VOLCANS EN ERUPCIÓ - PowerPoint PPT Presentation

Volcans en erupci
Download
1 / 25

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VOLCANS EN ERUPCIÓ. ELS VOLCANS. Volcà: qualsevol punt de la superfície terrestre pel qual eixen materials incandescents procedents de l´interior. Alguns volcans es troben permanentment en activitat, encara que sòlen transcórrer períodes de repós més o meys llargs.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VOLCANS EN ERUPCIÓ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Volcans en erupci

VOLCANS EN ERUPCIÓ


Els volcans

ELS VOLCANS

 • Volcà: qualsevol punt de la superfície terrestre pel qual eixen materials incandescents procedents de l´interior.

 • Alguns volcans es troben permanentment en activitat, encara que sòlen transcórrer períodes de repós més o meys llargs.

 • Es consideren actius els volcans que han entrat en erupció en els últims 25000 anys.


Per qu es fonen les roques

PER QUÈ ES FONEN LES ROQUES?

 • A mesura que s´aprofundeix a l´interior de la Terra, la Tª augmenta. A 100Km és ja de 1300ºC, és suficient per a fondre les roques de la superfície terrestre, però no sota les elevades pressions que hi ha a aquesta profunditat.

 • L´escorça i el mantell terrestre es troben en estat sòlid.


Volcans en erupci

 • Les roques que es trobenparcialment o totalment foses són per aquestes causes:

 • La temperatura: que és un pocmés elevada que la mitjana.

 • La pressió: Ha disminuït, per la qual cosa la temperatura es suficientperquè es fonga.

 • S´haincorporataigua: i facilita la fusió de la roca.

  Elsmaterials fosos a l´interior de la Terra reben el nom de magma. Sol tenirgasos i sòlids.


Com es produeix una erupci

COM ES PRODUEIX UNA ERUPCIÓ?

 • El magma, juntamentamb la fracció líquida sol inclourematerialssòlids i gasos.

 • La majorpart del magma s´origina en zonespoc profundes. L´alta temperatura i el contingut en gasos del magma el fan menysdens que les roques que l´envolten, i per aixóascendeix.

 • El magma sol acumular-se en un depòsitanomenatcambramagmàtica. Quan es troba plena les noves les noves aportacions de magma desencadenaran l´erupció.


Volcans en erupci

 • S´incremeta la pressió: Les parets de la cambra es dilaten i es fracturen.

 • Els gasos s´escapen: arrossegant la resta del magma.


Productes volc nics

PRODUCTES VOLCÀNICS

 • Gasos: Son elsprimers que arriben a la superficie. El mésabundantés el vapor d´aigua, que potprocedir del magma originari o incorporar-se en el seuascens a partir d´aigüessubterrànies o del gel.

 • Laves: material fos que flueix per la boca del volcà. Formen correntsanomenadescolades.

 • Piroclastos: Materialssòlidsprojectats a l´airepelsgasos. De vegadessónfragments de roques que taponavenl´exida. Són també porcions de lava han sigutprojectades i han solidificat en contacte ambl´aire i cauen en estatsòlid.


Volcans en erupci

 • Segons la grandaria els piroclastos es classifiquen:

 • Cendres: Els més xicotets i mesuren meys de 2mm.

 • Lapil.li: mesuren entre 2 i 64mm

 • Blocs: Grandaria superior a 64mm i forma irregular si tenen forma arredonida reben el nom de bombes volcàniques.


Estructura d un volc

ESTRUCTURA D´UN VOLCÀ

 • Cràter:Orifici superficial pelqualixenelsproductesvolcànics.

 • Con volcànic: edificiconstruït per l´acumulaciódelsmaterialsvolcànicsentorn del cràter. Alsvessants del con principal es poden formar conssecundaris.

 • Xemeneia: Conducted´eixida del magma que conecta la cambramagmàticaamb el cràter.

 • Cambramagmàtica: Depòsit en el quals´acumula el magma el magma abansd´exixir.


Volcans en erupci

 • Està alimentada per una xarxa més o menys complexa de conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.


Tipus d edificis volc nics

TIPUS D´EDIFICIS VOLCÀNICS

 • Con de piroclastos: Menut i de parets molt empinades. Originat per l´acumulació de piroclastos. Format per materials solts, no és molt alt.

 • Escut: Con amb la base molt amplia en relació amb l´altura. Es forma a partir d´erupcions de lava molt fluida que solidifica lluny del cràter.


Volcans en erupci

 • Estratovolcà o volcà compost: És un con format per capes alternants de piroclastos i colades. Li dóna consistència i li permet assolir una gran alçaria. ( Teide, Vesuvi) .

 • Dom: És un edifici arredonit, en forma de cúpula, que s´origina per l´exida de lava molt viscosa que solidifica al voltant del cràter.


Edificis volc nics

Edificis volcànics

Dom

Volcà Compost

Escut


Calderes

CALDERES

Es una depressió circular més gran que el cràter. Tipus:

 • Caldera d´explosió: Originada per la voladura de bona part de l´edificivolcàniccom a conseqüènciad´unaexplosió.

 • Caldera d´erosió: Estàproduïda per la retirada de materials efectuada per les aigüessuperficials.

 • Caldera de col.lapse: Originada per l´enfonsament de l´edificicom a resultat de l´acumulació de materials sobre una cambramagmàticapoc profunda i semibuida.


Volcans en erupci

Calderas


Altres formes volc niques

ALTRES FORMES VOLCÀNIQUES

 • El magma aprofita les fractures i les zones de menor resistència per a acostar-se a la superficie i solidificar-s´hi.

  Dics:S´originenquan el magma ocupa les fractures i solidifica a l´interior. Són estructures tabulars, de pocgruix i molta superficie, que tallen altres roques

  Sills:massestabulars, però es disposenparal.leles a l´estratificació, o s´intercalen entre capes de piroclastos.

  Xemeneies: Dics de secció circular produïts per la solidificació del magma en el conducted´eixida.


De qu dep n el tipus d activitat volc nica

DE QUÉ DEPÉN EL TIPUS D´ACTIVITAT VOLCÀNICA

 • L´activitatvolcànicaés de dos tipus: l´explosiva i l´efusiva.

 • El graud´explosivitatdepen de dos factors:

 • Contingut en gasos:L´acumulació de gasos a la cambramagmàtica o alsconductesd´eixida incrementa l´explosivitat de l´activitatvolcànica.

 • Forma i característiques de l´edificivolcànic: si l´edifici té una estreta i profunda xemeneia que es troba taponada, elsgasoss´acumularán i provocarán explosions.


Volcans en erupci

 • Viscositat de la lava: La viscositat indica la resistència que té un líquid a lliscar. Si lliscaambfacilitat diem que ésmoltfuid, al contrari es considera viscós.

  Aquestés el factor que mésinflueix en les característiques de l´activitatvolcànica. Al entornestà condicionada per:

  La composició de la lava: les riques en sílice les mésviscoses.

  La temperatura: Quanmésbaixa la Tªmés viscosa.

  El contingut en materialssòlids: la presència de cristallsaugmenta la viscositat.


Activitat efusiva

ACTIVITAT EFUSIVA

 • La lava ésbasàltica: ix a altestemperatures, per la qual cosa es poc viscosa.

 • Elsgasos no s´acumulen: la baixaviscositat de la lava facilita que ixca de manera gradual i poc explosiva.

 • Es formen pocspiroclastos : La lava es troba a alta temperatura i hi ha poquesexplosions.

  Aquestaactivitat es anomenada Hawaiana, per ser habitual en les illesHawaii.


Activitat explosiva

ACTIVITAT EXPLOSIVA

 • Lava molt viscosa: solidifica i obstrueixelsconductesd´exida.

 • Elsgasoss´acumulen: augmenten la pressió i provoquen fortesexplosions que projecten gran quantitat de piroclastos.

 • S´originenabundantspiroclastos: Poden formar-se núvolsbaixos que es desplacen a una gran velocitat sobre el sòl i arrases tot el que troben al seupas. Núvolsardents

  Dinsd´aquesttipusd´explosivitat es diferencia:

 • Activitatestromboliana: menor violència

 • Activitat vulcaniana: mésviolència

 • Activitatpliniana: molt violenta.


Risc volc nics

RISC VOLCÀNICS

 • Les explosions que acompanyenl´erupció.

 • La formació de núvolsardents.

 • L´emissió de gasostòxics .

 • La formació de colades de fangs o lahars.


Precursors que avisen

PRECURSORS QUE “AVISEN”

 • Es produixenpetitsterratrèmols: conseqüència de la ruptura de la cambramagmàtica i el desplaçament del magma.

 • Canvia la inclinació del terreny:l´ascens del magma provoca el bombament de l´edificivolcànic.

 • Augmental´emissió de gasos.

 • Puja la temperatura de l´aiguadelspous de la zona.


Com es vigila un volc

COM ES VIGILA UN VOLCÀ

 • Les estacionsinclinomètriques: mesuren les variacions en elspendents del volcà.

 • Les estacionssísmiques: detecten terratremolsproduïts per l´activitatvolcànica.

 • Es mesuren les temperatures de l´aiguaalspous.

 • Mesuren la quantitat i composició del gasosemessospelvolcà.

 • Les dades es recullen en una estació central per a ser interpretades.


 • Login