PRAWA UCZNIA - PowerPoint PPT Presentation

Prawa ucznia
Download
1 / 20

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRAWA UCZNIA. PRAWA UCZNIA. Prawa ucznia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRAWA UCZNIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prawa ucznia

PRAWA UCZNIA

PRAWA UCZNIA


Prawa ucznia1

Prawa ucznia

Prawa ucznia, zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


Prawa ucznia

W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa *STATUT SZKOŁY, w którym określone są prawa ucznia do:

a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia,b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,c) korzystania z pomocy stypendialnej,d) życzliwego, podmiotowego traktowania,e) swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania,


Prawa ucznia

f) rozwijania zainteresowań,g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,h) pomocy w przypadku trudności w nauce,i) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.Zarazem Zarządzenie MEN z 1992 zobowiązuje ucznia do przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczącym zwłaszcza:a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w lekcjach i w życiu szkoły,b) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia,c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.


Statut szko y okre la

*STATUT SZKOŁY określa:

 • prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,

 • obowiązki ucznia,

 • szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego,

 • zasady rekrutacji uczniów,

 • przypadki skreśleń z listy uczniów a także przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 • rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary,

 • sposób korzystania z telefonów komórkowych,

 • zasady noszenia jednolitego stroju,

 • termin i formę usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych.


Rzecznik praw ucznia

Rzecznik praw ucznia

jest ważnym organem powołanym do ochrony uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Do podstawowych obowi zk w rzecznika praw ucznia nale y

Do podstawowych obowiązków rzecznika praw ucznia należy: 

a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach, b) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach, c) tworzenie pomocniczej struktury “Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia” i określenie zakresu ich działania, d) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia, e) współpraca z władzami samorządowymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.


Prawa ucznia

PRAWA

UCZNIA


Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991r o systemie o wiaty dz u z 2004 r nr 256 poz 2572 z p n zm

Szkoła winna zapewnić każdemu

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Prawo do informacji

§ Prawo do informacji

 • Masz prawo wiedzieć, jakie prawa Ci przysługują i jakie środki możesz wykorzystać, gdy te prawa są naruszane. Władze szkoły mają obowiązek dostarczenia uczniom informacji na ten temat. * Masz prawo być informowany z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i światopoglądy. Taka informacja nie może podlegać cenzurze chyba, że np. ze względu na wiek czy zdolności percepcyjne. * Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o ocenach, karach i nagrodach.

 • Pamiętaj, że: to i każde z praw opisanych niżej może zostać ograniczone ze względu np. na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i wolności innych osób.

 • W praktyce:

 • Dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. To dokument jawny.

 • Szkoła powinna Cię informować o każdej decyzji w Twojej sprawie, np. o przeniesieniu do innej klasy.

 • Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.

 • Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa i roczna.

 • Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego.


Prawo do nauki

§ Prawo do nauki

 •  Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa (...). Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne."

 • W praktyce:

 • Masz swobodny dostęp do lekcji. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub niewpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.

 • Masz prawo do pomocy w nauce, także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. do zajęć wyrównawczych.

 • Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków masz prawo do indywidualnego programu nauki.

 • Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji działających na terenie szkoły.


Wolno religii lub przekona

§ Wolność religii lub przekonań

 • To możliwość uzewnętrzniania (lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych. * Chodzi też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej oraz etnicznej. * W myśl standardów międzynarodowych dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzice mają prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem z tej wolności.

 • W praktyce:

 • Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Lekcje organizuje szkoła na życzenie rodziców lub uczniów (w szkołach średnich uczniowie pełnoletni sami decydując udziale w nich). Ocena z religii lub etyki to ocena z przedmiotu nadobowiązkowego. Jest umieszczona na świadectwie, ale nie ma wpływu na promocję do następnej klasy i nie liczy się do średniej. Za to, że się nie chodzi na religię lub etykę, nie można być dyskryminowanym przez kogokolwiek.

 • Masz prawo chodzić na lekcje religii. Dla osób, które nie chcą w nich uczestniczyć, szkoła organizuje lekcje etyki.

 • Nie można Cię zmusić do uczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie można Ci tego również zabronić.


Wolno od przemocy fizycznej i psychicznej

§ Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej

 •  To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (gwarancja nietykalności cielesnej) i nakaz poszanowania Twojej godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej).

 • W praktyce:

 • Szkoła musi cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 • Nauczyciel nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy.

 • Kary stosowane w szkole muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia.

 • Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (łatka dobry – słaby). Musisz być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – uczeń). Masz zawsze prawo dowieść swoich racji.


Wolno wypowiedzi i opinii

§ Wolność wypowiedzi i opinii

 • To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie.

 • W praktyce:

 • Masz prawo do wypowiadania opinii o programach i metodach nauczania, sprawach ważnych dla szkoły.

 • Możesz wyrazić opinię i przedstawić stanowiska we własnej sprawie (np. konflikt) lub w sprawie dotyczącej kolegi.

 • O ile nie narusza to dobra innych, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania, np. wypowiadać sądy o bohaterach historycznych, literackich. Jednak to nie zwalnia Cię od znajomości materiału nauczania.

 • Poglądy kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne.

 • Masz prawo przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, także te dotyczące podstawowych praw uczniów.


Prawo do ochrony prywatno ci

§ Prawo do ochrony prywatności

 • Masz prawo do

  tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

 • W praktyce:

 • Szkoła musi wiedzieć o uczniu (np. o sytuacji materialnej) tylko tyle, ile uczeń i rodzice chcą o tym powiedzieć. Ani wychowawcy, ani innym pracownikom szkoły nie wolno rozpowszechniać: informacji o twoim życiu prywatnym (np. sytuacji materialnej, stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych) oraz twojej rodziny (wykształcenie rodziców, problemy, np. alkoholizm, rozwód itd.).

 • Nauczyciel nie może zdradzić tajemnicy korespondencji.


Prawo do odpowiedniego standardu ycia

§ Prawo do odpowiedniego standardu życia

 • Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo do pomocy.

 • W praktyce:

 • Pieniądze na ten cel powinien zapewnić organ prowadzący szkołę, np. samorząd.

 • Masz prawo do: stypendium socjalnego, zakwaterowania w internacie lub bursie, posiłków w stołówce i do zasiłków losowych.

 • Jeżeli jesteś zdolny, masz prawo do stypendium za wyniki w nauce.


Prawo do ochrony zdrowia

§ Prawo do ochrony zdrowia

 • Chodzi o higieniczne warunki nauki oraz prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

 • W praktyce:

 • Plan lekcji powinien uwzględniać: równomierne rozłożenie zajęć w tygodniu, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 • W klasie powinna być odpowiednia temperatura – minimalna to +15 st. C. Jeżeli dyrektor szkoły nie może jej zapewnić, musi zawiesić czasowo zajęcia.


Prawa proceduralne

§ Prawa proceduralne

 •  To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony. * Szkoła musi mieć jasne procedury odwołania od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej. W prawie oświatowym nie ma jednolitego systemu ochrony praw uczniów, dlatego każda szkoła ustala własne zasady.

 • W praktyce:

 • Niedopuszczalne jest stosowanie kar niezapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone.

 • Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony narusza prawa do obrony i może być podstawą do uchylenia kary.

 • W statucie szkoły musi być droga prawna odwołania się od wymierzonej kary.

 • W przypadku łamania twoich praw z pomocą rodziców możesz odwołać się od krzywdzącej ciebie decyzji do organu prowadzącego szkołę (np. samorządu) lub nadzorującego (kuratorium, ministerstwo), a także do sądu (np. skreślenie ucznia z listy jest decyzją administracyjną i przysługuje ci skarga do NSA po ewentualnym negatywnym rozpatrzeniu skargi przez organ nadzorujący, aczkolwiek uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki można jedynie przenieść do innej szkoły).

 • Możesz też zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka.


Prawa ucznia

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

Konwencji o prawach dziecka.

Prawa ucznia wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, w tym w szczególności:


Prawa dziecka s poj ciem z kategorii praw cz owieka

Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, nie zależą od wykonywanych obowiązków.

Praw nie można pozbawić, czy je zawiesić.

Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków, można je ukarać, na przykład - nie dając nagrody, pozbawiając przywilejów, ale nie praw.


 • Login