slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Objektif

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Objektif - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

TOOLS FOR SCHOOL IMPROVEMENT Jabatan Pentaksiran Pemimpin Sekolah INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Objektif. Pemimpin dapat : menggunakan Tools for School Improvement; mengenalpasti aspek-aspek yang memerlukan penambahbaikan di sekolah ( jurang );

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Objektif' - maggy-howe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
TOOLS FOR SCHOOL IMPROVEMENTJabatanPentaksiranPemimpinSekolahINSTITUT AMINUDDIN BAKIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
objektif
Objektif

Pemimpindapat:

 • menggunakanTools for School Improvement;
 • mengenalpastiaspek-aspek yang memerlukanpenambahbaikandisekolah (jurang);
 • menentukankeutamaandalammerancang program-program (sPeCt); dan
 • memahamidanmenggunakan OPPM untukmerancangpenambahbaikansekolah.
apa yang dimaksudkan alat untuk penambahbaikan sekolah
Apa yang dimaksudkanalatuntukpenambahbaikansekolah?
 • Alat yang direkabentukuntukpenambahbaikansekolahbagimembantupemimpinmengenalpastikekuatandankelemahan yang wujuddisekolah.
 • Alat-alatinijugamembantupemimpinmemilih program yang bersesuaiandanmengatasikelemahan yang dihadapi.
aktiviti perbincangan
AKTIVITI: PERBINCANGAN
 • Pesertadikehendakimembincangkantools yang pernahdigunakanuntukmeningkatkanprestasisekolah.
 • Bincangkankegunaanmenggunakantoolstersebut.
penegasan penggunaan skpm
PenegasanPenggunaan SKPM
 • Penilaian yang tepatdanobjektif.
 • Mengesankekuatandankelemahansekolah.
 • Menentukan ranking sekolah.
proses penambahbaikan sekolah
ProsesPenambahbaikanSekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3

slide15

AnalisisJurang

 • (Graf)
 • Semak Program
 • (sPeCt)
 • PelanTindakan
 • (OPPM)

Sumber SKPM 3 (2007)

slide16

Proses Penambahbaikan Sekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3

langkah 1
Langkah: 1
 • Pesertadikehendakimengisiborangrumusan Standard KualitiPendidikan Malaysia 2010.
 • Skor yang perludiisiadalahskorsebenar yang telahdiisidalam SKPM 2010.
 • Contohnya, standard 1 dan standard 2

7.9/10 x 100 = 79%

11.5/15 x 100 = 76%

langkah 2
Langkah: 2
 • Pemimpinperlumengisiskorpelunjuran. Skorpelunjuranadalahmengikutkeperluanpihaksekolahdankebolehcapaianmasing-masing. Di bawahinidiberikancontohskorpelunjuranmaksimun yang perludicapaiolehpihaksekolah.
langkah 3
Langkah: 3
 • Pemimpindikehendakimelihat/menelitiperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjuran.
 • Perbezaanterbesartersebutmembuktikan standard yang perludiberikeutamaandalammerancang.
langkah 4
Langkah: 4
 • Pemimpindikehendakimelihat/menelitiperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjuranuntuk standard 3.
 • Perbezaanterbesartersebutmembuktikan standard 3 yang perludiberikeutamaandalammerancang.
langkah 5
Langkah: 5
 • Pemimpindikehendakimemilihaspek yang terdapatdidalam standard 4 berdasarkanperbezaanjurang yang telahdibuatdiatas.
 • Skor yang perludiisiadalahskorsebenar yang telahdiisidalam SKPM 2010.
langkah 6
Langkah: 6
 • Pemimpindikehendakimengisiskorpelunjuran. Skorpelunjuranadalahberdasarkankebolehcapaiansekolah. Di bawahdiberikancontohskormaksimum yang perludicapaiolehpihaksekolah.
slide27

Graf AnalisisJurang (Aspek SKPM)

Standard 4

SkorUnjuran

SkorSebenar

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.11

4.12

4.10

langkah 7
Langkah: 7
 • Pemimpindikehendakimendapatkanperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjurandaripadagraf.
 • Perbezaantersebutmembuktikanaspek yang perludiberikeutamaandalammerancang program-program danmengubahsuaiteknikpengajarandanpembelajaran.
slide29

Proses Penambahbaikan Sekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3

langkah 8
Langkah: 8
 • Pemimpindibekalkan grid sPeCtuntukmelihat program-program yang perludisingkirkan, ditambah, dikurangkan, diwujudkandandikekalkan.
 • Semuaaspekdidalamaspek 4 perludicatatkedalamruanganIsu/CabaranDalamPenambahbaikandandisusunmengikutjurang yang terbesar. Aspek yang mempunyaijurangterbesarakanberadapadaruangan paling atas.
langkah 9
Langkah: 9
 • Langkah 9 akanmemberipeluangkepadapentadbiruntukmenyenaraikansemua program yang telahdijalankan.
 • Pentadbirkemudianakanmemadankansemua program yang telahdijalankankedalamruanganEliminate, Raise, Reduce, CreatedanSustain.
langkah 10
Langkah: 10
 • Langkahiniakanmemberipeluangkepadapemimpinmenilaiadakahsemua program pernah yang dijalankanmeliputikeutamaanaspek yang perludiberiperhatian.
 • Seterusnyapemimpindapatmelihataspek yang pentingtetapibelumdiberiperhatiandalampelaksanaan program.
langkah 11
Langkah: 11
 • Langkahterakhirialahpemimpinmerancang program baru agar aspek yang lemahtersebutdapatdibaikidengansebaikmungkin.
slide34

1. KaedahPedagogi Guru

Cemerlang

4.3 HasilKerjaMurid

4.5 KaedahPenyampaian

3

1

2. KursusMenandaKertas

4.6 KemahiranKomunikasi

3. KemMotivasiMurid

4. Program SentuhHatimu

(PelajarLemah)

4.10 PenguasaanIsiKandungan

4.11 PengurusanKelas

5. KursusPengurusanKelas

1. Pemantauan

Berkala

2

,4

2. Kursus

Komunikasi

5

proses penambahbaikan sekolah1
ProsesPenambahbaikanSekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3

slide36

One Page Project Manager

 • Clark Addison Campbell has published the book (2007, John Wiley & Sons)
slide37

Objektif

 • Memahamibagaimana OPPM bolehdigunakansebagaialatuntukmerancang, mengawal, memantaudanmengkomunikasimaklumatdan status projek.
 • Menggunakan OPPM untukmerancangpelaksanaanPrODdisekolah
slide38

OPPM

Merumuskanprojekdalamsatumukasuratringkas yang mengandungisegalamaklumatpentingmengenaiprojek. Bolehdigunakansebagaialatuntukmemantau status projekdanbolehdikongsibersamapihakpengurusandanjugaahlikumpulan yang lain..

slide39

OPPM

 • Praktikal
 • Jimatmasadantenaga
 • Mengenalpastimaklumatpentingprojek
 • Memaklumkan status projekkepadaahli
 • .
slide43

AnalisisJurang

 • (Graf)
 • Semak Program
 • (sPeCt)
 • PelanTindakan
 • (OPPM)

Sumber SKPM 3 (2007)

slide44

“”

SEKIAN

TERIMA KASIH