Fattigdomsutvikling i drammen bystyrekomite for helse sosial og omsorg 3 september
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september. Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013. Bakgrunn.

Download Presentation

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fattigdomsutvikling i DrammenBystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september

Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013


Bakgrunn

Ordfører har tatt initiativ til møte med Arbeidsdepartementet og møtet ble avholdt 29.8. I møtet deltok også Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Hensikten med møtet var å orientere om en bekymringsfull utvikling på tross av kommunens langsiktige arbeid mot fattigdom og med et ønske om et enda tettere samarbeid og felles nytenking

Vi ønsker å gi samme informasjon til komiteen som ble gitt departementet


Mange fattige

Kilde ssb


Lav sysselsetting

Kilde ssb


Flere innbyggere i Drammen mottar

sosialhjelp

 • Fra 2012 til 2013 har Drammen en økning på 262 mottakere, det tilsvarer en vekst på 18 %

 • Den største prosentvise økningen finner vi blant ungdom i aldersgruppen 18-24 år.

 • Et økende antall personer med forsørgeransvar mottar sosialhjelp

 • Et økende antall personer har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.

Økte utbetalinger til sosialhjelp i Drammen:

- Pr. 31.07.12 ble det utbetalt 38,4 mill.

- Pr. 31.12.12 ble det utbetalt 70,6 mill. (+83,7 økning % siste 5 mnd)

- Pr. 31.07.13 ble det utbetalt 56,2 mill.

Gjennomsnitt utbetaling pr. mottaker:

- Pr. 30. juni 2012 : 9.013,-

- Pr. 31. des 2012: 9.203,-- Pr. 30. juni 2013 : 10.154,-


Langsiktig arbeid for fattigdomsbekjempelse

 • Handlingsplan mot fattigdom

 • Boligsosial handlingsplan

 • Handlingsplan for mangfold og inkludering

 • Fjell 2020

 • P 1824

 • Kommunen som arbeidsgiver

 • Gratis kjernetid i barnehager

 • Jobbsjansen

 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan


8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel

Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere

50 % med innvandringsbakgrunn

75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Laveste levekår i Drammen

Fjell skole skårer 1,6 versus landssnittet på 2,0 på nasjonale prøver

Områdesatsing på Fjell


Fjell 2020 – mot en bedre fremtid

Bakgrunn

 • Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene i Drammen

 • Inntekts- og utdanningsnivået for unge voksne og voksne med barn er forverret fra 2002-2008

  Prosjektets hovedmål

 • Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010

Prosjektets strategier

 • Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen

 • Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud

 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter


Utfordringer

Ressurssterke flytter fra Fjell

 • Utflyttinger svekker nivået på utdanning og inntekt for unge voksne og foreldregruppen.

 • Gjelder både for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

  Drammen er i ferd med å få en

  ny underklasse

 • 38 % av innvandrerbarn og

  25 % av norskfødte barn

  med innvandrerforeldre på Fjell bor i familier med lavinntekt

Lav sysselsetting

 • Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammen-lignet med befolkningen for øvrig.

 • Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet

  Opphopning av levekårs-

  problemer gir en risiko for

  behov for barneverntjenester

 • Fjell skole har over 120 barnevernssaker både fra etnisk norske familier og familier med innvandrer-bakgrunn


Målrettet innsats i NAV

Drammen kommune og NAV Drammen målretter innsatsen, og iverksetter flere tiltak. Tiltakene skal blant annet ha til mål å forebygge at ungdom ser sosialhjelp som en løsning

 • Prosjektorganisering av oppfølgingsarbeid av ungdom

 • Forebyggende informasjonsarbeid mot videregående skole

 • Differensiert kvalifiseringstilbud til ungdom; karriererådgivning, jobbsøkerkurs, målrettede tiltak i- , eller tett opp mot arbeidslivet, så tett oppfølging som mulig

 • Rekrutteringssamarbeid med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor

 • Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena

 • Vilkår om passende arbeid i kommunen for inaktive unge sosialhjelpssøkere

 • MULIGHETER:

 • Prosjekt: Ungdom, utdanning, utvikling i- og sammen med ordinært arbeidsliv

 • Prosjekt:

 • Prosjekt:


Boligsosial handlingsplan

Mål

 • Alle skal bo trygt og godt

  • Flere skal eie

  • Færre bostedsløse

  • Alle kan bo

Resultater

 • Leie til eie prosjekt har gitt 78 nye boligeiere

 • Eget depositumsfond på 1 mill

 • 18 nye boliger til rusavhengige

 • 67 nye utleieboliger er kjøpt

 • 53 boliger er solgt til vanskeligstilte

 • Utbetalt startlån er økt fra 35 mill i 2010 til 101 mill i 2012

 • Boligsosialt arbeid er koordinert i Boligtjenesten

 • Utfordringer

 • Utlånsrammene til startlån er uforutsigbare og altfor lave

 • Regelverket rundt statlig bostøtte gjør at virkemidlet ikke når de som trenger det


Handlingsplan mot fattigdom

Mål

 • Drammens befolkning skal ha en levestandard som er på linje med innbyggere i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med

  • Flere i arbeid

  • Sikring av rimelig inntekt

  • Sosial inkludering av barn og unge

Noen av våre resultater

 • Gjennom prosjektet P 1824 er unge sosialhjelpsmottakere kommet i aktivitet, arbeid eller utdanning

 • Gjennom prosjektet SIMBA er samarbeidet mellom NAV og barnevernet styrket

 • Det er inntektsregulert betaling i barnehager og SFO

 • Prosjektet gratis kjernetid har fått flere barn i barnehage og mødre i norskopplæring

 • Alle skoler har utstyrslager

 • Utfordringer

 • Lav sysselsetting

 • Økende barnefattigdom – 2713 berørte barn i 2011 – 2478 barn i 2008


Barnvernet – fokus på forebygging

Snuoperasjon - omlegging av tjenester i 2011/2012

 • Forebygging og tidlig innsats utføres av helsestasjon, barnehage og skole

 • Antall henvendelser og meldinger fra barnehage og skole har gått opp, som følge av økt kunnskap om barnevernets kjerneoppgaver

 • Barnevernet henviser saker vedrørende fattigdom og levekår til kommunens nyopprettede levekårsteam

 • Økt kontakt med melder og omsorgspersoner i meldingsavklaringen – henvisning til riktig instans

 • Gjennomførte undersøkelser har gått opp siste halvår, i takt med økning i antall meldinger. En økning på 51 % fra des. 2012

Utfordringer for barnevernet

 • Økning i antall plasseringer

 • Bufetat rekrutterer ikke tilstrekkelig antall kompetente beredskapshjem og fosterhjem som kan takle kompleksiteten i sakene

 • Foreldrekonflikter rundt samværsordninger er en utfordring for barna

 • Barnevernet ser en økning i antall barn med psykiske vansker hvor barnevernets tiltak og lovverk ikke strekker til


Offensiv barnehagepolitikk

Mål

 • Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år

 • Planlegger for ledig kapasitet ved barnehageårets begynnelse 1. august

Gratis kjernetid

 • Gratis kjernetid i barnehage 20 t/uken for 3-4-og 5 åringer, i definerte områder (statlige prosjektmidler)

 • Aktiv rekrutteringsstrategi, oppsøkende virksomhet.

 • 97 prosent deltagelse i ordningen

 • Norskkurs for mødrene, samarbeid med NAV om praksisplasser

Utfordringer

Vi ønsker å kunne tilby behovsprøvd gratis kjernetid i alle bydeler


Offensivt integreringsarbeid

 • Ny Handlingsplan for mangfold og inkludering

  • Gjøre opp status for integreringsarbeidet, og utmeisle videre retning for arbeidet

  • fremskaffe kunnskap og dokumentasjon på viktige områder relatert til kommunens mangfold- og inkluderingsarbeid herunder

   • kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver og i kommunens befolkning på utvalgte temaer

   • Gjennomgang av Introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og grunnskole for voksne

   • SSB tall på levekår og innvandring

 • Jobbsjansetiltak i gang fra aug 2013

  • Lav sysselsetting spesielt blant innvandrerkvinner


Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammenlignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet


Økt arbeidsfokus i Introduksjonsordningen og på norskopplæringen

Tiltak

Utfordringer

 • Kombinert språkopplæring med arbeidspraksis tidlig i opplæringen

  • Medbrakt kompetanse bør utnyttes bedre

  • Bedre kartlegging

  • Realkompetansevurdering

  • Arbeidspraksis der medbrakt kompetanse kan brukes

  • Praktiske jobber for menn

 • Samarbeidsavtale med NAV

  • Bedre kartlegging av kompetanse

  • Deltakerne kan bruke NAVs tiltak underveis i programmet

  • Fast kontaktperson i NAV

  • Utarbeidet rutiner for samhandling

  • Etablere samarbeid med fylkeskommune, frivillige og næringsliv

 • Alle virksomheter i kommunen har språkpraksisplasser


Møteplasser - Dialog

Dialogforum for mangfold og inkludering:

Bystyret vedtok etablering av et bredt sammensatt dialogforum i

2008, som består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre samfunnsaktører/institusjoner

Visjon for dialogforum er:

’’Drammen - Norges beste flerkulturelle samfunn’’

Dialogforum skal jobbe for et åpent og likeverdig Drammenssamfunn gjennom kunnskapsoverføring og tilrettelegging av dialog mellom ulike samfunnsgrupper.


Drammen er foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn

 • DOTL: Drammen og Omegn tro- og livssynssynsforum feirer 5 år med tros- og livssynsdialog i Drammensområdet

 • Bystyret har vedtatt at DOTL skal få 70.000 i fast, årlig tilskudd fra kommunen

 • Drammen kommune vedtok i 2012 en tros- og livssynspolitisk plattform


Forholdet mellom kommunen, innbyggerneogkirke-, tros- og livssynssamfunn

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform


Kommunen tar samfunnsansvar som arbeidsgiver412 kvalifiseres til arbeid i en av kommunens virksomheter


Mange er involvert i fattigdomsbekjempelse


Koordinering – Boligtjenesten etablert i 2011

Organisering av boligsosialt arbeid 2010


Sammen mot fattigdom ?

Statlige virkemidler

Kirkens bymisjon


Oppsummering - Forslag

 • Sammen mot fattigdom

  • Det er nødvendig å forene kreftene i fattigdomsbekjempelsen.

   Koordinering av arbeid i kommune, stat og frivillig sektor kreves.

   Ny lokal organisering vil gi mer effekt av gjeldende ressurser

   Drammen ønsker å bruke samme modell som i kommunens boligsosiale arbeid og etablering av Boligtjenesten

   Drammen ønsker hjelp til finansiering av en koordinator i en utviklingsfase

 • Forsøk mot fattigdom

  • Prøve ut nye virkemidler og tiltak

   Eksempler: Gratis kjernetid, gratis norskopplæring, Leie til eie

 • Fattigdomsprofil

  • Igangsetting av et utviklingsprosjekt for å lage kommunenes fattigdomsprofil etter modell av ”Folkehelseprofil”

   Prosjektet kan testes ut i en eller flere kommuner. Drammen, med våre utfordringer, er særlig godt egnet til å delta

   Prosjektet må være et samarbeidsprosjekt mellom blant annet AV direktoratet, KS og de utvalgte kommunene

  • Drammen anslår et finansieringsbehov på 1 million kroner første år til dette arbeidet.


 • Login