NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI

NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI PowerPoint PPT Presentation


  • 1585 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (I). Atestacija neprivalomaNebelieka privalomu iskaitu (yra privalomi kalbos kulturos, kompiuterinio ra?tingumo bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai)?Automati?kai? iskaitoma mokytojo kvalifikacine kategorija, turintiems auk?taji a

Download Presentation

NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI Patvirtinti ŐMM 2007-07-27 isakymu Nr. ISAK-1578 (Äin.,2007,Nr.86-3451)

2. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (I) Atestacija neprivaloma Nebelieka privalomu iskaitu (yra privalomi kalbos kulturos, kompiuterinio raÜtingumo bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai) äAutomatiÜkaiô iskaitoma mokytojo kvalifikacine kategorija, turintiems aukÜtaji ar aukÜtesniji iÜsilavinima ir pedagogo kvalifikacija

3. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (2) Nebelieka atestacijos iÜimties tvarka, mokantiems dalyka ne pagal specialybe (atestuojami bendra tvarka, kaip leid×ia nuostatai) Numatyta galimybe siekti mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijos, turintiems aukÜtesniji (spec.vidurini) iÜsilavinima Mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija gales igyti po 5 (buvo 6) metu darbo praktikos Mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacine kategorija gales igyti mokytojai, turintys reikiama dalykine (ar prilyginta) ir pedagogo(ar prilyginta) kvalifikacija

4. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (3) Nereikes savivaldybes metodinio burelio rekomendacijos, pretenduojanciam igyti mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija (mokytojas gali pateikti savo noru) Nereikes ekspertu komisijos rekomendacijos, pretenduojanciam igyti mokytojo eksperto kvalifikacine kategorija (MKC deleguotas vertintojas atvyks i mokykla)

5. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (4) Mokytojo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai nebus reguliari (Atestacijos komisija svarstys Üi klausima tik tada, kai mokytojo veikla kuruojantis vadovas manys,kad mokytojas nevykdo turimos kvalifikacines kategorijos reikalavimu) Atestacijos komisijos nutarimus del kvalifikaciniu kategoriju suteikimo tvirtins mokyklos vadovas Kvalifikacine kategorija suteikiama ir darbo u×mokestis nustatomas nuo sausio 1d. arba nuo rugsejo 1 d.

6. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (5) Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizes anketos (rengiamos kasmet) Mokytoju atestacijos programa sudaroma 3 metams (buvo 5 metams) Mokyklu steigejas tvirtina (o ne derina) mokytoju atestacijos programas Vieneriais metais (nuo 3 iki 2)sutrumpintas laikas tarp atestaciju

7. Mokytoju veiklos vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai iÜ esmes skiriasi nuo esamu: jie orientuoti i kasdieni ugomaji mokytojo darba, i mokytojo kompetencija ir gebejimus, nuo kuriu priklauso mokiniu pasiekimai ir ugdymo kokybe

8. Mokytoju veiklos vertinimas Mokytojo veikla turi buti vertinama jo darbo vietoje ; Mokytojas neturi specialiai atestacijai rengti med×iagu, apraÜu ir kt. Vertintojams rodo tai, ka privalo tureti ir ka pats nori parodyti; Vertintojams reikia naudoti kuo daugiau ivairiu vertinimo metodu; Vertintojas privalo su mokytoju aptarti jo ivertinimo ir mokytojo isivertinimo skirtumus

9. Artimiausiu metu planuojama: Parengti metodines rekomendacijas mokytoju veiklai vertinti-iki 2007 m. gruod×io men. Organizuoti konferencija Vilniuje (pedagogu rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos klausimais) 2007 m. spalio men. Organizuoti 10 seminaru apskrityse (tais paciais klausimais) 2007 m. spalio ľgruod×io men. Organizuoti, nauju nuostatu pagrindu, pedagogu veiklos vertintoju rengima 2007-2008 m.

10. Valstybiniu (iÜskyrus aukÜtuju ir aukÜtesniuju) ir savivaldybiu mokyklu vadovu, ju pavaduotoju ugdymui, ugdyma organizuojanciu skyriu vedeju atestacijos nuostatu pakeitimai ŐMM 2006-12-22 isakymas Nr.ISAK-2436 (Äin., 2007, Nr.3-131) ŐMM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 (Äin., 2007, Nr. 86-3450)

11. Nuostatu keitimo prie×astys Mokyklu steigeju praÜymai del vadovu peratestavimo laikotarpio pailginimo Vadovu nusiskundimai, kad kompetencijos aplanko pristatymui reikia sukaupti labai daug äpopieriuô Vadybos ekspertu pastabos del kai kuriu dokumentu dubliavimosi Vadovams ir mokyklu steigejams neaiÜkus kai kurie nuostatu punktai

12. Nuostatu pakeitimas (1) ŐMM 2006-12-22 isakymas Nr.ISAK-2436 Őiuo isakymu pakeistas nuostatu 56 p. ir vieneriais metais iki 2008-12-31 pailgintas seniau atestuotu vadovu peratestavimo laikotarpis

13. ŐMM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Patikslintas nuostatu 10 punktas: a) valstybines kalbos kulturos kusu nereikia iÜklausyti vadovams, jeigu, atestuodamiesi kaip mokytojai, laike Üio dalyko iskaita; b) pirma karta atestuojamiems vadovams netreikia iÜklausyti äMokyklos vadybos pagrinduô kursu, jeigu yra baige PPRC organizuotus äMokyklu vadovu rezervo rengimoô kursus Patikslinti nuostatu 23 ir 24 punktai: Jeigu vadovas atestuojamas steigejo (ne savo) iniciatyva, nepaisoma, kad jis turi nuobauda ir nebutinas mokyklos tarybos pritarimas

14. Nuostatu pakeitimas (3) ŐMM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatu 36, 40 punktu, 2 priedo 5.1, 6 punktu bei 3 priedo pavadinimo pakeitimo esme: pakeiciamas nuostatu 3 priedo pavadinimas, Üi prieda pildys vadovas (iki Üiol tai tai turejo daryti ekspertai), o vadybos ekspertai atitinkamose grafose raÜys ivertinimus.Őiame priede vadovas raÜys tai, ka turejo raÜyti kompetencijos aplanko savade, todel savado rengti nebereikes.

15. Nuostatu pakeitimas (4) ŐMM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatu 2 priedo 7.4 punkto pakeitimo esme: vadovas savo kompetencijos aplanke kaupia tik jo asmenine kompetencija iliustruojancius dokumentus. Mokyklos veiklos dokumentai i kompetencijos aplanka nededami, daromos nuorodos i ju buvimo vieta, registracijos numeri.

16. Nuostatu pakeitimas (5) 2007 m. lapkricio men. numatoma organizuoti konferencija (Vilniuje) mokyklu vadovu atestacijos klausimams aptarti ir jau sukauptai ivairiai patirciai apibendrinti.

  • Login