fattigdomsutvikling i drammen bystyrekomite for helse sosial og omsorg 3 september
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september. Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september' - macon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fattigdomsutvikling i drammen bystyrekomite for helse sosial og omsorg 3 september

Fattigdomsutvikling i DrammenBystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september

Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013

bakgrunn

Bakgrunn

Ordfører har tatt initiativ til møte med Arbeidsdepartementet og møtet ble avholdt 29.8. I møtet deltok også Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Hensikten med møtet var å orientere om en bekymringsfull utvikling på tross av kommunens langsiktige arbeid mot fattigdom og med et ønske om et enda tettere samarbeid og felles nytenking

Vi ønsker å gi samme informasjon til komiteen som ble gitt departementet

slide3

Mange fattige

Kilde ssb

slide5

Flere innbyggere i Drammen mottar

sosialhjelp

 • Fra 2012 til 2013 har Drammen en økning på 262 mottakere, det tilsvarer en vekst på 18 %
 • Den største prosentvise økningen finner vi blant ungdom i aldersgruppen 18-24 år.
 • Et økende antall personer med forsørgeransvar mottar sosialhjelp
 • Et økende antall personer har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.

Økte utbetalinger til sosialhjelp i Drammen:

- Pr. 31.07.12 ble det utbetalt 38,4 mill.

- Pr. 31.12.12 ble det utbetalt 70,6 mill. (+83,7 økning % siste 5 mnd)

- Pr. 31.07.13 ble det utbetalt 56,2 mill.

Gjennomsnitt utbetaling pr. mottaker:

- Pr. 30. juni 2012 : 9.013,-

- Pr. 31. des 2012: 9.203,-- Pr. 30. juni 2013 : 10.154,-

langsiktig arbeid for fattigdomsbekjempelse
Langsiktig arbeid for fattigdomsbekjempelse
 • Handlingsplan mot fattigdom
 • Boligsosial handlingsplan
 • Handlingsplan for mangfold og inkludering
 • Fjell 2020
 • P 1824
 • Kommunen som arbeidsgiver
 • Gratis kjernetid i barnehager
 • Jobbsjansen
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
omr desatsing p fjell

8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel

Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere

50 % med innvandringsbakgrunn

75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Laveste levekår i Drammen

Fjell skole skårer 1,6 versus landssnittet på 2,0 på nasjonale prøver

Områdesatsing på Fjell

fjell 2020 mot en bedre fremtid
Fjell 2020 – mot en bedre fremtid

Bakgrunn

 • Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene i Drammen
 • Inntekts- og utdanningsnivået for unge voksne og voksne med barn er forverret fra 2002-2008

Prosjektets hovedmål

 • Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010

Prosjektets strategier

 • Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen
 • Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud
 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter
utfordringer
Utfordringer

Ressurssterke flytter fra Fjell

 • Utflyttinger svekker nivået på utdanning og inntekt for unge voksne og foreldregruppen.
 • Gjelder både for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Drammen er i ferd med å få en

ny underklasse

 • 38 % av innvandrerbarn og

25 % av norskfødte barn

med innvandrerforeldre på Fjell bor i familier med lavinntekt

Lav sysselsetting

 • Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammen-lignet med befolkningen for øvrig.
 • Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet

Opphopning av levekårs-

problemer gir en risiko for

behov for barneverntjenester

 • Fjell skole har over 120 barnevernssaker både fra etnisk norske familier og familier med innvandrer-bakgrunn
m lrettet innsats i nav
Målrettet innsats i NAV

Drammen kommune og NAV Drammen målretter innsatsen, og iverksetter flere tiltak. Tiltakene skal blant annet ha til mål å forebygge at ungdom ser sosialhjelp som en løsning

 • Prosjektorganisering av oppfølgingsarbeid av ungdom
 • Forebyggende informasjonsarbeid mot videregående skole
 • Differensiert kvalifiseringstilbud til ungdom; karriererådgivning, jobbsøkerkurs, målrettede tiltak i- , eller tett opp mot arbeidslivet, så tett oppfølging som mulig
 • Rekrutteringssamarbeid med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
 • Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena
 • Vilkår om passende arbeid i kommunen for inaktive unge sosialhjelpssøkere
 • MULIGHETER:
 • Prosjekt: Ungdom, utdanning, utvikling i- og sammen med ordinært arbeidsliv
 • Prosjekt:
 • Prosjekt:
boligsosial handlingsplan
Boligsosial handlingsplan

Mål

 • Alle skal bo trygt og godt
  • Flere skal eie
  • Færre bostedsløse
  • Alle kan bo

Resultater

 • Leie til eie prosjekt har gitt 78 nye boligeiere
 • Eget depositumsfond på 1 mill
 • 18 nye boliger til rusavhengige
 • 67 nye utleieboliger er kjøpt
 • 53 boliger er solgt til vanskeligstilte
 • Utbetalt startlån er økt fra 35 mill i 2010 til 101 mill i 2012
 • Boligsosialt arbeid er koordinert i Boligtjenesten
 • Utfordringer
 • Utlånsrammene til startlån er uforutsigbare og altfor lave
 • Regelverket rundt statlig bostøtte gjør at virkemidlet ikke når de som trenger det
handlingsplan mot fattigdom
Handlingsplan mot fattigdom

Mål

 • Drammens befolkning skal ha en levestandard som er på linje med innbyggere i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med
  • Flere i arbeid
  • Sikring av rimelig inntekt
  • Sosial inkludering av barn og unge

Noen av våre resultater

 • Gjennom prosjektet P 1824 er unge sosialhjelpsmottakere kommet i aktivitet, arbeid eller utdanning
 • Gjennom prosjektet SIMBA er samarbeidet mellom NAV og barnevernet styrket
 • Det er inntektsregulert betaling i barnehager og SFO
 • Prosjektet gratis kjernetid har fått flere barn i barnehage og mødre i norskopplæring
 • Alle skoler har utstyrslager
 • Utfordringer
 • Lav sysselsetting
 • Økende barnefattigdom – 2713 berørte barn i 2011 – 2478 barn i 2008
barnvernet fokus p forebygging
Barnvernet – fokus på forebygging

Snuoperasjon - omlegging av tjenester i 2011/2012

 • Forebygging og tidlig innsats utføres av helsestasjon, barnehage og skole
 • Antall henvendelser og meldinger fra barnehage og skole har gått opp, som følge av økt kunnskap om barnevernets kjerneoppgaver
 • Barnevernet henviser saker vedrørende fattigdom og levekår til kommunens nyopprettede levekårsteam
 • Økt kontakt med melder og omsorgspersoner i meldingsavklaringen – henvisning til riktig instans
 • Gjennomførte undersøkelser har gått opp siste halvår, i takt med økning i antall meldinger. En økning på 51 % fra des. 2012

Utfordringer for barnevernet

 • Økning i antall plasseringer
 • Bufetat rekrutterer ikke tilstrekkelig antall kompetente beredskapshjem og fosterhjem som kan takle kompleksiteten i sakene
 • Foreldrekonflikter rundt samværsordninger er en utfordring for barna
 • Barnevernet ser en økning i antall barn med psykiske vansker hvor barnevernets tiltak og lovverk ikke strekker til
offensiv barnehagepolitikk
Offensiv barnehagepolitikk

Mål

 • Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år
 • Planlegger for ledig kapasitet ved barnehageårets begynnelse 1. august

Gratis kjernetid

 • Gratis kjernetid i barnehage 20 t/uken for 3-4-og 5 åringer, i definerte områder (statlige prosjektmidler)
 • Aktiv rekrutteringsstrategi, oppsøkende virksomhet.
 • 97 prosent deltagelse i ordningen
 • Norskkurs for mødrene, samarbeid med NAV om praksisplasser

Utfordringer

Vi ønsker å kunne tilby behovsprøvd gratis kjernetid i alle bydeler

offensivt integreringsarbeid
Offensivt integreringsarbeid
 • Ny Handlingsplan for mangfold og inkludering
  • Gjøre opp status for integreringsarbeidet, og utmeisle videre retning for arbeidet
  • fremskaffe kunnskap og dokumentasjon på viktige områder relatert til kommunens mangfold- og inkluderingsarbeid herunder
   • kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver og i kommunens befolkning på utvalgte temaer
   • Gjennomgang av Introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og grunnskole for voksne
   • SSB tall på levekår og innvandring
 • Jobbsjansetiltak i gang fra aug 2013
  • Lav sysselsetting spesielt blant innvandrerkvinner
slide16

Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammenlignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet

kt arbeidsfokus i introduksjonsordningen og p norskoppl ringen
Økt arbeidsfokus i Introduksjonsordningen og på norskopplæringen

Tiltak

Utfordringer

 • Kombinert språkopplæring med arbeidspraksis tidlig i opplæringen
  • Medbrakt kompetanse bør utnyttes bedre
  • Bedre kartlegging
  • Realkompetansevurdering
  • Arbeidspraksis der medbrakt kompetanse kan brukes
  • Praktiske jobber for menn
 • Samarbeidsavtale med NAV
  • Bedre kartlegging av kompetanse
  • Deltakerne kan bruke NAVs tiltak underveis i programmet
  • Fast kontaktperson i NAV
  • Utarbeidet rutiner for samhandling
  • Etablere samarbeid med fylkeskommune, frivillige og næringsliv
 • Alle virksomheter i kommunen har språkpraksisplasser
m teplasser dialog
Møteplasser - Dialog

Dialogforum for mangfold og inkludering:

Bystyret vedtok etablering av et bredt sammensatt dialogforum i

2008, som består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre samfunnsaktører/institusjoner

Visjon for dialogforum er:

’’Drammen - Norges beste flerkulturelle samfunn’’

Dialogforum skal jobbe for et åpent og likeverdig Drammenssamfunn gjennom kunnskapsoverføring og tilrettelegging av dialog mellom ulike samfunnsgrupper.

drammen er foregangskommune n r det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn
Drammen er foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn
 • DOTL: Drammen og Omegn tro- og livssynssynsforum feirer 5 år med tros- og livssynsdialog i Drammensområdet
 • Bystyret har vedtatt at DOTL skal få 70.000 i fast, årlig tilskudd fra kommunen
 • Drammen kommune vedtok i 2012 en tros- og livssynspolitisk plattform
slide20

Forholdet mellom kommunen, innbyggerneogkirke-, tros- og livssynssamfunn

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform

slide21
Kommunen tar samfunnsansvar som arbeidsgiver412 kvalifiseres til arbeid i en av kommunens virksomheter
slide24

Sammen mot fattigdom ?

Statlige virkemidler

Kirkens bymisjon

oppsummering forslag
Oppsummering - Forslag
 • Sammen mot fattigdom
  • Det er nødvendig å forene kreftene i fattigdomsbekjempelsen.

Koordinering av arbeid i kommune, stat og frivillig sektor kreves.

Ny lokal organisering vil gi mer effekt av gjeldende ressurser

Drammen ønsker å bruke samme modell som i kommunens boligsosiale arbeid og etablering av Boligtjenesten

Drammen ønsker hjelp til finansiering av en koordinator i en utviklingsfase

 • Forsøk mot fattigdom
  • Prøve ut nye virkemidler og tiltak

Eksempler: Gratis kjernetid, gratis norskopplæring, Leie til eie

 • Fattigdomsprofil
  • Igangsetting av et utviklingsprosjekt for å lage kommunenes fattigdomsprofil etter modell av ”Folkehelseprofil”

Prosjektet kan testes ut i en eller flere kommuner. Drammen, med våre utfordringer, er særlig godt egnet til å delta

Prosjektet må være et samarbeidsprosjekt mellom blant annet AV direktoratet, KS og de utvalgte kommunene

  • Drammen anslår et finansieringsbehov på 1 million kroner første år til dette arbeidet.
ad