zesp szk w annopolu
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ANNOPOLU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ANNOPOLU - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ANNOPOLU. ROK SZKOLNY 2012/2013. ROK SZKOLNY 2012/2013. ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY Liceum Ogólnokształcące Klasa I- Pani Beata Ziółkowska Klasa II – Pani Joanna Stachyra Klasa III- Pani Zofia Szymanek. ROK SZKOLNY 2012/2013. Technikum Klasa I - Pani Irena Berdys

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZESPÓŁ SZKÓŁ W ANNOPOLU' - macaulay-velazquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zesp szk w annopolu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ANNOPOLU

ROK SZKOLNY 2012/2013

rok szkolny 2012 2013
ROK SZKOLNY 2012/2013

ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Klasa I- Pani Beata Ziółkowska
 • Klasa II – Pani Joanna Stachyra
 • Klasa III- Pani Zofia Szymanek
rok szkolny 2012 20131
ROK SZKOLNY 2012/2013
 • Technikum
 • Klasa I - Pani Irena Berdys
 • Klasa II- Pani Małgorzata Domańska
 • Klasa III- Pan Sebastian Kozieł
 • Klasa IV- Pani Beata Pawłowska
rok szkolny 2012 20132
ROK SZKOLNY 2012/2013
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Klasa I – Pani Małgorzata Górczyńska
 • Klasa II- Pani Katarzyna Nowak
 • Klasa III- Pan Stanisław Wojewoda
rok szkolny 2012 20133
ROK SZKOLNY 2012/2013

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Liceum Ogólnokształcące:

 • język angielski ( od klasy I)
 • geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie ( od klasy II)

Technikum

 • matematyka ( od klasy I)
 • fizyka ( od klasy II)
zaj cia pozalekcyjne
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 • ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOSCI

( język polski, matematyka, język angielski, fizyka, biologia, chemia)

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY I EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

( język polski, matematyka, jezyk angielski, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie, geografia, zawodowe przedmioty informatyczne i ekonomiczne)

zaj cia pozalekcyjne1
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 • KOŁA ZAINTERESOWAŃ :
 • Koło ekonomiczne
 • Koło informatyczne
 • Zajecia wokalno- instrumentalne
 • Szkolny Klub Sportowy ( dla dziewcząt i chłopców)
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
 • Zajęcia kulturoznawcze
 • Liga Obrony Kraju
matura 2012
MATURA 2012

Do egzaminu maturalnego przystąpiło :

20 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

16 absolwentów Technikum.

Zdało egzamin :

16 absolwentów liceum ( 80 %)

12 absolwentów technikum ( 75 % ).

matura 20121
MATURA 2012

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

matura 20122
MATURA 2012

PORÓWNANIE WYNIKÓW

W LATACH 2010, 2011 i 2012

matura 2013
MATURA 2013

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo

 • w części ustnej:

a) język polski (egzamin bez określania poziomu),

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),

matura 20131
MATURA 2013
 • w części pisemnej:

a) język polski na poziomie podstawowym,

b) matematyka na poziomie podstawowym,

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

PIĘĆ EGZAMINÓW OBOWIĄZKOWYCH- DECYDUJĄ O ZDANIU MATURY

Trzeba uzyskać minimum 30%

matura 20132
MATURA 2013

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

NIE MAJĄ OKREŚLONEGO PROGU ZDAWALNOŚCI I NIE DECYDUJĄ O ZDANIU EGZAMINU

matura 20133
MATURA 2013

WAŻNE TERMINY

30 września – złożenie deklaracji wstępnej

7 lutego- złożenie deklaracji ostatecznej

7 kwietnia- złożenie bibliografii do ustnego egzaminu z języka polskiego

31 grudnia- złożenie dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

matura 20134
MATURA 2013

Zgłaszanie zastrzeżeń

1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE.Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W raziestwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

matura 20135
MATURA 2013

Unieważnienie egzaminu

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:

a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań

egzaminacyjnych przez zdającego

b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów

c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego

rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej

e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

matura 20136
MATURA 2013

Termin dodatkowy

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających udział w egzaminie z przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2013 r.).

2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

matura 20137
MATURA 2013

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

 nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

matura 20138
MATURA 2013

www.oke.krakow.pl

www.cke.edu.pl

ad