Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā. Laura Kļaviņa Rugāju novada domes teritorijas plānotāja.

Download Presentation

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā

Laura Kļaviņa

Rugāju novada domes teritorijas plānotāja


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

SabiedrībaslīdzdalībaIniciatīvaPašvaldība InteresesIetekmesIzaicinājumiAttīstībasplānošanasmetodesViedoklisVienošanāsSarunaDialogsMonologsFormalitāteLikumdošanasIetvarsPiespiedu-brīvpratīgiPēctecība


Kur m s esam kas m s esam cik lieli m s esam

Kur mēs esam? Kas mēs esam? Cik lieli mēs esam?

Republikas pilsēta /Pilsētnovads/Lauku (pagastu) novads

515 km2 (7x lielāki par Daugavpili)

2927 iedzīvotāji (39x mazāk nekā Daugavpilī)

237 km no Rīgas

155 km no Daugavpils

18 km no Balviem

56 km no Gulbenes

Plānošanas reģiona robeža

Austrumu pierobeža

NEIETILSPTAM pilsētreģionu ietekmes areālā

Informācija par pakalpojumiem: daļēja


Att st bas pl no anas procesi novad

Attīstības plānošanas procesi novadā

Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7 §) ir uzsākta Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde.


Sabiedr bas l dzdal bas pl ns

Sabiedrības līdzdalības plāns:

1) darba grupas

2) sabiedriskās apspriešanas

3) tikšanās ar interešu grupām

4) skolēnu projektu nedēļa

5) anketas uzņēmējiem, lauksaimniekiem

6) publiskā apspriešana

7) viedokļu izteikšana www.rugaji.lv sadaļā Attīstības programma

8) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game)


Izaicin jumi sabiedr bas l dzdal b

Izaicinājumi sabiedrības līdzdalībā

Izkāpt no formālās sarunas rāmja. Pievilināt, izaicināt iedzīvotājus uz produktīvu sarunu.


N kotnes pils tas sp le 10 so i

Nākotnes pilsētas spēle: 10 soļi


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Spēles uzstādījums: Šobrīd Rugāju novadam nav izstrādāti plānošanas dokumenti, kuros būtu atspoguļots vēlamais novada attīstība virziens, prioritātes un rīcības to ieviešanai. Spēles ietvaros tiks meklētas radošas idejas Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kas palīdzēs pašvaldībai saņemt iedzīvotāju skatījumu par novada turpmāko attīstību, jauniem uzņēmējdarbības virzieniem un jaunām pilsoniskām aktivitātēm. Spēle veidota uz sāncensības principa – komandas sacentīsies par labākās idejas izstrādi.


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Dalībnieki:

Publiskais sektors

Privātais sektors

Izglītības/pētniecības sektors

Radošās industrijas

Sabiedrības/NVO pārstāvis


3 solis novada aspekti

3.solis: Novada aspekti

Ekonomiskais aspekts

Sociālais aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Ekonomiskais aspekts

Sociālias aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Ekonomiskais aspekts

Sociālias aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


60 idejas novada ilgstp j gai att st bai

60 idejas novada ilgstpējīgai attīstībai


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Zināšanu nebeidzamais aplis


Siena viesn ca

“Siena viesnīca”


Daudzfunkcion la kult ras centra izveide rug jos

Daudzfunkcionāla kultūras centra izveide Rugājos


Ner tno dainu festiv ls

Nerātno dainu festivāls

Rugājos, 2012


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Kopsavilkums:

Cilvēkresursi

Pārsteidz mani un viss ko Tu darīsi būs radošs.

Just do it!

  • Kas man tiešām patīk, padodas?

  • Vai es to spēju paveikt vislabāk?Vai es spēju būt atšķirīgs no citiem?

  • Kas un par ko man maksās?

    Esmu pārliecināta, mums ir Cool sabiedrība!


  • Login