiden käyttö ei riittävän aktiivista

KUVIO. Niiden osuus, jotka ilmoittavat yleensä aina käyttävänsä ko. turvalaitteita

(Lähde: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimus, kevät 2011)

Markkula, THL


Entä sitten?- tavoitteista toimintaan

Markkula, THL


Suuri osa olisi estettävissä

 • Eurooppalaisen arvion mukaan alle 20-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus puolittui 1990-luvun alusta 2000-luvun ensimmäiselle kymmenykselle, mutta on edelleen 2-kertaista Euroopan lapsiturvallisimpaan maahan Hollantiin verrattuna

 • Vuonna 2009 jopa 51 % näistä kuolemista olisi voitu välttää, jos tilanne Suomessa tapaturmien ja väkivallan osalta olisi yhtä hyvä kuin Hollannissa, yhdessä Euroopan matalimman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden maassa

  (Lähde: MacKay M & Vincenten J. Child Safety Report Card 2012 – Finland. Birmingham: European Child Safety Alliance, Eurosafe)

 • MUTTA vaatii työtä, koska tapaturmiin ei ole rokotetta!

Markkula, THL


Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma

 • Tavoitteena aiempaa suunnitelmallisempi ja pitkäjänteisempi tapaturmien ehkäisy

 • Periaatteita:

  • Kasvu- ja toimintaympäristöjen aktivointi

  • Rakenteiden vahvistaminen

  • Hyödynnetään toimiviksi todettuja käytäntöjä:

 • fyysisen ja sosiaalisen ympäristön turvallisuuden sekä kuluttajaturvallisuuden edistäminen,

 • lainsäädännön ja ohjeistusten kehittäminen ja toimeenpano,

 • turvallisuusasenteisiin ja -käyttäytymiseen vaikuttaminen kouluttamalla ja kasvattamalla.

 • Toimeenpanovaiheessa on tehtävä sovittamista paikallisiin tarpeisiin sekä universaalien toimien rinnalla räätälöitävä toimia väestöryhmittäin

Markkula, THL


Ohjelman sisältöteemat ja visio

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Suomalaislapset ja -nuoret elävät virikkeellistä ja turvallista elämää.

Henkilövahinkojen aiheuttamat terveyden menetykset

ovat huomattavasti nykyistä vähäisempiä.

Markkula, THL


Käyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen

 • Hyödynnetään lainsäädännön ja ohjeistusten mahdollisuudet mm.

  • Pelastusliivien käyttö

  • Päihteettömyys vesillä ja liikenteessä

  • Turvalaitteiden käytön tukeminen

 • Parannetaan lasten, nuorten, perheiden ja ammattilaisten valmiuksia  Turvallisuuskasvatus

  • Aloitettava varhain: asenteet alkavat muotoutua jo muutaman vuoden iässä (toimitaan itse esimerkkinä, karttuva tieto)

  • Sovitaan kasvatuskumppanuuksista: yhteinen viesti eri kasvuympäristöistä

  • Otetaan tapaturmat puheeksi esim. koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

  • Kehitetään keinoja yhteistyössä nuorten kanssa

Markkula, THL


Muutokset kasvu- ja toimintaympäristöissä

 • Rakennetun ympäristön suunnittelun ja kehittämisen tavoitteeksi lasten ja nuorten tarpeet huomioiva turvallinen ja virikkeellinen ympäristö

 • Lapsivaikutusten arviointi ympäristön suunnitteluun

 • Leikki- ja liikuntapaikkojen turvallisuuden varmistaminen

 • Turvallisen jalankulun ja pyöräilyn edistäminen liikenneympäristön ratkaisuin (valaistus, risteyssuunnittelu, kevyen liikenteen väylät, nopeusrajoitukset, keskikaiteet)

 • Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen

 • Otetaan käyttöön turvallisuutta edistäviä toimintatapoja Turvallisuuskulttuuri

Markkula, THL


Esimerkki kasvuympäristöjen aktivoinnista: tapaturmien ehkäisy oppilaitoksissa Tavoitteeksi tietoinen pyrkimys kohti turvallisuutta ja nollaa tapaturmaa

 • Turvallisuus (ml. tapaturmat) mukaan oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja johtamiskäytäntöihin

  • Tunnettava tapaturmatilanne, raportoitava kouluyhteisöille ja hyödynnettävä tietoa tapaturmien ehkäisyssä

   • Suunnitelmallinen tapaturmaseuranta

   • Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus sekä puutteiden korjaamisen seuranta (VNA 338/2011)

   • Työsuojelun toimintaohjelman päivitys ja erilaiset kyselyt

  • Suunnitelmien, ohjeistusten ja järjestyssääntöjen tekeminen eläväksi

  • Fyysisen ympäristön suunnittelun ja ylläpidon huomioitava ihmisten tekemien virheiden mahdollisuus

  • Henkilöstön turvallisuusosaamisesta huolehdittava

  • Tapaturmat luonnolliseksi osaksi oppilaitoksen opetusta

Markkula, THL


Esimerkki eri keinojen hyödyntämisestä: Terve Urheilija- ja Terve Koululainen -mallit (UKK-instituutti)

www.terveurheilija.fi

www.tervekoululainen.fi

Markkula, THL


Nuorten tapaturmiin ei yhtä patentti-ratkaisua

 • Nuoret ei homogeeninen ryhmä: Yhteen nuoreen vaikuttava käytäntö ei toimi kaikille

 • Tapaturmien ehkäisyn näkökulmasta keskeistä:

  • Puuttua yhteistyössä ja ajoissa negatiiviseen riskinottoon (esim. päihteiden käyttö)

  • Tukea nuoren elämänhallintaa (ml. riittävä uni, työ- tai opiskelupaikka)

  • Lisätä nuoren valmiuksia tehdä turvallisuutta tukevia valintoja

  • Herätellä nuorta ymmärtämään oman elämänsä ainutlaatuisuus

  • Arvostaa ja huomioida nuoren näkemyksiä

 • Tunnistaa ja poistaa vapaa-ajan ympäristöjen vaaranpaikat

 • Tärkeitä keinot, jotka pienentävät mahdollisuuksia tehdä virheitä!

 • Yhdistelmä eri keinoja aina paras!

Markkula, THL


Tapaturmat osa muuta hyvinvointia

KUVIO. 8.- ja 9.-luokkalaisten koulutapaturmaan joutumisen yhteys erilaisten ongelmien kokemiseen ja yksittäisiin elämäntapoihin. (Lähde: Kouluterveyskysely 2008/2009.)

Markkula, THL


Nuoret itse saatava ymmärtämään tarve ehkäistä tapaturmia: voisiko osallistaminen olla keino?

‘Tell me and I’ll forget

Show me and I may remember

Involve me and I’ll understand’

Chinese Proverb

Markkula, THL


Erityistä tukea tarvitseville tarjottava tarvittava tuki varhain

 • Pois yksin on pärjättävä -ajattelusta

 • Avun hakeminen ja ottaminen ei saa olla leima

 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin tartuttava

 • Tuki vietävä lasten ja nuorten kasvuympäristöihin

 • Osallisuuden vahvistaminen

 • Audit-C:n, mini-intervention ja motivoivan haastattelun käytön lisääminen päihteiden ongelmakäyttöön puuttumiseksi koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa

Markkula, THL


Markkula, THL


KIITOS!Kysymyksiä?(etunimi.sukunimi@thl.fi, 029 524 8802)

Markkula, THL


ad
 • Login