aktualizace standardu pro ve ejn knihovny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aktualizace standardu pro veřejné knihovny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Aktualizace standardu pro veřejné knihovny - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Aktualizace standardu pro veřejné knihovny. 5.5.2011 Vsetín Národní knihovna ČR [email protected] Proč měníme standardy?. Původní standard vyhlášen před 6 lety Více analytických dat Knihovny se mění Rozšířit počet údajů, které charakterizují podmínky pro činnost knihovny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktualizace standardu pro veřejné knihovny ' - maite-haney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pro m n me standardy
Proč měníme standardy?
 • Původní standard vyhlášen před 6 lety
 • Více analytických dat
 • Knihovny se mění
 • Rozšířit počet údajů, které charakterizují podmínky pro činnost knihovny
 • Audity knihoven – proč knihovny dělají to, co dělají a za co utrácí veřejné peníze
standardy vkis
Standardy VKIS
 • 2005 – Metodický pokyn Ministerstva kultury, který vymezuje standardy VKIS
  • Kategorizace knihoven podle počtu obsluhované populace
  • Standardizováno 5 parametrů podmínek pro činnost knihoven
  • Stanovení hodnoty standardů pro jednotlivé kategorie knihoven
   • Optimální hodnoty
  • Obecné principy poskytování VKIS
p ehled standard
Přehled standardů
 • Všeobecné podmínky pro činnost knihoven:
  • Dostupnost VKIS všem bez rozdílu
  • Dostupnost VKIS pro menšiny
  • Dostupnost webové stránky knihovny
  • Docházková vzdálenost
  • Respektování Manifestu veřejných knihoven
c l standardu vkis
Cíl standardu VKIS
 • Charakterizovat podmínky činnosti knihovny, které jsou předpokladem pro dobré služby
 • Definovat, co je to „dobrá knihovna“
  • Srovnávací bod
 • Motivovat zřizovatele ke zlepšení knihovny
 • Poskytnout pracovníkům knihovny argumenty pro zřizovatele při rozhodování o knihovně
co je nov ho ve standardu
Co je nového ve standardu?
 • Aktualizace stávajících indikátorů
 • Vymezení nových indikátorů
 • Charakteristika funkcí veřejných knihoven
 • Využití mezinárodních doporučení
  • Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách
  • Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven
  • Manifest IFLA o přístupu k Internetu
 • Inspirace standardy pro veřejné knihovny v SRN a Velké Británii
manifest ifla unesco o ve ejn ch knihovn ch
Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách

Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.

kl ov innosti ve ejn knihovny
Klíčové činnosti veřejné knihovny
 • vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;
 • podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;
 • poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;
 • povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;
 • podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;
 • zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;
 • podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;
 • podpora tradice lidové slovesnosti;
 • zpřístupňování všech druhů obecních informací;
 • poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;
 • podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;
 • podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit.
nov indik tory standardu
Nové indikátory standardu

Stávající indikátory

Nové indikátory

plocha knihovny určená pro uživatele,

webová prezentace knihovny,

elektronický katalog knihovny na internetu

pracovníci knihovny a jejich vzdělávání,

měření spokojenosti uživatelů knihovny.

 • provozní doba knihovny pro veřejnost,
 • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,
 • studijní místa pro uživatele knihovny,
 • přístup k internetu a informačním technologiím,
 • umístění knihovny v obci,
provozn doba knihovny pro ve ejnost
Provozní doba knihovny pro veřejnost

Optimálnípřístupkeknihovnickýmslužbámvyžaduje, aby knihovna bylaotevřena v doběmaximálněvyhovujícítěm, kteřížijí, pracují a studují v místějejíhopůsobení.

Tentopřístup by mělbýtrozšířennaudržovánítelefonickéhospojenínebozajištěnípřístupu k webovýmstránkámvybranýchslužeb 24 hodindenně. (Směrnice IFLA: Službyveřejnýchknihoven)

provozn doba knihovny pro ve ejnost1
Provozní doba knihovny pro veřejnost

Indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně

Definice: provozní doba nejdéle otevřeného útvaru služeb

 • Podle situace v místě je vhodné stanovit proporce provozní doby v dopoledních a odpoledních hodinách a v sobotu a v neděli.
 • Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do 1 000 obyvatel by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny.
provozn doba
Provozní doba

Indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně

provozn doba 2005 2009
Provozní doba 2005 - 2009

Pozitivní trend: rozšiřování provozní doby

tvorba knihovn ho fondu a informa n ch zdroj
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů
 • Knihovna zpřístupňuje knihovní fond a další informační zdroje odpovídající zájmům všech věkových vrstev. Knihovní fond obsahuje jak tradiční materiály, tak všechny další druhy moderních informačních médií a zdrojů. Základním požadavkem je vysoká kvalita fondů knihovny a jejich souvislost s místními potřebami. Fondy musí odrážet aktuální trendy a směry vývoje společnosti a být pamětí tvořivého úsilí lidstva.
 • Fondy ani služby by neměly být ideologicky, politicky, ani z náboženských důvodů cenzurovány a neměly by být pod komerčním tlakem. (Manifest IFLA/UNESCO)
financov n dopl ov n kf
Financování doplňování KF

Meziroční inflace v %

financov n dopl ov n kf1
Financování doplňování KF
 • Výdaj na doplňování knihovního fondu, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu za jeden kalendářní rok.
 • Při stanovení výdajů na nákup knihovního fondu se doporučuje zajistit zvyšování částky na nákup knihovního fondu v návaznosti na zjištěnou inflaci v uplynulém roce.
 • Při hodnocení tohoto parametru se nezapočítávají knihovní jednotky získané dočasně z výměnného fondu, který je vytvářen v rámci příslušného regionu. To platí i pro výdaje na nákup výměnných fondů, které jsou hrazeny z dotace na výkon regionálních funkcí.
objem p r stku kf
Objem přírůstku KF

Trend: Pokles počtu knihoven, které splňují standard

nov indik tor pro obnovu kf
Nový indikátor pro obnovu KF

Indikátor: 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru novými přírůstky.

  • Příklad: knihovna má knihovní fond o rozsahu 10 000 kj., ročně by měla získat 1 000 nových přírůstků.
 • Knihovna má nejméně 75 % knihovních jednotek ve volném výběru. (Splňuje 90 % knihoven)
studijn m sta pro u ivatele knihovny
Studijní místa pro uživatele knihovny

Knihovna nabízí studijní místa pro dospělé, děti a mládež, kde mohou uživatelé pracovat s knihovními dokumenty a informačními zdroji, a to individuálně nebo ve skupině. Tam, kde to místní podmínky umožní, je vhodné vytvářet čítárny, studovny a místa pro soustředěné studium.

p stup k internetu a it
Přístup k internetu a IT
 • Zabezpečení neomezeného přístupu k internetu v knihovnách a k informačním službám podporuje společnost i jednotlivce v jejich úsilí o dosažení svobody, prosperity a rozvoje.
 • Knihovny a jejich služby jsou základními vstupními branami k internetu. Knihovny nabízejí všem příležitost, radu a pomoc, pro některé skupiny obyvatel jsou jedinými přístupovými místy, která mají k dispozici. Umožňují překonání bariér vzniklých rozdílností zdrojů, technologií a úrovní vzdělání. (Manifest IFLA o přístupu k Internetu)
p stup k internetu a it1
Přístup k internetu a IT

Jedním z hlavních úkolů veřejné knihovny je překlenout propast mezi informačně bohatými a informačně chudými. Proto musí také umožňovat přístup k nezbytnému elektronickému, počítačovému a audiovizuálními zařízení. Patří sem osobní počítače s přístupem k internetu, veřejně přístupné katalogy, čtečky mikrozáznamů, audio a MP3 přehrávače, zpětné projektory a zařízení pro zrakově a tělesně postižené. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

p stup k internetu a it2
Přístup k internetu a IT
 • Přípojky k internetu
 • WIFI
 • Obnova ICT nejpozději do 5 let
um st n knihovny v obci
Umístění knihovny v obci

Knihovnické služby mají být poskytovány v místě, které je maximálně využíváno a výhodné pro obyvatele obce. Pokud je to možné, mají být poblíž ústřední dopravní sítě, v blízkosti rušného veřejného života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, kulturní podniky. Je vhodné, když veřejná knihovna může sídlit v budově, kde jsou i jiné služby, jako muzeum, galerie výtvarného umění, společenské centrum nebo sportovní zařízení. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

um st n knihovny v obci1
Umístění knihovny v obci
 • Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra.
 • Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním prostředkem hromadné dopravy nebo autem.
 • Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem.
plocha knihovny ur en pro u ivatele
Plocha knihovny určená pro uživatele

Knihovna má mít pro svou činnost k dispozici odpovídající prostor, aby mohla v plném rozsahu poskytovat knihovnické a informační služby. Knihovna nabízí své prostory pro studium jednotlivců i skupin, pro volnočasové aktivity i setkávání. Knihovna má nabízet prostory pro služby dospělým, dětem a mladistvým i pro využívání celou rodinou. (Manifest IFLA/UNESCO)

plocha knihovny ur en pro u ivatele1
Plocha knihovny určená pro uživatele

Indikátor: Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.

 • Plocha určená uživatelům zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové (divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd.
 • Při hodnocení prostorového zajištění knihovny a při projektové přípravě výstavby i rekonstrukce knihovny se v přiměřeném rozsahu použije typizační směrnice Ministerstva kultury.
webov prezentace knihovny
Webová prezentace knihovny

Knihovna má využívat informační a komunikační technologie, aby umožnila lidem přístup ke svým elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy nebo pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

webov prezentace knihovny1
Webová prezentace knihovny

Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím webové stránky.

 • Webová stránka má jednoznačnou doménu na internetu nebo využívá domény svého provozovatele. Skládá se ze souboru digitálních dokumentů obsahujících základní informace o knihovně a zprostředkujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, on-line výpůjční služby, on-line informační služby).
 • Charakteristika obsahu, struktury
 • Přizpůsobení pro zrakově postižené
elektronick katalog knihovny na internetu
Elektronický katalog knihovny na internetu

Má-li knihovna katalog na internetu, zlepšuje se její dostupnost pro veřejnost a pro jiné knihovny a zvyšuje se kvalita služeb. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

elektronick katalog knihovny na internetu1
Elektronický katalog knihovny na internetu

Indikátor: Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu, tj. přes webové rozhraní.

pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n
Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Knihovna musí být efektivně organizována a udržovat profesionální úroveň své činnosti. Knihovník je aktivním spojovacím článkem mezi uživatelem a knihovními fondy. Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně služeb je knihovníkova odborná kvalifikace a jeho další vzdělávání. (Manifest IFLA/UNESCO)

pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n1
Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Počet pracovníků v té které knihovně je ovlivňován řadou faktorů, např. počtem budov knihovny, jejich velikostí a uspořádáním, počtem oddělení v každé budově, stupněm využívání, službami, poskytovanými mimo budovu, a nutností zaměstnávat specialisty. Pokud některé služby poskytuje nebo doplňuje regionální nebo ústřední národní instituce, ovlivňuje to i počet pracovníků na místní úrovni. Rozhodujícím faktorem je také množství finančních prostředků. Koncepce odpovídajícího personálního zajištění činnosti služeb knihovny by měla být uskutečňována na základě procesu aplikace metody výkonnostního srovnávání s knihovnami srovnatelné velikosti a podobných charakteristik (benchmarking). (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

pracovn ci knihovny a jejich vzd l v n2
Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Indikátor: Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.

m en spokojenost u ivatel knihovny
Měření spokojenost uživatelů knihovny

Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby a očekávání mění. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

m en spokojenost u ivatel knihovny1
Měření spokojenost uživatelů knihovny
 • Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení služeb knihovny se provádí u dospělých nad 15 let a u dětí a mládeže do 15 let.
 • Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují výkony knihoven pomocí měření spokojenosti uživatelů pro potřeby řízení a financování knihovny. Cílem standardu je poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují služby knihovny.
m en spokojenost u ivatel knihovny2
Měření spokojenost uživatelů knihovny

Indikátor spokojenosti dospělé populace nad 15 let:

Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.

 • velmi dobré
 • dobré
 • přiměřené
 • špatné
 • velmi špatné

Indikátor spokojenosti dětí a mládeže do 15 let:

Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobrý.

 • dobré
 • přiměřené
 • špatné
jak je dobr knihovna
Jaká je „dobrá“ knihovna?

Stávající indikátory

Nové indikátory

plocha knihovny určená pro uživatele,

webová prezentace knihovny,

elektronický katalog knihovny na internetu

pracovníci knihovny a jejich vzdělávání,

měření spokojenosti uživatelů knihovny.

 • provozní doba knihovny pro veřejnost,
 • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,
 • studijní místa pro uživatele knihovny,
 • přístup k internetu a informačním technologiím,
 • umístění knihovny v obci,
na z v r
Na závěr
 • Standard VKIS není samospasitelný
 • Charakterizuje „dobrou praxi“
 • Měl by motivovat a inspirovat
 • Měl by být pro knihovny oporou
ad