Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków - PowerPoint PPT Presentation

Selekcja sportowa
Download
1 / 18

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków. Struktura rzeczowa treningu sportowego. zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne i teoretyczne, odnowa biologiczna,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Selekcja sportowaDr hab. Tadeusz AmbrożyAWF Kraków


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Struktura rzeczowa treningu sportowego

zbiór informacji o zawodniku,

planowanie,

kształtowanie sprawności motorycznej,

kształtowanie techniki,

kształtowanie taktyki,

przygotowanie psychiczne i teoretyczne,

odnowa biologiczna,

kontrola skuteczności treningu,

zawody sportowe


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Struktura czasowa treningu sportowego

Wewnętrzna organizacjia pracy (wyrażająca się w stosowaniu makrocykli, okresów treningowych, mezocykli, mikrocykli i poszczególnych jednostek treningowych)


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Etapy szkolenia sportowego


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Przedziały wiekowe w poszczególnych etapach szkolenia różnią się dla poszczególnych dyscyplin a charakter tych etapów przedstawiony jest w poniższej tabeli:

Etapy szkolenia

Zadania etapowe

Kierunek działań

Wstępny

qwywołanie zainteresowania aktywnością fizyczną

qstymulowanie przez wysiłek ukierunkowanego rozwoju fizycznego

qwybór dyscypliny

qdoskonalenie cech istotnych

qwychowanie

qtrenowanie

qwspółzawodniczenie

Ukierunkowany

(podstawowy)

qostateczny wybór dyscypliny

qdoskonalenie cech istotnych

qkształcenie specjalistyczne

qI klasa sportowa

qtrenowanie

qwspółzawodniczenie

qwychowanie

Specjalny

(mistrzowski)

qmaksymalizowanie poziomu cech istotnych

qprzekształcenie uzyskanego potencjału na wynik na poziomie światowym

qwspółzawodniczenie

qtrenowanie

qwychowanie


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Selekcja sportowa

 • Selekcja do sportu wyczynowego to zespól działań zmierzających do wybrania najbardziej utalentowanych osobników, rokujących osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych oraz kwalifikowanie ich do kolejnych etapów treningu.

 • Selekcja jest więc procesem ciągłym, związanym z przebiegiem szkolenia i walki sportowej, przy czym jej kryteria zmieniają się i zaostrzają w miarę wzrostu zaawansowania sportowego.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

 • Celem doboru i selekcji jest wybór jednostek posiadających optymalne warunki somatyczne, psychiczne i motoryczne do uzyskania w przyszłości wysokich wyników sportowych.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

 • Aby racjonalna selekcja była możliwa, konieczne jest określenie czynników determinujących osiąganie najwyższych sukcesów w danej konkurencji, czyli dokonanie charakterystyki takiego zawodnika, którego właściwości zapewniają mu te sukcesy. W tym celu należy dokonać ilościowych ocen najbardziej istotnych cech najlepszych zawodników i śledzić zachodzące w nich zmiany w miarę rozwoju sportowego.

 • Winny to być zarówno cechy uwarunkowane genetycznie (stabilne), jak i właściwości w dużym stopniu podlegające wytrenowaniu.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Model procesu selekcji (strategia postępowania selekcyjnego)

Wieloletni proces doboru i selekcji powinien obejmować następującą kolejność działania:

·określenie modelu cech mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji, tzw. modelu mistrza;

·„przetłumaczenie” optymalnego modelu na jego odpowiednik dziecięcy;

·określenie wymagającego czasu szkolenia na dojście do strefy pierwszych sukcesów; na ogół przyjmuje się za pierwszy sukces uzyskanie poziomu klasy mistrzowskiej;

·ustalenie odpowiednich kryteriów oraz norm dla poszczególnych lat treningu i określenie w ten sposób etapowych modeli czy też profili wymogów specjalistycznych nieodzownych do osiągnięcia poziomu zaawansowania odpowiadającego kolejnym szczeblom rozwoju sportowego; wymogi te muszą uwzględniać konieczne tempo kształtowania stanu wytrenowania na tle możliwości rozwojowych ustroju;

·dobór kandydatów odpowiadających wymogom modelowym;

·sprawdzanie w praktyce szkoleniowej słuszności dokonywanego wyboru i eliminowanie osób nie potwierdzających rokowania.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Kryteria selekcji

 • ·budowa somatyczna (wysokość ciała, masa ciała, proporcje komponentów tkankowych itd. )

 • ·uzdolnienia ruchowe decydujące o łatwości, dokładności i trwałości uczenia się;

 • ·dyspozycyjne psychiczne do uprawnienia sportu (odporność psychiczna, motywacja, ambicja, poziom zrównoważenia emocjonalnego itd. );

 • ·sprawność fizyczna rozumiana jako stopień wykorzystania potencjału podstawowych cech motorycznych;

 • ·wiek i wynik sportowy – wynik sportowy jest najbardziej kompleksowym wskaźnikiem, w którym znajdują odzwierciedlenie zarówno wszelkie predyspozycje rozwojowe, jak i stopień wykorzystania nabytych sprawności i umiejętności; cennych informacji dostarcza obserwacja przyrostu wyniku sportowego osobnika na tle wyników w populacji; ocena wyników jednostki musi się odbywać na tle wskaźnika jego wieku rozwojowego.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Proces selekcji można podzielić na 4 etapy.

I etap, który można nazwać doborem wstępnym, polega na tym, że stosuje się badania i próby prognostyczne mające na celu ujawnienie uzdolnień do sportu w ogóle, czyli takich, które mogą mieć znaczenie w wielu dyscyplinach sportowych. Mogą to być zatem np, próby oceniające niektóre cechy somatyczne, predyspozycje koordynacyjne czy predyspozycje szybkościowe i wytrzymałościowe.

II etap, czyli dobór właściwy, polega na 2-3-letniej lub nawet dłuższej obserwacji młodzieży w trakcie wszechstronnego szkolenia sportowego, w celu wykrycia uzdolnień do różnych dyscyplin na podstawie szybkości przyrostu cech i elementów determinujących wyniki w tych dyscyplinach.

III etap (selekcja właściwa) występuje w czasie kwalifikowania zawodników do specjalistycznego etapu treningu. Jego celem jest wybór najlepszych zawodników do szkolenia specjalnego w wybranej dyscyplinie sportowej.

IV etap (selekcja specjalistyczna) ma miejsce przed fazą doskonalenia sportowego zawodników i osiągnięciem przez nich mistrzostwa sportowego w określonych dyscyplinach.


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

System selekcji sportowej


Selekcja sportowa dr hab tadeusz ambrozy awf krak w

Dziękuję za uwagę


 • Login