Jesaja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Jesaja PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jesaja. Het heil van de HEERE. Familie. Jesaja Zijn vrouw , aangeduid als ‘de profetes ’ (Js 9:3) Zijn oudste zoon: Schear-Jaschuv ( een overblijfsel zal terugkeren ) Zijn jongste zoon: Maher- Shalal - Chaz-Baz ( haastige roof, spoedig buit ). INDELING.

Download Presentation

Jesaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jesaja

Het heil van de HEERE


Familie

 • Jesaja

 • Zijnvrouw, aangeduidals ‘de profetes’ (Js 9:3)

 • Zijnoudste zoon: Schear-Jaschuv (eenoverblijfselzalterugkeren)

 • Zijnjongste zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz(haastigeroof, spoedigbuit).


INDELING

Profetischboek van oordeel (1-39): (2e zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz)

Deel1: hst 1-12

Deel 2: hst 13-27

Deel 3: hst 28-35Deel 1-3 eindigen met zegenv.h. vrederijk

Historisch:

Deel 4: hst 36-39

Profetischboekvan vertroosting (40-66): (1e zoon: Schear-Jaschuv)

Deel 5: hst 40-48

Deel 6: hst 49-57

Deel 7: hst 58-66Deel 5-7 eindigen met oordeelover goddelozen

Js 46:10 “Ik, die van den beginne de afloopverkondig …”


Js 7 en Js 36

 • Hetzelfdeadres: het einde van de tunnel van de bovenstevijver (Gihon), naar de weg van het Blekersveld

1e en 2e aanval van de Assyriër.


Koningen van Juda en Assur

 • Uzzia (Azaria)792-740 v.C. TiglathPileser

 • Jotham750-732 v.C. ( = Pul)

 • Achaz735-715 v.C. Salmaneser

 • Hizkia715-686 v.C. Sanherib

 • Manasse686- v.C.


Op de proefstellen

 • 1. Js 7. Achaz --- antichrist. Ongeloofoordeel

  1e aanval van de Assyriër

 • 2. Js 36. Hizkia --- Christus. Geloof verlossing

  2e aanval van de Assyriër

Jesaja

Salmaneser


2 instrumenten van satan

 • Js 6 eindigt met het gelovigoverblijfsel van Israël.

 • Twee vijanden van God: de Assyriër en Babel

 • De Assyriër (Js 1-38): tuchtroede van God (Js 10:5)

 • Babel (Js 39-66): bondgenoot van de antichrist


De Assyriër

 • Één die kwaadbedachttegen de HEERE (Nh 1:11)

 • de tuchtroede van God (Js 10:5), de grotevijand van Israël in de eindtijd.

 • eenverbond van tienislamitischelanden (Ps 83), mogelijksji’itisch, onderaanvoering van de ‘koning van het noorden’ (Dn 11) met daarachterGog en Magog (Dn 8:24, Rusland, Eze 38v).

 • 1e aanvalv.d. Assyriër (de koning van het noorden) a.h.eindv.d. groteverdrukking (Js 8:5-22; 10:5-14)

 • 2e aanvalv.d. Assyriër (Gog) voorafgaanda.h.vrederijk(Js 9:4; 10:28-34)


chronologie

 • 1. mislukteinvasiekoningv.h. Zuiden (Js 10:18)

 • 2. 1e aanval van de Assyrïer (koningv.h. noorden), Jeruzalemverwoest, doorstotennaarEgypte (Dn 11)

 • 3. de komstv.h. leger v.h. beest(Babylon, de Verenigde Staten van Europa, Rom. Rijk)

 • 4. de verschijning van de HeerJezus, leger v.h. beesten daarnav.d. koningv.h. Noordenvernietigd. Terugkeer en herstelvan Israël.

 • 5. 2e aanval van de Assyriër (Gog en Magog, Rusland)

 • 6. Vrederijk (Js 9:5; 11:1-10)


Het oordeel over Israël

 • Oorzaak: ongeloof van Israël (Js 7)

 • Het oordeel (Js 7:18): De vliegen (Egypte) en de bijen (Assyrië). Dan 11:40 “… maar in de eindtijdzal met hem de koning van het Zuiden in botsingkomen, en de koning van het Noordenzal op dezeaanstormen … alseenoverstroming …”

 • 2 zonden van Israël (Js 8): versmaden van Siloah (vs 6) de Gezondene) en aannemen van de valsekoning-antichrist (vs 21). Vgl Joh 5:43

 • Daarom: eensteen des aanstoots, een rots waarover men struikelt … eenstrik … eenval (Js 8:14)


Aanval

1e aanval van de Assyriër: De bijen (Js 7:18), de Rivier (Js 8:7,8), smaad (Js 8:23), de gramschap (Js 26:20v), de voortstormendegesel (Js 28:15).

Alsgevolg van dezeaanval (en de groteverdrukking) - benauwdheid en duisternis (vgl Js 5:30).

Antwoord: komstvan Christus (grootLicht, Js 9:1).

1e komst is voorvervulling(Mt 4:12v)

2e komst, de verschijning van Christus (Js 9:1)


Het overblijfsel

 •  de groteverdrukking -- de antichrist (Mt 24:21v)

 • Gruwel van de verwoesting (Mt 24:15), vluchtennaar Moab (Op 12:14, vgl Jes 16)

 • Tijdens de 1e aanval van de Assyriërs zijnzedusniet in het land!

 • Na de verwoesting van Israël (Za 13) en Jeruzalem (Za 14) kerenzeterugnaar het land

 • De komst van het leger van Babylon (Europa), terugkeer van de Assyriërs uitEgypte (Dn 11:45, Jl 2:20), de verschijning van de Heer (Js 9:1), Gog (Js 9:3) en het Vrederijk (Js 9:5,6).


Map van Assyrië


Spreken door het oordeel

 • Amos 3:1; 4:1; 5:1 “Hoortditwoord …”

 • Jer 31:6 “Luisterennaar al de rampspoed …”

 • Js 9:5v bevatviergedeelten, alleneindigendmet: “OndanksditalleskeertZijntoornzichnietaf en blijftZijn hand uitgestrekt.”

 • N.T. 1 Pet 5:6 “Vernedert u danonder de krachtige hand van God”


Woordv. oordelen

 • Samaria geplunderd door de Assyriërs (Js 9:7-11)

 • Leiders en (valse) profetenafgesneden (Js 9:12-16)

 • Burgeroorlog (Js 9:17-20)

 • Onrecht (Js 10:1-4)

  Daaromzullenzijnietkunnenontsnappen op de dag van de bezoeking en bij de verwoesting die uit de vertekomt (Js 10:2). Vgl ook Amos 4.

  Sluitaanbij Js 5 (Zijn hand uitgestrekt, 7e wee)


De roede van Gods toorn

 • Js 10:5 Assyrië o.l.v. Sanherib

 • Dn 11:21 eenveracht man n.l.

  Antiochus Epiphanes

 • Beidezijntypen (Dn 11:40) van de

  toekomstigekoningv.h. Noorden

 • De laatsteAssyriër: Gog (Eze 38, 39)


Jesaja 11:1 … eenrijsjeuit de tronk van Isaï …


Christus

 • Uittronk: Zijnmensheid (vgl Mt 22:42; Op 22:16)

 • UitZijnwortelen: ZijnGodheid

 • De zevenGeesten (vgl Op 1:4), kenmerkennaarzichzelf, naaranderen en naar God toe.


Jes 12

 • Zijn twee psalmenvergelijkbaar met Ps 105

 • Vs 1 (e.v.): persoonlijkheil Israël

 • Vs 4 (m.v.): gemeenschappelijkheil volken; tevensinleiding van Jes 13-23

 • HEERE HEERE: JahJahweh, vgl Ex 34:6 en Jes 26:4

 • Verbinding met Joh 7 loofhuttenfeest


 • Login