Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation

V znam strategie eu pro podunaj v kl ov ch oblastech ivotn prost ed
Download
1 / 15

 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011. Obsah:. Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody: Identifikace problémových otázek jednotlivých oblastí

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V znam strategie eu pro podunaj v kl ov ch oblastech ivotn prost ed

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Eva Kubešová

Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí

21. října 2011


Obsah

Obsah:

 • Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody:

  • Identifikace problémových otázek jednotlivých oblastí

  • Mezistátní a regionální spolupráce

  • Zapojení ČR v konkrétních akcích


Hlavn priority ps z pohledu ochrany p rody

Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody

 • Pilíř A) Napojení Podunají

  • 3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů

 • Pilíř B) Ochrana životního prostředí Podunají

  • 4. Obnovení a udržení kvality vod

  • 5. Řízení rizik pro životní prostředí

  • 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy


3 podpora kultury a cestovn ho ruchu a mezilidsk ch kontakt

3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů

 • Karpatská strategie

 • Metodika pro zajišťování udržitelnosti cestovního ruchu v národních parcích

 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007-2013

 • Integrace do ostatních sektorových politik

 • Standardy environmentální kvality


3 podpora kultury a cestovn ho ruchu a mezilidsk ch kontakt1

3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů

 • Konkrétní akce:

  • Výměna dobré praxe

  • Podpora rozvoje udržitelných forem cestovního ruchu jako alternativy k masovému turismu

  • Podpora rozvoje udržitelné návštěvnické infrastruktury

  • Monitorování dopadů cestovního ruchuna přírodu a krajinu


4 obnoven a udr en kvality vod

4. Obnovení a udržení kvality vod

 • ČR spolupracuje v oblasti ochrany vod s ostatními státy v povodí Dunaje na dvou úrovních.

  • na základě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (činnost Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje MKOD)

  • na základě bilaterálních dohod o spolupráci České republiky na hraničních vodách s Rakouskem a Slovenskem

 • plnění směrnic EU

  • Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice)

  • Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice).


5 zen rizik pro ivotn prost ed

5. Řízení rizik pro životní prostředí

 • Voda

  • Akční program udržitelné ochrany před povodněmi

  • Akčního plánu dílčího povodí Moravy

  • hlásný a varovný systém pro celé povodí

 • Ekologické škody

  • odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a kompletní řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží

  • Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4, opatření 4,2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“


6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy

6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

 • Biodiverzita

 • Krajina

 • Ovzduší

 • Půda

 • Chemické látky


6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy1

6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

Biodiverzita:

 • řadu lokalit zařazených do soustavy Natura 2000

  • Např. ptačí oblasti Litovelské pomoraví, Pálava, Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, Lednické rybníky

  • koncentrace řady zvláště chráněných území a cenných přírodních lokalit

  • Např. Národní park Podyjí, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Pálava, Beskydy a Bílé Karpaty


6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy2

6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

Biodiverzita

 • přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi

  • v rámci stávajících mezinárodních úmluv

  • v rámci bilaterální, případně trilaterální spolupráce na konkrétních projektech

 • Projekt „Příroda bez hranic“


6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy3

6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

 • Priority v oblasti ochrany krajiny:

  • obnova přirozené retence vody v krajině prostřednictvím realizace protierozní ochrany a územních systémů ekologické stability

  • zajištění migrační prostupnosti krajiny prostřednictvím realizace opatření na vodních tocích

  • důsledná ochrana a obnova přirozených krajinných struktur a funkcí


6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy4

6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

 • Ovzduší

  • regiony, které by teoreticky mohly ovlivňovat ovzduší v podunajských oblastech (jižní část ČR), nepatří z pohledu znečištění ovzduší mezi problematické

 • Půda

  • Degradace půd

  • Tématická strategie pro ochranu půdy

  • Vytváření jednotného systému evidence půdy, pozemků a jejich využívání

 • Chemické látky

  • odstraňování obsoletních pesticidů a chemikálií


V znam strategie eu pro podunaj v kl ov ch oblastech ivotn prost ed

Děkuji za pozornost.

eva.kubesova@mzp.cz

267 122 143


 • Login