Thánh
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo. 1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo. Ồ Thần trí cao tuyệt vời, Ôi Chân Lý đứng vững biết bao,. Thánh quang giữa đêm trường ơi; Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh, Chiếu sáng cách rất diệu vinh,.

Download Presentation

Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ThánhCa 153

Ca Khen Thiên Đạo


1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo. Ồ Thần trí cao tuyệt vời, Ôi Chân Lý đứng vững biết bao,


Thánh quang giữa đêm trường ơi; Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh, Chiếu sáng cách rất diệu vinh,


Đèn linh đưa suốt chơn thiên trình, Ngày ngày sáng soi đẹp xinh.


2. Do nơi Chân Chúa yêu thương mình, Mà Hội Thánh hưởng ơn lành, Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh,


Chiếu ra khắp nơi tường minh; Là hộp tinh kim quý báu đây, Chứa chánh giáo châu ngọc nay,


Là tranh thiên quốc không chi tày, Về đạo vĩnh sanh diệu thay!


3. Xưa nay Kinh Thánh như linh kỳ, Giục mạnh mẽ quân đội thần, Dường như tháp hải đăng quang huy,


Chiếu qua thế gian trầm luân; Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây, Giữa biển phong ba cuồng quay.


Gành, lao, sương ám băng qua rày, Đưa ta đến Christ mừng thay!


ThánhCa 153

Ca Khen Thiên Đạo


4. Xin Christ thân ái, ban ơn cho toàn Hội Thánh nên đèn vàng, Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo,


Chiếu chân lý cho trần gian; Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay, Lữ khách bước trên đường ngay,


Tận khi tan đám mây đen dày, Nhìn Thần nhan tinh tường thay!


  • Login