Seminar om oppdrettsn ringa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Seminar om oppdrettsnæringa PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminar om oppdrettsnæringa. Smøla 21.05.2008. Marine Harvest Norway - 2007. Turnover:5635 mill NOK (704 mill €) Harvested volume:168 222 ton gwt Employees:1100. 3. 05.06.2014. Facts Region Mid. Lokaliteter:52 . 624.000 m 3 MTB:780 tonn pr. lokalitet (40560 tonn)

Download Presentation

Seminar om oppdrettsnæringa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminar om oppdrettsnæringa

Smøla 21.05.2008


Marine Harvest Norway - 2007

Turnover:5635 mill NOK (704 mill €)

Harvested volume:168 222 ton gwt

Employees:1100

3

05.06.2014


Facts Region Mid

Lokaliteter:52 . 624.000 m3

MTB:780 tonn pr. lokalitet (40560 tonn)

Lokaliteter i bruk :4 i Møre, 8 i Sør -Trøndelag and 7 i Nord-Trøndelag (total 8 kommuner)

Slakteanlegg:Ulvan, Hitra kommune

Ansatte:125 oppdrett 100 på slakteri

Produksjon:ca. 56.000 LWT

Slakting:Ca. 47.000 GWT + 3000 gwt (fra nord) (

60.000 tonn lwt)

Antall smolt: 13 mill. i 2008


Hva skal til for å få drive oppdrett av laks og ørret i sjø

 • Konsesjoner

 • Lokaliteter

 • En konsesjon kan brukes på max 6 lokaliteter dersom du har flere enn 3 konsesjoner i samdrift

 • Konsesjonene kan flyttes fritt innenfor grensene til regionkontoret i Fiskeridirektoratet


Hvilke begrensninger har en lokalitet

 • Størrelsen på lokaliteten blir gitt i antall tonn stående biomasse.

 • 780, 1560, 2340, 3120, 3900, 4680, 5460, 6280

 • Biomasen rapporteres inn til Fiskeridir. En gang pr. måned

 • Må ikke overskride omsøkt område +/- 100 meter.


Hva skal til for å få en lokalitet

 • Omsøkt lokalitet/område må i kystsoneplan være regulert for havbruk

 • Det må tas miljøundersøkelser som strømmålinger på minst (to) tre dyp, MOM-B undersøkelser av bunnen.

 • Ikke i konflik med fiskeplasser /låssettingsplasser, værneområder, ankringsplaser og farleder.

 • Min 5 km fra andre oppdrettslokaliteter med laks

 • Ved store lokaliteter kan det forlanges konsekvensutredning


Hvordan overvåkes lokaliteten

 • MOM-B

 • MOM-C

 • Oksygenmålinger

 • Temperatur

  (tilvekst, forfaktor og sykdom)


MOM-B undersøkelse


MOM-B


MOM-Ctas på samme punktet i sjøen, og man ser om det er forandring i sammensetningen av dyrearter


MOM-C, eksempel på bunndyrarter som tellesFra Jøsundfjorden i Flatanger


Stor variasjon i strømparametre for ulike lokaliteter:Betydning for:

 • Foropptak og fordøyelighet

 • Lusepåslag (resirkulering av larver)

 • Gjelleproblemer/Epiteliocystis – påvirker oksygenopptak over gjellene

 • Hjertesykdommer – påvirker oksygenomsetning fisken


Overflatestrøm Bjørgan

% fordeling av vannmengde gjennom anlegget


Strømmålinger Feøya 2 på 5 meter


Overflatestrøm Tjeldvika

% fordeling av vannmengde gjennom anlegget


Dødelighet 1.okt.-03 – 1.april-04


NYE LOKALITETER

Hva er en god lokalisering ?

 • Anlegget bør kunne ligg på tvers av strømretning

 • Ha gj.strøm på 3-8 cm/sek på overflaten

 • Ha god sprednings- og bunnstrøm

 • Ingen eller minimum av strømstille

 • Sand eller steinete bunn

 • Ligge på en morenerygg


Skokkeløya i Osen kommune

 • Ny lokalitet

 • Omsøkt 3120 tonn MTB

 • Ser bra ut så langt


Kartlegge alle lokaliteter

Kombinere med oksygenmålinger

Justere plassering i forhold til bunntopografi (Olex, HASUT)

Justere plassering i forhold til strømretning

Fordele biomasse mellom lokaliteter i forhold til bæreevne

Regulere tetthet i forhold til vannutskiftning

Miljønøter

Vårutsett på de beste lokalitetene

Videreutvikle anleggstyper

Vi satte oss følgende mål:


Samordning av utsett og lokaliteter mellom selskapene.

Kartlegging av bunntopografi og strøm

Hindre spredning av sykdommer

Utfordringer framover:


 • Login