Wiskunde en zorg achtergronden voor een betere planning nvz vlm masterclass pati ntenlogistiek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning NVZ/VLM Masterclass pati ë ntenlogistiek PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning NVZ/VLM Masterclass pati ë ntenlogistiek. Prof.dr. Ger Koole PICA, kenniscentrum pati ë ntenlogistiek VU/VUmc. Doel bijdrage masterclass. Inzicht relatie vraag en aanbod onder fluctuaties en onzekerheid

Download Presentation

Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning NVZ/VLM Masterclass pati ë ntenlogistiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planningNVZ/VLM Masterclass patiëntenlogistiek

Prof.dr. Ger Koole

PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek VU/VUmc


Doel bijdrage masterclass

 • Inzicht relatie vraag en aanbod onder fluctuaties en onzekerheid

 • Inzicht vermogen en onvermogen wiskundig modelleren in de zorg

 • Enkele beginpunten voor een meer rationele planning en capaciteitsmanagement

 • Weten hoe de vervolgstappen te zetten


Wiskunde in de zorg is in

Institute for Healthcare Improvement (IHI), VS


Inhoud

 • Wat is plannen?

 • Rol van fluctuaties en onzekerheid bij plannen

 • Enkele wiskundige modellen voor plannen en het managen van capaciteit

 • Geïllustreerd a.d.h.v. voorbeelden uit de zorg

 • Zelf er mee aan de slag


Wat is plannen in de zorg?

“Een plan is een bedenksel dat een intentie weergeeft om iets te bereiken“ (wikipedia)

 • Afstemming zorgvraag en aanbod (van behandelingen, bedden, MRI-slots, enz.)

 • Het “iets”, het doel van de planning, moet duidelijk zijn

 • Vb: minder dan 5% weigeringen, wachtlijst korter dan 4 weken


Lange en korte termijn

 • Lange vs. korte termijn

 • Vb:

  • aantal bedden vs. toewijzen MRI slots

  • OK, van lang naar kort: sessieindeling / patiënttoewijzing / operationele bijsturing

 • Strategisch/tactisch vs. operationeel

 • Capaciteitsbepaling vs. capaciteitsbenutting


De “ideale” wereld

 • Geen fluctuaties

 • Voorbeeld

  • vraag naar exact 2 OHO´s per dag

  • elke patiënt precies 1 dag IC

  • 2 “geoormerkte” IC bedden voor OHO’s

  • Geen weigeringen, 100% bezetting OK en IC

 • Is dit realistisch?

 • Nee: aantal OHO’s fluctueert in realiteit, en soms IC bed bezet door spoedpatiënt


Voorbeelden:

Weekend minder operaties

‘s Nachts minder spoed

‘s Zomers minder afspraken

Variatie in ligduren

Classificatie: Intern/kunstmatig/vermijdbaar vs. Extern/natuurlijk/onvermijdelijk

Kunstmatig

Natuurlijk

Kunstmatig

Natuurlijk (?)

Fluctuaties


Onzekerheid

 • Soms zijn fluctuaties vantevoren bekend (dag/nacht patroon SEH), soms niet (exacte aantal aankomsten): onzekerheid

 • “Onzekerheid is informatie die je nog niet hebt maar die wel nodig is” (Galbraith)

 • Voorbeelden:

  • aantal aankomsten acute patiënten

  • operatieduren

  • ligduren (LoS)

  • Beschikbaarheid personeel (ziekte, te laat)

 • Informatie nodig om capaciteit af te stemmen op vraag


Overdag meer spoed

dan ’s nachts

Alle OK’s

op 1 dag

onzeker niet onzeker

Ligduren, aantal

spoed, enz.

Geen

communicatie

extern intern

Fluctuaties & onzekerheid


Vermijden fluctuaties

 • Interne fluctuaties vermijden

 • Focused factories voor voorspelbare electieve zorg

 • Planning op basis van rationele argumenten, geen verworven rechten

 • Hoe om te gaan met externe fluctuaties?


Omgaan met fluctuaties in vraag

 • Antwoord logistiek: vooruitwerken

 • Korte termijn onzekerheid: veiligheidsvoorraad (meer op de plank dan gemiddelde dagelijkse behoefte)

 • Lange termijn fluctuatie: seizoensvoorraad (bijv. kerstartikelen)

 • Relevant voor logistiek disposables en medicijnen


Omgaan met fluctuaties in vraag

Vooruitwerken onmogelijk in zorg (want dienst)

Dus:

 • of aanbod afstemmen op maximum vraag, gevolg: lage produktiviteit/hoge kosten

 • of aanbod tussen gemiddelde en maximum vraag met wachttijden (nawerken) en/of afzeggingen/doorverwijzingen als gevolg


Wiskundige modellen

 • Wiskundige modellen om:

  • afweging capaciteit – wachttijd/weigeringen te kwantificeren

  • Planning te optimaliseren en/of planningsmethoden te vergelijken

 • Benaderingen van de werkelijkheid

 • Controle of benadering goed (genoeg) is heet validatie

 • Vaak te implementeren in rekenhulpen (in bijv Excel)


Wiskundige modellen

 • Bouwstenen: aankomstproces, proceslogica, behandelingsduren

 • Wiskundige beschrijving van onzekerheid: kansrekening

 • Oplossen:

  • Soms een formule

  • Vaak alleen computersimulatie


c

a

b

Wat is simulatie?

 • Voorbeeld: bereken de oppervlakte van een cirkel met straal 1

 • Methode: kies willekeurige punten in een vierkant van 2x2, bereken % in een cirkel met straal 1 die in vierkant valt

 • Bepalen of punt in cirkel valt m.b.v. Pythagoras: c<1 als a²+b²<1

 • Demo m.b.v. Excel


c

a

b

Wat is simulatie?

 • Vb: 79 keer van 100 in cirkel

 • Dan: cirkel beslaat 79% van 4, dus opp. ong. 0.79 x 4 = 3.16

 • Maar ook: formule voor opp. cirkel: π r², met r=1 de straal van de cirkel

 • Conclusies:

  • Oppervlakte = 3.141592654…..

  • We kunnen nu π berekenen

  • Simulatie is niet erg nauwkeurig, gebruik een formule als je kan


Wiskundige modellen

Achtereenvolgens:

 • Ligduren + OK planning

 • Geplande aankomsten + poliplanning

 • Ongeplande aankomsten + capaciteitsberekeningen verpleegeenheden


Lig- en behandelduren

 • Lig- en behandelduren zijn onvoorspelbaar (behalve bij bijv. fysiotherapeut)

 • Karakteriseren duren:

  • Gemiddelde, ALOS (average length of stay)

  • Met standaard deviatie, maar voor afwijking van gemiddelde

  • Vb: 2,3,2,3: gem 2.5, std dev 1

  • 1,4,5,0: gem ook 2.5, std dev 2.38

  • Zelf proberen in Excel mbv STDEV


N =494

ALOS = 18

Median = 5

CT = 2,6

N =575

ALOS = 67

Median = 48

CT = 0,99

LOS [hr]

LOS [hr]

Lig- en behandelduren

 • Ligduren (LOS) hebben vaak “dikke staart” (hoge std.dev): veel korte en enkele heel lange liggers

 • Voorbeelden zonder en met dikke staart: links ALOS 67, std.dev 47, rechts 18 en 47


OK planning

 • Vast aantal, variabiliteit operatieduren van belang

 • Vraag: gegeven geplande operaties op een OK, wat is kans/duur van overschrijding?

 • Van belang: gem. operatieduur maar ook variabiliteit

 • Wiskundetool: normale verdeling


Rekenregels normale verdeling

 • Gekarakteriseerd door gemiddelde μ en standaard deviatieσ

 • μ± σ bedekt ca. 68%, μ± 2σ bedekt ca. 95%

 • NORMDIST functie in Excel: bijvoorbeeld =NORMDIST(1,0,1,TRUE) = 0.84


Rekenregels sommen en OK duren

 • Elk som is ongeveer normaal verdeeld

 • Voor lengte som kan je gemiddeldes en varianties = σ* σ optellen

 • Bruikbaar voor berekenen OK duren

 • Voorbeeld:

  • sessielengte 8 uur

  • 2 operaties van gem 2 uur met σ 1 uur

  • 2 operaties van gem 1 uur met σ 0.5 uur

  • Kans op overschrijding?

 • Excel berekening


Aankomstproces

 • Gepland

  • Op afroep beschikbaar (OK planning, gedaan)

  • Ingeplande afspraken (polibezoeken)

 • Ongepland

  • Spoed

  • Inloopspreekuur

  • Maken van afspraken


Ingeplande afspraken

 • Aankomstmomenten niet helemaal voorspelbaar (no shows, niemand exact op tijd)

 • Wat zijn de beste afspraakmomenten?

 • Het beste voor wie?

 • Experimenteren met obp.math.vu.nl/healthcare/software/ges


Ongeplande aankomsten

 • Spoed: grote populatie met elk kleine kans  Poisson verdeling

 • Histogram Poisson verdeling met gemiddelde 6:


Vb Poisson verdeling

 • CT scan met 10 vrije slots voor klinische patiënten

 • Aantal klinische CT-patiënten is Poisson verdeeld met historisch gemiddelde 8.5

 • Wat is de kans dat er meer dan 10 zijn?

 • Oplossingen:

  • Formule doorrekenen

  • Excel het laten doen: “=1-POISSON(10,8.5,TRUE)” = 0.236638021

  • Monte Carlo simulatie (demo Crystal ball)


Aankomsten EHH VUmc


Het Erlang B “wachtrij”model

 • Modelleert verpleegeenheid met weigeringen

 • Poisson aankomsten, willekeurige LOS

 • Webtool: obp.math.vu.nl/healthcare/masterclass


Het Erlang B “wachtrij”model

 • Invoer: 3 van:

  • Gemiddelde vraag per dag

  • ALOS

  • Aantal bedden

  • % Weigeringen

  • Bezetting

 • Uitvoer: andere 2


Het Erlang B “wachtrij”model

 • Vraag vaak onbekend, wel bezetting (=instroom * ALOS / aantal bedden)

 • Experiment: neem willekeurige input voor vraag, ALOS, # bedden. Bekijk output. Verdubbel nu vraag en # bedden: schaaleffecten


Validatie Erlang B model

Erlang B modelleert niet:

 • Seizoenseffecten

 • Weekeffecten

 • Ad hoc beslissingen t.a.v. LOS en capaciteit

  Ook Erlang C met wachten i.p.v. weigeren (supermarktmodel)


Emergency PTCA

Refused

Admission

Normal Care

clinical

ward

First Cardiac

Aid

FCA

Coronary

Care Unit

CCU

Emergency

patient

Re-admission

Home

Other nursing unit

Rest

Complexere processen

 • Wachtrijmodellen alleen voor eenvoudige systemen

 • Discrete-event simulatie voor o.a. zorgpaden


Conclusies

 • Capaciteitsmanagement rationeel te onderbouwen

 • Kennis van relevante wiskundige kennis schaars in ziekenhuizen

 • Verder lezen:

  • obp.math.vu.nl/healthcare

  • www.vumc.nl/pica

  • www.ihi.org


 • Login