Aktualizace standardu pro veřejné knihovny - PowerPoint PPT Presentation

Aktualizace standardu pro ve ejn knihovny
Download
1 / 58

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualizace standardu pro veřejné knihovny. 5.5.2011 Vsetín Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz. Proč měníme standardy?. Původní standard vyhlášen před 6 lety Více analytických dat Knihovny se mění Rozšířit počet údajů, které charakterizují podmínky pro činnost knihovny

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Aktualizace standardu pro veřejné knihovny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualizace standardu pro ve ejn knihovny

Aktualizace standardu pro veřejné knihovny

5.5.2011

Vsetín

Národní knihovna ČR

vit.richter@nkp.cz


Pro m n me standardy

Proč měníme standardy?

 • Původní standard vyhlášen před 6 lety

 • Více analytických dat

 • Knihovny se mění

 • Rozšířit počet údajů, které charakterizují podmínky pro činnost knihovny

 • Audity knihoven – proč knihovny dělají to, co dělají a za co utrácí veřejné peníze


Standardy vkis

Standardy VKIS

 • 2005 – Metodický pokyn Ministerstva kultury, který vymezuje standardy VKIS

  • Kategorizace knihoven podle počtu obsluhované populace

  • Standardizováno 5 parametrů podmínek pro činnost knihoven

  • Stanovení hodnoty standardů pro jednotlivé kategorie knihoven

   • Optimální hodnoty

  • Obecné principy poskytování VKIS


P ehled standard

Přehled standardů

 • Všeobecné podmínky pro činnost knihoven:

  • Dostupnost VKIS všem bez rozdílu

  • Dostupnost VKIS pro menšiny

  • Dostupnost webové stránky knihovny

  • Docházková vzdálenost

  • Respektování Manifestu veřejných knihoven


Kalkul tor pro vyhodnocov n standardu vkis

Kalkulátor pro vyhodnocování standardu VKIS

http://www.nipos-mk.cz/vkis/


C l standardu vkis

Cíl standardu VKIS

 • Charakterizovat podmínky činnosti knihovny, které jsou předpokladem pro dobré služby

 • Definovat, co je to „dobrá knihovna“

  • Srovnávací bod

 • Motivovat zřizovatele ke zlepšení knihovny

 • Poskytnout pracovníkům knihovny argumenty pro zřizovatele při rozhodování o knihovně


Kategorizace knihoven

Kategorizace knihoven


Co je nov ho ve standardu

Co je nového ve standardu?

 • Aktualizace stávajících indikátorů

 • Vymezení nových indikátorů

 • Charakteristika funkcí veřejných knihoven

 • Využití mezinárodních doporučení

  • Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách

  • Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven

  • Manifest IFLA o přístupu k Internetu

 • Inspirace standardy pro veřejné knihovny v SRN a Velké Británii


Manifest ifla unesco o ve ejn ch knihovn ch

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách

Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.


Kl ov innosti ve ejn knihovny

Klíčové činnosti veřejné knihovny

 • vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;

 • podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;

 • poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;

 • povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;

 • podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;

 • zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;

 • podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;

 • podpora tradice lidové slovesnosti;

 • zpřístupňování všech druhů obecních informací;

 • poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;

 • podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

 • podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit.


Nov indik tory standardu

Nové indikátory standardu

Stávající indikátory

Nové indikátory

plocha knihovny určená pro uživatele,

webová prezentace knihovny,

elektronický katalog knihovny na internetu

pracovníci knihovny a jejich vzdělávání,

měření spokojenosti uživatelů knihovny.

 • provozní doba knihovny pro veřejnost,

 • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,

 • studijní místa pro uživatele knihovny,

 • přístup k internetu a informačním technologiím,

 • umístění knihovny v obci,


Zm ny st vaj c ch indik tor

Změny stávajících indikátorů


Provozn doba knihovny pro ve ejnost

Provozní doba knihovny pro veřejnost

Optimálnípřístupkeknihovnickýmslužbámvyžaduje, aby knihovna bylaotevřena v doběmaximálněvyhovujícítěm, kteřížijí, pracují a studují v místějejíhopůsobení.

Tentopřístup by mělbýtrozšířennaudržovánítelefonickéhospojenínebozajištěnípřístupu k webovýmstránkámvybranýchslužeb 24 hodindenně. (Směrnice IFLA: Službyveřejnýchknihoven)


Provozn doba knihovny pro ve ejnost1

Provozní doba knihovny pro veřejnost

Indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně

Definice: provozní doba nejdéle otevřeného útvaru služeb

 • Podle situace v místě je vhodné stanovit proporce provozní doby v dopoledních a odpoledních hodinách a v sobotu a v neděli.

 • Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do 1 000 obyvatel by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny.


Provozn doba

Provozní doba

Indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně


Provozn doba 2005 2009

Provozní doba 2005 - 2009

Pozitivní trend: rozšiřování provozní doby


Tvorba knihovn ho fondu a informa n ch zdroj

Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů

 • Knihovna zpřístupňuje knihovní fond a další informační zdroje odpovídající zájmům všech věkových vrstev. Knihovní fond obsahuje jak tradiční materiály, tak všechny další druhy moderních informačních médií a zdrojů. Základním požadavkem je vysoká kvalita fondů knihovny a jejich souvislost s místními potřebami. Fondy musí odrážet aktuální trendy a směry vývoje společnosti a být pamětí tvořivého úsilí lidstva.

 • Fondy ani služby by neměly být ideologicky, politicky, ani z náboženských důvodů cenzurovány a neměly by být pod komerčním tlakem. (Manifest IFLA/UNESCO)


Financov n dopl ov n kf

Financování doplňování KF

Meziroční inflace v %


Financov n dopl ov n kf1

Financování doplňování KF

 • Výdaj na doplňování knihovního fondu, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu za jeden kalendářní rok.

 • Při stanovení výdajů na nákup knihovního fondu se doporučuje zajistit zvyšování částky na nákup knihovního fondu v návaznosti na zjištěnou inflaci v uplynulém roce.

 • Při hodnocení tohoto parametru se nezapočítávají knihovní jednotky získané dočasně z výměnného fondu, který je vytvářen v rámci příslušného regionu. To platí i pro výdaje na nákup výměnných fondů, které jsou hrazeny z dotace na výkon regionálních funkcí.


V daje na n kup kf na 1 obyvatele

Výdaje na nákup KF na 1 obyvatele

Trend: vzestup


Objem p r stku kf

Objem přírůstku KF

Trend: Pokles počtu knihoven, které splňují standard


Nov indik tor pro obnovu kf

Nový indikátor pro obnovu KF

Indikátor: 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru novými přírůstky.

 • Příklad: knihovna má knihovní fond o rozsahu 10 000 kj., ročně by měla získat 1 000 nových přírůstků.

 • Knihovna má nejméně 75 % knihovních jednotek ve volném výběru. (Splňuje 90 % knihoven)


 • Obm na knihovn ho fondu

  Obměna knihovního fondu


  Studijn m sta pro u ivatele knihovny

  Studijní místa pro uživatele knihovny

  Knihovna nabízí studijní místa pro dospělé, děti a mládež, kde mohou uživatelé pracovat s knihovními dokumenty a informačními zdroji, a to individuálně nebo ve skupině. Tam, kde to místní podmínky umožní, je vhodné vytvářet čítárny, studovny a místa pro soustředěné studium.


  Studijn m sta pro u ivatele knihovny1

  Studijní místa pro uživatele knihovny


  P stup k internetu a it

  Přístup k internetu a IT

  • Zabezpečení neomezeného přístupu k internetu v knihovnách a k informačním službám podporuje společnost i jednotlivce v jejich úsilí o dosažení svobody, prosperity a rozvoje.

  • Knihovny a jejich služby jsou základními vstupními branami k internetu. Knihovny nabízejí všem příležitost, radu a pomoc, pro některé skupiny obyvatel jsou jedinými přístupovými místy, která mají k dispozici. Umožňují překonání bariér vzniklých rozdílností zdrojů, technologií a úrovní vzdělání. (Manifest IFLA o přístupu k Internetu)


  P stup k internetu a it1

  Přístup k internetu a IT

  Jedním z hlavních úkolů veřejné knihovny je překlenout propast mezi informačně bohatými a informačně chudými. Proto musí také umožňovat přístup k nezbytnému elektronickému, počítačovému a audiovizuálními zařízení. Patří sem osobní počítače s přístupem k internetu, veřejně přístupné katalogy, čtečky mikrozáznamů, audio a MP3 přehrávače, zpětné projektory a zařízení pro zrakově a tělesně postižené. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  P stup k internetu a it2

  Přístup k internetu a IT

  • Přípojky k internetu

  • WIFI

  • Obnova ICT nejpozději do 5 let


  Um st n knihovny v obci

  Umístění knihovny v obci

  Knihovnické služby mají být poskytovány v místě, které je maximálně využíváno a výhodné pro obyvatele obce. Pokud je to možné, mají být poblíž ústřední dopravní sítě, v blízkosti rušného veřejného života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, kulturní podniky. Je vhodné, když veřejná knihovna může sídlit v budově, kde jsou i jiné služby, jako muzeum, galerie výtvarného umění, společenské centrum nebo sportovní zařízení. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  Um st n knihovny v obci1

  Umístění knihovny v obci

  • Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra.

  • Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním prostředkem hromadné dopravy nebo autem.

  • Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem.


  Nov indik tory

  Nové indikátory


  Plocha knihovny ur en pro u ivatele

  Plocha knihovny určená pro uživatele

  Knihovna má mít pro svou činnost k dispozici odpovídající prostor, aby mohla v plném rozsahu poskytovat knihovnické a informační služby. Knihovna nabízí své prostory pro studium jednotlivců i skupin, pro volnočasové aktivity i setkávání. Knihovna má nabízet prostory pro služby dospělým, dětem a mladistvým i pro využívání celou rodinou. (Manifest IFLA/UNESCO)


  Plocha knihovny ur en pro u ivatele1

  Plocha knihovny určená pro uživatele

  Indikátor: Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.

  • Plocha určená uživatelům zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové (divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd.

  • Při hodnocení prostorového zajištění knihovny a při projektové přípravě výstavby i rekonstrukce knihovny se v přiměřeném rozsahu použije typizační směrnice Ministerstva kultury.


  10 000 a v ce obyvatel

  10 000 a více obyvatel


  6000 8000 obyvatel

  6000 – 8000 obyvatel


  5000 obyvatel

  5000 obyvatel


  4000 obyvatel

  4000 obyvatel


  3000 obyvatel

  3000 obyvatel


  2000 obyvatel

  2000 obyvatel


  1000 obyvatel

  1000 obyvatel


  Webov prezentace knihovny

  Webová prezentace knihovny

  Knihovna má využívat informační a komunikační technologie, aby umožnila lidem přístup ke svým elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy nebo pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  Webov prezentace knihovny1

  Webová prezentace knihovny

  Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím webové stránky.

  • Webová stránka má jednoznačnou doménu na internetu nebo využívá domény svého provozovatele. Skládá se ze souboru digitálních dokumentů obsahujících základní informace o knihovně a zprostředkujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, on-line výpůjční služby, on-line informační služby).

  • Charakteristika obsahu, struktury

  • Přizpůsobení pro zrakově postižené


  Elektronick katalog knihovny na internetu

  Elektronický katalog knihovny na internetu

  Má-li knihovna katalog na internetu, zlepšuje se její dostupnost pro veřejnost a pro jiné knihovny a zvyšuje se kvalita služeb. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  Elektronick katalog knihovny na internetu1

  Elektronický katalog knihovny na internetu

  Indikátor: Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu, tj. přes webové rozhraní.


  Pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n

  Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

  Knihovna musí být efektivně organizována a udržovat profesionální úroveň své činnosti. Knihovník je aktivním spojovacím článkem mezi uživatelem a knihovními fondy. Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně služeb je knihovníkova odborná kvalifikace a jeho další vzdělávání. (Manifest IFLA/UNESCO)


  Pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n1

  Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

  Počet pracovníků v té které knihovně je ovlivňován řadou faktorů, např. počtem budov knihovny, jejich velikostí a uspořádáním, počtem oddělení v každé budově, stupněm využívání, službami, poskytovanými mimo budovu, a nutností zaměstnávat specialisty. Pokud některé služby poskytuje nebo doplňuje regionální nebo ústřední národní instituce, ovlivňuje to i počet pracovníků na místní úrovni. Rozhodujícím faktorem je také množství finančních prostředků. Koncepce odpovídajícího personálního zajištění činnosti služeb knihovny by měla být uskutečňována na základě procesu aplikace metody výkonnostního srovnávání s knihovnami srovnatelné velikosti a podobných charakteristik (benchmarking). (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  Person ln zaji t n 5 000 10 000 obyv

  Personální zajištění: 5 000 – 10 000 obyv.


  Pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n2

  Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

  Indikátor: Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.


  M en spokojenost u ivatel knihovny

  Měření spokojenost uživatelů knihovny

  Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby a očekávání mění. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)


  M en spokojenost u ivatel knihovny1

  Měření spokojenost uživatelů knihovny

  • Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení služeb knihovny se provádí u dospělých nad 15 let a u dětí a mládeže do 15 let.

  • Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují výkony knihoven pomocí měření spokojenosti uživatelů pro potřeby řízení a financování knihovny. Cílem standardu je poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují služby knihovny.


  M en spokojenost u ivatel knihovny2

  Měření spokojenost uživatelů knihovny

  Indikátor spokojenosti dospělé populace nad 15 let:

  Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.

  • velmi dobré

  • dobré

  • přiměřené

  • špatné

  • velmi špatné

   Indikátor spokojenosti dětí a mládeže do 15 let:

   Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobrý.

  • dobré

  • přiměřené

  • špatné


  Jak je dobr knihovna

  Jaká je „dobrá“ knihovna?

  Stávající indikátory

  Nové indikátory

  plocha knihovny určená pro uživatele,

  webová prezentace knihovny,

  elektronický katalog knihovny na internetu

  pracovníci knihovny a jejich vzdělávání,

  měření spokojenosti uživatelů knihovny.

  • provozní doba knihovny pro veřejnost,

  • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,

  • studijní místa pro uživatele knihovny,

  • přístup k internetu a informačním technologiím,

  • umístění knihovny v obci,


  Na z v r

  Na závěr

  • Standard VKIS není samospasitelný

  • Charakterizuje „dobrou praxi“

  • Měl by motivovat a inspirovat

  • Měl by být pro knihovny oporou


  D kuji za pozornost

  Děkuji za pozornost!


 • Login