Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda - PowerPoint PPT Presentation

Rejestracja działalności gospodarczej
Download
1 / 53

 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda. Procedury rejestracji działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. prowadzenie działalności przez osobę fizyczną, w tym również w ramach spółki cywilnej,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rejestracja dzialalnosci gospodarczej akademickie inkubatory przedsiebiorczosci autor anna brzeska mikoda

Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory PrzedsiębiorczościAutor: Anna Brzęska - Mikoda


Procedury rejestracji dzia alno ci gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej


Formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • prowadzenie działalności przez osobę fizyczną, w tym również w ramach spółki cywilnej,

 • osobowe spółki handlowe:

  • spółka jawna,

  • spółka partnerska,

  • spółka komandytowa,

  • spółka komandytowo – akcyjna,

 • kapitałowe spółki handlowe:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółka akcyjna,

 • spółka europejska

 • organizacje non-profit: stowarzyszenia i fundacje


Etapy rejestracji dzia alno ci gospodarczej

Etapy rejestracji działalności gospodarczej

UWAGA!

Ewidencja Działalności Gospodarczej -> przedsiębiorca będący osobą fizyczną

Rejestr przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) -> osoby prawne (wszystkie spółki handlowe)


Krok 1 wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej

KROK 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • Osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych, muszą dokonać wpisu do rejestru działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na adres zameldowania.


Wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej cd

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej cd

Informacje niezbędne do zgłoszenia:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy czyli nazwa pod jaką przedsiębiorca będzie występować w obrocie prawnym

 • Numer ewidencyjny PESEL

 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli działalność będzie stale wykonywana poza miejscem zamieszkania – także wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej

 • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej


Wyb r pkd

Wybór PKD

 • Określając przedmiot działalności gospodarczejnależy uczynić to zgodnie z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r., Nr 33, poz. 289, z późn. zm). Rozporządzenie to zawiera zestawienie rodzajów działalności i przyporządkowanych im oznaczeń numeryczno-literowych, na przykład: „18.23.Z Produkcja bielizny”.

 • http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=PKD


Uwaga

UWAGA!

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków.

 • Koncesje

 • Licencje

 • Zezwolenia

 • Działalność regulowana


Koncesje

KONCESJE

Art. 47. 1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

 • Ochrona osób i mienia

 • Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią

 • Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

 • Przewozy lotnicze


Licencje

LICENCJE

Związane z zawodem licencjonowanym

 • Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

 • Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępnianie pojazdów trakcyjnych

 • Adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, radca prawny, osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – te zawody wymagają ustawowo odpowiedniego wykształcenia, wpisy na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.


Zezwolenia

ZEZWOLENIA

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych

 • Wytwarzania i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki

 • Działalność związana z narażaniem na działanie promieniowania jonizującego

 • Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, nizarejestrowanego handlowca

 • Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego, działalność ubezpieczeniowa, brokerstwo reasekuracyjne, prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych, prowadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego

 • Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzanie do obrotu lub do środowiska GMO (organizm genetycznie modyfikowany)


Dzia alno regulowana

Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów

 • Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

 • Działalność telekomunikacyjna

 • Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę), świadczenie usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą

 • Działalność kantorowa


Dzia alno regulowana1

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

 • Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego

 • Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania

 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin

 • Usługi dedektywistyczne

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

 • Organizowanie wyścigów konnych

 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów


Dzia alno regulowana2

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

 • Obrót materiałem siewnym

 • Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących odpady niebezpieczne

 • Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów

 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 • Działaność pocztowa nie wymagająca zezwolenia


Piecz tka firmowa

Pieczątka firmowa

 • Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.

 • Pieczątka powinna zawierać co najmniej:

  - nazwę przedsiębiorcy

  - adres przedsiębiorcy

  - numer telefonu, fax-u

  - adres mailowy

  - numer NIP, REGON


Krok 2 numer regon

KROK 2. Numer REGON

 • Przedsiębiorca obowiązany jest dokonać wpisu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do rejestru podmiotów gospodarki narodowej w 14 dni od uzyskania wpisu do EDG. Po dokonaniu wpisu otrzymuje tzw. numer REGON.

 • Procedurę rejestracji dokonuje się w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym.

 • Wpis do rejestru jest bezpłatny.

 • Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy REGON uzyskuje spółka.


Numer regon cd

Numer REGON cd

Informacje niezbędne do zgłoszenia:

 • Nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i nr PESEL

 • Forma prawna i forma własności

 • Wykonywana działalność w tym rodzaj przeważającej działalności

 • Data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności

 • Nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer

 • Liczba pracujących

 • Informacje o jednostkach lokalnych przedsiębiorcy

  Każda zmiana powyższych danych skutkuje wymogiem zgłoszenia do urzędu statystycznego


Krok 3 konto w banku nieobowi zkowe ale konieczne

KROK 3. Konto w bankunieobowiązkowe ale konieczne

 • Przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe ponieważ:

 • zapłata większości podatków odbywa się w formie przelewu z konta firmy na konto urzędu skarbowego (art. 61 ordynacji podatkowej)

 • przekazywanie składek przez płatnika do ZUS odbywa się za pośrednictwem konta

 • dokonywanie i przyjmowanie większości płatności od innych przedsiębiorców musi dokonywać się za pośrednictwem rachunku bankowego (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)


Krok 4 nadanie lub zmiana nip

KROK 4. Nadanie lub zmiana NIP

 • Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.


Nadanie lub zmiana nip cd

Nadanie lub zmiana NIP cd

 • Numer NIP nadawany jest osobie raz na zawsze w momencie osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu podlegającego opodatkowaniu dochodowemu.

 • Aktualizacja NIP następuje przy wykorzystaniu formularza NIP-1

 • Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy NIP uzyskuje spółka.


Krok 5 zg oszenie do zus

KROK 5. Zgłoszenie do ZUS

 • Zgłoszenie w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania działalności

 • Obowiązki ubezpieczeniowe:

  • ubezpieczenie emerytalne

  • ubezpieczenie rentowe

  • ubezpieczenie wypadkowe

  • ubezpieczenie zdrowotne

  • składka na Fundusz Pracy

  • dobrowolnie – ubezpieczenie chorobowe


Krok 6 urz d skarbowy

KROK 6. Urząd Skarbowy

 • Przed faktycznym rozpoczęciem działalności przedsiębiorca jest obowiązany do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego.

 • Przedsiębiorca musi dokonać wyboru płaconego podatku dochodowego.

 • W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się na status płatnika podatku VAT musi również powiadomić właściwy urząd o tym fakcie.


Wyb r

Wybór 

 • Podatek na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

 • Podatek liniowy 19%

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Karta podatkowa


Podatek na zasadach og lnych

Podatek na zasadach ogólnych

 • Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności

 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)

 • Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (dochód)

 • Stawki podatku – 18%, 32%

 • Kwota wolna od podatku – 3013,00 zł

 • Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub małych podatników co kwartał

 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego


Podatek na zasadach og lnych1

Podatek na zasadach ogólnych

 • Nie składa się deklaracji

 • Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombard), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantor) i inne wymagane odrębnymi przepisami prawa dla prowadzonej działalności

 • Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia roku następnego

 • Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe

 • Preferencje w rozliczaniu – możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci


Podatek liniowy 19

Podatek liniowy 19%

 • Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności

 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)

 • Ograniczenie – nie może go płacić przedsiębiorca świadczący usługi dla byłych pracodawców

 • Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (dochód)

 • Stawka podatku – 19%

 • Kwota wolna od podatku – nie ma

 • Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub małych podatników co kwartał

 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego


Podatek liniowy 191

Podatek liniowy 19%

 • Nie składa się deklaracji

 • Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombard), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantor) i inne wymagane odrębnymi przepisami prawa dla prowadzonej działalności

 • Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia następnego roku

 • Ulgi i odliczenia – tylko odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma


Rycza t od przychod w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Może go płacić przedsiębiorca wykonujący tylko niektóre rodzaje działalności (art. 8 ust 1 ustawy o ryczałcie)

 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej lub jawnej

 • Podstawa opodatkowania – przychód (nie uwzględnia się kosztów)

 • Stawki podatku – 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

 • Kwota wolna od podatku – nie ma

 • Rozliczanie co miesiąc lub co kwartał (kwartalnie tylko dla podatnika, kontynuującego działalność, którego przychód nie przekroczył 25 tys. Euro)


Rycza t od przychod w ewidencjonowanych1

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego

 • Nie składa się deklaracji

 • Prowadzone ewidencje – ewidencja przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

 • Zeznanie roczne – PIT-28 do 31 stycznia następnego roku

 • Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe z wyjątkiem ulgi na nowe technologie i na dzieci

 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma


Karta podatkowa

Karta podatkowa

 • Może go płacić przedsiębiorca wykonujący drobną działalność handlową i usługową

 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie lub w spółce cywilne, a także wykonujący niektóre wolne zawody

 • Podstawa opodatkowania – nie ustala się ani przychodu ani dochodu

 • Stawki podatku – ustalone w decyzji urzędu skarbowego w ustawowych granicach

 • Kwota wolna od podatku – nie ma

 • Rozliczanie co miesiąc


Karta podatkowa1

Karta podatkowa

 • Termin płatności – do 7 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia

 • Nie składa się deklaracji

 • Prowadzone ewidencje – ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

 • Zeznanie roczne – nie składa się, obowiązuje tylko informacja o wysokości odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A) do 31 stycznia następnego roku

 • Ulgi i odliczenia – tylko składka zdrowotna

 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma


Podatek od towar w i us ug vat

Podatek od towarów i usług VAT

 • Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi już na starcie brać na siebie obowiązków podatnika VAT. Może skorzystać ze zwolnienia , dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu (2008 r. – 50 tys. zł).

 • Niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być opodatkowane podatkiem VAT niezależnie od wielkości obrotów. Są to m.in.. podatnicy sprzedający wyroby z metali szlachetnych, niektóre wyroby akcyzowe, osoby świadczące usługi prawnicze, jubilerskie

 • Obowiązkiem podatnika zwolnionego z płacenia podatku VAT jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, w której rejestruje się sprzedaż za dany dzień – trzeba to zrobić nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.


Inne obowi zki

Inne obowiązki

 • Państwowy Inspektorat Pracy - jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika/pracowników, to w ciągu 30 dni musi o tym fakcie powiadomić pisemnie właściwego inspektora pracy.


Inne obowi zki1

Inne obowiązki

 • Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności właściwego państwowego inspektora sanitarnego o:

  miejscu,rodzaju,zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników.Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP, dotyczącej danej dziedziny działalności.


Czym jest aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) jest jednostką organizacyjną Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, powołanej w 2004 roku przez Studenckie Forum Business Centre Club.

Czym jest AIP?


Firma w aip

AIP

AIP

firma w AIP

Działalność gospodarcza

 • Założenie firmy: 3-4 tyg.

 • Koszt rejestr. firmy: ok.200 PLN

 • ZUS: 280 PLN

 • Wynajęcie pomieszczenia biurowego:

  ok.400 PLN

 • Prowadzenie księgowości (do 10

  dokumentów mies.) 150 PLN

 • Szkolenia: ok.1000 PLN

 • Porada prawna: 1h – 100 PLN

 • Promocja firmy: od 500 PLN - ……..

 • Telefony, internet itp.: 250 PLN

  SUMA = min. 2680 PLN

Firma w AIP

 • Założenie firmy: 1 dzień

 • Koszt rejestr. firmy: 0 PLN

 • ZUS : W PAKIECIE

 • Wynajęcie pomieszczenia biurowego:

  W PAKIECIE

 • Prowadzenie księgowości (do 20

  dokumentów mies.) W PAKIECIE

 • Szkolenia: W PAKIECIE

 • Porada prawna: W PAKIECIE

 • Promocja firmy: W PAKIECIE

 • Telefony, internet itp.: W PAKIECIE

 • PAKIET 200 PLN netto

  SUMA = max. 200 PLN netto

Firma w AIP


Jak dzia a firma w aip

JAK działa firma w AIP?

klient

2 transakcja

3 rozliczenie

1 kontakt

Firma A

Firma B

Firma C

Firma D

Firma E


Rejestracja dzialalnosci gospodarczej akademickie inkubatory przedsiebiorczosci autor anna brzeska mikoda

Sukces

Porażka

Próba

Pomysł


Jak za o y firm w aip

wniosek dyrektor AIP

www.inkubatory.pl

akceptacja wniosku

oplata za 1 miesiąc ( 200 pln netto )

spotkanie z dyrektorem AIP

podpisanie umowy z AIP

TWOJA FIRMA!

Jak założyć firmę w AIP?

Twoja Firma

1 dzień!

Twoja Firma

Twoja Firma

Twoja Firma


Aip w ca ym kraju

AIP w całym kraju

Obecnie istnieje ponad 30 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w całym kraju.


Co oferuje aip 1 2

Co oferuje AIP? (1/2)‏

 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako pion inkubatora, bez konieczności rejestracji własnej firmy,

 • Dostęp do biura z dostępem do komputera, telefonu, faxu, drukarki, Internetu oraz innych urządzeń biurowych,

 • Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzonej działalności,

 • Pełną księgowość, porady prawne,

 • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.


Co oferuje aip 2 2

Co oferuje AIP? (2/2)‏

 • System szkoleń

 • Promocję za pomocą portalu www.inkubatory.pl,

 • Promocję podczas konferencji poświęconych Inkubatorom

 • Możliwość posługiwania się znakiem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 • Możliwość kooperacji z firmami zrzeszonymi w Business Centre Club


Obszar dzia ania aip

Obszar działania AIP

 • Usługi (np. fryzjerstwo, transport, utrzymywanie czystości, internet, tłumaczenia językowe, poradnictwo prowadzenie biznesu, prace wysokościowe, szkolenia, imprezy integracyjne, pośrednictwo pracy, tworzenie teledysków, spotów reklamowych, serwis sprzętu komputerowego, marketing sportowy)

 • Handel (sprzedaż towarów, dystrybucja artykułów przemysłowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż odzieży, internetowy hipermarket)

 • Inne....


Korzy ci aip

Korzyści AIP:

 • Ponad 1000 osób jest zaangażowanych w realizację biznesów w AIP

 • 600 firm funkcjonowało w AIP

 • 2 000 000 PLN dochodu wygenerował AIP w roku 2006 a w 2007 już 8 000 000 PLN !


Rejestracja dzialalnosci gospodarczej akademickie inkubatory przedsiebiorczosci autor anna brzeska mikoda

 • www.inkubatory.pl


Kto nie ryzykuje

Kto nie ryzykuje....

.... ten nie zyskuje


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login