Bättre liv för sjuka äldre - PowerPoint PPT Presentation

B ttre liv f r sjuka ldre
Download
1 / 23

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013. ”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”. God läkemedelsbehandling för äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Sammanhållen vård och omsorg God vård i livets slutskede.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bättre liv för sjuka äldre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B ttre liv f r sjuka ldre

Bättre liv för sjuka äldre

Överenskommelsen 2013


Jag kan ldras i trygghet och sj lvbest mmande med tillg ng till en god v rd och omsorg

”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”

 • God läkemedelsbehandling för äldre

 • Preventivt arbetssätt

 • God vård vid demenssjukdom

 • Sammanhållen vård och omsorg

 • God vård i livets slutskede


Verenskommelse 2013 grundl ggande krav 1

Överenskommelse 2013Grundläggande krav 1

 • Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting

 • En gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg.

  • Beskrivning av förbättringsområden

  • Konkreta och mätbara mål

  • Planerade aktiviteter

  • Uppföljning /Redovisning av resultat

  • Utvecklingsledarnas roll och mandat


Verenskommelse 2013 grundl ggande krav 2

Överenskommelse 2013Grundläggande krav 2

Kommuner och landsting (var för sig) dokumentera hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman)

 • Riskanalys

 • Egenkontroll

 • Avvikelsehantering

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)


Verenskommelse 2013 gemensamma medel p l nsniv

Överenskommelse 2013Gemensamma medel på länsnivå

Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor

 • Fokus på förbättringsarbete

 • Förbättringsarbetet ska inriktas mot länets handlingsplan

  Analysarbete - 48 miljoner kronor

 • 4 miljoner till de tre stora regionerna, 2 miljoner till övriga län

 • Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar

 • Omfatta både kommuner och landsting

 • Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen


Prestationsers ttning 2013

Prestationsersättning 2013

 • 915 miljoner kronor

 • Grundläggande krav

 • Samma områden

 • Ny beräkningsmodell för läkemedel och sammanhållen vård och omsorg


Statistisk s kerst lld f rb ttring

Statistisk säkerställd förbättring

 • SPC, Statistisk processkontroll

 • Varaktig förbättring som inte beror på slumpen

 • Förbättrade mätvärden och minskad variation

 • Månatlig inrapportering av data

 • Alla län får sina egna mål baserat på utgångsläget

 • Analysgrupp med deltagare från Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen gör beräkningarna


God v rd i livets slutskede 2013 70 miljoner kronor

God vård i livets slutskede 2013 70 miljoner kronor

 • Grundkrav: Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret

 • Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting

 • 50 miljoner kronor

 • för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest

 • 20 miljoner kronor för 10% förbättring

 • Det röda i spindeln ska bli grönt!


Preventivt arbetss tt 2013 120 miljoner kronor

Preventivt arbetssätt 2013120 miljoner kronor

50 miljoner kronor

 • Hela den vårdpreventiva processen

 • Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert

  20 miljoner kronor, 70% till kommuner och 30% till landsting

 • Bedömning av munhälsa i Senior alert

  50 miljoner kronor

 • Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert


God v rd vid demenssjukdom 2013 100 miljoner kronor

God vård vid demenssjukdom 2013100 miljoner kronor

25 miljoner kronor

 • Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård

  25 miljoner kronor

 • Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem

  50 miljoner kronor

 • Symptomskattning med registrering i BPSDregistret


L kemedel 2013 300 miljoner kronor

Läkemedel 2013300 miljoner kronor

100 miljoner kronor till vardera av indikatorerna:

 • Olämpliga läkemedel - 75 år och äldre

 • Läkemedel vid psykos- 65 år och äldre

 • Antiinflammatoriska läkemedel - 75 år och äldre. Ny för 2013.

Statistisk säkerställd förbättring fram till 31 augusti 2013. 70% till kommuner och 30% till landstinget.


Sammanh llen v rd och omsorg 2013 325 miljoner kronor

Sammanhållen vård och omsorg 2013325 miljoner kronor

 • Månadsvis inrapportering av data med start i februari

 • Statistiskt säkerställd förbättring

 • 70% till kommuner och 30% till landstinget

  124 miljoner kronor

  • Undvikbar slutenvård

   200 miljoner kronor

  • Återinläggningar inom 30 dagar


Ledningskraft 2013

Ledningskraft 2013

Mötesplatser:

13-14 februari, Stockholm

2-3 maj, Stockholm

19 september, Spira Jönköping

 • Chefsteamen representerar sitt län och dess handlingsplan

 • Nära koppling till utvecklingsledare, analysarbete och kvalitetsregister

 • Alla driftsformer


Verenskommelse 2013 ldres psykiska oh lsa

Överenskommelse 2013Äldres psykiska ohälsa

Störst risk för självmord finns bland män 65 år och äldre. SKL ska:

 • ta fram ett studiematerial kring risk för självmord bland äldre

 • utbilda utbildare

 • påbörja spridning bland personal som arbetar med äldre


Resultat f r samtliga kommuner i fyrbodal 2012 2013

Resultat för samtliga kommuner i Fyrbodal 2012-2013


B ttre liv f r sjuka ldre

ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Fyrbodals kommunalförbund

Lena Mossberg

Elisabet Bergdal

Överenskommelse med Vårdsamverkan

- Palliativa enheten

- Införandeplan för NU

- Nätverk/utb. kommunerna

Regionen/vårdcentraler Helena Johansson, Christina Carlsson och Trine Johansson

Fyrbodals kommunalförbund

Lena Björsell

Lena Mossberg

- Utbildning för kommunerna

 • Ledningsgruppen för samverkan Välfärd (LiSA) ansvarar och koordinerar utvecklingsarbetet med stöd av Regionkansliet och VästKom. Beslut i SRO.

 • Länssamverkansgrupp VGR/VGK för område äldre bildas under 2013

 • Vårdsamverkansarenorna nyckelaktörer. Samverkan inom och med kommunalförbunden.

 • Utvecklingsledarna driva på förbättringsarbetet och verka för stöd till huvudmännen


B ttre liv f r sjuka ldre

ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

 • Överenskommelse med Vårdsamverkan

 • Sylvia Wide, läkare

 • Dialog pv-läkare

 • Samverkan kommuner

 • mm

Maria Bruhn, sammankallande

Lena Mossberg, resurs

Anti Stridsman, NU

Ann-Christin Konradsson, PV

Mona Lundahl-Davis, FK

Helena Svernling, HSK statistik

Marianne Laiberg , HSK stistik

 • Överenskommelse med Vårdsamverkan

 • Planering pågår AU….t ex

 • Webbkollen

 • Trygg hemgång (HSL)

 • Analysmedel

 • ?

 • Ledningsgruppen för samverkan Välfärd (LiSA) ansvarar och koordinerar utvecklingsarbetet med stöd av Regionkansliet och VästKom. Beslut i SRO.

 • Länssamverkansgrupp VGR/VGK för område äldre bildas under 2013

 • Vårdsamverkansarenorna nyckelaktörer. Samverkan inom och med kommunalförbunden.

 • Utvecklingsledarna driva på förbättringsarbetet och verka för stöd till huvudmännen


B ttre liv f r sjuka ldre

Ledningsstrukturer för ömsesidig utveckling runt ÖK 2013


Resultat fyrbodal

Resultat Fyrbodal


 • Login