Ch a nh t 7 ph c sinh a 2014 06 01
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 67

Chúa Nhật 7 Phục Sinh A 2014-06-01 PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Chúa Nhật 7 Phục Sinh A 2014-06-01. M Ù A P H Ụ C S I N H. Lễ Phục. 1. CA NHẬP LỄ Tv 26, 7-9 Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu. Nghĩ về Ngài, lòng con đã nói: “Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.” Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Ha-lê-lui-a. 2.

Download Presentation

Chúa Nhật 7 Phục Sinh A 2014-06-01

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cha Nht 7 Phc Sinh A 2014-06-01

M

A

P

H

C

S

I

N

H

L Phc

1


CA NHP L

Tv 26, 7-9

Ly Cha, ci xin Ngi nghe ting con ku. Ngh v Ngi, lng con ni: Hy tm kim Thnh Nhan. Ly Cha, con tm kim thnh nhan Ngi, xin Ngi ng n mt. Ha-l-lui-a.

2


NGHI THC U L

Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn.

C: A-men.

Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip ca Cha Thnh Thn cng tt c anh ch em.

Hoc: Cha cng anh ch em

C: V cng cha.

3


Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh.

4


C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st.

Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta.

5


Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i.

C: A-men.

6


Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

7


KINH VINH DANH

Vinh danh Thin Cha trn cc tng tri, v bnh an di th cho ngi thin tm. Chng con ca ngi Cha, chng con chc tng Cha, chng con th ly Cha, chng con tn vinh Cha, chng con cm t Cha v vinh quang cao c Cha. Ly Cha l Thin Cha, l Vua trn tri, l Cha Cha ton nng.

8


Ly Con Mt Thin Cha, Cha Gisu Kit. Ly Cha l Thin Cha, l Chin Thin Cha, l Con c Cha Cha, Cha xa ti trn gian, xin thng xt chng con; Cha xa ti trn gian, xin nhm li chng con cu khn. Cha ng bn hu c Cha Cha, xin thng xt chng con.

9


V, ly Cha Gisu Kit, ch c Cha l ng Thnh, ch c Cha l Cha, ch c Cha l ng Ti Cao, cng c Cha Thnh Thn trong vinh quang c Cha Cha. A-men.

10


LI NGUYN NHP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, chng con tin tht rng c Kit, ng cu chuc nhn loi ang ng bn hu Cha trong vinh quang. Xin nhn li chng con tha thit cu khn m lm cho chng con nghim thy Ngi gia chng con hng ngy cho n tn th,

11


nh li Ngi ha trc khi ln tri. Ngi l Thin Cha hng sng v hin tr cng Cha, hip nht vi Cha Thnh Thn n mun thu mun i

C:A-men.

12


BI C I

Cv 1, 12-14

Bi trch sch Tng Cng v.

(Sau khi Cha Gisu ln tri), cc Tng xung khi ni gi l Ni -liu m tr v Girusalem, ni ny gn Girusalem, bng qung ng (c i trong) ngy Sabbat.

13


Vkhitrvothnh, ccnglnlugc, niPhrvGioan, AnrvPhilipph, Giacb con ngAlphv Simon Gilt, vGiua con ngGiacb, trng.

Mingiungtmkintrcunguyn, cngvimyngiphn, vB Maria mChaGisu, viccanhemNgi.

14


l Li Cha.

T n Cha.

15


p Ca:

Tv 26, 1.4.7-8a

p:Ti tin rng ti s c nhn xem nhng n lnh ca Cha trong ci nhn sinh.

16


1) Cha l s sng, l ng cu , ti s chi ai? Cha l ng ph tr i ti, ti s g ai? - p:Ti tin rng ti s c nhn xem nhng n lnh ca Cha trong ci nhn sinh.

17


2) C mt iu ti xin Cha, mt iu ti kim tm, l ti c c ng trong nh Cha sut i ti, hu vui hng s m m ca Cha, v chim ngng thnh in ca Ngi.

p:Ti tin rng ti s c nhn xem nhng n lnh ca Cha trong ci nhn sinh.

18


3) Ly Cha, xin nghe ting ti ku cu, xin thng xt v nhm li ti. V Cha, lng ti t nhc li: "Hy tm ra mt Ta".

p:Ti tin rng ti s c nhn xem nhng n lnh ca Cha trong ci nhn sinh.

19


BI C II

1Pr 4, 13-16

Bi trch th th nht ca Thnh Phr Tng .

Anh em thn mn, c thng phn vo cc s thng kh ca Cha Kit, anh em hy vui mng, khi vinh quang ca Ngi c t hin, anh em s c vui mng hoan h.

20


Nu anh em b x nhc v Danh Cha Kit, th phc cho anh em, v danh d, vinh quang v sc mnh ca Thin Cha, l chnh Thnh Thn Ngi s ng trn anh em.

c rng khng ai trong anh em phi kh v st nhn, trm cp, gian phi hay l tham lam ca k khc; nu ch v l kit hu th ng h thn,

21


hy ca ngi Thin Cha v danh hiu .

Bi chng nay n thi phn xt, bt u t nh Thin Cha.

Vy nu chng ta chu phn xt u tin, th vn cng ca nhng k khng theo Tin Mng ca Thin Cha s ra sao?

22


Nu ngi cng chnh cn kh c cu , th k v o v ngi ti li s chy vo u?

l Li Cha.

T n Cha.

23


TUNG H TIN MNG

Ga 14, 18

Ha-l-lui-a, Ha-l-lui-a - Cha phn: "Thy s khng b cc con m ci: Thy s n vi cc con v lng cc con s vui mng". - Ha-l-lui-a.

24


PHC M:

Ga 17, 1-11a

Lm: Cha cng anh ch em.

C: V cng Cha.

Lm: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Gio-an.

C: Ly Cha, vinh danh Cha.

25


Khi y, Cha Gisu ngc mt ln tri v ni: "Ly Cha, gi n, xin hy lm vinh hin Con Cha, Con Cha lm vinh hin Cha.

V Cha ban cho Con quyn trn mi huyt nhc, con cng ban s sng i i cho mi k Cha giao ph cho Con.

S sng i i chnh l chng nhn bit Cha,

26


l Thin Cha duy nht chn tht, v ng Cha sai, l Gisu Kit.

Con lm vinh hin Cha di t, Con chu ton cng vic m Cha giao ph cho Con.

Gi y, ly Cha, xin hy lm cho Con c vinh hin ni Cha, vi s vinh hin m con c ni Cha, trc khi c th gian.

27


Con t danh Cha cho mi k Cha a khi th gian m ban cho Con.

Chng thuc v Cha, v Cha ban chng cho Con, v chng tun gi li Cha.

By gi chng bit rng nhng g Cha ban cho Con, u bi Cha m ra.

28


V nhng li Cha ban cho Con th Con ban cho chng v chng lnh nhn, v bit ch thc rng Con bi Cha m ra, v chng tin rng Cha sai Con.

Con cu xin cho chng, Con khng cu xin cho th gian, nhng cho nhng k Cha ban cho Con, bi v chng l ca Cha.

29


V mi s ca Con l ca Cha, v mi s ca Cha cng l ca Con, v Con c vinh hin ni chng.

Con khng cn th gian na, nhng chng vn cn th gian, phn Con, Con v cng Cha".

V vy nhng ai phi khn cc theo Thin Cha,

30


hy ph mng sng mnh cho ng To Ha trung tn m c lm vic lnh.

l Li Cha.

Ly Cha Ki-t, ngi khen Cha.

31


PHNG V THNH TH

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

CT: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con.

32


Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny

l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi,

chng con dng ln Cha

tr nn ca ung thing ling cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

33


t chn thnh ln khn thnh

Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha.

Linh mc ra tay

Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty.

34


Anh ch em hy cu nguyn

hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn.

C: Xin Cha nhn hy l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

35


LI NGUYN TIN L

Ly Cha, xin chp nhn nhng li cu xin v l vt chng con dng tin, m lm cho thnh l chng con ang st sng c hnh m ng dn chng con ti qu tri vinh hin.

36


Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

37


- Cha cng anh ch em

- V cng cha

- Hy nng tm hn ln

- Chng con ang hng v Cha

- Hy t n Cha l Thin Cha chng ta

- Tht l chnh ng

38


  • Li Tin Tng Thng Thin I

  • Ly Cha l Cha ch thnh l Thin Cha ton nng hng hu, chng con t n Cha mi ni mi lc, tht l chnh ng, phi o v em li n cu cho chng con.

  • V Cha Gi-su, Vua vinh hin, ng chin thng ti li v s cht,


  • trc s ng ngng ca cc Thin thn, (hm nay) ln tri cao thm/ lm ng trung gian gia Thin Cha v loi ngi, ng xt x trn gian v l Cha mun loi. Ngi ln tri/ khng phi la xa thn phn yu hn ca chng con, nhng chng con l chi th ca Ngi, tin tng c theo Ngi


  • n ni m chnh Ngi l u v l Th Lnh ca chng con n trc.

  • V th, vi nin hn hoan cha chan trong l Phc Sinh, ton th nhn loi trn khp a cu u nhy mng. Cng vy, cc Dng thn v cc Quyn thn khng ngng ht bi ca chc tng vinh quang Cha rng:


Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

Chc tng ng ng n nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tng tri.

KINH NGUYN THNH TH II: trang k tip

KINH NGUYN THNH TH III: trang 111

42


KINH T N II

Ly Cha, Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, tr nn cho chng con

+ Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con.

43


Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni:

Tt c cc con hy nhn ly m n:

V ny l Mnh Thy,

s b np v cc con.

44


Cng mt th thc y, sau ba n ti, Ngi cm ly chn, cng t n, trao cho cc mn m ni: Tt c cc con hy nhn ly m ung:

V ny l chn Mu Thy,

Mu giao c mi v vnh cu, s ra cho cc con v nhiu ngi c tha ti. Cc con hy lm vic ny m nh n Thy.

45


Ch t: y l mu nhim c tin.

C: Ly Cha, chng con loan truyn Cha chu cht,

v tuyn xng Cha sng li, cho ti khi Cha n.


V vy, ly Cha, khi knh nh Con Cha chu cht v sng li, chng con dng ln Cha bnh trng sinh v chn cu t n Cha, v Cha thng cho chng con c xng ng hu cn trc Tn Nhan v phng s Cha.

47


Chng con tha thit ni xin Cha cho chng con khi thng phn Mnh v Mu c Kit, c quy t nn mt nh Cha Thnh Thn.

48


Ly Cha,

xin nh n Hi Thnh Cha lan rng khp hon cu,

kin ton Hi Thnh trong c mn, cng vi c Gio Hong

(T...),

c Gim Mc (N) chng con v ton th hng gio s.

49


Xin nh n ti t Cha l

(N)

m (hm nay) Cha gi ra khi i ny v vi Cha.

Xin ban cho k cht nh Con Cha, th cng c sng li nh Ngi.

50


Xin Cha cng nh n anh ch em chng con ang an ngh trong nim hy vng sng li, v mi ngi, c bit cc bc t tin, ng b, cha m v thn bng quyn thuc chng con ly trn trong tnh thng ca Cha. Xin cho ht thy c vo hng nh sng tn nhan Cha.

Chng con ni xin Cha thng xt tt c chng con,

51


cho chng con c ng hng s sng i i, cng vi c Trinh N Maria, M Thin Cha, thnh Giu-se, Bn trm nm c Trinh N, cc Thnh Tng (cc thnh TVN) v ton th cc thnh, sng p lng Cha qua mi thi i, v cng vi cc Ngi, chng con c ca ngi v tn vinh Cha, nh c Gisu Kit, Con Cha.

52


Chnh nh Ngi, vi Ngi v trong Ngi,

M mi danh d v vinh quang u qui v Cha

L Cha ton nng,

trong s hp nht ca Cha Thnh Thn n mun i.

C: A-men.

53


NGHI THC HIP L

Ch t: Vng lnh Cha Cu Th, v theo th thc Ngi dy, chng ta dm nguyn rng:

54


Ly Cha chng con trn tri,

chng con nguyn danh Cha c sng, Nc Cha tr n, Cha th hin di t cng nh trn tri.

Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy,/ v tha n chng con / nh chng con cng tha k c n chng con;

xin ch chng con sa chc cm d,/ nhng cu chng con cho khi s d.

55


Ly Cha, xin cu chng con khi mi s d,

xin oi thng

cho nhng ngy chng con ang sng c bnh an.

Nh Cha rng lng thng cu gip,

Chng con s lun lun thot khi ti li v c an ton khi mi bin lon,

56


ang khi chng con mong i nim hy vng hng phc, v ngy tr li ca Cha Gisu Kit, ng Cu chng con.

C: V vng quyn, uy lc v vinh quang l ca Cha n mun i.

57


Ly Cha Gisu Kit, Cha ni vi cc Tng rng: "Thy li bnh an cho cc con, Thy ban bnh an ca Thy cho cc con". Xin ng chp ti chng con, nhng xin nhn n c tin ca Hi Thnh Cha; xin oi thng ban cho Hi Thnh c bnh an v hp nht theo thnh Cha.

Cha hng sng v hin tr mun i. C: A-men.

58


Lm: Bnh an ca Cha hng cng anh ch em.

C: V cng cha.

Lm: Anh ch em hy chc bnh an cho nhau.

CT: Xin cho vic ha Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con m chng con sp lnh nhn em li cho chng con s sng mun i.

59


Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin ban bnh an cho chng con.

60


Ch t chp tay c thm:

Ly Cha Gisu Kit, Con Thin Cha hng sng, bi thnh Cha Cha v nh s hp tc ca Cha Thnh Thn, Cha cht ban cho th gian c sng, xin dng Mnh v Mu Thnh Cha y cu con khi mi ti li v mi s d; xin cho con hng tun gi gii rn Cha, v ng con la xa Cha bao gi.

Hay l:

Ly Cha Gisu Kit, con sp rc Mnh v Mu Thnh Cha, xin ng con v th m b xt x v lun pht, nhng nh lng Cha nhn t, xin che ch v cu cha hn xc con.

61


Ly Cha, con chng ng Cha ng vo nh con, nhng xin Cha phn mt li, th linh hn con s lnh mnh.

y Chin Thin Cha, y ng xa ti trn gian, phc cho ai c mi n d tic Chin Thin Cha.

62


Ch t rc Mnh Thnhc thm

Xin Mnh Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Ch t rc MuThnh

Xin Mu Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Trong lc trng chn

LM: Ly Cha, ming chng con va rc Mnh v Mu Cha, xin cho chng con tip nhn vi tm hn trong sch, v xin cho n hu i ny tr nn linh dc cho chng con c sng mun i.

63


CA HIP L

Ga 17, 22

ChaGi-suni: Con cuxinchohnnmt, nhchng ta lmt. Ha-l-lui-a.

64


LI NGUYN HIP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha l Thin Cha cu , xin nhn li chng con cu khn; v nh b tch chng con va tham d, xin gip chng con l chi th ca c Kit, hng tin tng s c ng vinh hin vi Ngi l Th Lnh ca chng con.

65


Ngi hng sng v hin tr mun i.

C:A-men.

66


NGHI THC KT L

Lm: Cha cng anh (ch) em

C: V cng cha.

Lm: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C A-men.

Lm: L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

67


  • Login